Mẫu hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học mới nhất 2023

Trong trường học, việc đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và học sinh là vô cùng quan trọng. Do đó, nhu cầu về nhân viên y tế cũng rất cao. Nhân viên y tế học đường cũng phải đáp ứng các yêu cầu do pháp luật và nhà trường quy định.

1. Hợp đồng nhân viên y tế trường học là gì?

Hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học là sự thỏa thuận giữa nhà trường và nhân viên y tế về việc thực hiện đảm bảo hoạt động y tế tại trường học. Hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học chỉ được ký kết khi có sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học về bản chất là hợp đồng lao động nên có tính chất của hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Nội dung chính của hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học bao gồm:

– Thông tin các đối tượng tham gia hợp đồng

– Nội dung và thời hạn của hợp đồng

– Quyền và nghĩa vụ của các bên

– Điều khoản giải quyết tranh chấp

– Chi phí và phương thức thanh toán.

– Cam kết của các bên khi ký kết hợp đồng.

2. Mục đích của hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học:

Hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học được lập để ghi lại thỏa thuận giữa Nhà trường và đơn vị được thuê nhân viên y tế về việc thuê nhân viên y tế trường học để đảm bảo hoạt động y tế của trường học.

Hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học có giá trị pháp lý cao nhằm đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của các chủ thể khi giao kết hợp đồng.

Ngoài ra, hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học còn là văn bản làm căn cứ giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

3. Mẫu hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———–

Hà Nội Ngày tháng năm …..

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN Y TẾ TRƯỜNG HỌC

(Số:…/HĐNVYTTH-………….)

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động 2019;

Căn cứ…;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay là…/…/…. Chúng tôi bao gồm các bên sau:

Bên Thuê (Bên A):

Tên trường:…..…

Trụ sở chính:…..

Người đại diện theo ủy quyền Ông/Bà:.……..Chức vụ:……

Số điện thoại liên hệ:……

Fax:…… Email:……

bên B:

Họ và tên:… Ngày sinh:…./…../……

Số CMND/CCCD:……Ngày cấp:…/…./…. Phát hành bởi:…

Hộ khẩu thường trú:……

Chỗ ở hiện nay:………

Số điện thoại liên hệ:………

Sau khi thảo luận và thống nhất, chúng tôi đồng ý ký kết hợp đồng nhân viên y tế trường học với các nội dung và điều khoản như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo đi làm trở lại sau nghỉ lễ, tết mới nhất 2022

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý cho bên B thuê với mục đích thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe giáo viên và học sinh trong trường.

– Chức vụ: Cán bộ y tế trường…

– Thời gian làm việc: Giờ hành chính bắt đầu từ….h đến….h hàng ngày từ thứ 2 đến hết thứ 7.

– Địa chỉ trường:………….

Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng

Bật…h, bật…. tháng… năm… Bên B phải có mặt tại trường: ….. để nhận chỉ đạo và bàn giao công việc.

Thời gian bắt đầu công việc sẽ là …h, ngày…/…./… đến hết 02 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên

3.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

– Bên A có quyền yêu cầu Bên B thực hiện các công việc của nhân viên y tế tại trường………….

– Bên A có quyền nhắc nhở, khiển trách khi bên B vi phạm nội quy, quy định của bộ phận y tế nhà trường hoặc các quy định của nhà trường làm ảnh hưởng đến uy tín của bộ phận.

– Bên A có nghĩa vụ hướng dẫn, chỉ đạo Bên B thực hiện công việc.

– Bên A có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ tiền lương hàng tháng và các chi phí khác Bên B phải bỏ ra để thực hiện công việc cho Bên A.

3.2 Quyền và nghĩa vụ của bên TRÁNH

– Bên B trong quá trình làm việc sẽ được hưởng mọi quyền lợi và đối xử bình đẳng của Bên A dành cho người lao động.

– Bên B sẽ được hỗ trợ ăn trưa tại trường.

– Bên B có nghĩa vụ thực hiện tốt công việc được giao và hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình làm việc.

– Bên B phải báo cáo công việc hàng tháng cho cấp trên về quá trình cũng như kết quả hoạt động của mình.

Điều 4: Chi phí và phương thức thanh toán

Chi phí:

Tiền lương chính Bên A trả cho Bên B sẽ là:….đồng/tháng.

Ngoài ra, sau 03 tháng làm việc Bên A sẽ xem xét thái độ làm việc và chất lượng công việc mà Bên B mang lại cho công ty và sẽ tiến hành xét thưởng hoặc tăng lương theo quy định.

Phương thức thanh toán:

Bên A sẽ thanh toán vào tài khoản ngân hàng của Bên B vào số tài khoản cá nhân vào ngày 10 hàng tháng.

Thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền:

Tên tài khoản nhận tiền:……

Số tài khoản:……

Thuộc ngân hàng:……

Điều 5: Xử phạt vi phạm

– Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền lương, thưởng như đã thỏa thuận ban đầu. Nếu bên A vi phạm sẽ bị phạt vi phạm…..đồng

– Trong quá trình làm việc nếu bên B không thực hiện công việc hoặc thực hiện không nghiêm túc dẫn đến chất lượng công việc không tốt bên B sẽ phải chịu phạt số tiền: ….đồng theo nội quy, quy định của sở .

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

– Bên B phải xin phép trước: …. Những ngày, nếu xin nghỉ đột xuất sẽ bị khiển trách, kỷ luật. Vi phạm nhiều trong tháng sẽ bị trừ lương theo quy định.

– Bên B muốn chấm dứt hợp đồng lao động phải báo trước cho bên A 01 tháng. Nếu báo nghỉ đột xuất sẽ bị trừ 50% tương ứng với thời gian làm việc trong tháng đó.

– Bên A hoặc Bên B không được hủy bỏ hợp đồng khi chưa được sự đồng ý của bên kia. Nếu tự ý hủy bỏ hợp đồng, một trong các bên sẽ phải chịu các chi phí sau:

– Bên A vẫn phải thanh toán số tiền trong thời gian Bên B đã làm tương ứng với Bên A tương ứng với kết quả công việc của Bên B và bồi thường thiệt hại mà Bên B phải gánh chịu khi Bên A tự ý hủy bỏ hợp đồng. đồng.

– Bên B không được nhận lương tháng tự ý hủy bỏ hợp đồng và chịu phạt vi phạm:….đồng

Điều 6: Giải quyết tranh chấp.

Các bên phải tuyệt đối tuân thủ các điều khoản của hợp đồng. Một trong các bên vi phạm sẽ bị phạt tiền và bồi thường thiệt hại như quy định tại Điều 05 quy định về xử phạt vi phạm.

Mọi tranh chấp phát sinh ban đầu sẽ được các bên thương lượng, hòa giải.

Nếu hòa giải không được thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết. Bên có lỗi hoặc bị vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm và các chi phí liên quan cũng như bồi thường thiệt hại mà bên kia phải gánh chịu.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng sẽ chấm dứt trong vòng 2 năm theo thỏa thuận của các bên kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Bên B sẽ phải làm việc cho Bên A trong 2 năm. Sau thời gian trên nếu bên B muốn tiếp tục làm việc và được bên A đồng ý thì có thể thông báo cho bên A gia hạn hợp đồng.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng

– Hợp đồng sẽ có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng thuê nhân viên y tế học đường. Đó là ngày…/…/…. Cho đến hết 02 năm kể từ ngày hết hạn hợp đồng.

– Hợp đồng sẽ gồm 5 trang, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản. Các hợp đồng sẽ có giá trị ngang nhau.

– Sau khi đã thống nhất và thống nhất các điều khoản trong Hợp đồng thuê nhân viên y tế, nhà trường sẽ ký xác nhận dưới đây.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện VPHC mới nhất

Đại diện bởi một

(Ký và ghi rõ họ tên)

BE đại diện

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học:

Phần thông tin các bên trong hợp đồng yêu cầu nhà trường và nhân viên y tế được thuê cung cấp đầy đủ các thông tin trong hợp đồng như: họ tên, người đại diện – chức danh, địa chỉ, số điện thoại…

Điều 1. Đối tượng hợp đồng: Nhà trường sẽ cung cấp chức danh, quy định về thời gian, địa điểm làm việc cho nhân viên y tế được thuê.

Điều 2. Thời hạn thực hiện hợp đồng được quy định thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng sẽ được ghi rõ trong hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật và dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau của các bên. Các bên trong hợp đồng cần cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các điều khoản về quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận.

Điều 4. Chi phí và phương thức thanh toán: Do các bên thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng về chế độ tiền lương của nhân viên y tế. Phương thức thanh toán sẽ là tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 5. Các bên sẽ tự thương lượng với nhau về những vi phạm hợp đồng và trách nhiệm vật chất đối với những vi phạm đó.

Điều 6. Giải quyết tranh chấp:

Mọi tranh chấp phát sinh ban đầu sẽ được các bên thương lượng, hòa giải. Nếu hòa giải không được thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết. Bên có lỗi hoặc bị vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm và các chi phí liên quan cũng như bồi thường thiệt hại mà bên kia phải gánh chịu.

Sau khi thống nhất, thống nhất các điều khoản trong Hợp đồng thuê nhân viên y tế, Nhà trường sẽ ký xác nhận dưới đây. Hình thức và nội dung hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học phải đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật. Ngôn từ, câu từ sử dụng trong hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học phải ngắn gọn, súc tích, không mắc lỗi chính tả để tránh hiểu sai nội dung, tinh thần của hợp đồng và tránh xảy ra tranh chấp. mâu thuẫn phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật dân sự 2015,

– Bộ luật lao động 2019.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận