Mẫu hợp đồng thuê đất mặt nước nuôi trồng thủy hải sản

Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản được xếp vào loại đất nông nghiệp. Theo đó, đây là loại đất dùng để sản xuất nuôi trồng thủy sản. Loại đất này bao gồm nhiều loại như ao, hồ, đầm, phá, sông, suối, kênh, rạch, đất ven biển có mặt nước, bãi bồi ven sông, bãi cát, cồn bãi và đất sử dụng cho các hoạt động kinh tế tại chỗ. trại. Vậy cá nhân, hộ gia đình muốn thuê đất mặt nước để nuôi trồng thủy sản thì phải làm thế nào? Đây là tôiMẫu hợp đồng thuê đất nuôi trồng thủy sản mới nhất.

1. Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản và các quy định của pháp luật về đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

1.1. Đất bề mặt nuôi trồng thủy sản là gì?

Đất nuôi trồng thủy sản bao gồm:

– Đất có mặt nước nội địa gồm ao, hồ, đầm, phá, sông, suối, kênh, rạch; đất có mặt nước ven biển;

– Đất bãi bồi ven sông, ven biển;

– Bãi cát, cồn cát ven biển;

– Đất làm kinh tế trang trại;

– Đất phi nông nghiệp có mặt nước được giao, cho thuê để nuôi trồng thủy sản.

Khái niệm đất nuôi trồng thủy sản cũng được giải thích tại điểm 1.3 mục I Phụ lục 1 Thông tư 28/2014/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành:

“1.3. đất nuôi trồng thủy sản

Đất nuôi trồng thủy sản là đất chuyên dùng vào mục đích nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn, nước ngọt.”

1.2. Điều kiện thuê đất mặt nước để nuôi trồng thủy sản:

Theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013, Nhà nước căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện và nhu cầu sử dụng đất trong việc xin giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất. Trong đó, các hình thức thuê đất được áp dụng bao gồm phương án thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai 2013; trường hợp sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất theo các hình thức trên.

Ngoài ra, Nhà nước còn có chính sách cho các đối tượng khác như tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị vũ trang thuê đất để nuôi trồng thủy sản. Người sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản hoặc nuôi trồng thủy sản kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Trong trường hợp này, Nhà nước cũng áp dụng phương án thu tiền thuê đất hàng năm.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy ủy quyền điều hành thay, ký thay giám đốc công ty

Từ đó có thể kết luận hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản và được Nhà nước cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản đều được sử dụng các hình thức thuê đất phù hợp. phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của mình.

xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê đất file Word ngắn mới nhất 2023

2. Mẫu hợp đồng thuê đất nuôi trồng thủy sản mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

….., ngày…. tháng…. năm…..

HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT NƯỚC NÔNG NGHIỆP

(Số:…/HĐT-….)

  • Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  • Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
  • Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 được sửa đổi, bổ sung năm 2016;
  • Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
  • Nghị định 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  • Căn cứ Quyết định số …./QĐ-UBND về việc cho thuê mặt nước nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh……
  • Căn cứ Quyết định cho thuê mặt nước của UBND huyện cho Ông/Bà…… thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản;

Hôm nay ngày …../…../….. tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện……..gồm có:

Bên cho thuê: UBND huyện……

Đại diện:

Tiêu đề:

Bên Thuê: Mr/Ms

Sinh ra ở:

ID số:

Địa chỉ:

Cùng nhau ký kết hợp đồng thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản với các điều khoản sau:

Điều 1. Cho thuê tài sản

Bên A đồng ý cho Bên B thuê diện tích mặt nước sau:

Đầu tiên. Vị trí :…

2. Diện tích:…. mét vuông. (Chữ: …)

3. Vị trí, ranh giới được xác định theo bản đồ địa chính tỷ lệ … do Ủy ban nhân dân xã ….. lập.

4. Thời hạn thuê: 30 năm kể từ ngày …. đến nay…

Việc cho thuê đất không làm mất quyền sở hữu của Nhà nước đối với diện tích mặt nước cho thuê và tài nguyên trong đất.

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

Đầu tiên. Tiền thuê mặt nước: …/năm

2. Tiền thuê mặt nước được tính từ ngày …./…/….

3. Phương thức thanh toán: hàng năm

4. Cơ quan thu tiền thuê mặt nước: Chi cục Thuế huyện……

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo thành tích cá nhân mới và chuẩn nhất 2023

Điều 3. Mục đích thuê mặt nước

Bên B được sử dụng mặt nước thuê vào mục đích nuôi trồng thủy sản với phương thức nuôi cá lồng bè và nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Điều 4. Trách nhiệm của các bên

1. Trách nhiệm của Bên A

Bên cho thuê bảo đảm quyền sử dụng mặt nước cho bên cho thuê trong thời gian thực hiện hợp đồng, không được chuyển giao quyền sử dụng cho bên thứ ba.

2.Trách nhiệm của bên TRÁNH

  • Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên thuê không được chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích mặt nước. Trường hợp bên thuê được chia. tách. sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp để hình thành pháp nhân mới thì pháp nhân mới được tiếp tục thuê mặt nước trong thời gian còn lại.
  • Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng.
  • Cam kết sử dụng diện tích thuê tại Điều 1 của Hợp đồng này đúng mục đích.
  • Cam kết đảm bảo các quy định của pháp luật về môi trường trong nuôi trồng thủy sản.
  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm trong quá trình sử dụng diện tích mặt nước nêu trên.
  • Trong thời hạn hợp đồng, nếu bên thuê trả lại một phần hoặc toàn bộ diện tích mặt nước thuê thì phải báo cho bên thuê biết trước ít nhất 06 tháng. Bên cho thuê phải trả lời yêu cầu trên trong vòng 3 tháng. Thời điểm kết thúc hợp đồng được tính từ ngày bàn giao mặt bằng.

Điều 5. Chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Đầu tiên. Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

_ Hết thời hạn thuê mà các bên không gia hạn hợp đồng thuê;

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Bên thuê không còn do chết/phá sản, giải thể

– Hợp đồng không thực hiện được do nhà nước cấm thực hiện;

2. Trong trường hợp có tranh chấp thì tranh chấp được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này được lập thành 4 bản bằng tiếng Việt gồm……. trang. Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản gửi cơ quan thuế và kho bạc nhà nước nơi thu thuế mặt nước.

người thuê nhà
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên cho thuê
(Ký và ghi rõ họ tên)

xem thêm: Xử lý tài sản trên đất khi hết hạn hợp đồng thuê đất

3. Thủ tục thuê đất mặt nước để nuôi trồng thủy sản:

3.1. Hồ sơ thuê đất nuôi trồng thủy sản:

Hồ sơ đăng ký cho thuê đất mặt nước để nuôi trồng thủy sản bao gồm các giấy tờ sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin nhập hộ khẩu cho vợ, nhập hộ khẩu cho con

– Đơn xin giao đất, thuê đất theo mẫu quy định;

– Trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chính khu đất. Trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính khu đất đối với nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính khu đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất do đương sự chịu trách nhiệm. cơ quan tài nguyên. và môi trường có trách nhiệm;

– Bản sao thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của người thuê nhà.

3.2. Thủ tục thuê đất mặt nước để nuôi trồng thủy sản:

Quy trình thuê đất nuôi trồng thủy sản bao gồm các bước sau:

Bước 1: Gửi đơn đăng ký của bạn

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, người có nhu cầu thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính đúng đắn, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu thì phải hướng dẫn người làm thủ tục bổ sung, hoàn thiện. Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ trao giấy hẹn trả kết quả cho người xin cấp đất nuôi trồng thủy sản.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất gồm các tài liệu nêu trên và bản thẩm định. về nhu cầu sử dụng đất. sử dụng đất đai; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật. Sau đó, UBND huyện sẽ thẩm định và thông qua dự thảo quyết định giao đất, cho thuê đất.

Bước 3: Trả kết quả

Căn cứ hồ sơ nhận được, UBND cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu.

Các Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

– Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

– Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2016;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

– Nghị định 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng thuê đất mặt nước nuôi trồng thủy hải sản của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận