Mẫu hợp đồng nhập khẩu máy móc (tiếng Việt & tiếng Anh)

Mẫu hợp đồng nhập khẩu máy móc (Tiếng Việt & Tiếng Anh). Các vấn đề liên quan đến việc nhập khẩu máy móc.

Nhập khẩu máy móc là vấn đề rất phổ biến giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, nhất là trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế hiện nay. Đây là một phân tích của mẫu hợp đồng nhập khẩu máy móc bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Mẫu hợp đồng nhập khẩu máy móc bằng tiếng Anh:

HỢP ĐỒNG

Không: ………….

Ngày: ……..

GIỮA: …………..

Địa chỉ:……..Điện thoại:……..Telex:…….. Fax:………….

Đại diện là Ông ………….

Sau đây gọi là BÊN MUA

VÀ: …………

Địa chỉ:……..Điện thoại: …………Telex:………. Fax: ………….

Đại diện là Ông……..

Sau đây gọi là BÊN BÁN

Đã thỏa thuận rằng Bên mua mua và Bên bán bán theo các điều khoản và điều kiện như sau:

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA

1.1/ Mô tả và đặc điểm kỹ thuật:

1.2/ Nước xuất xứ:

1.3/ Đóng gói:

1.4/ Chấm bài:

trường hợp không

GW:kg

Tây Bắc:

1.5/ Phụ tùng thay thế: Phụ tùng được gửi cùng lúc với Máy

ĐIỀU 2: SỐ LƯỢNG: 02 Căn

ĐIỀU 3: GIÁ CẢ

3.1/ Giá cả

3.2/ Tổng giá trị

ĐIỀU 4: CHUYỂN HÀNG VÀ THÔNG TIN BẢO HIỂM

4.1/ Thời gian giao hàng: …………

4.2/ Cảng xếp hàng: ………….

4.3/ Cảng đến:…………..

4.4/ Sau khi giao hàng, trong vòng 24 giờ, Bên bán phải điện báo cho UNIMEX thông báo về hàng hóa, số hợp đồng, số lượng, trọng lượng, trị giá hóa đơn, tên tàu chở, cảng xếp hàng, số Vận đơn, ngày gửi hàng.

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

5.1/ Bằng L/C trả ngay không hủy ngang có lợi cho LUCKMAN Co., LTD. tại Ngân hàng THE CHINA ANG SOUTH SEA BANK LIMITED HONGKONG BRANCH, A/C No. 267089765430.

5.2/ Chứng từ thanh toán: Việc thanh toán được thực hiện khi xuất trình cho ngân hàng các chứng từ sau:

1. Vận đơn đường biển (Clean on Board) được lập theo đơn đặt hàng để trống được ký hậu, đánh dấu (FREIGHT PREPAID) trong 2/3 bộ.

2. Hóa đơn thương mại liên ba

3. Danh sách đóng gói thành ba bản.

4. Giấy chứng nhận chất lượng ba bản do người bán cấp.

5. Giấy chứng nhận xuất xứ 3 bản do người bán cấp

6. Xác nhận của người bán thành ba bản Thông báo cho Người mua các chi tiết vận chuyển

ĐIỀU 6: BẢO HIỂM

Người mua bao gồm AR, WR

ĐIỀU 7: KHIẾU NẠI

Người bán có khả năng xử lý việc kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng và chịu mọi chi phí phát sinh.

Bất cứ khi nào yêu cầu đó được chứng minh là trách nhiệm của người bán. Người bán sẽ giải quyết không chậm trễ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin công nhận kết quả học phần và hướng dẫn viết đơn mới nhất

ĐIỀU 8: TRỌNG TÀI

8.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, mọi thỏa thuận không đạt được thỏa thuận hòa giải sẽ được giải quyết bởi ủy ban trọng tài ngoại thương Việt Nam trực thuộc Phòng Thương mại nước CHXHCN Việt Nam nếu Bên mua là bên và ngược lại, quyết định của bên này sẽ được chấp nhận như cuối cùng của cả hai bên.

8.2. Lệ phí trọng tài và/hoặc các chi phí khác sẽ do bên thua kiện chịu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

ĐIỀU 9: SỬA ĐỔI/ THAY ĐỔI

Mọi sửa đổi hoặc thay đổi các điều khoản của hợp đồng này phải được sự đồng ý của cả hai bên trước đó và được lập thành văn bản.

Làm tại……., ngày……,…… bằng tiếng Anh, thành ….. bản, trong đó…… cho mỗi bên.

DÀNH CHO BÊN BÁN CHO BÊN MUA

2. Mẫu hợp đồng nhập khẩu máy móc bằng tiếng Việt:

HỢP ĐỒNG

Con số:………

Ngày:……..

GIỮA:…………

Địa chỉ nhà:………….

Telex:………..

Số fax:………..

Đại diện là Ông: ………….. Giám đốc điều hành

Sau đây gọi là Bên Mua

VÀ: ………..

Địa chỉ nhà:…………..

Telex:……..

Số fax:………..

Đại diện bởi Ông: ………… Giám đốc điều hành

Sau đây gọi tắt là Bên Bán

Hợp đồng đã được ký kết với các điều kiện sau:

1. HÀNG HÓA:

1.1. Mô tả hàng hóa:

1.2. Nước xuất xứ:

1.3. bao bì

1.4. Mã số:

Hộp số: …………

Trọng lượng cả bì:……..Kgs

Khối lượng tịnh: …………..Kgs

1.5. Phụ kiện:

2. SỐ LƯỢNG:

3. GIÁ CẢ:

3.1. Giá bán:

3.2. Tổng giá trị:

4. THÔNG TIN GIAO HÀNG VÀ BẢO HIỂM:

4.1. Thời hạn giao hàng:…………………….

4.2. Cảng chất hàng: …………………….

4.3. Cảng dỡ hàng: …………………….

4.4. Trong vòng 24 giờ sau khi giao hàng, người bán phải thông báo bằng Telex cho người mua (UNIMEX) về hàng hóa, số hợp đồng, số lượng, trọng lượng, trị giá hóa đơn, tên người chuyên chở, cảng bốc hàng, số vận đơn, ngày giao hàng.

5. THANH TOÁN

5.1. Thanh toán bằng thư tín dụng không hủy ngang, trả ngay cho…. tại Ngân hàng, số tài khoản …………

5.2. Chứng từ thanh toán: Ngân hàng chấp nhận thanh toán khi xuất trình các chứng từ sau:

một. Vận đơn đường biển (sắp xếp sạch sẽ), vận đơn có ký hậu để trống và ghi chú trả trước: 2 bản

b. Hóa đơn thương mại: 3 liên

c. Phiếu đóng gói hàng hóa: 3 liên

d. Giấy chứng nhận chất lượng do bên bán cấp: 3 bản

đ. Giấy chứng nhận xuất xứ do người bán cấp: 3 bản

f. Thông báo xác nhận của người bán cho người mua về các điều kiện vận chuyển đặc biệt: 3 bản

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản ghi nhớ hợp tác, nội dung làm việc mới nhất năm 2022

6. BẢO HIỂM HOA KỲ

Người bán chịu các điều khoản AR, WR.

7. KHIẾU NẠI

Người bán chịu trách nhiệm và chi phí phát sinh cho việc kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng.

Bất cứ khi nào người mua chứng minh rằng tất cả các yêu cầu trên là trách nhiệm của người bán, người bán phải tiến hành ngay lập tức.

8. Trọng tài

8.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu có tranh chấp giữa hai bên không giải quyết được bằng thương lượng và nếu bị đơn là người mua thì tranh chấp này sẽ được giải quyết bởi Hội đồng Trọng tài Ngoại thương Việt Nam. Nam thuộc Phòng Thương mại Việt Nam giải quyết và ngược lại.

Quyết định của Hội đồng Trọng tài Ngoại thương Việt Nam trong trường hợp bị đơn là người mua sẽ được coi là quyết định cuối cùng đối với cả hai bên.

8.2. Phí trọng tài và các phí liên quan khác do bên thua kiện chịu trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

9. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:

Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với các điều khoản của hợp đồng này phải được sự đồng ý của cả người mua và người bán trước khi được in thành văn bản.

Hợp đồng này được làm thành ….. bản gốc bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ…… bản.

MUA BÁN

3. Các vấn đề liên quan đến hợp đồng nhập khẩu máy móc:

– Hiện nay, Việt Nam cũng như các nước trên thế giới đang bước vào giai đoạn hội nhập toàn cầu. Xu thế toàn cầu hóa giúp Việt Nam tìm kiếm đối tác và những nguồn hỗ trợ nhất định trong phát triển kinh tế. Nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sự phát triển của công nghệ giúp tốc độ phát triển của nước ta đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, để theo đuổi và phát triển sản xuất công nghiệp từ một nước nông nghiệp sẽ gặp những khó khăn nhất định. Việt Nam chưa sản xuất, chưa phát minh ra máy móc hiện đại phục vụ sản xuất kinh doanh. Hầu hết các thiết bị máy móc trong các doanh nghiệp, công ty, nhà máy thường được nhập khẩu từ nước ngoài.

– Nhập khẩu máy móc từ nước ngoài giúp quá trình sản xuất và tạo ra kinh tế từ sản xuất công nghiệp đạt hiệu quả tốt nhất. Thông thường các loại máy móc phục vụ sản xuất ở nước ta thường được nhập khẩu từ các nước có nền sản xuất công nghiệp phát triển. Vì vậy, các thiết bị, máy móc này sẽ được đảm bảo về mặt chất lượng. Cùng với đó khi đưa vào sản xuất sẽ giúp quá trình sản xuất đạt kết quả như mong đợi.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn và hướng dẫn cách viết đơn

– Việc nhập khẩu máy móc giữa nước ta và các nước thường được giao kết bằng hợp đồng. Hợp đồng nhập khẩu máy móc có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng; đảm bảo chất lượng của sản phẩm; biện pháp bảo đảm nếu sản phẩm máy móc có rủi ro, hỏng hóc.

– Trong hợp đồng nhập khẩu máy móc, các bên phải ký kết các điều khoản cụ thể, rõ ràng với nhau. Theo đó, nội dung chính của hợp đồng sẽ tập trung vào các thiết bị, máy móc (đối tượng nhập khẩu): Chất lượng, cấu tạo, tính năng, xuất xứ, số lượng, giá cả… Nội dung về sản phẩm giúp bên mua yên tâm về chất lượng của máy. máy khi nó được nhập khẩu. Họ sẽ biết được cơ cấu, số lượng, chất lượng của các thiết bị máy móc như thế nào. Trường hợp sản phẩm nhập về không đúng với mô tả và thỏa thuận trong hợp đồng, người mua sẽ được hoàn lại số tiền đã cam kết hoặc được bảo hành sửa chữa để máy thể hiện rõ công dụng trong sản xuất. , việc kinh doanh. Trong bất kỳ giao dịch mua bán nào, yếu tố kinh tế tài chính được coi là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Để vấn đề này được bảo đảm, các bên cần phải đi đến một thỏa thuận. Và hợp đồng được coi là cơ sở pháp lý quan trọng nhất cho các thỏa thuận đó. Các bên sẽ phải thỏa thuận rõ ràng về giá thiết bị, máy móc. Trách nhiệm của bên mua và bên bán trong việc giao nhận tiền. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật (bên bán sẽ chịu trách nhiệm bồi thường khi máy móc có sự cố; bên mua phải thanh toán đầy đủ cho bên bán tiền nhập khẩu máy móc). . Các quy định này giúp đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

Nhập khẩu máy móc là vấn đề hợp tác và thương mại quốc tế. Vì vậy, trong hợp đồng cũng ghi rõ phần sẽ hòa giải khi hai bên xảy ra tranh chấp (trọng tài). Quy định này giúp các bên tuân thủ các quy định chung của luật thương mại quốc tế. đồng thời làm bàn đạp thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại giữa các bên.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng nhập khẩu máy móc (tiếng Việt & tiếng Anh) của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận