Mẫu hợp đồng nguyên tắc thuê máy móc thiết bị mới nhất

Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng dân sự? Mẫu hợp đồng cho thuê máy móc thiết bị mới nhất?

Hợp đồng nguyên tắc cho thuê thiết bị xây dựng là hợp đồng trong đó các bên thỏa thuận những nguyên tắc phải tuân theo trong quá trình một bên cho bên kia thuê thiết bị xây dựng. Chúng tôi sẽ cập nhật mẫu hợp đồng nguyên tắc cho thuê máy móc thiết bị mới nhất trong bài viết dưới đây.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

Cơ sở pháp lý:

– Luật Viên chức 2015

– Luật Thương mại 2005

1. Hợp đồng là gì?

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Theo Điều 385 BLDS 2015).

2. Các loại hợp đồng phổ biến:

2.1. Hợp đồng mua bán tài sản:

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

(Theo Khoản 1 Điều 430 Bộ luật Dân sự 2015)

2.2. Hợp đồng trao đổi tài sản:

Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó các bên chuyển giao tài sản và chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhau. (Theo Khoản 1 Điều 455 Bộ luật Dân sự 2015)

2.3. Hợp đồng tặng cho tài sản:

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình, chuyển quyền sở hữu cho bên tặng cho mà không yêu cầu bồi thường, bên tặng cho đồng ý nhận. (Theo Điều 457 Bộ luật Dân sự 2015)

xem thêm: Hợp đồng mẫu mới nhất và tiêu chuẩn nhất năm 2022

2.4. Hợp đồng vay tài sản:

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn, bên vay phải trả lại cho bên cho vay tài sản cùng loại đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. (Theo Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015)

2.5. Hợp đồng thuê tài sản:

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê sử dụng trong một thời gian thì bên thuê phải trả tiền thuê. (Theo Khoản 1 Điều 472 Bộ luật Dân sự 2015)

Hợp đồng thuê khoán là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán và bên thuê khoán. có nghĩa vụ trả tiền thuê. (Theo Điều 483 Bộ luật Dân sự 2015)

2.6. Hợp đồng vay tài sản:

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay sử dụng trong thời hạn mà không phải trả tiền, khi hết thời hạn vay phải trả lại tài sản. hoặc mục đích vay đã đạt được. (Theo Điều 494 Bộ luật Dân sự 2015)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng mới nhất năm 2022

2.7. Hợp đồng về quyền sử dụng đất:

Hợp đồng quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền sử dụng đất. khác theo quy định của Luật Đất đai đối với bên kia; bên kia thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất. (Điều 500 BLDS 2015)

2.8. Thỏa thuận hợp tác:

Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân cùng nhau góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng có lợi và cùng chịu trách nhiệm. (Điều 504 BLDS 2015)

2.9. Hợp đồng dịch vụ:

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ. (Theo Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015)

3. Mẫu hợp đồng mới nhất về nguyên tắc cho thuê máy móc thiết bị:

Hợp đồng nguyên tắc cho thuê thiết bị xây dựng là hợp đồng trong đó các bên thỏa thuận những nguyên tắc phải tuân theo trong quá trình một bên cho bên kia thuê thiết bị xây dựng.

xem thêm: MOU là gì? Phân biệt giữa MOU và hợp đồng chính thức?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

CÁC NGUYÊN TẮC HỢP ĐỒNG

(Rev / v Cho thuê thiết bị xây dựng)

Số: …… / HĐĐ

Hôm nay, ngày …… tháng ……… .., tại …………, chúng tôi gồm:

BÊN A (Leaser):

xem thêm: Mẫu hợp đồng nguyên tắc mới nhất bằng tiếng Anh và song ngữ

Tên công ty:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp / Mã số thuế: …………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số (chỉ kê khai nếu không có số doanh nghiệp / mã số thuế): …………………………………………………….

Ngày và nơi cấp: …………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………….

Đại diện pháp lý: …………………… ..

Tiêu đề:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

xem thêm: Hợp đồng nguyên tắc là gì? So sánh hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế?

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông / Bà: …………………………………………………….… Giới tính: …………

Sinh ngày: …………… .. Dân tộc: …………………… .. Quốc tịch: …………

CMND / CCCD số: …………………………………………………… ..

Ngày và nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

xem thêm: Hợp đồng khung là gì? Hợp đồng khung có phải là hợp đồng nguyên tắc không?

Số điện thoại liên hệ: …………… ..… Email: ……………

BÊN B (CHO THUÊ):

Tên công ty:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp / Mã số thuế: …………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số (chỉ kê khai nếu không có số doanh nghiệp / mã số thuế): ……………………

Ngày và nơi cấp: ………………

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 cho Đảng viên

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………….

Đại diện pháp lý:………………………………………………………

xem thêm: Mẫu hợp đồng nguyên tắc phát hành trái phiếu mới nhất

Tiêu đề:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông / Bà: …………………………………………………….… Giới tính: …………

Sinh ngày: …………… .. Dân tộc: …………………… .. Quốc tịch: …………

CMND / CCCD số: …………………………………………………… ..

Ngày và nơi cấp:…………………………………………………..

xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán nguyên tắc và hướng dẫn soạn thảo hợp đồng

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: …………… ..… Email: ……………

Sau khi thảo luận, chúng tôi đã thống nhất thành lập một hợp đồng nguyên tắc về việc thuê thiết bị (từ nay gọi tắt là). “nguyên tắc hợp đồng”) với các nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.1. Các bên ký kết và thực hiện hợp đồng nguyên tắc trên cơ sở hợp tác thuê – mượn, cùng có lợi theo quy định của pháp luật.

1.2. Nội dung của hợp đồng nguyên tắc này chỉ được sửa đổi khi có sự thoả thuận của hai bên và được thoả thuận bằng văn bản. Văn bản này được coi là phụ lục và là một bộ phận cấu thành của hợp đồng nguyên tắc.

1.3. Hợp đồng nguyên tắc quy định những nguyên tắc cơ bản của việc cho thuê thiết bị. Nếu có điều khoản nào trong hợp đồng hợp tác chính mâu thuẫn với các điều khoản của hợp đồng nguyên tắc thì sẽ được thực hiện theo các điều khoản quy định trong hợp đồng này.

ĐIỀU 2: THIẾT BỊ

2.1. Thiết bị do bên A cung cấp đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng và quy cách của nhà cung cấp / nhà sản xuất.

2.2. Thông tin chi tiết của thiết bị sẽ được các bên ghi rõ trong hợp đồng thuê thiết bị giữa hai bên.

ĐIỀU 3: CÁCH THỨC THỰC HIỆN

3.1. Số lượng thiết bị, địa điểm giao nhận, vận chuyển được quy định trong hợp đồng thuê thiết bị giữa các bên.

3.2. Thiết bị có thể giao một lần hoặc nhiều lần tùy theo thỏa thuận của hai bên. Bằng chứng về việc giao hàng có thể là phiếu xuất kho hoặc biên bản thỏa thuận giữa hai bên.

ĐIỀU 4: THANH TOÁN

4.1. Các doanh nghiệp, cá nhân là đối tác của Bên A sẽ được hưởng chế độ cho thuê với mức giá thống nhất với tất cả các đối tác theo chính sách giá của Bên A.

4.2. Đơn giá, tổng giá trị hàng hóa, VAT, sẽ được quy định trong Hợp đồng cho thuê thiết bị mà hai bên đã ký kết.

4.3. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán được quy định trong từng Hợp đồng thuê thiết bị.

4.4. Mệnh giá thanh toán: Đồng Việt Nam

ĐIỀU 5: THÔNG TIN LIÊN HỆ GIỮA CÁC BÊN

Để lập hồ sơ khách hàng và liên hệ trong quá trình thực hiện hợp đồng thuê thiết bị, các bên cung cấp cho nhau các thông tin sau:

– Tên công ty

– Địa chỉ giao dịch chính thức

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện du lịch mới nhất

– Tên tài khoản

– Số tài khoản

– Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng

– Thông tin người được chỉ định làm đại diện giao dịch trực tiếp của hai bên

– Số điện thoại, email, fax… của người đại diện

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

6.1. Trách nhiệm của Bên A:

– Bàn giao cho Bên B đúng số lượng, thông số, chất lượng thiết bị đã thỏa thuận trong hợp đồng;

– Tiếp nhận và xử lý thông tin vận hành thiết bị trong quá trình Bên B sử dụng;

– Bảo trì định kỳ… ..tháng / 1 lần trong suốt thời gian thuê. Trường hợp thời gian khắc phục lâu, Bên A sẽ đổi thiết bị khác có thông số tương đương cho Bên B;

6.2. Trách nhiệm của Bên B:

– Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo hợp đồng thuê thiết bị;

– Bảo quản thiết bị theo đúng tiêu chuẩn …………., Nếu có hành vi làm mất, hỏng, tự ý sửa chữa, hư hỏng thì phải bồi thường theo giá trị thực tế của thiết bị;

– Sử dụng thiết bị đúng mục đích theo thỏa thuận hợp đồng thuê thiết bị. Nếu có mục đích khác, Bên B phải thông báo trước cho Bên A và bổ sung thỏa thuận hợp đồng bằng văn bản;

ĐIỀU 7: CAM KẾT CHUNG

7.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu bên nào gặp khó khăn, trở ngại thì phải thông báo cho bên kia biết trong thời hạn… .ngày kể từ ngày gặp khó khăn, trở ngại.

7.2. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này phải được lập thành văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng nguyên tắc;

7.3. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải, nếu hòa giải không thành thì giải quyết tranh chấp tại Tòa án có thẩm quyền.

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

8.1. Hợp đồng nguyên tắc này có giá trị…. tháng kể từ ngày ký. Hết thời hạn trên mà hai bên không có ý kiến ​​thì Hợp đồng đương nhiên được gia hạn … tháng tiếp theo và không quá …. năm. Khi kết thúc hợp đồng nguyên tắc, hai bên sẽ lập biên bản thanh lý hợp đồng nguyên tắc.

8.2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng nguyên tắc.

8.3. Hợp đồng nguyên tắc này gồm… trang được lập thành… bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký kết.

BÊN A / ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên) BÊN B / ĐẠI DIỆN BÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng nguyên tắc thuê máy móc thiết bị mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận