Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn cập nhật mới nhất năm 2023

Cùng với các loại hợp đồng khác, hợp đồng dịch vụ nhận được sự quan tâm rất lớn của các cá nhân, tổ chức trong xã hội. Bộ luật Dân sự 2015 cũng là văn bản mới nhất điều chỉnh chung về hợp đồng dịch vụ. Có nhiều hình thức hợp đồng dịch vụ và một trong số đó là hợp đồng dịch vụ tư vấn.

1. Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn là gì?

Theo quy định cụ thể của BLDS 2015, ta hiểu hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ. phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. Hợp đồng dịch vụ tư vấn là loại hợp đồng được lập ra để các bên thỏa thuận với nhau về các vấn đề tư vấn. Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn được sử dụng khá phổ biến hiện nay và cũng có những vai trò, ý nghĩa quan trọng trong thực tế.

Thực tế chúng ta thấy rằng, không phải công việc nào cũng là đối tượng của hợp đồng dịch vụ. Công việc đó phải là công việc mà các bên trong hợp đồng có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của pháp luật và đặc biệt không trái đạo đức xã hội. Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn là mẫu hợp đồng được các bên ký kết về các vấn đề tư vấn. Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn bao gồm các thông tin của bên sử dụng dịch vụ, bên cung cấp dịch vụ và các điều khoản cụ thể được ghi trong hợp đồng dịch vụ.

2. Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN

Số:…./20…./HDVTV

Hôm nay, ngày…. tháng … năm …….., tại …

Chúng tôi gồm có:

NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A):…

Địa chỉ nhà:……

Điện thoại:…

Số fax:…..

Mã số thuế:…

Số tài khoản:……

Của Ông (Bà):……

Chức vụ:……là người đại diện.

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B):……

Địa chỉ nhà:……

Điện thoại:…

Mã số thuế:……

Số tài khoản:…

Của Ông (Bà):……

Chức vụ:……làm đại diện.

Hai bên thống nhất và ký kết hợp đồng này với các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của Hợp đồng

Bên B tư vấn và thực hiện…….. theo yêu cầu của Bên A với các nội dung nêu tại Điều 2 và với mức phí tư vấn nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình mới nhất

Điều 2. Phạm vi tư vấn; Phương pháp tư vấn và thời gian tư vấn

2.1 Phạm vi tư vấn:

Phạm vi tư vấn bao gồm các công việc sau:

– Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc cho Bên A trước khi tiến hành….;

– Tư vấn và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện công việc……. vì …….;

2.2 Phương thức tư vấn:

– Tư vấn trực tiếp cho bên A [   ]

– Tư vấn bằng văn bản cho Bên A [   ]

2.3 Thời hạn tư vấn: Thời gian tư vấn được tính từ thời điểm ký kết hợp đồng đến thời điểm hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng.

Điều 3. Phí tư vấn và phương thức thanh toán

Phí tư vấn: Phí tư vấn cho các công việc nêu tại Điều 2 được tính trọn gói là ….. (bằng chữ:…….), đã bao gồm/chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

Thời hạn nộp phí tư vấn:

Phí tư vấn sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B thành…….đợt như sau:

Thanh toán lần 1: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B số tiền:…….. (bằng chữ: ….) vào ngày hai bên ký kết Hợp đồng này.

Thanh toán đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B số tiền còn lại là……. (bằng chữ:……) sau khi Bên B bàn giao kết quả đạt yêu cầu cho Bên A.

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt

Đồng tiền thanh toán:……

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Ngoài các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định tại các Điều khoản khác của Hợp đồng này, mỗi bên còn có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều này, cụ thể như sau:

4.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

4.1.1 Quyền của Bên A

Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thỏa thuận khác.

Trong trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

4.1.2 Nghĩa vụ của Bên A

Cung cấp cho Bên B đầy đủ các thông tin và giấy tờ kèm theo theo hướng dẫn của Bên B. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung cung cấp cho Bên B.

Thanh toán cho Bên B đầy đủ, đúng thời hạn và đúng phương thức phí tư vấn mà hai bên đã thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin miễn giảm thuế xây dựng nhà ở tư nhân mới nhất

Phối hợp kịp thời với Bên B trong việc thực hiện các hạng mục công việc bắt buộc phải có mặt của Bên A.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

4.2.1 Quyền của HỢP ĐỒNG

Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện để thực hiện công việc.

Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của người sử dụng dịch vụ mà không nhất thiết phải chờ ý kiến ​​của người sử dụng dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến ​​sẽ gây thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ nhưng phải thông báo cho người sử dụng dịch vụ biết. ngay cho người sử dụng dịch vụ.

Yêu cầu người sử dụng dịch vụ thanh toán tiền dịch vụ.

4.2.2 Nghĩa vụ của Bên B:

Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung tư vấn đã quy định trong hợp đồng với Bên A.

Được Bên A thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí tư vấn.

Bàn giao kết quả công việc cho Bên A với điều kiện Bên A tuân thủ các quy định về thanh toán Phí tư vấn và phối hợp kịp thời với Bên B

Bảo quản và giao lại cho khách hàng các tài liệu, phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ sau khi hoàn thành công việc;

Thông báo ngay cho khách hàng trong trường hợp thông tin, tài liệu không đầy đủ hoặc phương tiện không đảm bảo để hoàn thành việc cung cấp dịch vụ;

Giữ bí mật các thông tin mà mình biết được trong quá trình cung cấp dịch vụ nếu có thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hiệu lực hợp đồng

5.1 Hợp đồng này sẽ được sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận bằng văn bản được hai Bên ký kết;

5.2 Hợp đồng này sẽ hết hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

– Thời hạn của Hợp đồng đã hết mà không được gia hạn;

– Một trong các Bên bị phá sản hoặc giải thể. Trong trường hợp này, việc chấm dứt Hợp đồng này do Các Bên thỏa thuận và thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật về giải thể, phá sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

– Bên A không thanh toán theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng này. . Trong trường hợp này, Bên B hoàn toàn có quyền tự động và đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là gì? Nội dung?

– Hợp đồng được chấm dứt trước thời hạn khi có yêu cầu bằng văn bản của Các Bên. Trong trường hợp này, Bên đề nghị chấm dứt Hợp đồng phải gửi văn bản yêu cầu cho Bên kia trước 15 (mười lăm) ngày. Thời điểm chấm dứt Hợp đồng là 15 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu chấm dứt Hợp đồng cho Bên kia. Hai bên sẽ lập biên bản thanh lý Hợp đồng.

Điều 6. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp đồng này, trước hết các Bên sẽ giải quyết trên cơ sở thương lượng, đàm phán hoặc hòa giải. Nếu các Bên vẫn không đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng, hòa giải thì vụ việc sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 7. Điều khoản cuối cùng

Hợp đồng này được lập thành (04) bốn bản chính có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ (02) hai bản chính. Hai bên đã đọc lại và thống nhất nội dung, đồng thời ký xác nhận dưới đây.

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

CÁC BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn:

Về cơ bản, trong Hợp đồng dịch vụ, bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ có thể thỏa thuận những nội dung cụ thể sau:

– Đối tượng hợp đồng.

– Giá dịch vụ.

– Thời hạn hoàn thành dịch vụ.

– Chính sách thanh toán.

– Trường hợp chấm dứt hợp đồng.

– Giải quyết tranh chấp.

– Nghĩa vụ bồi thường của các bên. Ngoài ra, cũng có thể cung cấp thêm nội dung về quyền và nghĩa vụ của hai bên.

Hướng dẫn soạn thảo mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn:

– Phần mở đầu:

+ Điền đầy đủ thông tin về Mã quốc gia và Tiêu đề.

+ Tên hợp đồng là hợp đồng dịch vụ tư vấn.

+ Thời gian, địa điểm lập biên bản.

– Nội dung:

+ Thông tin người sử dụng dịch vụ.

+ Thông tin về nhà cung cấp dịch vụ.

+ Điều khoản được hai bên ký kết.

– Kết thúc:

+ Ký, ghi rõ họ tên của người sử dụng dịch vụ.

+ Ký, ghi rõ họ tên của người cung cấp dịch vụ.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn cập nhật mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận