Mẫu hợp đồng đào tạo nghề, học việc cho học viên năm 2023

Với sự phát triển của xã hội, nhu cầu học nghề của mọi người cũng tăng cao kéo theo đó là sự ra đời của Trung tâm dạy nghề nhằm giúp giải quyết nhu cầu học nghề. Các bên sẽ giao kết hợp đồng học nghề ghi nhận sự thỏa thuận của các chủ thể về việc học nghề, học nghề.

1. Hợp đồng học nghề là gì?

Hợp đồng học nghề là sự thỏa thuận giữa người học nghề và trung tâm dạy nghề về việc dạy nghề cho người học nghề. Hợp đồng chỉ được lập khi có sự đồng ý của cả hai bên trong hợp đồng. Hợp đồng là căn cứ pháp lý ràng buộc quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng và là cơ sở để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Nội dung chủ yếu của hợp đồng học nghề bao gồm:

– Thông tin các chủ thể tham gia ký kết hợp đồng.

– Chế độ học việc

– Chi phí học nghề

– Trách nhiệm bồi hoàn chi phí đào tạo

– Nhiệm kỳ của nhân viên

– Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.

2. Hình thức hợp đồng học nghề:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ

Số: …………./HĐDN

Cơ sở ………

Cơ sở……

Căn cứ cơ cấu tổ chức và Điều lệ Công ty……

Căn cứ Quy chế Trung tâm dạy nghề….

Hôm nay, ngày…… tháng …..……, tại …………., chúng tôi gồm có:

BÊN ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

CÔNG TY: ………………….

Đại diện: ……

Chức vụ: ……

Địa chỉ nhà: ……

Fax Điện thoại: ……

Mã số thuế: …….

Số tài khoản: …………

Email: ………

BÊN ĐÀO TẠO:

Họ và tên: ……

Sinh ngày:……tháng.…. năm

Trình độ văn hóa: ………….

Hộ khẩu thường trú tại: …………

Nơi ở hiện nay:…….

Giấy chứng nhận tạm trú số……..do Công an ………….cấp ngày …………. Có thể ………

Điện thoại: ………

Cấp ngày………….tháng…………năm………Tại: Bộ Công an

đồng ý ký kết hợp đồng đào tạo nghề và cam kết thực hiện đúng các điều khoản sau:

Điều 1: Công ty dạy nghề…………..cho Ông (Bà) ….. theo hợp đồng số……..từ ngày…………..tháng………đến ngày……. Có thể …….

Địa điểm học: Tại Trung tâm Dạy nghề; – Công ty: ….

Địa điểm học: Tại Trung tâm dạy nghề……..

– Công ty: ………

Cơ sở 1:………………

Cơ sở 2:…….

Điều 2: Chế độ học việc

1. Thời gian học nghề: ……tháng (=…..tuần: =…….giờ)

2. Thời gian học trong ngày:

– Buổi sáng từ:

– Hướng từ:

– Buổi tối từ:

3. Nghỉ Chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

4. Học chuyên đề phụ 1 buổi/ngày.

5. Học sinh được phân tuyến:

– Thẻ sinh viên;

– Nghiên cứu tài liệu cho phân môn Đại cương và chuyên ngành.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

6. Người học được học tập trong điều kiện an toàn, vệ sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Kinh phí đào tạo nghề

Tổng chi phí đào tạo nghề là ………….. đồng

(bằng chữ:…………đồng)

Điều 4: Trách nhiệm bồi hoàn chi phí đào tạo

Trường hợp bên dạy nghề vi phạm nghĩa vụ hợp đồng thì phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo cho bên học nghề.

Điều 5: Thời hạn người lao động cam kết làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề, người học nghề cam kết làm việc cho công ty trong thời hạn ………………. năm.

Điều 6: Nghĩa vụ, quyền và lợi ích của người học

1. Nghĩa vụ:

Người học phải làm đầy đủ thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định mới được nhập học.

Trong học tập tuyệt đối chấp hành nội quy lớp học, quy định của Công ty và quy định của Pháp luật. Trường hợp vi phạm phải bồi thường toàn bộ học phí của khóa học và thiệt hại gây ra, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Quyền hạn:

Học viên có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến ​​xây dựng nhằm đảm bảo quyền lợi của bản thân và xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Những người đã đăng ký học hoặc đang học nếu vì lý do nào đó không tham gia được Công ty sẽ xem xét bảo lưu và học lại (Thời gian bảo lưu không quá 03 tháng)

3. Quyền lợi:

Người học được học lý thuyết và thực hành nghề đủ thời lượng, nội dung chất lượng theo chương trình của công ty đề ra theo đúng quy định của Bộ LĐ-TB&XH.

Người học được kiểm tra lý thuyết, kỹ năng nghề và được cấp chứng chỉ theo quy định. Học viên có kết quả học tập tốt sẽ được giới thiệu đi thực tập tại các cửa hàng sửa chữa bảo hành và tiếp tục đăng ký học các lớp nâng cao.

Quy tắc thứ 7: Nghĩa vụ và quyền hạn của Trung tâm dạy nghề

1. Nghĩa vụ:

Thực hiện đầy đủ các điều kiện cần thiết theo cam kết trong hợp đồng học nghề để người học học tập có hiệu quả, đảm bảo theo hợp đồng đã ký kết.

2. Quyền hạn:

Công ty có quyền điều chuyển học viên giữa các lớp và thay đổi, đình chỉ, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng trong trường hợp học viên vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Học viên được hoặc phải chấm dứt Hợp đồng học nghề trước thời hạn trong các trường hợp sau (có đầy đủ hồ sơ pháp lý và căn cứ rõ ràng):

+ Đi nghĩa vụ quân sự

+ Lý do sức khỏe

+ Vi phạm pháp luật của Nhà nước và Quy chế của Trung tâm Đào tạo

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Vĩnh Long [Ly hôn nhanh tại Vĩnh Long]

Điều 8: Điều khoản chung

1. Các thỏa thuận khác:

2. Hợp đồng học nghề có hiệu lực từ ngày …..tháng……đến….tháng…năm….

Điều 9: Hợp đồng đào tạo nghề được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.

+ 01 bản do người tập sự giữ.

+ 01 Bản công ty……. Giữ.

Hợp đồng học nghề được lập tại: Công ty……..

Cơ sở 1: …………..

Cơ sở 2: ……….

ĐẢNG HỌC TẬP ĐẢNG ĐẢNG ĐÀO TẠO

3. Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng học nghề:

Phần thông tin các bên tham gia ký kết hợp đồng: yêu cầu Trung tâm dạy nghề và Người học nghề ghi đầy đủ, chính xác và chi tiết nhất về họ tên, địa chỉ, số điện thoại,…

Điều 1. Nội dung hợp đồng: Bên trung tâm dạy nghề sẽ cung cấp cho người học nghề thời gian và địa điểm học nghề.

Điều 2. Chế độ học nghề: thông tin về thời gian học nghề, thời gian học trong ngày, nghỉ chủ nhật và tất cả các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật; chuyên môn hóa môn học. Học viên sẽ được cấp thẻ học viên và tài liệu học tập.

Điều 3: Chi phí đào tạo nghề: ghi rõ tổng chi phí trong tổng chi phí đào tạo nghề bằng cả số và chữ

Điều 4. Khi bên trung tâm dạy nghề vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng thì có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo cho người học nghề.

Điều 5. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề, người học nghề cam kết làm việc cho công ty trong thời gian bao lâu.

Điều 6. Quyền lợi, nghĩa vụ và quyền lợi của người học nghề: Khi tham gia hợp đồng, người học nghề sẽ được hưởng những quyền lợi nhất định nhưng bên cạnh đó còn phải thực hiện các nghĩa vụ của mình như: Người học phải làm đầy đủ các thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định mới ; sinh viên có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến ​​xây dựng nhằm đảm bảo quyền lợi của bản thân và xây dựng Công ty ngày càng phát triển; Người học được học lý thuyết và thực hành nghề đủ thời lượng, nội dung chất lượng theo chương trình của Công ty đề ra theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH;….

Quy tắc thứ 7. Nghĩa vụ và quyền hạn của Trung tâm dạy nghề cũng được ghi rõ trong hợp đồng như: Thực hiện đầy đủ các điều kiện cần thiết như đã cam kết trong hợp đồng dạy nghề để học viên học tập có hiệu quả, đảm bảo theo hợp đồng đã ký kết, Công ty có quyền quyền chuyển người học giữa các lớp và thay đổi, đình chỉ, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng đối với trường hợp người học vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật;…. .

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng năm 2023

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có tranh chấp các bên có thể tự hòa giải, nhưng nếu không tự giải quyết được thì có thể đưa tranh chấp ra Tòa án để giải quyết. Mọi phán quyết của Tòa án đều có giá trị bắt buộc các bên ký kết hợp đồng.

Trong hợp đồng cũng cần ghi đầy đủ lý do và căn cứ pháp lý của việc chấm dứt hoặc chấm dứt hợp đồng. Sau khi đã thống nhất được các điều khoản ghi trong hợp đồng, các bên tiến hành ký kết hợp đồng. Hiệu lực của hợp đồng từ thời điểm bắt đầu và kết thúc vào thời điểm nào đều phải được ghi trong hợp đồng. Hợp đồng học nghề tuy chưa được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật nhưng hình thức và nội dung của hợp đồng phải chính xác, đầy đủ các thông tin cần thiết. Ngôn từ sử dụng trong hợp đồng học nghề phải ngắn gọn, súc tích để tránh các bên hiểu sai tinh thần của hợp đồng.

4. Mẫu đơn tham khảo học nghề:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

ĐƠN XIN HỌC NGHỀ

Họ và tên:………….Nam………….Nữ…………..

Sinh ngày:……Dân tộc:…….Tôn giáo:…….

Số CMND:…………..Ngày cấp:………….Nơi cấp:…………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………….

Nơi ở hiện nay:………….

Trình độ học vấn:…………Điện thoại liên hệ:……

Đối tượng theo Quyết định 1956/QĐ-TTg (Hãy đánh dấu vào 1 trong 3 ô trống):

– Người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác.

– Người thuộc hộ cận nghèo.

– Lao động nông thôn khác

chưa được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Quyết định 1956; chưa được hỗ trợ học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước. Nay tôi làm đơn đăng ký học nghề: ………….do (CSDN):…………..tổ chức dạy nghề tại:

Công việc mong muốn sau khi học (Vui lòng đánh dấu vào 1 trong 4 ô trống):

– Tự kinh doanh

– Được các doanh nghiệp, đơn vị tiêu thụ

– Có hợp đồng lao động do doanh nghiệp hoặc người sử dụng lao động ký kết

– Đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Nếu được tham gia lớp học, tôi xin chấp hành nội quy lớp học và quy định của cơ sở dạy nghề.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

……………….., ngày tháng năm………

Người nộp đơn

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

– Bộ luật Dân sự 2015.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng đào tạo nghề, học việc cho học viên năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận