Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh trường học 2023

Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên (bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho bên kia và nhận tiền; bên sử dụng dịch vụ (khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận.

1. Hợp đồng dịch vụ là gì?

Theo quy định tại Điều 513 BLDS 2015, hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.”

Đặc điểm của hợp đồng dịch vụ:

+ Là hợp đồng song vụ: Bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ đều có các quyền và nghĩa vụ của mình, trong đó quyền của một bên tương ứng với nghĩa vụ của bên kia và ngược lại.

+ Là hợp đồng ưng thuận: Có hiệu lực kể từ thời điểm các bên đã thỏa thuận xong các điều khoản chủ yếu của hợp đồng.

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không vi phạm đạo đức xã hội.

Trong Bộ luật dân sự 2015 có quy định cụ thể về hợp đồng dịch vụ như:

“Điều 520. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ

1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nhưng phải báo trước cho bên cung ứng dịch vụ. thời gian hợp lí; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần công việc mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

2. Trong trường hợp bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên cung cấp dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 521. Tiếp tục hợp đồng dịch vụ

Hết thời hạn thực hiện công việc theo hợp đồng dịch vụ mà công việc chưa hoàn thành mà bên cung ứng dịch vụ vẫn tiếp tục thực hiện công việc, bên sử dụng dịch vụ biết nhưng không phản đối thì hợp đồng dịch vụ đương nhiên tiếp tục thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận cho đến khi hoàn thành công việc.”

Nội dung của hợp đồng dịch vụ sẽ được các bên thỏa thuận rất chi tiết về: đối tượng, giá dịch vụ, thời gian hoàn thành dịch vụ, thời hạn thanh toán,…..”

Điều 519. trả tiền cho dịch vụ

1. Người sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ theo thỏa thuận.

2. Khi giao kết hợp đồng nếu không có thỏa thuận về giá dịch vụ, phương pháp xác định giá dịch vụ và không có hướng dẫn khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định theo giá thị trường. lĩnh vực dịch vụ cùng loại tại thời điểm và địa điểm giao kết hợp đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN kinh doanh dịch vụ kế toán mới nhất

3. Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ tại địa điểm thực hiện công việc sau khi hoàn thành dịch vụ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp dịch vụ được cung cấp không đúng như thỏa thuận hoặc công việc không hoàn thành đúng thời hạn thì bên sử dụng dịch vụ có quyền giảm giá dịch vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

2. Hợp đồng dịch vụ vệ sinh trường học là gì?

Hợp đồng dịch vụ vệ sinh trường học là sự thỏa thuận giữa một bên là Nhà trường và một bên là cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ vệ sinh. Hợp đồng chỉ được thực hiện khi có sự thống nhất của các bên trong hợp đồng và được ghi nhận sự thống nhất của các bên về việc đảm bảo vệ sinh trường học. Hợp đồng vệ sinh trường học là cơ sở pháp lý đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Đồng thời cũng là căn cứ giúp giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Nội dung chính của hợp đồng dịch vụ vệ sinh trường học bao gồm:

– Thông tin các chủ thể tham gia ký kết hợp đồng

– Nội dung công việc trong hợp đồng

– Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng

– Điều khoản thanh toán dịch vụ trong hợp đồng

3. Mẫu hợp đồng dịch vụ vệ sinh trường học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……., ngày tháng năm……

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỆ SINH NHỎ

– Căn cứ Bộ luật Dân sự;

– Căn cứ Luật Thương mại;

– Căn cứ nhu cầu vệ sinh trường lớp.

Hôm nay, ngày ………… tháng ………… năm …………, tại văn phòng nhà trường……

Chúng tôi gồm có :

I/ Đại diện Bên A:

Ông (Bà):……, sinh ngày …/ …/……..

Số CMND:……do CA…………., đại diện cho Ban giám hiệu trường…… cấp.

II/ Đại diện Bên B:

Ông (Bà) ….., sinh ngày …/ …/……..

Số ID: ……. của CA…………., đại diện bên thuê.

Hãy ký kết hợp đồng dịch vụ vệ sinh với các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung công việc hợp đồng:

Bên B làm việc cho trường học….. theo hình thức hợp đồng dịch vụ vệ sinh môi trường theo công việc

Tại địa chỉ này: Ở trường……

* Đi làm 1 lần/ngày

a) Đối với khu vực hành chính:

– Quét dọn phòng làm việc, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng (đổ rác, quét mạng nhện, lau bàn ghế, rửa ấm pha trà)

– Sắp xếp đồ đạc, trang thiết bị từng phòng gọn gàng đúng nơi quy định

b) Đối với khu vệ sinh của giáo viên và học sinh:

Vệ sinh khu vệ sinh giáo viên và 2 khu vệ sinh nam, nữ (lầu lầu, trệt)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế 08 mới nhất 2023

c) Đối với diện tích phòng học

– Quét dọn, vệ sinh lớp học sạch sẽ mỗi ngày 1 lần sau giờ học hoặc trước giờ học của học sinh.

Điều 2. Điều khoản hợp đồng

– Trường hợp CBCNV nhà trường phản ánh bên B làm việc chưa tốt thì yêu cầu bên B điều chỉnh. Bên B nếu thấy cán bộ, giáo viên, công nhân viên không giữ vệ sinh đúng quy định thì nhắc nhở và báo cáo lại BGH nhà trường.

– Khi cần mua dụng cụ phục vụ công việc Bên B sẽ báo cho Bên A để chuẩn bị.

– Bên A sẽ thanh toán lương 1 tháng 1 lần cho Bên B. Sau 1 năm làm việc hai bên có thể thương lượng lại mức lương.

– Nếu bên A hoặc B muốn chấm dứt hợp đồng phải báo trước cho bên kia 4 tuần.

– Hợp đồng này có hiệu lực trong vòng…năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng số tiền thù lao nhận được

+ Trong năm học:……..đồng/tháng

(Bằng chữ: …..nghìn đồng)

+ Ki nghỉ: (tháng 7, 8 hàng năm): không lương.

Hợp đồng này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, Ban chỉ đạo công đoàn giữ 01 bản.

4. Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng dịch vụ vệ sinh trường học:

Thông tin các bên tham gia ký kết hợp đồng: Yêu cầu Nhà trường và cá nhân hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh điền đầy đủ các thông tin như họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân (số căn cước công dân), Người đại diện và chức vụ của người đại diện. Các bên cần ghi chi tiết các thông tin đó và đảm bảo tính chính xác của thông tin giống với các giấy tờ gốc có liên quan.

Điều 1. Nội dung công việc trong hợp đồng: Phía nhà trường sẽ cung cấp những công việc mà cá nhân hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh như: công việc cho khu hành chính, cho nhà vệ sinh giáo viên, cho học sinh sinh viên, cho khu vực lớp học,… .

Điều 2. Điều khoản hợp đồng:

– Trường hợp CBCNV nhà trường phản ánh việc bên cung cấp dịch vụ vệ sinh hoặc cá nhân bên làm việc chưa tốt thì yêu cầu bên B điều chỉnh. Nếu cá nhân bên tổ chức hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh phát hiện CB, GV, CNV không giữ gìn vệ sinh theo quy định thì nhắc nhở và báo cáo lại BGH nhà trường.

– Khi cần mua dụng cụ phục vụ công việc, bên cá nhân hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh sẽ báo cho Nhà trường để chuẩn bị.

– Phía Nhà trường sẽ phải trả tiền công cho bên cá nhân hoặc bên cung cấp dịch vụ vệ sinh.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ được quy định rõ ràng trong Bộ luật dân sự 2015, bạn có thể tham khảo chi tiết vấn đề này để tiện cho việc soạn thảo hợp đồng:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam mới nhất năm 2023

“Điều 516. Quyền của người sử dụng dịch vụ

1. Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thỏa thuận khác.

2. Trong trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 517. Nghĩa vụ của bên cung cấp dịch vụ

1. Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thỏa thuận khác.

2. Không được giao cho người khác thực hiện công việc khi chưa được sự đồng ý của người sử dụng dịch vụ.

3. Bảo quản và giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu, phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.

4. Thông báo ngay cho người sử dụng dịch vụ khi thông tin, tài liệu không đầy đủ hoặc phương tiện không đảm bảo chất lượng để hoàn thành công việc.

5. Giữ bí mật những thông tin mà mình biết được trong quá trình thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

6. Bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc để lộ thông tin mật.

Điều 518. Quyền của bên cung cấp dịch vụ

1. Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện để thực hiện công việc.

2. Thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của người sử dụng dịch vụ mà không nhất thiết phải chờ ý kiến ​​của người sử dụng dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến ​​sẽ gây thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ nhưng phải thông báo ngay cho người sử dụng dịch vụ.

3. Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ thanh toán tiền dịch vụ.”

Trong quá trình thực hiện hợp đồng không tránh khỏi những bất lợi phát sinh, vì vậy các bên trong hợp đồng cần chủ động thông báo cho nhau về việc này để kịp thời tìm cách giải quyết. Các bên có thể tự hòa giải với nhau, nhưng trường hợp không tự thương lượng được thì phải đưa tranh chấp ra Tòa án để giải quyết.

Mọi phán quyết của Tòa án đều có giá trị ràng buộc đối với các bên trong hợp đồng. Đồng thời, điều này cũng giúp đảm bảo quyền lợi và việc thực hiện nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Hình thức và nội dung của hợp đồng dịch vụ vệ sinh cần chính xác, đầy đủ theo quy định của văn bản pháp luật.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

– Bộ luật dân sự 2015,

– Luật Thương mại 2005.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh trường học 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận