Mẫu hồ sơ đề xuất chào hàng cạnh tranh mới nhất năm 2023

Mẫu hồ sơ đề xuất chào hàng cạnh tranh mới nhất năm 2023. Mẫu đơn chào hàng, mẫu hồ sơ đề xuất chào hàng cạnh tranh được áp dụng cho các nhà thầu tham gia đấu thầu thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh.

1. Mẫu hồ sơ đề xuất chào hàng cạnh tranh:

MẪU ĐĂNG KÝ

__, ngày tháng năm __

Kính thưa: __[Ghi tên bên mời thầu]

(sau đây gọi là bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh và văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh số __ [Ghi số, ngày của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, __ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện trọn gói ____ [Ghi tên gói thầu] phù hợp với các yêu cầu của ứng dụng với tổng số tiền là __ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ] với bảng giá đính kèm.

Nếu đề nghị của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết giao hàng theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Đề xuất này có hiệu lực trong khoảng thời gian __ ngày [Ghi số ngày], kể từ __ giờ, ngày __ tháng ___ năm __ [Ghi thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất].

Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (Đầu tiên)
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

(1) Trường hợp người đại diện theo pháp luật của bên giao thầu ủy quyền cho cấp dưới ký chào hàng thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần này. Trường hợp trong Điều lệ công ty, quyết định thành lập chi nhánh hoặc các văn bản khác có liên quan giao trách nhiệm cho cấp dưới ký đề nghị thì phải kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu này. cần làm Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần này). Trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu trúng thầu phải nộp cho chủ đầu tư bản sao có chứng thực của các tài liệu này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Khoản 2 Điều 12 của Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành. Ghi chú:

Mẫu số 2

GIẤY ỦY QUYỀN(Đầu tiên)

Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm ___, lúc ___

Tôi là __ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là đại diện hợp pháp của ___ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại __ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] Ủy quyền __ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau trong quá trình tham gia đấu thầu cạnh tranh gói thầu __ [Ghi tên gói thầu] trong dự án __ [Ghi tên dự án] LÀM __ [Ghi tên bên mời thầu] tổ chức:

[- Ký đơn chào hàng;

– Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);

– Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia chào hàng cạnh tranh, kể cả văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;

– Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

– Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu trúng thầu.](2)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản và hướng dẫn soạn thảo chi tiết

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện công việc trong phạm vi được ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ___ [Ghi tên nhà thầu]. __ [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về công việc được thực hiện bởi __ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi được ủy quyền.

Giấy ủy quyền có giá trị từ __ đến __ (3). Giấy ủy quyền này được lập thành ___ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ __ bản, người được ủy quyền giữ ___ bản.

Người được uỷ quyền
[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Trường hợp ủy quyền thì phải gửi bản chính giấy ủy quyền cho bên mời thầu kèm theo thư chào hàng theo quy định tại Phần này. Ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, trưởng văn phòng đại diện của nhà thầu thay mặt người đại diện theo pháp luật của nhà thầu. một hoặc nhiều công việc nêu trên. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp ủy quyền có thể là con dấu của người nhận thầu hoặc con dấu của đơn vị mà cá nhân có liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

(2) Phạm vi ủy quyền do hiệu trưởng quyết định, bao gồm một hoặc một số công việc nêu trên.

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền theo quy trình tham gia chào hàng cạnh tranh

2. Mẫu hợp đồng chào hàng cạnh tranh:

HỢP ĐỒNG PHÁC THẢO

___, ngày tháng năm __

Hợp đồng số: __

Bưu kiện: __ [Ghi tên gói thầu]

Trong dự án: __ [Ghi tên dự án]

– Căn cứ(2) __ [Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005];

– Căn cứ(2) __[Luật Đấu thầu số…];

– Căn cứ(2) ___[…;

– Căn cứ(2) __ [Nghị định số ….của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng];

– Căn cứ Quyết định số ____ ngày ___ tháng ___ năm ___ của ___ về việc phê duyệt kết quả gói thầu __ [Ghi tên gói thầu] và thông báo kết quả chào hàng số ___ ngày ___ tháng ___ năm____ của bên mời thầu;

– Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng được bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu ký ngày __ tháng __ năm __;

Chúng tôi, thay mặt các bên tham gia hợp đồng, bao gồm:

Chủ đầu tư (gọi tắt là Bên A)

Tên của chủ sở hữu [Ghi tên chủ đầu tư]:__

Địa chỉ: ___

Điện thoại: __

Số fax: __

Email: __

Tài khoản: ___

Mã số thuế: ___

Đại diện là Ông/Bà: ___

Chức vụ: __

Giấy ủy quyền ký kết hợp đồng số ___ ngày ___ tháng ___ năm __ (trường hợp được ủy quyền).

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)

Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]:__

Địa chỉ: ___

Điện thoại: ___

Số fax: __

Email: ___

Tài khoản: ___

Mã số thuế: ___

Đại diện là Ông/Bà: ___

Chức vụ: ___

Giấy ủy quyền ký kết hợp đồng số ___ ngày ___ tháng ___ năm __ (trường hợp được ủy quyền) hoặc các giấy tờ liên quan khác.

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Lạng Sơn [Ly hôn nhanh tại Lạng Sơn]

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng là hàng hóa nêu trong Phụ lục đính kèm

Điều 2. Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

Văn bản hợp đồng (kèm theo Phụ lục);

Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng;

Hồ sơ đề xuất và tài liệu làm rõ đề xuất của nhà thầu trúng thầu (nếu có);

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh và các tài liệu bổ sung của hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh (nếu có);

Các giấy tờ khác kèm theo (nếu có).

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của HỢP ĐỒNG

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A các loại hàng hóa nêu tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm đã ghi trong hợp đồng.

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

Giá hợp đồng: __ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ]

Phương thức thanh toán:

a) Phương thức thanh toán ___ [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định thanh toán bằng tiền mặt, séc, hoặc chuyển khoản …].

b) Thời hạn thanh toán __ [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn thanh toán ngay hoặc trong vòng một số ngày nhất định kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật].

c) Số lần thanh toán __ [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định số lần thanh toán, có thể theo giai đoạn, theo phần công việc đã hoàn thành hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành toàn bộ hợp đồng].

Điều 6. Hình thức hợp đồng: Tất cả hợp lại thành một

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng

Thời hạn Hợp đồng: __ [Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với yêu cầu tại Phần A, HSĐX và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].

Điều 8. Cung ứng, vận chuyển, giám định, thử nghiệm hàng hóa

Bên B phải cung cấp hàng hóa và giao các chứng từ, chứng từ (kèm theo) theo đúng tiến độ ghi trong HSYC, cụ thể: __ [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà nêu cụ thể về việc giao hàng và các tài liệu, chứng từ kèm theo].

Yêu cầu vận chuyển: __ [Nêu yêu cầu về vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả địa điểm giao hàng tùy theo yêu cầu và tính chất của gói thầu].

Bên A hoặc đại diện của Bên A có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đã cung cấp. Thời gian, địa điểm và cách thức kiểm tra, sát hạch: __ [Ghi thời gian, địa điểm, cách thức tiến hành, chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm … cũng như quy định về cách thức xử lý đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm].

Điều 9. Bảo hành

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký kiểm dịch thực vật và hướng dẫn cách viết

Yêu cầu bảo hành đối với hàng hóa như sau: __ [Nêu yêu cầu về bảo hành như sau: thời hạn bảo hành, phiếu bảo hành kèm theo, cơ chế giải quyết các hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong quá trình sử dụng hàng hóa trong thời hạn bảo hành …].

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

Nếu tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong vòng: ___ [Ghi cụ thể thời gian] Kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp, bất kỳ bên nào cũng có quyền yêu cầu đưa tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế sau: __ [Ghi cơ chế xử lý tranh chấp].

Điều 11. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ___ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng].

Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành ____ bộ, chủ đầu tư giữ ____ bộ, bên nhận thầu giữ ___ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ THẦU
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

3. Mẫu phụ lục danh mục hàng hóa theo hợp đồng:

RUỘT THỪA

DANH MỤC HÀNG THEO HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số ____, ngày ___ tháng ___ năm ___)

[Phụ lục này được lập trên cơ sở HSYC, HSĐX và những thỏa thuận đã đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm danh mục hàng hóa được cung cấp].

Thực đơn hàng hóa:

Đầu tiên…..

2…..

3…..

Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần (nhiều lô):

(Đầu tiên) Tên gói thầu phải thể hiện được nội dung cơ bản của từng phần.

Phần này cần nêu rõ phạm vi cung cấp cần thiết cho từng bộ phận.

Mục này cần bổ sung nội dung: nhà thầu có thể chào một hoặc nhiều phần của gói thầu. Các nhà thầu phải cung cấp tất cả các mặt hàng trong một hoặc nhiều phần mà họ tham dự.

Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung của dự thảo hợp đồng theo Mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhất là đối với những nội dung khi thương thảo có sự khác biệt so với dự thảo hợp đồng. hợp đồng.

Cập nhật các văn bản pháp luật hiện hành.

trường hợp gói thầu nhiều phần (nhiều lô):

(1) Tên gói thầu phải thể hiện được nội dung cơ bản của từng phần.

(2) Phạm vi yêu cầu cung cấp cho từng bộ phận phải được nêu rõ.

([1]) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung dự thảo hợp đồng theo Mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhất là đối với những nội dung khi thương thảo có khác với dự thảo hợp đồng. hợp đồng.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hồ sơ đề xuất chào hàng cạnh tranh mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận