Mẫu hồ sơ báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc mới nhất

Mẫu báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc mới nhất? Hướng dẫn lập báo cáo đại hội chi bộ? Đại hội chi bộ trực thuộc là gì?

Báo cáo đại hội chi nhánh là một trong những phần bắt buộc phải hoàn thành ngay sau khi tổ chức đại hội. Việc đánh giá kết quả thể hiện trong báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc có ý nghĩa cấp thiết. Vậy mẫu hồ sơ báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc gần nhất được quy định như thế nào? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây:

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Mẫu báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc mới nhất:

1.1. Báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc là gì?

Báo cáo đại hội chi bộ là bản báo cáo của chi bộ nhằm báo cáo công tác chính trị của chi bộ, những kết quả đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ trước và phương hướng hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ. Mới.

Lập báo cáo đại hội chi bộ là công việc bắt buộc mà các chi bộ cần hoàn thành sau khi tổ chức đại hội xong. Kết quả thực hiện phải được công khai, minh bạch đánh giá cụ thể để họp chi bộ.

Trong số đó, cần lưu ý những vấn đề sau:

– Về công tác chuẩn bị đại hội: Phải tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ các yêu cầu, nội dung chỉ thị, hướng dẫn của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường sự chỉ đạo của đảng ủy cơ sở trong quá trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến khâu tổ chức đại hội.

Quá trình thực hiện công tác nhân sự phải thận trọng, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy trình. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ, thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, kết luận lý lịch chính trị.

Về công tác tổ chức đại hội: Trong chương trình đại hội chính thức, Đoàn chủ tịch đại hội cần phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, hợp lý cho từng thành viên, đồng thời phải bám sát chương trình, kịch bản, đúng tiến độ. nội dung đã được đại hội thông qua. Trước khi phát phiếu bầu cử, Ban kiểm phiếu cần nắm chắc số lượng đại biểu có mặt tại Đại hội, tiến hành kiểm phiếu nhanh chóng, chính xác.

1.2. Mẫu báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc:

ĐẢNG BỘ ………………

Chi bộ ……………………. Đảng Cộng sản Việt Nam

Số:… .- BC / CB

Hà Nội ngày …… tháng… năm 20….

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản đại hội Đoàn và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

BÁO CÁO

Tư cách và tư cách đảng viên tham dự Đại hội

Chi nhánh …………………….

Kỳ hạn ……..- ……….

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Căn cứ Chỉ thị số 36-CT / TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII;

Cơ sở ………………………………………………………………

Cơ sở ……………………………………………………………..

Chi bộ ………… nhiệm kỳ 20… – 20… báo cáo tình hình, công tác đảng viên đi dự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 20… – 20…. như sau:

I. SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Tổng số Đảng viên của Chi bộ:…. Các đồng chí

Trong đó:

+ Đảng viên chính thức:…. Các đồng chí

+ Thành viên dự bị:…. Các đồng chí

+ Đảng viên sinh hoạt tạm trú:…. Các đồng chí

2. Số đảng viên được triệu tập:…. Các đồng chí.

3. Số lượng đảng viên dự Đại hội:…. Các đồng chí

Trong đó:

+ Đảng viên chính thức:…. Các đồng chí

+ Thành viên dự bị:…. Các đồng chí

+ Đảng viên sinh hoạt tạm trú:…. Các đồng chí

4. Số đảng viên không dự đại hội: Không

II. THÀNH VIÊN ĐẢNG VIÊN CHẤT LƯỢNG

  1. Nam giới: ….; Giống cái:…..
  1. Bằng cấp

+ Bác sĩ: …..

+ Thạc sĩ: …..

+ Đại học: …..

  1. Chức danh nghề nghiệp:

+ Phó Giáo sư, Giảng viên chính: ….. (….%)

+ Giảng viên: ….. (….%)

+ Cán bộ hành chính:… .. (….%)

  1. Trình độ lý luận chính trị:

+ Nâng cao: ….. (….%)

+ Trung cấp: ….. (….%)

+ Cử nhân:… .. (….%)

  1. Tuổi, tuổi đảng

+ Từ 18 đến 30:… .. (….%)

+ Từ 31 đến 40:… .. (….%)

+ Từ 41 đến 50:… .. (….%)

+ Từ 51 đến 60:… .. (….%)

+ Từ 60 trở lên: Không

+ Đảng viên có tuổi đời cao nhất: ……………………;

+ Đảng viên có tuổi đời ít nhất: …………………………………………………… .;

+ Đảng viên có tuổi đảng cao nhất: ……………………;

+ Đảng viên có tuổi đảng trẻ nhất: …………………… .. ………… .;

  1. Đánh giá xếp loại đảng viên năm 2014

+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: ….. (….%)

+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: ….. (….%)

+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ:… .. (….%)

+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ: ….. (….%)

So với Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương về tiêu chuẩn đảng viên dự Đại hội, không có đồng chí nào vi phạm tư cách Đảng viên. Tổng cộng …. Các đồng chí trong Chi bộ đủ tư cách tham dự Đại hội.

Đến giờ khai mạc có …… đảng viên có mặt trong tổng số …… đảng viên được triệu tập; đảng viên vắng:… đồng chí.

Xin báo cáo Đoàn chủ tịch và Đại hội xem xét, quyết định.

Nơi nhận: Chi nhánh T / M

Đại hội Chi bộ NK …… ..- ……

BẢO VỆ

– Đảng ủy Trường (Ký, ghi rõ họ tên)

– Lưu Chi nhánh.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê – cho thuê các loại xe cơ giới mới nhất

2. Hướng dẫn soạn báo cáo đại hội chi bộ:

Báo cáo đại hội chi bộ có đầy đủ nội dung, phải đảm bảo các nội dung sau:

– Ngày viết báo cáo đại hội chi bộ

– Tên báo cáo: báo cáo đại hội chi bộ

– Theo quy định của pháp luật, viết báo cáo

Nội dung báo cáo phải có đầy đủ thông tin về số lượng Đảng viên, chất lượng Đảng viên.

* Chuẩn bị đại hội:

+ Công tác triển khai và nắm vững việc thi hành các văn bản cấp trên.

+ Việc tổ chức rút kinh nghiệm sau đại hội

+ Về công tác chỉ đạo chuẩn bị các văn kiện đại hội.

+ Về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội

+ Về giải quyết các vấn đề và khiếu nại

* Kết quả cuộc họp:

+ Về chương trình và điều hành đại hội

+ Về văn kiện đại hội

+ Kết quả bầu cử tại đại hội

+ Thời gian đại hội

– Ký và ghi rõ họ tên người thay mặt chi nhánh.

3. Đại hội chi bộ trực thuộc là gì?

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 quy định như sau:

“Thứ nhất. Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc, nơi cư trú của đảng viên; mỗi chi bộ có ít nhất 3 đảng viên chính thức. Chi bộ có đông đảng viên có thể chia thành nhiều tổ, đảng bộ. tổ bầu tổ trưởng, nếu cần thì bầu tổ phó; cấp ủy hoạt động dưới sự chỉ đạo của cấp ủy.

2. Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công công việc đối với đảng viên; làm công tác vận động quần chúng và phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát việc thi hành kỷ luật đảng viên; thu và nộp đảng phí. Chi ủy, chi ủy họp thường kỳ mỗi tháng một lần.

3. Đại hội chi bộ do chi bộ triệu tập 5 năm một lần; nơi chưa có chi ủy do bí thư chi bộ triệu tập. Được sự đồng ý của đảng ủy cơ sở, có thể triệu tập sớm hơn hoặc muộn hơn, nhưng không quá sáu tháng.

4. Chi bộ có dưới chín đảng viên chính thức thì bầu bí thư; nếu cần thì bầu một phó bí thư. Chi bộ có chín đảng viên chính thức trở lên thì bầu chi ủy, bầu bí thư, phó bí thư trong số cấp ủy viên ”.

Chi bộ là nơi gắn bó trực tiếp giữa Đảng với quần chúng, được tổ chức theo nơi công tác, nơi cư trú của đảng viên. Chi bộ có nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện, quản lý, phân công, kiểm tra công tác Đảng viên, kết nạp Đảng viên mới và xử lý kỷ luật Đảng viên, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong đơn vị. .

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Khánh Hòa [Ly hôn tại Khánh Hòa]

Sinh hoạt định kỳ của đảng bộ, chi bộ cơ sở:

– Đảng ủy cơ sở họp thường kỳ 2 lần / năm vào dịp đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và tổng kết cuối năm, họp đột xuất khi cần thiết.

– Nội dung sinh hoạt chi bộ: Báo cáo kết quả hoạt động của chi ủy, đảng bộ trong thời gian qua, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin thời sự trong nước và quốc tế phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và đặc điểm của cấp ủy. thông báo kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy đối với các chi ủy, đảng viên. Trả lời những ý kiến ​​phê bình, thắc mắc của Đảng viên và chi bộ.

– Đối với đảng bộ cơ sở có đông đảng viên, hoạt động phân tán, địa bàn rộng, các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các đảng bộ cơ sở căn cứ vào tình hình cụ thể để tổ chức sinh hoạt, sự kiện. hoạt động theo cụm, phân công cấp ủy phụ trách, đảm bảo nội dung sinh hoạt cấp ủy như đã nêu trên.

– Việc thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở một số chi bộ, chi bộ đặc thù hoặc có hoàn cảnh đặc biệt theo hướng dẫn của Ban Bí thư.

Việc bầu cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở):

– Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu cấp ủy. Chi bộ có đông đảng viên bầu không quá 7 đảng viên. Chi bộ bầu trực tiếp chi ủy trước, sau đó bầu bí thư và phó bí thư trong số các thành viên. Chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức bầu bí thư, nếu cần thiết bầu phó bí thư.

– Trường hợp chi bộ bầu đến lần thứ ba mà không có đồng chí nào đủ số phiếu bầu làm bí thư chi bộ thì căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ, cấp uỷ cấp trên chỉ định một đồng chí trong chi uỷ. chi ủy viên hoặc đảng viên (nơi chưa có chi ủy) làm bí thư điều hành hoạt động của chi bộ.

– Khi thật cần thiết, cấp uỷ cấp trên trực tiếp chỉ định bí thư, phó bí thư, chi uỷ viên.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hồ sơ báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận