Mẫu góp ý Đảng viên cuối năm và cách góp ý đảng viên cuối năm

Trong sinh hoạt Đảng và sinh hoạt, để Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, cuối ngày các tổ chức Đảng đều đưa ra nhận xét. Dưới đây là phân tích mẫu phiếu lấy ý kiến ​​Đảng viên cuối năm và cách lấy ý kiến ​​Đảng viên cuối năm.

1. Phiếu nhận xét Đảng viên cuối năm:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày tháng năm…..

BÀI BÁO CÁO

KIỂM TRA BẰNG 2 MƯƠI GIẢI QUYẾT …………..

Hôm nay vào hồi……giờ……, ngày……tháng……năm………….

Trong ……..

Toàn thể Đảng viên…… kiểm điểm cá nhân theo Nghị quyết của Trung ương.

1/ THÀNH PHẦN:

Khóa học gồm Tất cả Đảng viên chi bộ…….

Tổng cộng ……/……. Vắng mặt ………….

Chủ tịch: ……………………

Thư ký: …………

Đại biểu: ………

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên đề nghị chi bộ……. kiểm điểm cá nhân theo Nghị quyết TW.

Hôm nay là vào hồi….. giờ….., ngày…… tháng……. năm ……….

Chi bộ…….. có mặt……../…… đ/c

Đảng viên chính thức: ………….. đ/c – đủ

Thành viên dự bị:…….. đ/c – đủ

Chủ toạ cuộc họp: đ/c……. – Bí thư chi đoàn

Thư ký: đ/c……. – Thành viên của bữa tiệc

Đã tiến hành kiểm điểm cá nhân theo Nghị quyết của Trung ương năm……., cụ thể như sau:

I/ Kiểm điểm cá nhân theo nghị quyết của Trung ương.

– A/c ….. qua xem xét cá nhân.

– A/c ….. qua xem xét cá nhân.

– A/c ….. qua xem xét cá nhân.

– A/c…… qua bản kiểm điểm cá nhân.

– A/c…… qua bản kiểm điểm cá nhân.

– A/c ….. qua xem xét cá nhân.

II/ Nhận xét từng đồng chí.

1. Ý kiến ​​đối với Đ/c …………

một. Ý kiến ​​của Đ/c …………

b. Ý kiến ​​của Đ/c …………

c. Ý kiến ​​của Đ/c …………

1. Ý kiến ​​đối với Đ/c …………

một. Ý kiến ​​của Đ/c …………

b. Ý kiến ​​của Đ/c …………

c. Ý kiến ​​của Đ/c …………

III/ Đóng góp của Đ/c …………

1/ Về công tác chuẩn bị: …………

2/ Về công tác kiểm tra: …………

Cuộc họp kết thúc lúc …..giờ cùng ngày.

Biên bản được thông qua và lập thành 02 bản có giá trị như nhau (01 bản lưu tại chi bộ, 01 bản nộp Đảng ủy xã……)

.…….., ngày tháng năm….

chủ tịch thư ký

2. Trách nhiệm, vai trò của Đảng viên:

– Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân lợi ích cá nhân đặt lợi ích cá nhân lên trên nhân dân lao động; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có nhân viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Đảng viên có trách nhiệm và vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc duy trì hoạt động của Đảng và bảo vệ cuộc sống của nhân dân. Như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn tố việc đốt rác trong khu dân cư, khu nhà ở tập thể mới nhất

+ Đảng viên là cá nhân trực tiếp sinh hoạt Đảng, có trách nhiệm tham gia mọi kế hoạch, hoạt động do Đảng triển khai.

+ Đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ vững tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng lãnh đạo sẽ chịu trách nhiệm ra quyết định và tổ chức thực hiện nghị quyết nhằm quản lý tốt hoạt động của nhân dân trong thực tế xã hội. Đảng viên sẽ là cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện các thông tư, quyết định của Đảng và Nhà nước ban hành.

+ Đảng viên là chủ thể gắn bó mật thiết với cuộc sống của nhân dân. Họ nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó đưa ra những ý kiến, kiến ​​nghị với lãnh đạo, để Đảng lãnh đạo điều chỉnh hoạt động của mình sao cho sát với thực tiễn cuộc sống, phục vụ quyền và lợi ích của nhân dân phù hợp với nhu cầu. và lợi ích của nhân dân. giá trị lớn nhất.

+ Về nguyên tắc chung, đảng viên dù ở cương vị nào cũng phải thực hiện hai nhiệm vụ bao trùm: vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ, đầy tớ của Nhân dân. Hai đặc điểm này hoàn toàn không mâu thuẫn mà thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau, xuất phát từ bản chất của Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của Nhân dân và của dân tộc Việt Nam. lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân lao động, lợi ích của cả dân tộc Việt Nam, có nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa. đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Trong sinh hoạt Đảng, đảng viên phải đặt lợi ích của dân tộc, của giai cấp lên trên hết. Họ phải gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Trong những trường hợp nhất định, họ sẽ là chủ thể được phát biểu ý kiến, giúp Đảng lãnh đạo điều chỉnh hoạt động của mình.

Có thể thấy, Đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác phát triển Đảng, cũng như bảo vệ lợi ích của nhân dân. Hơn hết, nó góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

3. Những vấn đề liên quan đến việc góp ý cho Đảng viên:

– Đảng viên là chủ thể trực tiếp hoạt động trong tổ chức Đảng, chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các hoạt động do Đảng, Nhà nước ban hành.

Như đã phân tích ở trên, Đảng viên có trách nhiệm và vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển chung của đất nước.

– Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Đảng viên phải không ngừng trau dồi hệ thống kiến ​​thức của mình. đồng thời phải không ngừng nâng cao năng lực cách mạng của mình. Có như vậy, Đảng viên mới có một nền tảng kiến ​​thức nhất định để phục vụ cho hoạt động Đảng của mình.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in mới nhất theo quy định

Trong thực tiễn, song song với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ít trường hợp đảng viên gặp phải những tồn tại, sai sót nhất định. Những tồn tại trong sinh hoạt này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác Đảng của cấp có thẩm quyền.

– Để đảng viên tự kiểm điểm sinh hoạt Đảng, rút ​​kinh nghiệm thực tiễn công tác Đảng, định kỳ vào cuối năm, các tổ chức Đảng ở từng địa phương sẽ góp ý với Đảng. thức ăn viên.

– Nhận xét Đảng viên được hiểu là việc cơ sở Đảng ở mỗi địa phương sẽ tổ chức đại hội. Tại đó, Ban lãnh đạo Đảng bộ địa phương đó sẽ tóm tắt hoạt động của Đảng viên trong thời gian gần đây; chỉ ra những khó khăn, tồn tại còn tồn tại. Từ đó đưa ra những cách đóng góp để Đảng viên đó tiến bộ.

– Sự đóng góp của Đảng viên có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng.

+ Giúp cá nhân Đảng viên thấy được những khuyết điểm trong quá trình hoạt động của mình, từ đó điều chỉnh nhận thức và hành động cho hoàn thiện hơn.

+ Nhận xét Đảng viên thể hiện sự đoàn kết của các cá nhân trong hệ thống tổ chức và sinh hoạt Đảng.

+ Thông qua việc góp ý Đảng viên sẽ khắc phục được những khuyết điểm trong quá trình hoạt động trước đó. Từ đó hoạt động ngày càng tốt hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện chung của xã hội.

4. Cách thức góp ý Đảng viên cuối năm:

Hướng dẫn số 21/HD-BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có quy định hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá hoạt động như sau:

Cá nhân có thẩm quyền liên quan kiểm điểm, đánh giá Đảng viên theo các bước sau:

+ Bước 1: Lập bản kiểm điểm của tập thể, cá nhân

Thủ trưởng cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc lập bản kiểm điểm tập thể theo Mẫu 01 và lấy ý kiến ​​góp ý của tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định. quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Dự thảo báo cáo phản biện phải được gửi đến các thành viên tham dự hội nghị phản biện trước ít nhất 03 ngày làm việc.

+ Bước 2: Gợi ý kiểm điểm cho tập thể, cá nhân

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị kiểm điểm đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương và cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Các cấp ủy, tổ chức đảng gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý (nếu cần). Ban Tổ chức cấp ủy hoặc cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền những tập thể, cá nhân cần góp ý, nội dung kiểm điểm.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm Tiểu học, THCS, THPT

– Cách thức góp ý Đảng viên cuối năm:

+ Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau, tổ trưởng trước, cấp phó và các thành viên sau. Cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm điểm sau khi tập thể lãnh đạo, quản lý của chính quyền, chuyên môn, đoàn thể kiểm điểm xong. Chi bộ có chi bộ có thể kiểm điểm đảng viên trong đảng bộ, sau đó báo cáo kết quả với chi bộ.

+ Người đứng đầu hoặc người được ủy quyền trình bày bản kiểm điểm của tập thể; Từng thành viên trong tập thể tham gia góp ý, làm rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân đối với những ưu điểm, khuyết điểm của tập thể. Thủ trưởng tổng hợp, kết luận từng nội dung tiếp thu để hoàn chỉnh báo cáo.

+ Cá nhân trình bày bản tự kiểm điểm; từng thành viên trong tập thể góp ý, phê bình; người chủ trì kết luận ưu điểm, khuyết điểm của từng cá nhân; cá nhân nhận và làm đầy đủ bản tự kiểm điểm. Khi kiểm điểm người đứng đầu thì phân công đồng chí cấp phó chủ trì. Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở đâu thì kiểm điểm sâu về chức trách, nhiệm vụ được giao đến đó, ở chi bộ thì tập trung kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

+ Cấp ủy cấp trên xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác tham dự, chỉ đạo kiểm điểm ở những nơi có ý kiến ​​góp ý kiểm điểm và phân công cấp ủy viên, cán bộ tham mưu, giúp việc của cấp ủy tham gia, chỉ đạo và tổng hợp kết quả kiểm điểm ở cấp ủy. cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý cấp dưới báo cáo cấp ủy.

+ Thời gian tổ chức kiểm điểm của tập thể và cá nhân ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chậm nhất là từ 02 đến 03 ngày, nơi Bộ Chính trị, Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm. Tối thiểu 3 đến 4 ngày. Đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý trực thuộc Trung ương kiểm điểm ít nhất 01 ngày đến 02 ngày, ở những nơi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm ít nhất 02 ngày đến 03 ngày. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quy định thời gian kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

Chấp hành nhận xét Đảng viên cuối năm sẽ giúp Đảng viên ngày càng tiến bộ. Qua đó giúp cho hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam đạt hiệu quả tối ưu nhất trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu góp ý Đảng viên cuối năm và cách góp ý đảng viên cuối năm của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận