Mẫu giấy ủy quyền kê khai, quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN

Việc kê khai thuế, quyết toán thuế cũng như thực hiện các thủ tục hoàn thuế là công việc doanh nghiệp thực hiện hàng năm. Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền kê khai, quyết toán và hoàn thuế TNCN:

1. Mẫu giấy ủy quyền kê khai, quyết toán thuế TNCN, hoàn thuế TNCN:

Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢO HÀNH NỮ

NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ………….

Tôi tên là: ………… Quốc tịch:…………

Mã số thuế: …………

Năm ………… Tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi: Công ty/đơn vị…………….. ;

Năm ………… Tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị……………………. và có nơi khác thu nhập bình quân tháng không quá 10 triệu đồng /tháng đã được cơ quan, tổ chức trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

Tôi đề nghị Công ty/đơn vị ………………(Mã số thuế:……………) thay tôi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm …………. với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……, ngày ……. tháng ……. năm …….

NỮ THÊM

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Ủy quyền kê khai, quyết toán thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân được hiểu như thế nào?

Kê khai quyết toán thuế, hoàn thuế hàng năm là trách nhiệm cũng như quyền lợi của người lao động. Thẩm quyền Khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN là việc tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công cho cá nhân chịu thuế thay cho người lao động thực hiện kê khai, khấu trừ. như nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp sau:

– Thực hiện hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên.

– Cá nhân chuyển từ tổ chức cũ sang tổ chức mới do sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong cùng hệ thống thì cá nhân ủy quyền cho tổ chức mới quyết toán thuế.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một địa điểm, thực tế làm việc tại địa điểm đó vào thời điểm đó thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế. , ngay cả khi bạn không làm việc 12 tháng trong một năm.

Ngoài ra, cá nhân đó có thu nhập bình quân tháng không quá 10 triệu đồng ở nơi khác đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 10% nếu không có yêu cầu quyết toán với khoản thu nhập này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị chấp thuận làm trợ lý báo chí, cộng tác viên mới nhất

– Cá nhân là người nước ngoài chấm dứt hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

3. Thủ tục kê khai, quyết toán thuế:

Bước 1: Lập hồ sơ kê khai, quyết toán thuế:

Hồ sơ khai quyết toán thuế bao gồm:

+ tuyên bố giải quyết thuế (theo mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành) kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC).

+ Trường hợp có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC).

+ Chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có) – bản chụp.

+ Hóa đơn, chứng từ chứng minh các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có) – bản chụp.

+ Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế thì phải có giấy ủy quyền theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Bước 2: Nộp:

– Nơi nộp hồ sơ khai thuế: nộp tại Cục thuế quản lý trực tiếp nơi cá nhân làm việc hoặc đối với cá nhân không làm việc tại Việt Nam thì nộp tại Cục thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam.

– Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế:

Nộp tại Chi cục thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ như sau:

+ Nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân trả thu nhập: trường hợp cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

+ Nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng: trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

+ Nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (thường trú hoặc tạm trú): trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng thì không tính giảm. ngoại trừ gia đình.

+ NỮNộp hồ sơ quyết toán thuế tại Cục thuê nơi cá nhân cư trú (thường trú, tạm trú): đối với trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh tại bất kỳ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng, hoặc ký hợp đồng làm dịch vụ mà thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%: quyết toán thuế tại Cục Thuế nơi cá nhân cư trú, kể cả hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

Nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú, bao gồm nơi thường trú, nơi tạm vắng: trường hợp trong năm cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi trở lên. ở đâu nhưng tại thời điểm giải quyết không làm việc tại bất kỳ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào.

4. Quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân:

Hoàn thuế TNCN được hiểu là cơ quan thuế sẽ hoàn trả lại một phần số thuế nộp thừa của người lao động trong năm quyết toán khi có yêu cầu hoàn thuế cũng như theo trình tự quy định của pháp luật.

4.1. Các trường hợp sau đây sẽ được hoàn thuế thu nhập cá nhân:

Theo quy định tại Điều 8 Luật thuế TNCN 2007, các trường hợp được hoàn thuế TNCN bao gồm:

– Số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.

– Trường hợp thu nhập chịu thuế chưa đến mức tính thuế thay cho cá nhân đã nộp thuế.

– Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.2. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân:

Căn cứ quy định tại Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC, việc hoàn thuế được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Áp dụng cho cá nhân đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

– Việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập: áp dụng trong trường hợp cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế cho cá nhân, tổ chức.

– Có thể lựa chọn hình thức hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế đối với trường hợp cá nhân kê khai trực tiếp với cơ quan thuế.

– Lưu ý trường hợp cá nhân được hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính nếu nộp tờ khai quyết toán quá hạn.

4.3. Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân:

Theo quy định tại Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC, hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện như sau:

Trường hợp 01: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập được ủy quyền quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Công văn đề nghị xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC).

– Văn bản ủy quyền.

– Bảng kê chứng từ nộp thuế (theo mẫu 02-1/HT ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Trường hợp 02: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế.

Hiện nay, theo quy định, đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì cá nhân không cần nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị tại cơ quan thuế. chỉ tiêu 47 (Số thuế được hoàn vào tài khoản của người nộp thuế) hoặc chỉ tiêu 49 (Tổng số thuế bù trừ phát sinh của kỳ sau) trên tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế nếu có số thuế nộp thừa .

Khi đó, cá nhân nộp tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN cho cơ quan có thẩm quyền thông qua các hình thức sau:

Một là, tiền gửi trực tiếp:

Cá nhân chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN.

Bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN.

– Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

– Giấy tờ tùy thân bao gồm chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

– Hợp đồng lao động (bản photo).

– Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú.

Hai là, nộp hồ sơ trực tuyến:

Cá nhân có thể nộp qua đường link sau: http://thuedientu.gdt.gov.vn

Lưu ý khi khai báo, cá nhân cần lưu ý điền đầy đủ, chính xác tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng trực thuộc chi nhánh.

Ngoài ra, hãy điền đầy đủ các thông tin sau: địa chỉ chính xác để liên hệ, số điện thoại, email, họ và tên của vợ/chồng, mã số thuế hoặc số chứng minh nhân dân của vợ/chồng.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

Luật thuế thu nhập cá nhân 2007.

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2012 sửa đổi.

Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy ủy quyền kê khai, quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận