Mẫu giấy ủy quyền điều hành thay, ký thay giám đốc công ty

Mẫu giấy ủy quyền thay mặt giám đốc công ty ? Hướng dẫn soạn thảo mẫu giấy ủy quyền thay mặt giám đốc công ty ? Quy định pháp luật về việc ủy ​​quyền điều hành, ký thay giám đốc công ty?

Hiện nay, đối với các doanh nghiệp, công ty, việc ủy ​​quyền bàn giao công việc ngày càng phổ biến, bởi việc ủy ​​quyền tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý công ty cũng như hợp tác đầu tư, kinh doanh của công ty. Công ty. Vì vậy, hai bên tiến hành soạn thảo hợp đồng ủy quyền, trong đó ghi nhận quyền và nghĩa vụ của bên được ủy quyền và bên ủy quyền. Vậy, Mẫu giấy ủy quyền thay mặt giám đốc công ty? Hướng dẫn soạn thảo mẫu giấy ủy quyền thay mặt giám đốc công ty? Pháp luật về việc ủy ​​quyền điều hành và ký thay mặt giám đốc công ty.

Cơ sở pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 2020;

– Bộ luật Dân sự 2015.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu giấy ủy quyền thay mặt Giám đốc công ty:

Mẫu giấy ủy quyền thay mặt Giám đốc Công ty được soạn thảo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

… ngày…. tháng…năm…(2)

BẢO HÀNH NỮ (3)

xem thêm: Ủy quyền là gì? Quy định về giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền?

Về quản trị, ký thay giám đốc

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty….;

Căn cứ nhu cầu công tác…;

Căn cứ Quyết định số… ngày …/…/… của Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty… về việc phân công, ủy quyền cho…. ;

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN: (4)

Ông bà :..……………….

xem thêm: Đại diện theo ủy quyền là gì? Quy định về người đại diện theo ủy quyền?

Chức vụ: Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty…

Số CCCD/CMND: … do Công an thành phố X cấp ngày …

Địa chỉ nhà :..

Người nhận ủy quyền: (5)

Ông bà :.

Chức vụ: Phó… Công ty…

Số CCCD/CMND: … do Công an thành phố X cấp ngày …

Địa chỉ nhà :…

xem thêm: Quy định của pháp luật về người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự

Bằng giấy ủy quyền này, Người nhận ủy quyền được thay mặt Người ủy quyền thực hiện các công việc sau (6):

  1. Được quyền quyết định, ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của … theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
  2. Được toàn quyền quyết định và ký kết hợp đồng dịch vụ…
  3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng… cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.
  4. Được toàn quyền ký hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh doanh…, kinh doanh dịch vụ…;
  5. Được giao kết hợp đồng lao động với người quản lý và người lao động của …Đối với các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc … được ký kết hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm của Hội đồng quản trị. nghĩa vụ.
  6. Được ký hợp đồng với các cộng tác viên để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty……theo Quy định.
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu tập thể và hướng dẫn viết đơn mới nhất

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc…… bị miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc.

Người nhận:

Như trên;

Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC BẢO HÀNH NỮ

2. Hướng dẫn soạn thảo mẫu giấy ủy quyền thay mặt giám đốc công ty:

Mẫu giấy ủy quyền thay mặt hoặc ký thay giám đốc công ty được hướng dẫn như sau:

(Đầu tiên) Quốc hiệu, khẩu hiệu;

(2) Địa điểm và thời gian: ghi rõ địa điểm và thời gian ký kết;

(3) Tên văn bản: Giấy ủy quyền thay mặt giám đốc;

(4) Thông tin cá nhân của người ủy quyền bao gồm các nội dung sau: Họ và tên; ngày sinh; số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp; Hộ khẩu thường trú; Quốc tịch;

(5) Thông tin cá nhân của bên được ủy quyền bao gồm các nội dung sau: Họ và tên; ngày sinh; số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp; Hộ khẩu thường trú; Quốc tịch;

xem thêm: Quy định của pháp luật về ủy quyền giao kết hợp đồng lao động

(6) Nội dung ủy quyền: Hai bên thống nhất nội dung ủy quyền, từ đó trình bày toàn bộ nội dung ủy quyền và ghi rõ thời hạn ủy quyền từ ngày … tháng … … đến ngày … tháng … năm… trong giấy ủy quyền;

(7) Ghi rõ nơi nhận và Chữ ký của người có thẩm quyền.

3. Quy định của pháp luật về việc ủy ​​quyền điều hành, ký thay mặt giám đốc công ty:

3.1. Ủy quyền điều hành và chữ ký được hiểu như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 135 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về vấn đề ủy quyền như sau: Quyền đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người được đại diện và người nhận đại diện theo quyết định của người đại diện. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật sau đây gọi chung là người đại diện theo pháp luật.

Như vậy, ủy quyền được hiểu là việc tổ chức, cá nhân cho phép cá nhân, tổ chức khác có quyền đại diện, nhân danh cá nhân, tổ chức đó để thực hiện, quyết định một vấn đề pháp lý nào đó như trong kinh doanh, doanh nghiệp,…

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng đại lý lữ hành, đại lý du lịch mới và chuẩn nhất

Việc ký kết văn bản này là do hai bên tự nguyện, cùng thống nhất thực hiện và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trong phạm vi mình đại diện được ủy quyền.

Ký thay cá nhân được hiểu là việc cá nhân có chức vụ, quyền hạn đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền, ký văn bản giao cho cấp dưới ký thay một văn bản nhất định. Hiện nay, các chất thay thế phổ biến nhất như sau:

– Đối với những công việc do cấp phó được phân công phụ trách thì việc ký thực hiện như cấp phó ký thay cấp trưởng;

– Người đứng đầu có thẩm quyền ký và phân công cấp phó ký các văn bản của tổ chức, cơ quan thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

xem thêm: Quyền hạn của người được người đại diện theo pháp luật của công ty ủy quyền

– Đối với công việc cấp phó được phân công phụ trách thì ký với tư cách là phó bí thư thay cho trưởng ban.

Tuy nhiên, cần lưu ý, khi ký thay cấp trên phải ghi chữ viết tắt KT. trước vị trí của người đứng đầu.

3.2. Phạm vi ủy quyền của đại diện được ủy quyền:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 141 BLDS 2015, ta có thể hiểu phạm vi ủy quyền như sau:

– Người đại diện theo ủy quyền sẽ bị giới hạn bởi nội dung ghi trong hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền.

– Ngoài ra, thẩm quyền đại diện theo người ủy quyền còn tùy thuộc vào từng hợp đồng ủy quyền như ủy quyền riêng hay ủy quyền chung; Ủy quyền một lần, ủy quyền một lần chỉ cho phép bên đại diện thực hiện việc ủy ​​quyền một lần, sau khi ủy quyền xong thì hợp đồng ủy quyền chấm dứt.

Lưu ý: Người đại diện có thể ủy quyền cho người khác nếu được sự đồng ý của người đại diện.

3.3. Giấy Ủy quyền điều hành, ký thay mặt giám đốc công ty:

Căn cứ Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của công ty là tổ chức, cụ thể như sau:

Người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông công ty, chủ sở hữu là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó để thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

xem thêm: Đại diện ký kết hợp đồng kinh tế? Kế toán trưởng có được ký hợp đồng kinh tế không?

– Việc cử người đại diện theo ủy quyền được thực hiện theo quy định sau đây, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác:

+ Tổ chức ở đây là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và các tổ chức này có thành viên sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ thì được ủy quyền tối đa cho 03 người đại diện theo ủy quyền;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản họp (Biên bản cuộc họp của công ty) mới nhất

+ Tổ chức ở đây là các cổ đông của công ty cổ phần, tổ chức này sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông được ủy quyền tối đa cho 03 người đại diện theo ủy quyền.

– Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì cần tiến hành xác định cụ thể:

i) Góp vốn;

ii) Số lượng cổ phần của mỗi người đại diện theo ủy quyền.

Trường hợp không xác định được phần vốn góp và số cổ phần tương ứng cho từng người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông của công ty thì phần vốn góp và số cổ phần được chia đều cho tất cả các thành viên. đại diện được ủy quyền.

– Việc cử người đại diện theo ủy quyền phải được thể hiện bằng văn bản và thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được văn bản. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải có các nội dung cơ bản sau đây:

xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện của người đại diện theo ủy quyền

+ Mã số doanh nghiệp, tên và địa chỉ trụ sở chính của thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu;

+ Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của người đại diện theo ủy quyền của từng cá nhân;

+ Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần của từng người đại diện theo ủy quyền;

+ Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; nêu rõ ngày bắt đầu đại diện;

+ Họ tên, chữ ký của đại diện pháp lý của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và người đại diện theo ủy quyền.

Người đại diện theo ủy quyền phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

+ Không phải là tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam (Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020);

+ Cổ đông, thành viên là doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật không được cử người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm đại diện tại công ty. công ty khác;

xem thêm: Đại diện theo pháp luật, đại diện theo ủy quyền trong vụ án dân sự

+ Các điều kiện, tiêu chuẩn khác do điều lệ công ty quy định.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy ủy quyền điều hành thay, ký thay giám đốc công ty của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận