Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty TNHH mới nhất 2022

Giấy ủy quyền của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Mẫu giấy ủy quyền giám đốc công ty TNHH mới nhất? Hướng dẫn viết giấy ủy quyền của giám đốc công ty TNHH?

Vì một lý do nào đó mà giám đốc công ty TNHH không thể thực hiện được một công việc nào đó và muốn ủy quyền cho cấp dưới thực hiện công việc của mình. Và giấy ủy quyền của giám đốc công ty TNHH là căn cứ để người được ủy quyền thực hiện các công việc được ủy quyền. Vậy giấy ủy quyền của giám đốc công ty TNHH là gì?

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Giấy ủy quyền của Giám đốc công ty TNHH là gì?

Giấy ủy quyền của Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn là văn bản do Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ký với nội dung ghi rõ việc người ủy quyền cử người đại diện của mình thực hiện một hoặc một số công việc trong phạm vi quy định của pháp luật. ghi rõ trong giấy ủy quyền. Đây là hình thức ủy quyền có thể coi là bắt buộc để người được ủy quyền có đủ năng lực và quyền hạn đại diện cho bên ủy quyền. Hầu hết các giấy ủy quyền đều phải được công chứng, chứng thực hoặc đóng dấu của pháp nhân.

Giấy ủy quyền của Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn là văn bản ghi nhận thông tin của Giám đốc công ty, nội dung ghi việc người ủy quyền cử người đại diện của mình thực hiện một hoặc một số công việc trong phạm vi được ủy quyền. Công ty. ghi rõ trong giấy ủy quyền. Đồng thời, giấy ủy quyền của giám đốc công ty TNHH là căn cứ để người được ủy quyền thực hiện các công việc được ủy quyền.

2. Mẫu giấy ủy quyền của Giám đốc công ty TNHH:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-******—————

BẢO HÀNH NỮ

– Căn cứ BLDS 2015

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty TNHH…….;

– Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của……. Nghị quyết số …/….. ngày …./…/…. của Hội đồng thành viên Công ty TNHH ………….;

– Căn cứ Quyết định số… ngày …/…/….. của Tổng Giám đốc Công ty TNHH………… về việc phân công, ủy quyền cho……;

THẨM QUYỀN: Ông (Bà):…..

Giám đốc … Công ty cổ phần……

CMND số:….., ngày cấp, nơi cấp…

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN: Ông (Bà:.

Phó Giám đốc.. Công ty TNHH…

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền giám đốc cho phó giám đốc, kế toán trưởng mới nhất 2022

Số CMND:……., ngày cấp……., nơi cấp……

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin cấp tín dụng – Business Credit Application mới nhất

Bằng giấy ủy quyền này, Người nhận ủy quyền được thay mặt Người ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công, ủy quyền cho Ông/Bà. ….. – Phó Giám đốc…….như sau:

1. Được quyền quyết định, ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của…….. theo Quy chế tổ chức và hoạt động của…… ban hành kèm theo Nghị quyết số …/….của Hội. Các đồng thành viên Công ty TNHH ….. (gọi tắt là Quy chế).

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết hợp đồng dịch vụ…..

3. Ký hợp đồng chuyển nhượng của…….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền ký hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh doanh……, kinh doanh dịch vụ…

5. Được ký kết hợp đồng lao động với người quản lý và người lao động của…….Đối với các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thì Giám đốc của…….. được ký kết hợp đồng lao động. hành động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền cá nhân, giấy ủy quyền công ty mới nhất 2022

6. Được quyền ký hợp đồng với các cộng tác viên để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Sàn……theo Quy định.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Giám đốc…….. bị miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc.

Điều 3: Ông bà …. và các bộ phận liên quan của…… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Người nhận:

NGƯỜI QUẢN LÝ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3. Hướng dẫn viết giấy ủy quyền của Giám đốc công ty TNHH:

Giấy ủy quyền của Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phải có các nội dung sau:

+ thông tin người ủy quyền và người được ủy quyền.

xem thêm: Thời hạn của giấy ủy quyền? Chấm dứt giấy ủy quyền?

+ Nội dung ghi việc người ủy quyền cử người đại diện của mình thực hiện một hoặc một số công việc trong phạm vi ghi trong giấy ủy quyền.

Cuối giấy ủy quyền của Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

4. Quy định về Công ty trách nhiệm hữu hạn:

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

+ Đơn đăng ký kinh doanh.

+ Điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên.

Bản sao các giấy tờ sau:

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền cho người thân đưa con đi máy bay

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản bàn giao máy móc thiết bị mới nhất năm 2022

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

– Văn bản pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài, bản sao các giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Được quy định cụ thể tại Điều 46, Luật Doanh nghiệp 2020

“thứ nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này, phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp chuyển thành công ty cổ phần.

xem thêm: Giấy ủy quyền có phải công chứng không? Thủ tục công chứng giấy ủy quyền?

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.”

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Được nêu rõ tại Điều 74, Luật Doanh nghiệp 2020:

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty) làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp chuyển thành công ty cổ phần.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ sản xuất muối thiệt hại do thiên tai mới nhất

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.”

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Giám đốc/Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

xem thêm: Mẫu quy chế tài chính công ty cổ phần, công ty TNHH mới nhất 2022

+ Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

+ Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty;

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

+ Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty;

+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người quản lý trong công ty, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

+ Nhân danh công ty ký kết các hợp đồng, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

+ Đề xuất phương án cơ cấu tổ chức của công ty;

+ Trình Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo quyết toán tài chính hàng năm;

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền nhận sổ BHXH mới nhất 2022

+ Đề xuất phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

+ Tuyển dụng lao động;

+ Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty và hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.

Để cá nhân giữ chức vụ Giám đốc/Tổng giám đốc phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức; Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam. Trẻ vị thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù hoặc quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, đang bị cấm kinh doanh

+ Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty TNHH mới nhất 2022 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận