Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần mới nhất

Giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần được quy định như thế nào? Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần mới nhất? Hướng dẫn soạn thảo giấy ủy quyền của Giám đốc công ty cổ phần ?

Hiện nay, pháp luật Việt Nam thừa nhận hai hình thức đại diện là đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền. Đại diện ma quỷ ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là trong các doanh nghiệp. Người giữ chức vụ giám đốc công ty do bận nhiều công việc không thể thường xuyên có mặt tại công ty nên viết giấy ủy quyền cho cấp dưới thực hiện một hoặc một số công việc trong công ty. Phạm vi nội dung được ủy quyền nhằm đảm bảo tính kịp thời và nhanh chóng cho các hoạt động của công ty là vô cùng cần thiết.

Cơ sở pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 2020

– Bộ Luật Dân Sự 2015

1. Giấy ủy quyền của Giám đốc công ty cổ phần là gì?

Ủy quyền được hiểu là việc cá nhân, pháp nhân cho phép cá nhân, pháp nhân khác nhân danh mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Giấy ủy quyền của Giám đốc công ty cổ phần là văn bản được lập có chữ ký xác nhận của Giám đốc công ty cổ phần về nội dung ủy quyền cho cá nhân khác thay mặt Giám đốc công ty. dịch vụ trong phạm vi được ủy quyền.

Giấy ủy quyền không có giá trị ràng buộc đối với người nhận giấy ủy quyền cũng như không buộc người đó phải thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Giấy ủy quyền.

Giấy ủy quyền của Giám đốc công ty cổ phần là văn bản được lập nhằm mục đích ủy quyền cho người khác có chức vụ khác thực hiện một hoặc một số công việc cấp bách trong thời gian Giám đốc công ty cổ phần được ủy quyền. . Công ty cổ phần không có mặt tại công ty hoặc không thể trực tiếp giải quyết các công việc của công ty.

Nội dung giấy ủy quyền ghi rõ thông tin người ủy quyền, thông tin người nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền, v.v.

2. Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—–******—–

BẢO HÀNH NỮ

– Căn cứ BLDS 2015

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020

– Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Việt Nam;

– Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của….Nghị quyết số …/… ngày …./…./… của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần…

– Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/… của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần … về việc phân công, ủy quyền cho…

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền giám đốc cho phó giám đốc, kế toán trưởng mới nhất 2022

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin cấp điện sinh hoạt hộ gia đình và cách viết đơn

THẨM QUYỀN: Ông (Bà):…..

Giám đốc Công ty Cổ phần:……

Chứng minh nhân dân số:…. Phạm vi ngày……. cấp bởi…..

NGƯỜI CHỊU ỦY QUYỀN: Ông (Bà):……

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần:……

Chứng minh nhân dân số:…. Phạm vi ngày……. cấp bởi……..

Bằng giấy ủy quyền này, Người nhận ủy quyền được thay mặt Người ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công, ủy quyền cho Ông/Bà…- Phó Giám đốc… như sau:

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền cá nhân, giấy ủy quyền công ty mới nhất 2022

1. Được quyền quyết định, ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ….theo quy định tại khoản 1 Điều 13

Quy chế tổ chức và hoạt động của …ban hành kèm theo Nghị quyết số…/….của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần…… (gọi tắt là Quy chế).

2. Được toàn quyền quyết định, ký kết hợp đồng dịch vụ……

3. Ký hợp đồng chuyển nhượng của…….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh doanh…………., kinh doanh dịch vụ…….

5. Giao kết hợp đồng lao động với người quản lý và người lao động của…….Đối với các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc của…..ký hợp đồng lao động. sau khi cuộc hẹn được thực hiện.

6. Được quyền ký hợp đồng với các cộng tác viên để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Sàn……theo Quy chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Giám đốc……. bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc.

xem thêm: Thời hạn của giấy ủy quyền? Chấm dứt giấy ủy quyền?

Điều 3: Ông/Bà…… và các bộ phận liên quan của……chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Người nhận:……., ngày tháng năm ……..

Người quản lý

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo giấy ủy quyền của Giám đốc công ty cổ phần:

Phần thông tin ủy quyền:

THẨM QUYỀN: Ông (Bà): Ghi rõ họ và tên của người được ủy quyền bằng chữ in hoa có dấu

Giám đốc Công ty cổ phần: Ghi tên Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Số CMND: Điền đầy đủ số CMND và hộ chiếu (nếu có), chú ý ghi rõ nơi cấp, cơ quan cấp

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền cho người thân đưa con đi máy bay

NGƯỜI CHỊU ỦY QUYỀN: Ông (Bà): Ghi rõ họ và tên của người được ủy quyền bằng chữ in hoa có dấu

Phó Giám đốc Công ty cổ phần: Ghi tên Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Số CMND: Điền đầy đủ số CMND, số hộ chiếu (nếu có), chú ý ghi rõ nơi cấp, cơ quan cấp

Nội dung ủy quyền:

Bằng giấy ủy quyền này, Người nhận ủy quyền được thay mặt Người ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu và giao nhận tài sản cố định mới nhất

(Người viết giấy ủy quyền liệt kê đầy đủ, chi tiết tất cả các nội dung giấy ủy quyền của mình cho người nhận ủy quyền. Nội dung ủy quyền càng chi tiết thì càng dễ dàng thực hiện và giảm thiểu các rủi ro về tranh chấp)

Cuối đơn (ký, ghi rõ họ tên)

Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định vềĐại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông của công ty là tổ chức với các nội dung sau:

xem thêm: Giấy ủy quyền có phải công chứng không? Thủ tục công chứng giấy ủy quyền?

“Điều 14. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của công ty là tổ chức

1. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông của công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông đó để thực hiện các quyền và nghĩa vụ. dịch vụ theo quy định của Luật này.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, việc cử người đại diện theo ủy quyền được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Tổ chức là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ được ủy quyền tối đa cho 03 người đại diện theo ủy quyền;

b) Tổ chức là cổ đông của công ty cổ phần sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông được ủy quyền tối đa cho 03 người đại diện theo ủy quyền.

3. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải ghi rõ phần vốn góp, số cổ phần của từng người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định được phần vốn góp và số cổ phần tương ứng cho từng người đại diện theo uỷ quyền thì phần vốn góp và số cổ phần được chia đều cho tất cả những người đại diện. đại diện được ủy quyền.

4. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được văn bản. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền nhận sổ BHXH mới nhất 2022

b) Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền;

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của người đại diện theo ủy quyền của từng cá nhân;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Long An [Ly hôn nhanh tại Long An]

d) Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; nêu rõ ngày bắt đầu đại diện;

d) Họ, tên, chữ ký của đại diện pháp lý của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và người đại diện theo ủy quyền.

5. Người đại diện theo ủy quyền phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

b) Thành viên, cổ đông là doanh nghiệp nhà nước quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được bổ nhiệm người có quan hệ họ hàng với gia đình của người quản lý công ty và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đó. . quản lý công ty với tư cách là đại diện tại một công ty khác;

c) Tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.”

xem thêm: Giấy ủy quyền có phải công chứng? Thủ tục công chứng giấy ủy quyền?

Như vậy, điều kiện để cá nhân trở thành người đại diện của Giám đốc công ty cổ phần là:

– CŨá nhân được ủy quyền bằng văn bản thay mặt cho

Cá nhân được ủy quyền không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020

Thành viên, cổ đông là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 không được bổ nhiệm người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty và người có thẩm quyền bổ nhiệm những người đó. Quản lý công ty với tư cách là đại diện tại một công ty khác

– Người được ủy quyền phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định

Tổ chức là cổ đông của công ty cổ phần sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông được ủy quyền tối đa cho 03 người đại diện theo ủy quyền.

Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần của từng người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định được phần vốn góp và số cổ phần tương ứng cho từng người đại diện theo uỷ quyền thì phần vốn góp và số cổ phần được chia đều cho tất cả những người đại diện. đại diện được ủy quyền.

– Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền của Giám đốc công ty cổ phần phải được thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được văn bản.

xem thêm: Giám đốc công ty cổ phần có được làm chủ tịch hội đồng quản trị không?

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận