Mẫu giấy phép khai thác thủy sản mới nhất năm 2023

Đối tượng khai thác thủy sản tại Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và có giấy phép khai thác thủy sản hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Điều này nhằm hạn chế tình trạng đánh bắt trái phép, khai thác bừa bãi làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản.

1. Mẫu giấy phép khai thác thủy sản là gì?

Mẫu giấy phép khai thác thủy sản là mẫu giấy phép do người có thẩm quyền cấp khi ra quyết định cấp Giấy phép khai thác thủy sản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác thủy sản theo quy định của Luật này. pháp luật. Bởi khi các cá nhân, tổ chức khai thác thủy hải sản trong vùng biển Việt Nam hay ngoài vùng biển Việt Nam đều phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cũng như được sự đồng ý cấp phép khai thác khoáng sản của Nhà nước. các cơ quan có thẩm quyền để tránh đánh bắt bừa bãi, đánh bắt bất hợp pháp, đánh bắt không báo cáo và đánh bắt không theo quy định.

Theo đó, mẫu giấy phép khai thác thủy sản sẽ ghi rõ các thông tin sau: tên chủ tàu, địa chỉ thường trú của chủ tàu, số điện thoại liên hệ của chủ tàu, số đăng ký của tàu cá, cảng cá đăng ký ra vào tàu, số lượng được phép khai thác. : tấn/năm (nếu có), được phép khai thác thủy sản/hậu cần khai thác thủy sản (Trường hợp cấp phép cho tàu khai thác thủy sản thì xóa bỏ nội dung hậu cần khai thác thủy sản; trường hợp cấp giấy phép đối với tàu hậu cần khai thác thủy sản thì xóa nội dung khai thác thủy sản), thời hạn của Giấy phép khai thác thủy sản.

Mẫu giấy phép khai thác thủy sản là biểu mẫu văn bản dùng để xác nhận cá nhân, tổ chức có giấy phép khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật. Mẫu giấy phép khai thác thủy sản là căn cứ để cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện khai thác thủy sản được phép khai thác thủy sản trong thời hạn mà giấy phép khai thác thủy sản còn hiệu lực.

Khi làm thủ tục xin giấy phép khai thác thủy sản, các cá nhân, tổ chức sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền, theo đó cần chuẩn bị những giấy tờ gì. (1) Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản, (2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá phải đăng ký, (3) A bản sao văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá đối với loại tàu cá phải có văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bài tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em

2. Mẫu giấy phép khai thác thủy sản:

Cơ quan cấp trên TRỰC TIẾP

CƠ QUAN CẤP PHÉP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

GIẤY PHÉP CÂU CÁ

Số:……./20../AA

-GPKTTS

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017;

Căn cứ Nghị định số…………ngày…tháng….năm…

TRƯỞNG CƠ QUAN GIẤY PHÉP

Tên chủ tàu: (1)

Địa chỉ thường trú: (2)

Điện thoại (nếu có): (3)

Số đăng ký tàu cá: (4)

Cảng cá đăng ký cập bến: (5)

Sản lượng được phép: tấn/năm (nếu có).(6)

Được phép khai thác thủy sản/hậu cần khai thác thủy sản(**):(7)

Nghề nghiệp chính:…………..Địa bàn hoạt động:

Nghề phụ 1:…………..Địa bàn hoạt động:

Nghề phụ 2:…………..Địa bàn hoạt động:

Thời hạn của Giấy phép đến hết ngày……tháng…….năm……(8)

……., ngày …. tháng …. năm …

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN

(Ký tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn sử dụng mẫu giấy phép khai thác thủy sản:

Hai chữ cái đầu của tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(**) Trường hợp cấp giấy phép cho tàu đánh bắt thủy sản, hậu cần khai thác thủy sản bị xóa; Trường hợp cấp giấy phép cho tàu hậu cần khai thác thủy sản thì xóa nội dung khai thác thủy sản.

(1): Ghi tên chủ tàu

(2): Ghi địa chỉ thường trú của chủ tàu

(3): Nhập số điện thoại chủ tàu

(4): Điền số đăng ký tàu cá

(5): Điền cảng cá đăng ký cập cảng

(6): Ghi sản lượng được phép khai thác: tấn/năm (nếu có).

(7): Điền được phép khai thác nguồn lợi thủy sản/hậu cần khai thác nguồn lợi thủy sản.

(8): Nhập thời hạn của Giấy phép.

4. Quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận thủy sản:

Về trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản: theo đó, cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản phải thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị gửi hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác thủy sản, bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá. cá đối với loại tàu cá phải đăng ký theo quy định, bản sao văn bằng, chứng chỉ của thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá đối với loại tàu cá bắt buộc phải có văn bằng, chứng chỉ của thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá gửi cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn mới nhất

+ Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ: Sau khi cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác thủy sản trong thời hạn 06 ngày làm việc. Trường hợp xét thấy không đủ điều kiện cấp Giấy phép khai thác thủy sản, cơ quan có thẩm quyền sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho cá nhân, tổ chức đề nghị.

– Về thời hạn của giấy phép khai thác thủy sản: luật quy định thời hạn của giấy phép khai thác thủy sản bằng thời hạn còn lại của hạn ngạch khai thác thủy sản được công bố.

– Đối với cá nhân, tổ chức khai thác tại các vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam hoặc khai thác tại các vùng biển thuộc thẩm quyền quản lý nghề cá khu vực thì các cá nhân, tổ chức này phải gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền. cấp có thẩm quyền về việc có văn bản chấp thuận cho tàu cá được hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam hoặc chấp hành giấy phép hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển do tổ chức quản lý nghề cá khu vực quản lý. diện tích. Theo đó, trình tự, thủ tục cấp văn bản chấp thuận cho tàu cá được ra khơi khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam hoặc chấp hành giấy phép được ra khơi khai thác thủy sản ở vùng biển do Tổ chức Quản lý nghề cá quản lý. Khu vực này được thực hiện như sau:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ: cá nhân, tổ chức đề nghị chuẩn bị và nộp hồ sơ đến Tổng cục Thủy sản. Theo đó, hồ sơ gồm: (1) Văn bản đề nghị chấp thuận, (2) Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt hợp đồng hợp tác khai thác thủy sản trong vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ. khác được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác phê duyệt, trường hợp có văn bản chấp thuận, (3) bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá; (4) Danh sách, ảnh và số hộ chiếu của thuyền viên, người làm việc trên tàu cá, (5) Bản sao bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, (6) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, (7) Giấy chứng nhận đã qua lớp huấn luyện khóa học về quản lý nghề cá ở vùng biển quốc tế đối với trường hợp cấp phép khai thác thủy sản dưới sự quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực; (8) Danh sách, ảnh và số hộ chiếu của thuyền viên làm việc trên tàu cá.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị xác nhận, thanh toán, hỗ trợ mới nhất

+ Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ: Sau khi tổ chức, cá nhân đăng ký có văn bản chấp thuận cho tàu cá đi khai thác thủy sản ở các vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam, hồ sơ gửi về Tổng cục Thủy sản. Tổng cục Thủy sản tiếp nhận và xử lý hồ sơ, nếu hồ sơ đạt yêu cầu Tổng cục Thủy sản xem xét và có văn bản chấp thuận cho tàu cá được khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam. Nam hoặc chấp hành việc cho phép ra khơi khai thác thủy sản trong vùng biển do Tổ chức quản lý nghề cá khu vực quản lý, nếu không đáp ứng các điều kiện thì Tổng cục Thủy sản phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản cho Cục trưởng Cục Thủy sản. + Bước 3: Sau khi Tổng cục Thủy sản có văn bản chấp thuận cho tàu cá được khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam hoặc chấp hành sự cho phép ra khơi khai thác thủy sản ở vùng biển do Tổ chức quản lý quản lý, Giấy phép/quản lý nghề cá vùng và các giấy tờ liên quan phải nộp cho Tổng cục Thủy sản bản chính giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp để hoạt động trong vùng biển Việt Nam.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy phép khai thác thủy sản mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận