Mẫu Giấy giới thiệu của nhà trường và hướng dẫn cách viết

Trước khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ phải thực tập để làm quen với môi trường làm việc, học hỏi kinh nghiệm và lấy tài liệu để làm báo cáo thực tập. Khi đi thực tập tại cơ sở thực tập, sinh viên cần có giấy giới thiệu của nhà trường gửi đến cơ sở thực tập.

1. Mẫu giấy giới thiệu của trường là gì?

Mẫu giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập là văn bản hành chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư: “Văn bản hành chính bao gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá nhân), quyết định (cá nhân), chỉ thị, quy định, quy định, thông báo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, điện tín, bản ghi nhớ, thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, nghỉ phép giấy phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công vụ.” Theo đó, giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập là một trong những văn bản hành chính theo quyết định về công tác văn thư, là mẫu giấy được nhà trường gửi đến cơ quan nơi sinh viên sẽ đến thực tập.

Mục đích của mẫu giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập: Giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập có xác nhận trực tiếp của khoa, trong đó ghi rõ các thông tin về sinh viên như họ và tên, mã số sinh viên, lớp, khóa… Nội dung của giấy giới thiệu phải nêu rõ mục đích thực tập của sinh viên. mục đích giới thiệu cho sinh viên vị trí thực tập, thời gian thực tập, tên đề tài liên quan. Giấy giới thiệu do trưởng khoa xác nhận theo lệnh của hiệu trưởng và phải có ý kiến ​​của đơn vị thực tập đồng ý tiếp nhận sinh viên.

2. Mẫu giấy giới thiệu của trường:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường(1)…………..

Số:…/GGT-ĐVTT-….

……, ngày tháng năm……….

GIỚI THIỆU

Đến 2)…………

Nhằm giúp sinh viên của ………… có kiến ​​thức thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn và làm chuyên đề tốt nghiệp của khóa học. Nay Khoa……, Trường……. giới thiệu:

Sinh viên: (3)….. MSSV:…… Lớp:…… Khóa:……

Được đề cập đến: (4)………….

Địa chỉ:………….

Về:………….

Trân trọng…………giúp đỡ sinh viên…………hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy chứng nhận này có giá trị đến hết ngày

……/……../………….

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ QUỐC TẾ

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm mới nhất

…………

(Đã ký và đóng dấu)

3. Hướng dẫn viết thư giới thiệu của trường:

Người viết giấy giới thiệu phải đảm bảo chính xác cả về nội dung và hình thức văn bản, người viết mẫu giấy giới thiệu phải điền đầy đủ thông tin cơ quan giới thiệu, thông tin người được giới thiệu và cơ quan. mà người giới thiệu đang đề cập đến. sẽ thực hành.

(1) Tên trường cấp giấy giới thiệu;

(2) Cơ quan tiếp nhận sinh viên;

(3) Họ và tên, mã số sinh viên, lớp của sinh viên được giới thiệu;

(4) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu đến thực tập.

4. Nội dung và lưu ý về phiếu giới thiệu của nhà trường:

soạn thảo văn bản: quy định tại Điều 10 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mục đích, nội dung của văn bản cần soạn thảo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giao đơn vị, cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản. .

– Đơn vị hoặc cá nhân được giao chủ trì soạn thảo văn bản thực hiện các công việc sau: Xác định tên loại, nội dung và độ mật, độ khẩn của văn bản cần soạn thảo; thu thập và xử lý thông tin liên quan; Soạn thảo văn bản đúng thể thức, thể thức và kỹ thuật trình bày.

Đối với văn bản điện tử, cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản ngoài việc thực hiện các nội dung trên phải chuyển dự thảo văn bản và tài liệu kèm theo (nếu có) vào Hệ thống và cập nhật thông tin. cần thiết.

– Trường hợp cần chỉnh sửa, bổ sung dự thảo văn bản, người có thẩm quyền cho ý kiến ​​trên dự thảo văn bản hoặc trên Hệ thống, sau đó chuyển trả dự thảo văn bản cho lãnh đạo đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản để chuyển. đối với cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản.

Cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị và trước pháp luật về dự thảo văn bản trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nội dung và ghi chú cho từng mục trong mẫu giấy:

– Địa danh ghi trên Giấy giới thiệu của cơ quan nhà nước ở trung ương cấp là tên chính thức của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ quan ban hành văn bản đặt trụ sở chính.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên và hướng dẫn cách viết

Địa danh ghi trên giấy giới thiệu do cơ quan nhà nước ở địa phương cấp là tên chính thức của đơn vị hành chính nơi cơ quan cấp giấy giới thiệu đặt trụ sở chính.

Đơn vị hành chính được đặt theo tên người, tên số, sự kiện lịch sử thì ghi đầy đủ tên của đơn vị hành chính đó.

– Thời điểm ban hành Giấy giới thiệu: người soạn thảo phải ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành và ghi đầy đủ thời gian ban hành; số biểu thị ngày, tháng, năm dùng chữ số Ả Rập; Đối với các số đại diện cho các ngày nhỏ hơn 10 và tháng 1 và tháng 2, phải thêm số 0 ở đầu.

– Nội dung Lời giới thiệu

Nội dung Phần mở đầu được trình bày bằng chữ in thường, canh lề cả hai bên, kiểu chữ đứng; cỡ chữ từ 13 đến 14; khi xuống dòng mới, chữ đầu tiên lùi vào 1 cm hoặc 1,27 cm; khoảng cách tối thiểu giữa các đoạn văn là 6pt; Khoảng cách dòng tối thiểu là một dòng, tối đa là 1,5 dòng. (theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP)

– Chữ ký của người có thẩm quyền: Phần này sẽ là chữ ký của người có thẩm quyền trên văn bản giấy hoặc chữ ký số của người có thẩm quyền trên văn bản điện tử.

Chức vụ ghi trên Giấy giới thiệu là chức vụ lãnh đạo chính thức của người ký văn bản trong cơ quan, tổ chức; không ghi những chức vụ mà Nhà nước không quy định.

Chức danh ghi trên giấy giới thiệu do tổ chức tư vấn cấp là chức danh lãnh đạo của người ký trong tổ chức tư vấn, trong mẫu giấy giới thiệu thực tập này là ban giám hiệu nhà trường.

Họ và tên của người ký bao gồm họ, tên đệm (nếu có) và tên của người ký. Trước họ và tên của người ký không ghi học hàm, học vị và các danh hiệu vinh dự khác. Việc thêm quân hàm, học hàm, học vị trước họ và tên người ký đối với văn bản của đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp giáo dục, y tế, khoa học do Thủ trưởng cơ quan quản lý. ngành quy định.

Ký ban hành văn bản: quy định tại Điều 13 Nghị định 30/2020/NĐ-CP

– Cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả các văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành; được phân công cấp phó ký thay các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản thuộc thẩm quyền của người đứng đầu. Trường hợp cấp phó được phân công phụ trách, điều hành thì ký thay mặt cấp trưởng như cấp phó.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo tri ân khách hàng (Các mẫu hay và ý nghĩa)

– Cơ quan, tổ chức làm việc trên cơ sở tập thể

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được đại diện tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức các văn bản do người đứng đầu ủy quyền và các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong cơ cấu tổ chức của mình ký một số văn bản mà mình phải ký. . Việc giao thừa ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản, có giới hạn về thời gian và nội dung ủy quyền. Người được ủy quyền ký không được ủy quyền lại cho người khác ký. Chữ ký ủy quyền được thực hiện theo mẫu và được đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức ủy quyền.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho người đứng đầu đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức ký một số văn bản theo lệnh. Người được ủy quyền ký thừa lệnh thì giao cho cấp phó ký thay. Việc giao thừa lệnh phải được quy định trong Quy chế làm việc hoặc Quy chế công tác văn thư của cơ quan, tổ chức.

Người ký ban hành văn bản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về văn bản do mình ký ban hành. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành.

– Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản phải dùng bút mực xanh, không dùng các loại mực dễ phai.

– Đối với văn bản điện tử, người có thẩm quyền ký điện tử. Vị trí, hình ảnh chữ ký số theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu Giấy giới thiệu của nhà trường và hướng dẫn cách viết của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận