Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133, 200 mới nhất

Khi chưa đến thời hạn thanh toán mà một bên muốn nhận tiền thì có thể thương lượng với bên kia để ứng trước tiền. Bạn thường gặp phải tạm ứng trong xây dựng, tạm ứng trong hợp đồng thiết kế, tạm ứng theo lương… Dưới đây là mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền, mẫu giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng và cách lập. yêu cầu tạm ứng.

1. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt:

Tải xuống ưu đãi ứng trước tiền mặt

Đơn vị: ……..

Phần: …….

ĐỀ XUẤT TRƯỚC TỶ ĐỒNG TIỀN MẶT

Ngày tháng năm….

Con số: ……

Kính thưa:…..

Tên tôi là:……

Bộ phận (hoặc Địa chỉ):….

Đề nghị tạm ứng:………… (Bằng chữ)…

Lý do tạm ứng:….

Chính sách thanh toán:…..

Giám đốc Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Người đề nghị tạm ứng

(Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên)

xem thêm: Thủ tục tạm ứng và sơ đồ quy trình tạm ứng tiêu chuẩn

2. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng:

Tải về giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng

CÔNG TY ….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày …. năm ……

ĐỀ XUẤT KÝ HỢP ĐỒNG TẠM THỜI

Kính thưa: …

Căn cứ Hợp đồng số……. ký ngày… tháng… năm…. giữa Công ty…… (Bên A) và Công ty…… (Bên B) về việc……

Đề nghị Quý khách ứng trước cho chúng tôi số tiền là ….đồng (Bằng chữ:……đồng).

Mục đích ứng trước:……

Trân trọng.

Đại diện pháp lý

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Mẫu giấy đề nghị tạm ứng chi phí đi đường và hướng dẫn viết giấy đề nghị chi tiết nhất

3. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133:

Đơn vị: …………………

Phần: ………………

Mẫu số 03 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính)

ĐƠN XIN TRƯỚC

Ngày…. tháng…. năm….

Con số: ……………..

Kính thưa:……………

Tên tôi là:…………..

Bộ phận (hoặc Địa chỉ):……………………

Giấy đề nghị tạm ứng số tiền:………… (Bằng chữ)…………..

Lý do tạm ứng: …………..

Chính sách thanh toán:………….

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

phụ trách

(Ký, ghi rõ họ tên)

người yêu cầu trước

(Ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Mẫu công văn đề nghị tạm ứng kinh phí và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

4. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200:

Đơn vị:………………. Mẫu số 03 – TT Phần:……………. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu công văn xin hỗ trợ kinh phí mới nhất năm 2023

ĐƠN XIN TRƯỚC

Ngày tháng năm ……

Con số : …………………

Kính thưa:…………

Tên tôi là:…….

Địa chỉ:………

Đề nghị tạm ứng:……(Bằng chữ)…………

Lý do tạm ứng: ………….

Chính sách thanh toán:………….

Giám đốc Kế toán trưởng phụ trách người yêu cầu trước (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu C73-HD)

5. Mẫu đơn đề nghị tạm ứng lương cho nhân viên:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———o0o———

………, ngày tháng năm…….

ĐƠN XIN LƯƠNG TẠM THỜI

(Rev: Tạm ứng tiền lương)

Căn cứ Bộ luật Lao động 2019

Kính thưa ông bà………. Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp ………….

Tên tôi là: ………

Ngày sinh: ………

Hiện đang là: Nhân viên…………..tại……của công ty………….

Số CMND: …………

Địa chỉ thường trú: ………

Hôm nay, tôi viết thư này để xin phép bạn để làm như sau:

Do nhu cầu cá nhân, tôi cần ứng trước tiền lương hàng tháng……. để có đủ điều kiện tài chính cần thiết có thể đảm đương được công việc của mình. Số tiền lương tôi cần tạm ứng là ….. triệu đồng tương ứng với ….. ngày làm việc của tôi. Vì vậy, tôi viết đơn này kính đề nghị quý công ty…………

Trưởng phòng tài chính công ty về việc tạm ứng lương cho tôi với mức lương nêu trên. Tiền lương tạm ứng sẽ được khấu trừ vào tiền lương tháng….. thường nhận vào ngày…… Khi đến hạn trả lương cho người lao động trong tháng …………. Tôi sẽ nhận số tiền lương còn lại của tháng………… sau khi trừ số tiền lương đã tạm ứng.

Căn cứ vào Điều 100 về Tạm ứng tiền lương của Bộ luật lao động 2012, kính mong quý……. xem xét, cân nhắc để đảm bảo quyền lợi cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người xin việc

6. Các trường hợp sử dụng yêu cầu trước:

Trên thực tế, có nhiều trường hợp có thể sử dụng phiếu yêu cầu tạm ứng. Về cơ bản chia làm 2 loại:

– Tạm ứng tiền nội bộ:

+ Trường hợp 1: Người lao động cần thực hiện một công việc của công ty hoặc của khách hàng. Nếu cần tạm ứng tiền mặt để giải quyết công việc, bạn có thể sử dụng mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt.

+ Trường hợp 2: Người lao động chưa nhận lương nhưng vì lý do nào đó muốn tạm ứng lương cũng có thể sử dụng mẫu đơn này để xin tạm ứng lương.

– Thanh toán tạm ứng theo hợp đồng:

Đây là trường hợp đối tác, khách hàng ứng tiền trước thông qua hợp đồng. Chưa đến thời hạn thanh toán của hợp đồng, nhưng bên có nhu cầu sử dụng tiền mặt để thực hiện công việc cũng có thể sử dụng hình thức này, thông qua thương lượng để yêu cầu trả trước một phần tiền để tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

Có nhiều mẫu đơn yêu cầu trước khác nhau, nhưng tất cả chúng sẽ chứa các thông tin sau:

– Ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận vào góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng. Người xin tạm ứng lập 01 bản Giấy đề nghị tạm ứng và ghi rõ ràng gửi Giám đốc công ty (người đánh giá trước).

– Người đề nghị tạm ứng ghi rõ họ tên, bộ phận, phòng ban và số tiền tạm ứng (viết bằng số và bằng chữ).

– Lý do tạm ứng cần nêu rõ mục đích tạm ứng như: chi phí đi lại, mua văn phòng phẩm, chiêu đãi khách, v.v.

– Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng hoàn trả số tiền đã tạm ứng.

7. Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200:

Theo Mẫu số 03 – TT Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn một số cách viết Giấy đề nghị tạm ứng như sau:

– Đối với giấy đề nghị tạm ứng: Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và giải ngân số tiền tạm ứng.

– Hướng dẫn ghi trách nhiệm, cách viết giấy đề nghị tạm ứng:

+ Góc trên bên trái của giấy đề nghị tạm ứng phải ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Giấy đề nghị tạm ứng do người xin tạm ứng lập thành 1 bản và ghi rõ ràng gửi cho giám đốc doanh nghiệp (Người duyệt tạm ứng).

+ Người xin tạm ứng phải ghi rõ họ tên, đơn vị, bộ phận, số tiền tạm ứng (viết bằng số và bằng chữ).

+ Lý do tạm ứng phải ghi rõ mục đích sử dụng tiền tạm ứng như: công tác phí, mua văn phòng phẩm, tiếp khách,…

+ Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng hoàn trả số tiền đã tạm ứng.

Giấy đề nghị tạm ứng được chuyển cho kế toán trưởng xem xét và có ý kiến ​​bằng văn bản đề nghị giám đốc duyệt. Căn cứ vào quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ để xuất quỹ.

8. Thủ tục tạm ứng đúng quy định và nghiệp vụ:

Quy trình nâng cao

Quy trình tạm ứng được thiết lập nhằm mục đích đảm bảo quá trình tạm ứng được thực hiện một cách có hệ thống và có kiểm soát.

Xem thêm bài viết hay:  Biên bản kiểm điểm là gì? Mẫu biên bản kiểm điểm phổ biến?

cầu trước

– Người thực hiện tạm ứng khi thực hiện một số công việc cần tạm ứng cho đối tác hoặc đi công tác, người thực hiện công việc được tạm ứng từ số tiền cần thiết để thực hiện yêu cầu công việc chuyến đi hoặc mẫu yêu cầu tạm thời. ứng dụng hoặc tài liệu liên quan khác

Lập phiếu yêu cầu trước

– Người có nhu cầu tạm ứng lập giấy đề nghị tạm ứng kèm theo các giấy tờ liên quan trình người đại diện ký duyệt, sau đó trình phó HT phụ trách ký duyệt.

duyệt

– Trình kế toán trưởng kiểm tra sau đó trình HT duyệt

– Chuyển phiếu yêu cầu tạm thời đã ký cho kế toán để lập phiếu chi

thực hiện một cuộc bỏ phiếu

– Kế toán lập phiếu chi trình kế toán trưởng, HT ký duyệt sau đó thủ quỹ tiến hành thanh toán

Chi trả

– Thủ quỹ sẽ căn cứ vào phiếu chi đã duyệt để tiến hành chi tiền và ghi sổ quỹ tiền mặt

Sự chi trả Lập 3 liên: người nhận giữ 1 liên, thủ quỹ giữ 1 liên, người kế nhiệm giữ 1 liên để lưu chứng từ.

– Phiếu chi phải có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên: Thủ quỹ, kế toán, kế toán trưởng, HT và người nhận tiền.

Đối chiếu, kiểm tra số liệu, báo cáo

– Kế toán sẽ đối chiếu số dư tiền mặt với thủ quỹ hàng ngày

– Kế toán ngân hàng đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng với ngân hàng

– Đối chiếu số dư tạm ứng với người tạm ứng vào cuối tháng đối với mỗi lần tạm ứng hoặc hoàn trả

– Kiểm tra số liệu và lập báo cáo công nợ tạm ứng, cuối tháng gửi báo cáo cho kế toán trưởng

Hồ sơ

– Kế toán lưu chứng từ liên quan đến tạm ứng chi

Trong cơ quan lao động, khi cá nhân, bộ phận muốn tạm ứng một số tiền nhất định phải thực hiện theo quy trình chặt chẽ như sau:

Ví dụ đối với khoản tạm ứng cho chuyến công tác để giải quyết công việc của tổ chức, cần lập hồ sơ tạm ứng gồm các chứng từ cần thiết:

  • Mẫu đơn đăng ký trước có sẵn
  • Báo cáo đề xuất công việc
  • Bảng dự toán chi phí cho chuyến công tác
  • Phiếu mua vé máy bay hoặc phương tiện đi lại mà cá nhân lựa chọn.
  • Tùy theo lịch trình và tính chất công việc, cá nhân có thể nộp các giấy tờ khác có liên quan.

6.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133, 200 mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận