Mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo mới và chuẩn nhất

Theo quy định của pháp luật, khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, người nhận đơn phải viết và giao giấy biên nhận hồ sơ đã tiếp nhận cho công dân. Vậy mẫu biên bản nhận đơn khiếu nại, tố cáo mới nhất, chuẩn nhất là gì?

Đầu tiên. Mẫu biên bản tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo mới nhất, chuẩn nhất:

1.1. Mẫu 1:

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN: …
PHƯỜNG)……

Con số: …./….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

…, ngày tháng năm …

MÁY NHẬN GIẤY
ĐƠN, TỐ CÁO

UBND phường: …. Huyện: …

Bạn đã nhận được đơn đăng ký của mình chưa: … hoặc người đại diện hợp pháp của bạn: …

Cư trú tại:…

Trình bày về:…

Kèm theo đơn là các tài liệu sau: …

Sau 10 (mười) ngày, cơ quan sẽ thông báo kết quả cho bạn.

Người nhận đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

1.2. Mẫu 2:

(Tên cơ quan tiếp nhận)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

MÁY NHẬN GIẤY

Hôm nay, ngày… tháng…. năm …

Tại … (nơi nhận) …

Tôi là…, vị trí….

Bộ phận làm việc….

– Nơi nhận của Ông (Bà): ….

– Địa chỉ: ….

Theo các tài liệu:

1. Đơn khiếu nại, tố cáo ngày……tháng…..năm…có…..trang.

– ….

– …..

2. Các tài liệu khác gồm ….. trang số……

Biên lai được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản

Lập lúc…….ngày…. Có thể ……

Giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Thời hạn, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo lần đầu

2. Quy định pháp luật về tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo:

2.1. Khiếu nại, tố cáo là gì?

Trước tiên, để xác định thế nào là khiếu nại, chúng ta căn cứ vào quy định của Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2021 quy định khi nào công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật. thủ tục, có thể hình dung rằng họ đang khiếu nại.

Thứ hai, theo quy định của Điều 2 Luật tố cáo 2018, dễ hiểu Tố cáo là việc công dân tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho lợi ích công cộng. lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Tố cáo được chia thành hai loại: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Huế [Ly hôn nhanh tại Thừa Thiên Huế]

2.2. Thủ tục tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo:

Khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục tiếp nhận đơn tố cáo như sau:

Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xác định công dân.

Theo đó, người tiếp dân sẽ yêu cầu công dân cho biết họ, tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân; Trường hợp ủy quyền thì yêu cầu xuất trình giấy ủy quyền.

Bước 2: Nghe, ghi nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh và tiếp nhận thông tin, tài liệu.

Khi nghe người dân trình bày khiếu nại, tố cáo mà người khiếu kiện thấy Trường hợp nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh chưa rõ, chưa đầy đủ thì người tiếp công dân yêu cầu công dân viết lại đơn hoặc ghi bổ sung những nội dung chưa rõ, còn thiếu vào đơn.

Trường hợp người khiếu nại, tố cáo không tự viết đơn khiếu nại, tố cáo Người tiếp công dân hướng dẫn công dân viết đơn theo đúng quy định của pháp luật. Hoặc khi công dân đến trình bày trực tiếp thì bộ phận tiếp dân phải ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác các khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh của công dân; Nếu nội dung nào chưa rõ thì yêu cầu công dân trình bày thêm, sau đó đọc lại cho công dân nghe và yêu cầu công dân ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào nội dung đó.

Bên cạnh đó, khi nhận Nngười Khi người dân đến khiếu nại, tố cáo, người dân tiếp công dân Phải tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh do công dân cung cấp và phải viết và giao giấy biên nhận tài liệu đã nhận cho công dân.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng cho mượn thiết bị, máy móc mới nhất năm 2023

Bước 3: Phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh

PHỤ NỮNgười tiếp công dân có trách nhiệm nhận thông tin, tài liệu, chứng cứ kèm theo, đồng thời báo cáo Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp công dân. trường học Khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và có đủ điều kiện thụ lý.

người tiếp công dân hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để khiếu nại, tố cáo. trường hợp khiếu nại, tố cáo nếu khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Người tiếp công dân phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định trong trường hợp khiếu nại thuộc thẩm quyền của cấp dưới nhưng quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết.

Người tiếp công dân báo cáo Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị để xem xét, giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại trong trường hợp hết thời hạn khiếu nại lần đầu mà chưa được giải quyết.

Người tiếp công dân báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có văn bản yêu cầu cấp dưới giải quyết trong trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới trực tiếp. quá thời gian quy định mà chưa được giải quyết

Người tiếp công dân có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo và yêu cầu công dân chấm dứt khiếu nại. Nếu việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật thì

Trường hợp đơn khiếu nại, tố cáo nhận được mà người khiếu nại, tố cáo không trực tiếp chuyển đến thì việc phân loại, xử lý được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Người tiếp công dân báo cáo người có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, giải quyết hoặc giao bộ phận nghiên cứu, xem xét, giải quyết trong trường hợp kiến ​​nghị, khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức. Người tiếp công dân chuyển đơn hoặc chuyển biên bản trình bày của người kiến ​​nghị và báo cáo cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để nghiên cứu, tiếp thu, xem xét, giải quyết. quyết định trong trường hợp kiến ​​nghị, khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ Bộ Giao thông vận tải mới nhất

xem thêm: Đảng viên có được viết đơn tố cáo, khiếu nại không?

3. Người khiếu nại có thể yêu cầu cơ quan tiếp nhận ghi nhận đơn khiếu nại không?

Như đã phân tích ở các phần trên, chúng ta có thể thấy pháp luật hiện nay đã quy định rất cụ thể, chi tiết liên quan đến việc tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Theo đó, khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, người nhận đơn phải viết và giao giấy biên nhận hồ sơ đã tiếp nhận cho công dân. Vì vậy, sẽ Người khiếu nại có thể yêu cầu cơ quan tiếp nhận đơn cung cấp biên lai nhận đơn không?

Về vấn đề này, chúng tôi căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 05/2021/TT-TTCP về tiếp nhận đơn khiếu nại. Theo quy tắc này, chúng tôi xác định Đ.Cảm ơn phàn nàn tiếp nhận để phân loại, xử lý từ các nguồn: gửi qua dịch vụ bưu chính; gửi đến Trụ sở tiếp công dân, Ban tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận đơn hoặc qua hòm thư góp ý của cơ quan, tổ chức, đơn vị; của Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác đơn vị được chuyển giao theo quy định của pháp luật; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan Đảng chuyển công tác.

Nói ngắn gọn, Khiếu nại có thể được gửi qua nhiều nơi khác nhau như qua dịch vụ bưu chính hoặc người khiếu nại có thể gửi đến Trụ sở tiếp công dân, Ban tiếp công dân, nơi tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận đơn hoặc qua hòm thư góp ý của cơ quan, tổ chức, đơn vị. .

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

– Luật Khiếu nại 2021;

– Luật Tố cáo 2018;

– Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến ​​nghị, phản ánh do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo mới và chuẩn nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận