Mẫu đơn xin sao lục hồ sơ địa chính và hướng dẫn cách viết

Đơn xin cấp bản sao hồ sơ địa chính là gì? Mẫu đơn xin sao lục hồ sơ địa chính? Hướng dẫn thủ tục xin cấp bản sao hồ sơ địa chính? Thông tin pháp lý liên quan về hồ sơ địa chính?

Hồ sơ địa chính là tập hợp các tài liệu thể hiện chi tiết các thông tin về hiện trạng, tình trạng pháp lý về quản lý, sử dụng thửa đất, tài sản gắn liền với đất phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai. đất đai và nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Trường hợp muốn sao hồ sơ địa chính thì phải làm như thế nào và mẫu đơn như thế nào?

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Mẫu đơn xin cấp bản sao hồ sơ địa chính gồm những gì?

Hồ sơ địa chính là tập hợp các tài liệu thể hiện thông tin chi tiết về hiện trạng, tình trạng pháp lý về quản lý, sử dụng thửa đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước. về đất đai và nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan…

Mẫu đơn xin sao hồ sơ địa chính là mẫu đơn có nội dung đề nghị sao hồ sơ địa chính để làm căn cứ xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đấtchủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác định quyền và nghĩa vụ của người được Nhà nước giao quản lý đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đơn đề nghị cấp bản sao hồ sơ địa chính là văn bản do cá nhân, người sử dụng đất/đại diện hộ gia đình sử dụng đất gửi đến cơ quan quản lý địa phương để đề nghị cấp bản sao hồ sơ địa chính. làm cơ sở để xác định quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và quyền, nghĩa vụ của người được Nhà nước giao quản lý đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Mẫu đơn xin cấp bản sao hồ sơ địa chính:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN BẢN SAO CÁC LOẠI HỒ SƠ

Kính gửi: UBND phường…….

Căn cứ Thông tư số: 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính;

Tên tôi là: ……

Ngày sinh:../…/….

Số CMND/CCCD:…… Ngày cấp:…/…./…. Cơ quan cấp:……

Hộ khẩu thường trú :……

Nơi ở hiện tại: ……..

Điện thoại liên hệ: …

Tôi làm đơn này xin trình bày đến quý vị những nội dung sau:

Tôi và gia đình sinh sống và cư trú ổn định trên thửa đất số….. diện tích……m2, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……. do UBND tỉnh ….. cấp theo Quyết định số……./UB ngày …./…/….. Năm…… bố tôi, ông… mất không để lại di chúc, mảnh đất trên cốt truyện là một phần của tài sản. di sản ông để lại. Vì vậy, hiện nay gia đình tôi có nguyện vọng làm thủ tục chia thừa kế theo quy định.

Vì vậy, tôi làm đơn này xin sao lục hồ sơ địa chính với thửa đất trên để gia đình chúng tôi thực hiện quyền thừa kế theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng ủy quyền khai nhận di sản thừa kế mới nhất 2023

Xin quý cơ quan xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người xin việc

( Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn đăng ký Xin copy hồ sơ địa chính:

– Điền đầy đủ các thông tin trong đơn

– Nội dung (trình bày vấn đề xin sao hồ sơ địa chính)

– Ký và ghi rõ họ tên

– Gửi đơn đến Ủy ban nhân dân

4. Các thông tin pháp lý có liên quan về hồ sơ địa chính:

thông tư Con số: Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính tại Điều 26. Trình tự, thời điểm cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính

xem thêm: Trích lục thửa đất là gì? Tại sao phải xin trích lục bản đồ địa chính?

4.1. Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thường xuyên, kể cả đăng ký lần đầu và đăng ký biến động thì hồ sơ địa chính được cập nhật, chỉnh lý:

Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thường xuyên, kể cả đăng ký lần đầu và đăng ký biến động thì hồ sơ địa chính được cập nhật, chỉnh lý như sau:

– Trường hợp đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính dạng số gắn với quá trình đăng ký theo trình tự sau:

– Cập nhật thông tin đăng ký và scan các giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có) sau khi nhận hồ sơ hợp lệ;

– Cập nhật kết quả chỉnh lý bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất, sổ mục kê đất đai đối với trường hợp phải trích đo địa chính;

– Cập nhật kết quả kiểm tra hồ sơ sau khi kết thúc kiểm tra theo thẩm quyền;

– Cập nhật thông tin triển khai nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất sau khi nhận được chứng từ nộp nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền về việc ghi nợ hoặc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định;

– Quét và nhập bổ sung thông tin vào hồ sơ địa chính về Giấy chứng nhận đã cấp đã ký hoặc xác nhận những thay đổi; trường hợp đăng ký lần đầu và không có nhu cầu hoặc không đủ điều kiện hoặc không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận thì nhập bổ sung thông tin theo quy định đối với trường hợp không cấp Giấy chứng nhận;

– Kiểm tra việc cập nhật và hiệu chỉnh; trích lục vào sổ địa chính và ký duyệt trang sổ địa chính đã lập, chỉnh lý;

xem thêm: Hồ Sơ Địa Chính là gì? Việc lập và quản lý hồ sơ địa chính?

Trường hợp chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định sau:

– Trường hợp đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu, đăng ký biến động thì cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và sao Giấy chứng nhận để lưu trước khi trao Giấy chứng nhận cho người được cấp;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng đào tạo nghề, học việc cho học viên năm 2023

– Trường hợp đăng ký đất đai lần đầu mà chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi có ý kiến ​​bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về trường hợp không đủ điều kiện. Cấp giấy chứng nhận;

– Trường hợp đăng ký đất đai lần đầu mà người sử dụng đất không có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi kiểm tra xong hồ sơ. theo thẩm quyền.

4.2. Trường hợp thu hồi đất:

Sau đó, căn cứ vào hồ sơ thu hồi đất đã lập xong (đã bàn giao đất trên thực địa) để chỉnh lý hồ sơ địa chính theo trình tự sau:

– Chỉnh lý bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất và chỉnh lý sổ mục kê đất đối với trường hợp thu hồi một phần thửa đất theo diện tích bàn giao trên thực địa;

– Xác nhận việc thu hồi vào Giấy chứng nhận đã cấp để lưu trữ; trường hợp thu hồi một phần thửa đất thì scan hoặc sao Giấy chứng nhận thu hồi đất có xác nhận để lưu trữ;

– Cập nhật, chỉnh lý sổ địa chính. Nơi đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì kiểm tra việc cập nhật thông tin; trích lục vào sổ địa chính và ký duyệt trang sổ địa chính đã chỉnh lý.

xem thêm: Lưới khống chế đo lường

4.3. Trường hợp giao đất, cho thuê đất (kể cả thông qua đấu giá quyền sử dụng đất):

Sau đó cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi bàn giao đất trên thực địa theo trình tự sau:

– Kiểm tra, chỉnh lý bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính thửa đất và Sổ mục kê đất đai cho thống nhất với hiện trạng bàn giao đất trên thực địa;

– Cập nhật thông tin đăng ký từ hồ sơ giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất đã hoàn thành vào sổ địa chính;

– Quét hoặc sao chụp và nhập bổ sung thông tin vào hồ sơ địa chính về Giấy chứng nhận đã ký để lưu trước khi trao cho người được cấp;

– Kiểm tra việc cập nhật thông tin, trích xuất vào sổ địa chính và ký duyệt trang sổ địa chính đã lập đối với nơi đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

4.4. Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất:

Sau đó cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính gắn với quá trình thực hiện thủ tục theo trình tự sau:

– Cập nhật thông tin về việc mất Giấy chứng nhận vào sổ địa chính sau khi nhận được đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận bị mất;

– Quét hoặc sao và nhập bổ sung thông tin vào hồ sơ địa chính trên quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận trước khi trao cho người được cấp;

xem thêm: Lưới địa kỹ thuật là gì? Đánh giá chất lượng mạng lưới địa chính?

– Kiểm tra việc cập nhật thông tin, trích lục vào sổ địa chính và ký duyệt trang sổ địa chính đã chỉnh lý đối với nơi đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin bãi nại vụ việc tai nạn giao thông mới nhất 2023

4.5 Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận, đính chính Giấy chứng nhận đã cấp thì hồ sơ địa chính được cập nhật, chỉnh lý theo trình tự sau:

Trường hợp đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính gắn với quá trình thực hiện thủ tục theo trình tự sau:

– Nhập thông tin đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận, đính chính Giấy chứng nhận; scan Giấy chứng nhận đã cấp sau khi nhận hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp chưa scan;

– Nhập kết quả kiểm tra hồ sơ sau khi hoàn thành kiểm tra theo thẩm quyền;

– Quét và nhập bổ sung thông tin cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận đã được chỉnh sửa trước khi trao cho người được cấp;

– Kiểm tra việc cập nhật thông tin, trích lục vào sổ địa chính và ký duyệt trang sổ địa chính đã lập đối với nơi đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính;

– Trường hợp chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì thực hiện các công việc quy định tại điểm a khoản này sau khi Giấy chứng nhận đã được cấp có thẩm quyền ký, trao đổi hoặc đính chính trên Giấy chứng nhận trước khi trao cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận. người được cấp.

– Việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 5 Điều này phải hoàn thành trước khi trao Giấy chứng nhận cho người được cấp và trong thời hạn 03 ngày. làm việc kể từ ngày ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ngày xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc ngày hoàn thành việc thẩm tra hồ sơ đăng ký đối với trường hợp không có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận, đăng ký đất đai đã cấp. phân công quản lý; đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này phải hoàn thành trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

xem thêm: Lập, chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính theo quy định của Luật đất đai

Căn cứ Thông tư Con số: Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính tại Điều 26. Có thể thấy trình tự, thời gian cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, pháp luật đã quy định rõ về các nội dung khác nhau của hồ sơ địa chính, qua đó việc sao chép hồ sơ địa chính cũng phải tuân theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Bài viết trên đây của chúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin về mẫu đơn xin cấp bản sao lý lịch địa chính, hướng dẫn cách làm đơn và các thông tin khác. pháp luật có liên quan trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin sao lục hồ sơ địa chính và hướng dẫn cách viết của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận