Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch nước ngoài song ngữ Việt Anh

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi nước ngoài bằng tiếng Việt? Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch nước ngoài bằng tiếng Anh? Cách viết đơn xin nghỉ phép đi nước ngoài như thế nào? Viết đơn xin phép đi nước ngoài có ý nghĩa gì? Quy định về chế độ nghỉ của nhân viên?

Mối quan hệ việc làm là mối quan hệ được thiết lập giữa người lao động và người sử dụng lao động. Theo đó, các bên sẽ phải tuân thủ các thỏa thuận như đã ký kết ban đầu với nhau. Đặc biệt, khi tham gia hoạt động lao động, người lao động phải tuân thủ nguyên tắc hoạt động của doanh nghiệp và chịu sự kiểm tra, giám sát hoạt động của người sử dụng lao động. Khi muốn xin nghỉ vì bất kỳ lý do gì, họ phải làm thủ tục xin phép của người sử dụng lao động. Dưới đây là bài phân tích mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ Việt Anh.

1. Mẫu đơn xin nghỉ phép đi nước ngoài bằng tiếng Việt:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________________________________

ĐƠN XIN NGHỈ

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty…

– Trưởng phòng hành chính nhân sự

– Trưởng Bộ phận …

Tôi tên là: ……Nam/Nữ: …

Ngày/Tháng/Năm sinh: … Tại: …

Chức vụ: …Bộ phận: …

Đơn vị công tác: …

Điện thoại liên hệ: …

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám đốc công ty và phòng Hành chính – Nhân sự cho phép tôi được nghỉ việc từ… đến…

Tôi cam kết sẽ đi làm trở lại theo thời gian nghỉ trên. Trong thời gian nghỉ việc, tôi sẽ bàn giao đầy đủ và có trách nhiệm công việc của mình cho các bộ phận liên quan.

Kính mong Ban Giám đốc và Phòng Hành chính – Nhân sự tạo điều kiện và giải quyết theo nguyện vọng của tôi. Tôi rât cảm kich!

ban giám đốc

(Trình duyệt)

Cục Quản trị – NS

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ phận

(Ký, ghi rõ họ tên)

….., ngày tháng năm

Người xin việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn xin nghỉ phép đi nước ngoài bằng tiếng Anh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

______

ĐƠN XIN NGHỈ

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty…

– Trưởng phòng hành chính nhân sự

– Trưởng Bộ phận…

Tôi tên là: ……Nam/Nữ: …

Ngày/Tháng/Năm sinh:…… Tại:……

Chức vụ: … Bộ phận:……

Đơn vị công tác: …

Điện thoại liên hệ: ……

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy xác nhận công nợ, nhận nợ và cam kết trả nợ 2022

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám đốc công ty và phòng Hành chính – Nhân sự cho tôi được nghỉ phép từ … đến … Với lý do……

Tôi cam kết sẽ đi làm trở lại theo thời gian nghỉ trên. Trong thời gian nghỉ, tôi sẽ ủy thác đầy đủ và có trách nhiệm công việc của mình cho các bộ phận liên quan.

Kính mong Ban Giám đốc và Phòng Hành chính – Nhân sự tạo điều kiện và giải quyết theo nguyện vọng của tôi. Tôi rât cảm kich!

Ban Giám đốc Hành chính

(Phê duyệt)

Phòng

(Chữ ký)

Trưởng Bộ phận

(Chữ ký)

….., ngày tháng năm…

Người xin việc

(Chữ ký)

3. Cách viết đơn xin nghỉ phép đi công tác nước ngoài:

Nghỉ phép là một trong những quyền cơ bản của người lao động khi giao kết hợp đồng với người sử dụng lao động. Tuy nhiên, bản chất của quan hệ lao động là sự thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Theo đó, người lao động phải tuân thủ chế độ lao động mà người sử dụng lao động đã đưa ra theo hợp đồng (Tất nhiên, sự thỏa thuận này phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và pháp luật).

Khi nhân viên muốn xin nghỉ việc vì bất kỳ lý do gì (kể cả đi công tác nước ngoài), nhân viên cũng phải viết đơn xin phép.

Khi làm đơn xin nghỉ việc để đi nước ngoài, người lao động cần đảm bảo các tiêu chuẩn về nội dung và hình thức như sau:

+ Mẫu đơn xin nghỉ phép đi công tác nước ngoài phải đảm bảo đúng thể thức như đơn thông thường theo tiêu chuẩn soạn thảo văn bản hành chính: quốc hiệu, ngôn ngữ chuẩn, thời gian, nơi nhận, thông tin của người xin nghỉ. . đơn, lý do viết, lời cảm ơn, chữ ký.

+ Đơn xin nghỉ phép đi công tác nước ngoài phải sử dụng ngôn ngữ khách quan, khoa học, không được sử dụng văn nói. Câu dùng không được là câu trần thuật, câu cảm thán, câu cảm thán. Khi viết đơn, người viết phải tuân thủ việc đảm bảo về dấu câu, không dùng từ địa phương, viết tắt.

+ Trong đơn, người làm đơn phải ghi đầy đủ thông tin của mình bao gồm: Họ và tên, bộ phận, chức vụ. Đồng thời, người lao động phải trình bày đầy đủ, khách quan, chính xác lý do xin làm ngôn ngữ. Không được có yếu tố lừa dối.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn và cách viết chuẩn nhất năm 2022

Như vậy, chỉ khi đảm bảo tuân thủ theo cách trình bày và văn phong nêu trên thì đơn thôi việc của người lao động mới được người sử dụng lao động chấp nhận.

4. Ý nghĩa của việc viết đơn xin phép đi nước ngoài:

– Thứ nhất, đó là một trong những nguyên tắc kỷ luật trong quá trình làm việc của nhân viên. Nói cách khác, viết đơn xin nghỉ việc là việc người lao động tuân thủ các quy định của pháp luật lao động về nghĩa vụ làm việc của mình.

Thứ hai, nó tạo nên tính kỷ luật, khuôn khổ và văn minh trong môi trường làm việc. Nhân viên trong quá trình làm việc sẽ chịu sự quản lý, giám sát của nhân viên. Do đó, khi thực hiện bất kỳ hoạt động nào, họ phải được sự cho phép của người sử dụng lao động. Điều này tạo nên một môi trường làm việc lành mạnh và kỷ luật.

– Thứ ba, về mặt tình cảm: Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch nước ngoài là một trong những cách thể hiện sự tôn trọng của người lao động đối với người sử dụng lao động.

Thứ tư, việc người lao động viết đơn xin nghỉ việc giúp cho công tác quản lý hoạt động lao động, quản lý nhân sự của người sử dụng lao động đạt hiệu quả cao, tránh nhầm lẫn trong quản lý.

Như vậy, viết đơn xin nghỉ việc để đi nước ngoài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong mối quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Thông qua hoạt động nhỏ này cũng giúp cho hoạt động lao động, quan hệ lao động đạt hiệu quả cao; thể hiện rõ ràng và sâu sắc nhất giá trị pháp lý bị điều chỉnh trong quan hệ lao động.

5. Quy định về ngày nghỉ của người lao động:

– Khoản 1, Khoản 2 Điều 113 BLLĐ 2019 quy định về chế độ ngày nghỉ của người lao động. Theo đó, người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

+ Người lao động được nghỉ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

+ Người lao động được nghỉ 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, người lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng vận tải hàng hóa quá cảnh mới nhất năm 2023

+ Người lao động được nghỉ 16 ngày làm việc đối với người làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Ngoài ra, trường hợp người lao động đã làm việc cho một người sử dụng lao động dưới 12 tháng thì số ngày nghỉ hàng năm tỷ lệ thuận với số tháng làm việc.

– Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ việc riêng và nghỉ không hưởng lương của người lao động. Theo đó, người lao động được nghỉ riêng mà vẫn hưởng đủ tiền lương và phải báo cho người sử dụng lao động trong các trường hợp sau đây:

+ Trường hợp người lao động kết hôn thì được nghỉ 03 ngày;

+ Trường hợp con đẻ, con nuôi kết hôn thì người lao động được nghỉ 01 ngày;

+ Đối với trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ, chồng; vợ hoặc chồng; Trường hợp con đẻ, con nuôi chết thì người lao động được nghỉ 03 ngày.

Ngoài ra, người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải báo cho người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà nội, anh, chị, em ruột chết; cha mẹ kết hôn; anh, chị, em kết hôn.

Như vậy có thể thấy Nhà nước đã quy định rất cụ thể và rõ ràng về chế độ nghỉ của người lao động. Các quy định này là khuôn khổ chung, để người lao động và người sử dụng lao động căn cứ và đưa ra hướng điều hành phù hợp. Đồng thời, các quy định này dựa trên cơ sở nghiên cứu và thực tiễn của Nhà nước nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của các chủ thể tham gia quan hệ lao động.

Về cơ bản, người sử dụng lao động sẽ dựa vào các điều khoản này để làm cơ sở cho các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; giúp đảm bảo quy trình quản lý nhân sự, từ đó duy trì trật tự lao động và nâng cao chất lượng kết quả lao động. Tất nhiên, người sử dụng lao động sẽ vận dụng các quy định của pháp luật một cách linh hoạt, phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo những chính sách đãi ngộ nhất định cho người lao động.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch nước ngoài song ngữ Việt Anh của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận