Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của giáo viên mới nhất

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí sớm như thế nào, chế độ hưởng lương hưu như thế nào và hồ sơ hưởng chế độ hưu trí trước tuổi gồm những phần nào? Dưới đây là mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của giáo viên và một số hướng dẫn viết đơn.

1. Điều kiện nghỉ hưu sớm:

1.1. Đối với giáo viên thuộc diện tinh giản biên chế:

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế nhà giáo và Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên thuộc diện tinh giản biên chế được chia theo nhóm tuổi sau:

1.1.1. Đối với giáo viên nam từ đủ 50 tuổi đến hết 53 tuổi, giáo viên nữ từ đủ 45 tuổi đến hết 48 tuổi:

Trong trường hợp này, giáo viên thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và có ít nhất 20 năm công tác. tham gia bảo hiểm xã hội trong đó có ít nhất 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng chế độ hưu trí sớm hoặc người lao động có đủ 15 năm trở lên làm việc ở nông thôn. lĩnh vực có mức trợ cấp tối thiểu là 0,7. Các chế độ được hưởng khi nghỉ hưu sớm trong trường hợp này bao gồm:

+ Được hưởng mọi quyền lợi và chế độ hưu trí theo quy định của Luật BHXH;

+ Hưởng đầy đủ lương hưu, không bị trừ tỷ lệ nghỉ hưu sớm;

+ Căn cứ vào tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm nghỉ hưu sớm người lao động được hưởng thêm 03 tháng tiền lương;

+ Trong 20 năm đầu, người lao động tham gia BHXH đầy đủ được trợ cấp thêm 05 tháng lương, sau đó cứ thêm 01 năm được hưởng thêm 0,5 tháng lương.

1.1.2. Trường hợp nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi:

Nhà giáo thuộc diện tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP đủ tuổi theo quy định và có đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội trở lên thì được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Nghỉ hưu sớm. Chế độ phúc lợi bao gồm các nội dung sau:

+ Một là chế độ hưu trí toàn phần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội;

+ Thứ hai, được hưởng đầy đủ lương hưu và không bị trừ tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu sớm;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu kết luận thanh tra của đoàn thanh tra Bộ, Sở mới nhất

+ Thứ ba, người lao động được trợ cấp thêm 3 tháng lương cho mỗi năm nghỉ hưu sớm so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của Luật BHXH;

+ Bốn là 20 năm đầu đóng BHXH của người lao động được hưởng 5 tháng lương, mỗi năm tiếp theo được hưởng ½ tháng lương.

1.1.3. Giáo viên nam từ trên 53 đến dưới 55, nữ từ trên 48 đến dưới 50:

Điều kiện để giáo viên được nghỉ hưu sớm trong độ tuổi này là:

+ Thuộc diện tinh giản biên chế;

+ Có đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội trở lên;

+ Có ít nhất 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở nơi có hệ số phụ cấp từ 0,7 trở lên.

=> Người lao động sẽ được hưởng đầy đủ chế độ hưu trí theo quy định của Luật BHXH, không bị trừ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

1.1.4. Nam giáo viên từ trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ từ trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi:

Căn cứ chính sách tinh giản biên chế quy định tại Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP, những giáo viên thuộc điều này có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên sẽ được hưởng nguyên chế độ hưu trí. chức danh theo quy định. Lương hưu không có phần trăm khấu trừ khi nghỉ hưu sớm.

1.2. Nghỉ hưu sớm đối với giáo viên không thuộc diện tinh giản biên chế:

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của giáo viên cũng giống như những người lao động khác là đủ 62 tuổi đối với nam và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt dưới đây, giáo viên có thể Nghỉ hưu sớm.

Nhà giáo có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu trong điều kiện làm việc bình thường nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Nghỉ trước tuổi tối đa thấp hơn 5 năm so với bảng lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

+ Nghỉ trước tuổi tối đa thấp hơn 10 năm so với bảng lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Nghỉ việc khi có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản giao nhận người đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc mới nhất

2. Mẫu đơn xin nghỉ trước tuổi của giáo viên:

Mẫu số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN NGHỈ SỚM

Kính thưa: ….

Tên tôi là: ….

Giới tính Nam Nữ): …

Sinh ngày…tháng…năm…

Nơi sinh: ….

Số sổ BHXH: ….

Chức vụ, chức danh, nghề nghiệp: ….

Đơn vị công tác: …

Tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội: … năm… tháng…

Vì lý do sức khỏe (ví dụ: ốm đau, tai nạn hoặc sức khỏe suy giảm,…)/lý do cá nhân/việc gia đình, tôi không thể tiếp tục làm việc tại cơ quan. Sau khi nghiên cứu Bộ luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị định 143/2020/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP, Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 135/2020/NĐ-CP và Công văn Công văn 4126/BNV-TCBC năm 2021. Tôi nhận thấy mình đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP nên tôi viết đơn này kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết để tôi được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày……tháng…năm…

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nguyện vọng của mình. Kính mong quý cấp trên xem xét và giải quyết đơn của tôi.

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN VƯƠNG VỀ HƯU SỚM

(Đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP của chính phủ)

Kính thưa: ….

Tên tôi là: ….

Giới tính Nam Nữ): ….

Sinh ngày…..tháng…..năm….

Nơi sinh: …..

Số sổ BHXH: …..

Chức vụ, đơn vị công tác: ….

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: ….

Sau khi nghiên cứu Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi để xem xét, bổ nhiệm lại giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong các cơ quan của Bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội và các văn bản có liên quan, cá nhân tôi thấy đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và nguyện vọng. được nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Nghị định này.

Lý do nghỉ hưu sớm: …

Thời điểm về hưu trước tuổi: ngày…..tháng…năm….

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng Bảo hiểm y tế và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nguyện vọng của mình. Mong cấp trên xem xét giải quyết.

…., ngày tháng năm…

Người xin việc
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi:

Phần thân: ….ghi tên đơn vị đang công tác;

Phần tôi tên là:… cần ghi đầy đủ họ tên, giới tính của người làm đơn.

Phần giới tính (Nam/Nữ): …

Sinh ngày…tháng……năm… (ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của người làm đơn)

Nơi sinh: … (cần ghi rõ nơi sinh theo giấy khai sinh)

Số sổ BHXH: … Xem trên sổ BHXH

Chức danh, đơn vị công tác: … cần ghi rõ địa chỉ, tên trường để cơ quan bảo hiểm có thẩm quyền xác định.

Phần nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: … (cần ghi rõ số nhà, đường phố, ấp; xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố nơi người lao động làm việc). đơn xin cư trú)

Lý do xin nghỉ hưu trước tuổi: …(Không cần nêu lý do cụ thể vì nếu không có lý do chính đáng để đáp ứng điều kiện nghỉ hưu thì có thể không xem xét hồ sơ)

Thời điểm về hưu trước tuổi: ngày…..tháng…năm…. (ghi rõ thời điểm dự kiến ​​nghỉ hưu tối đa 5 năm đối với một số trường hợp, 10 năm đối với một số trường hợp)

Người có nguyện vọng nghỉ hưu sớm phải ghi rõ ngày, tháng, năm và ký, ghi rõ họ tên. Sau đó trình cơ quan xem xét, quyết định.

Những lưu ý khi xin nghỉ hưu sớm theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP:

Trước khi bạn có nhu cầu xin nghỉ hưu sớm nhưng không muốn bị mất lương hưu, bạn cần kiểm tra xem mình có thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 108/2014/NĐ-CP hay không, để đảm bảo có căn cứ chính xác khi thực hiện. đăng kí;

Kiểm tra số sổ bảo hiểm của bạn và số năm bạn đã đóng bảo hiểm xã hội, bạn có thể tự kiểm tra trên trang web của bảo hiểm xã hội. Bởi theo Nghị định này, phải đáp ứng điều kiện đã đóng BHXH trên 20 năm;

Ghi nguyện vọng nghỉ hưu từ khoảng thời gian nào, ký xác nhận và gửi về cơ quan nơi đang công tác.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

– Bộ luật Lao động 2019;

– Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của giáo viên mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận