Mẫu đơn xin hoãn kiểm tra kết thúc học phần và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Mẫu đơn xin hoãn kiểm tra cuối học kỳ gồm những gì? Mẫu đơn xin hoãn kiểm tra cuối học kỳ? Hướng dẫn và thủ tục hồ sơ? thông tin liên quan?

Đối với mỗi trường sẽ có những học phần kiến ​​thức dựa trên quy định của bộ giáo dục, để có thể đạt được 1 học phần thì không thể thiếu đó là bài thi hết học phần nhưng vì lý do gì đó. Nếu đúng như vậy, sinh viên không thể dự thi, nếu là lý do chính đáng và đúng quy định, sinh viên có thể làm đơn xin hoãn thi kết thúc khóa học. Dưới đây là chi tiết của mẫu đơn.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Mẫu đơn xin hoãn kiểm tra cuối học kỳ gồm những gì?

Mẫu đơn xin hoãn kiểm tra cuối khóa là đơn của sinh viên nêu rõ thông tin, nội dung và lý do xin hoãn kiểm tra cuối khóa để xem xét.

Đơn xin hoãn thi cuối kỳ gửi phòng đào tạo hoặc Hiệu trưởng nhà trường đề nghị hoãn thi cuối kỳ cho sinh viên

2. Mẫu đơn đề nghị hoãn kiểm tra cuối khóa:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

ĐĂNG KÍ

HỦY KIỂM TRA CUỐI KHÓA HỌC

Thân mến: …

Họ và tên học sinh:…..

Ngày sinh: …….

Mã số sinh viên:……. Lớp:…… Thiếu tá……..

Trực thuộc Khoa:……

Điện thoại liên hệ: ……..

Xin phép hoãn thi hết môn:……. Học kỳ…………../năm học………….-……., tổ chức kiểm tra ngày:…….

Lý do: …..

Xin chân thành cảm ơn!

Duyệt của Lãnh đạo Khoa

………., ngày tháng năm…

Người nộp đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn và thủ tục hồ sơ:

Nội dung: Sinh viên xin tạm hoãn thi – kiểm tra cuối kỳ vì lý do cá nhân hoặc lý do chính đáng khác, không thuộc trường hợp bị buộc thôi học theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục và thẩm quyền:

– Sinh viên nộp Đơn xin hoãn thi có ý kiến ​​của gia đình, kèm theo các giấy tờ chứng minh (có xác nhận của cán bộ y tế nhà trường hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền), và xuất trình Thẻ sinh viên hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là thân nhân của sinh viên). sinh viên). sinh viên) khi đến làm việc tại Phòng Quản lý sinh viên.

– Cán bộ Phòng Quản lý học viên tiếp nhận hồ sơ và trình lãnh đạo Phòng xem xét, xác nhận.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu lệnh bắt bị can để tạm giam (37/HS) mới nhất năm 2023

– Cán bộ phòng Quản lý sinh viên chuyển hồ sơ đã được lãnh đạo Cục xác nhận cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Phòng Đào tạo kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Cán bộ chức năng phòng Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ liên quan trình lãnh đạo phòng; Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

– Cán bộ chức năng của Phòng Đào tạo trả kết quả cho Phòng Quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Cán bộ chuyên trách Phòng Quản lý sinh viên trả kết quả cho sinh viên theo quy định.

Thời gian giải quyết: do phòng đào tạo trường đại học Quy tắc khác nhau sẽ khác nhau

4. Thông tin liên quan:

Căn cứ Thông tư số: /2020/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học quy định:

4.1. Chương trình giáo dục:

– Chương trình đào tạo được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, bao gồm mục tiêu, khối lượng kiến ​​thức, cấu trúc, nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá đối với môn học, ngành học, trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam; đảm bảo yêu cầu liên thông giữa các trình độ, ngành đào tạo; đảm bảo quy định về chuẩn chương trình đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Mỗi chương trình đào tạo gắn với một ngành (một ngành) hoặc một số chuyên ngành (hai ngành, chính – phụ) và được kết cấu từ các học phần thuộc hai khối kiến ​​thức: giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp.

– Cơ sở giáo dục đại học tự chủ và chịu trách nhiệm trong việc xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo.

Một khóa học là thời gian được thiết kế để một sinh viên hoàn thành một chương trình đào tạo đại học cụ thể.

4.2. Đánh giá toàn khóa học và đánh giá kết quả học tập:

– Đánh giá khóa học

+ Đối với các môn học chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành, thí nghiệm: Tùy theo tính chất của môn học, tổng điểm đánh giá môn học (sau đây gọi tắt là điểm môn học) được tính trên cơ sở điểm môn học . trên cơ sở đánh giá quá trình học tập và đánh giá cuối khóa học. Đánh giá học tập bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên; điểm đánh giá ý thức, thái độ học tập; điểm đánh giá phần thực hành, thí nghiệm (nếu có); sự tham dự; đánh giá giữa khóa.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị thay ban quản lý tòa nhà và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Điểm đánh giá cuối khóa học là điểm tiểu luận hoặc điểm thi kết thúc học phần. Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ môn và trọng số điểm đánh giá bộ môn cũng như cách tính điểm đánh giá chung toàn khóa học do giảng viên đề xuất do thủ trưởng cơ sở đào tạo phê duyệt và phải được sự đồng ý của thủ trưởng cơ sở đào tạo. cơ sở đào tạo. được quy định trong đề cương chi tiết môn học.

+ Đối với học phần thực hành, thí nghiệm: Sinh viên phải tham gia đầy đủ các bài thực hành, thí nghiệm; Cách tính điểm đối với môn học này được quy định trong chương trình đào tạo.

+ Giảng viên giảng dạy môn học trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm để bộ môn đánh giá, trừ bài thi kết thúc học phần.
– Đánh giá kết quả học tập Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau mỗi học kỳ thông qua các tiêu chí sau
ngày hạ chí sau:

+ Số tín chỉ của các học phần mà sinh viên đã tích lũy được trong học kỳ đó.

+ Điểm trung bình học kỳ là trung bình cộng có trọng số của các điểm quy đổi theo thang điểm 4 của các học phần đã học trong học kỳ với trọng số là số tín chỉ của từng học phần.

+ Số tín chỉ tích lũy là số tín chỉ của các học phần đạt điểm A, B, C, D tính từ đầu khóa học, kể cả các học phần được miễn giảm và công nhận tín chỉ.

+ Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình cộng có trọng số của các điểm quy đổi theo thang điểm 4 của các học phần đã học từ đầu khóa học đến thời điểm xét vào cuối mỗi học kỳ, mỗi năm. nghiên cứu, với trọng số là số tín chỉ cho mỗi khóa học.

+ Người học đã học các chương trình đào tạo khác được cộng dồn kết quả học phần có cùng nội dung và thời lượng. Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể việc bảo lưu kết quả các môn học đã tích lũy của sinh viên

4.3 Tổ chức thi kết thúc khóa học:

– Sau khi kết thúc khóa học không quá 2 tuần Nhà trường tổ chức thi chính khóa và nếu có điều kiện tổ chức thi bổ sung để kết thúc khóa học. Kỳ thi phụ dành cho những học sinh không tham gia kỳ thi chính và được tổ chức sớm nhất là hai tuần sau kỳ thi chính.
– Thời gian ôn thi của mỗi học phần tỷ lệ thuận với số tín chỉ của học phần đó. Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể thời gian ôn thi, thời gian thi các môn thi.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng nhập khẩu máy móc (tiếng Việt & tiếng Anh)

4.4. Điều kiện tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

+ Tính đến thời điểm tốt nghiệp chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không trong thời gian bị xử lý kỷ luật đến mức đình chỉ học tập;

+ Tích lũy đủ số môn, khối lượng của chương trình đào tạo quy định tại Điều 2 của Quy chế này và các điều kiện khác do cơ sở đào tạo quy định;

+ Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

+ Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh đối với chuyên ngành đào tạo không thuộc chuyên ngành quân sự và đã hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với chuyên ngành thể dục, thể thao không chuyên.

– Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ vào điều kiện công nhận tốt nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này để lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

– Hội đồng xét tốt nghiệp do thủ trưởng cơ sở đào tạo hoặc một cấp phó được ủy quyền của thủ trưởng cơ sở đào tạo làm chủ tịch, trưởng phòng đào tạo làm thư ký và các thành viên là trưởng khoa chuyên môn, trưởng bộ môn. . công việc của sinh viên. Căn cứ đề nghị của hội đồng xét tốt nghiệp, thủ trưởng cơ sở đào tạo ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Qua những thông tin trên, chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của kỳ thi kết thúc học phần vì đây là điều kiện để được công nhận hoàn thành khóa học và xét tốt nghiệp. Trên đây chúng tôi cung cấp về mẫu đơn xin hoãn kiểm tra cuối học kỳ, những hướng dẫn và thông tin cần thiết nhất

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin hoãn kiểm tra kết thúc học phần và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận