Mẫu đơn xin giám định sức khỏe nghỉ hưu trước tuổi mới nhất

Hiện nay, luật quy định những người đủ điều kiện sẽ được hưởng lương hưu sớm trước tuổi quy định. Dưới đây là mẫu đơn xin giám định sức khỏe trước khi nghỉ hưu mới nhất.

1. Mẫu đơn đề nghị giám định y khoa nghỉ hưu trước tuổi mới nhất:

Mẫu số 01:

MẪU ĐƠN ỨNG TUYỂN
(Kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN THI

Kính thưa:…………

Tên tôi là ………… Ngày sinh….. tháng….. năm……

Nơi ở hiện tại: ………….

Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/họ têno số chiếu: ……………………. Phạm vi ngày: ………….Phát hành bởi:………….

Số sổ BHXH/Mã số BHXH: ………… đầu tiên………….

Nghề nghiệp/công việc ……. 2………….

Điện thoại liên hệ: …………

Yêu cầu giám định mức suy giảm khả năng lao động:

Đề nghị kiểm tra: …………3………….

Loại kiểm tra: ………….4 …………..

Nội dung gđiều tra: ………….5 ……………………

Đang hưởng chế độ: ………….6 ……………………

Xác nhận của UBND hoặc Công an xã7

người viết đề xuất
(CZK)ý tưởngHọ và tên)

_____________________

đầu tiên Viết ra Slái xe Bảo hiểm xã hội hoặc mã số bảo hiểm xã hội. Việc ghi mã số BHXH chỉ được thực hiện khi cơ quan BHXH chính thức có thông báo về việc sử dụng mã số BHXH thay cho số sổ BHXH.

2 Nêu rõ bạn có đang làm việc trong môi trường có yếu tố rủi ro bệnh nghề nghiệp được khuyến nghị hay không

Trường hợp thân nhân của NLĐ đề nghị giám định để hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì không phải khai nội dung nghề nghiệp/công việc.

3 Chỉ định một trong các hình thức đánh giá sau: lần đầu/tái phát/lặp lại/tóm tắt/đánh giá.

4 Ghi rõ một trong các nội dung sau: tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp/hưu trí/tử tuất/bảo hiểm xã hội một lần/chế độ thai sản

5 Ghi rõ bệnh, tình trạng bệnh cần khám giám định theo hồ sơ điều trị

6 Ghi rõ chế độ đang hưởng và tỷ lệ thương tật thân thể nếu có. nếu chưa được hưởng chế độ thì ghi: chưa.

7 Chỉ áp dụng đối với trường hợp thân nhân người lao động là người có trách nhiệm lập hồ sơ giám định

Mẫu số 02:

MẪU GIẤY GIỚI THIỆU
(Kèm theo Thông tư số56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng đầu tiên2 nămm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tếkhông bán được)

ĐẠI LÝ
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản bàn giao máy móc thiết bị mới nhất năm 2022

Số: …………./GGT

…….đầu tiên……ngày ….. tháng ….. năm…..

GIỮHởGIỚI THIỆU Y

Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa………… 2……..

…………3……………………..………….. xin trân trọng giới thiệu:

Ông/Bà:…………Sinh ngày…. Có thể…..

Nơi ở hiện nay: ………….

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: …………Ngày cấp:……………Nơi cấp:…………

Số sổ BHXH/Mã số BHXH: …………4………….

Nghề nghiệp/công việc………….5…………..

Điện thoại liên hệ: ……………..

Là cán bộ/nhân viên/người thân của ………….

Được cử vào Hội đồng giám định y khoa ………….

Để giám định mức suy giảm khả năng lao động:

Đề nghị thanh tra: ………….6…………………….

Loại hình kiểm định: ………….7 …………………….

Nội dung kiểm tra: ………….số 8 …………………….

Hiện đang hưởng chế độ: …………9 …………………….

Xin chân thành cảm ơn.

LÃNH ĐẠO CŨChào VĂN PHÒNG/ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: Giấy giới thiệu c có giá trị trong ba thángHở? từ ngàyý tưởng giới thiệu.

_________________

đầu tiên Nhập địa chỉ tỷNh, thành phốuhc tập trung ở đâu bố tríTại trụ sở cơ quan, đơn vị giới thiệu trưng cầu giám định

2 Tên Hội đồng giám định y khoa nHởlái xe Chức vụ Đ.Đề xuất đánh giá

3 Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu lao động

4 Nhập số sổ BHXH hoặc mã số BHXH. Việc ghi mã số BHXH chỉ được thực hiện khi cơ quan BHXH có thông báo chính thức về việc sử dụng mã số BHXH thay cho số sổ BHXH.

5 Trường hợp thân nhân của NLĐ yêu cầu khám giám định y khoa để hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì không cần khai nội dung nghề nghiệp/công việc.

6 Chỉ định một trong các hình thức đánh giá sau: lần đầu/tái phát/lặp lại/tóm tắt/đánh giá.

7 Ghi rõ một trong các nội dung sau: tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp/hưu trí/tử tuất/bảo hiểm xã hội một lần/chế độ thai sản

số 8 Ghi rõ bệnh, tình trạng bệnh cần khám giám định theo hồ sơ điều trị

9 Ghi rõ chế độ đang hưởng và tỷ lệ thương tật thân thể nếu có. nếu chưa được hưởng chế độ thì ghi: chưa.

2. Các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi:

2.1. Về hưu sớm trước tuổi khi suy giảm khả năng lao động:

Căn cứ Điều 55 Luật BHXH quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi thuộc diện suy giảm khả năng lao động như sau:

– Thời điểm đóng: đóng đủ 20 năm BHXH trở lên.

– Trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%: tuổi đáp ứng đối với lao động nam là đủ 55 tuổi 09 tháng; lao động nữ đủ 51 tuổi.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy cam đoan của tác giả khi đăng ký bản quyền tác giả

– Trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: tuổi trả lời đối với lao động nam là đủ 50 tuổi 09 tháng; lao động nữ đủ 46 tuổi.

– Trường hợp có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành mà bị suy giảm khả năng nói. từ 61% trở lên.

– Đối với trường hợp thuộc lực lượng vũ trang gồm hạ sĩ quan, sĩ quan quân đội, công an… muốn nghỉ hưu trước tuổi khi đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động. 61% trở lên nếu:

+ Về độ tuổi: nam phải đủ 50 tuổi 9 tháng, nữ phải đủ 46 tuổi.

+ Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

2.2. Về hưu sớm trước tuổi khi không bị suy giảm khả năng lao động:

Khi không bị suy giảm khả năng lao động, người lao động muốn nghỉ hưu sớm trước tuổi phải đáp ứng thời gian đóng bảo hiểm từ đủ 20 năm trở lên và các điều kiện sau:

– Người lao động có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm hoặc có thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được: nghỉ hưu với tuổi thấp hơn . Khi đó, lao động nam phải đủ 55 tuổi 9 tháng, lao động nữ phải đủ 51 tuổi.

– Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong mỏ hầm lò: nam đủ 50 tuổi 9 tháng, nữ từ đủ 46 tuổi.

– Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp.

– Trường hợp đối tượng công tác trong lực lượng vũ trang gồm sĩ quan, hạ sĩ quan, bộ đội, công an… có đủ 20 năm đóng BHXH được hưởng lương hưu sớm khi:

+ Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 9 tháng, nữ đủ 51 tuổi, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu có quy định khác.

+ Có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên và đáp ứng các điều kiện sau: Đối với nam , tuổi 50 là đủ 9 tháng và tuổi nữ là 46 tuổi.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thư khuyến cáo, cảnh báo hành vi vi phạm nhãn hiệu

+ Đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

3. Hồ sơ, thủ tục giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Hồ sơ khám bệnh nghỉ hưu trước tuổi:

– Đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc: Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 56/2017/TT-BYT.

– Đối với NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc NLĐ đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng: Giấy đề nghị khám giám định y khoa theo mẫu quy định tại Khoản 1 Điều này. Phụ lục 2 của Thông tư 56/2017/TT – BYT.

– Giấy chứng nhận bị thương của cơ sở y tế nơi người lao động đã sơ cứu, điều trị (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).

– Biên bản điều tra tai nạn lao động (theo mẫu)

– Thanh toán bệnh viện.

– Tóm tắt bệnh án.

Trường hợp người lao động không điều trị nội trú, ngoại trú thì phải có giấy tờ khám, điều trị thương tật phù hợp với thời điểm xảy ra tai nạn lao động, thương tật để trưng cầu giám định.

– Giấy tờ tùy thân gồm chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn giá trị sử dụng.

Nếu đối tượng không có các giấy tờ tùy thân nêu trên thì cần có giấy xác nhận của cơ quan công an cấp xã có ảnh, giáp ảnh và được cấp trong thời hạn 3 tháng kể từ thời điểm đề nghị giám định y khoa. .

Bước 2: Nộp hồ sơ bệnh án:

Hiện nay, theo quy định tại Điều 9 Thông tư 56/2016/TT – BYT, người lao động có nhu cầu đi giám định sức khỏe để hưởng lương hưu sớm trước tuổi thì nộp hồ sơ tại Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

– Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

– Thông tư 56/2016/TT – BYT quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của hội đồng giám định y khoa các cấp.

– Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực y tế.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin giám định sức khỏe nghỉ hưu trước tuổi mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận