Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn và hướng dẫn mới nhất 2023

Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội của người lao động. Đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người lao động khác. Cùng các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

1. Đơn xin gia nhập công đoàn là gì?

Đơn xin gia nhập công đoàn là văn bản do người có nguyện vọng gia nhập công đoàn viết và gửi đến ban chấp hành công đoàn nơi người lao động làm việc với nội dung xin gia nhập công đoàn.

Mục đích của việc xin gia nhập công đoàn: Người Việt Nam đang hưởng lương trong các đơn vị sử dụng lao động đang hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được gia nhập công đoàn. Khi muốn gia nhập công đoàn, người lao động phải làm đơn xin gia nhập công đoàn để đề nghị ban chấp hành công đoàn xem xét, quyết định cho gia nhập công đoàn.

2. Đối tượng gia nhập Công đoàn Việt Nam:

Tại Điều 1 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) và hướng dẫn 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 quy định:

Người Việt Nam làm công ăn lương trong các đơn vị sử dụng lao động hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm:

“một. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp; cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp. Đối với cơ quan xã, phường, thị trấn gồm những người hưởng lương, định mức lương và phụ cấp đang làm việc trong các cơ quan của HĐND, UBND, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội cấp xã.

b. Người làm công ăn lương đang làm việc trong các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã.

c. Người lao động đang làm việc trong văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

đ. Lao động tự do, hợp pháp trong khu vực lao động phi chính thức nếu có nguyện vọng có thể gia nhập Công đoàn Việt Nam và sinh hoạt dưới hình thức công đoàn cơ sở.

D. Người lao động được cấp có thẩm quyền cử làm đại diện quản lý phần vốn của Nhà nước, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.”

Theo Điều 1 Điều lệ Công đoàn Việt Nam 2013, người lao động Việt Nam không phân biệt nghề nghiệp, nam nữ, tín ngưỡng, tán thành Điều lệ, tự nguyện đóng đoàn phí và sinh hoạt trong tổ chức đều được gia nhập. Liên hiệp. Đặc biệt:

– Người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

– Lao động tự do hợp pháp.

Có thể thấy, Công đoàn Việt Nam luôn nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động gia nhập công đoàn. Vì vậy, bất kỳ ai có nhu cầu đều có thể tự nguyện viết đơn xin gia nhập đoàn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản sinh hoạt chủ nhiệm hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

3. Thủ tục gia nhập Công đoàn Việt Nam:

– Người gia nhập công đoàn phải tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; có đơn gia nhập Công đoàn Việt Nam thì đơn phải có chữ ký của người xin gia nhập (kể cả chữ ký điện tử). (Mẫu số 05a – Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam).

Trường hợp đơn của tập thể người lao động thì phải có chữ ký của từng người lao động. (Mẫu số 05b- Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam).

– Nơi có tổ chức công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở (sau đây gọi chung là công đoàn cơ sở), ban chấp hành công đoàn cơ sở nhận đơn, xét, quyết định kết nạp và tổ chức lễ kết nạp đoàn viên. . (Mẫu số 06a – Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam).

– Trong buổi lễ có thể kết nạp nhiều đoàn viên cùng một lúc; người được kết nạp phải có mặt tại buổi lễ (trừ trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng), công đoàn cơ sở công bố quyết định kết nạp đoàn viên, trao quyết định và trao thẻ đoàn viên công đoàn (nếu có). ).

Ở đơn vị có đông đoàn viên, Ban chấp hành công đoàn cơ sở có thể ủy quyền cho công đoàn cơ sở thành viên hoặc công đoàn bộ phận, công đoàn bộ phận (gọi chung là công đoàn bộ phận), tổ công đoàn, công đoàn bộ phận. tổ (gọi chung là tổ công đoàn) trực thuộc tổ chức lễ kết nạp đoàn viên.

– Nơi chưa có công đoàn cơ sở

– Người lao động nộp đơn xin gia nhập Công đoàn cấp trên cơ sở gần nhất hoặc Ban vận động công đoàn cơ sở (nếu có).

+ Trường hợp nộp đơn lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nộp đơn, công đoàn cấp trên phải xem xét, quyết định kết nạp hoặc không kết nạp đoàn viên và giới thiệu địa điểm. của sự ra đời. sinh hoạt đoàn viên khi có quyết định kết nạp.

+ Trường hợp NLĐ gửi đơn đến ban vận động: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nộp đơn, nếu NLĐ có đơn xin gia nhập Công đoàn và chưa đủ điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở thì người lao động có quyền Người lao động có quyền chuyển đơn đề nghị công đoàn cấp trên xem xét, quyết định kết nạp đoàn viên và được giới thiệu sinh hoạt tại công đoàn cơ sở gần nhất nơi đoàn viên đang công tác, cho đến khi công đoàn cơ sở tại noi làm việc. thành lập.

– Trường hợp có đủ số lao động liên kết thành lập công đoàn cơ sở theo quy định thì Ban vận động tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở và đề nghị công đoàn cấp trên công nhận theo quy định tại mục 12.1 và 3. 12.2 của Hướng dẫn việc thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

– Việc kết nạp lại đoàn viên: Đoàn viên đã ra khỏi tổ chức công đoàn nếu có nhu cầu gia nhập lại tổ chức công đoàn Việt Nam thì phải có đơn xin gia nhập lại công đoàn cơ sở nơi đang công tác. . Ban chấp hành công đoàn cơ sở có trách nhiệm xem xét, thẩm định nếu đủ điều kiện thì đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quyết định kết nạp lại.

4. Mẫu đơn xin gia nhập đoàn:

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——***-

………, ngày tháng năm ……

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI LIÊN ĐOÀN PHỤ NỮ

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn (1)……

Tôi tên là: …………Nam/Nữ:……

Ngày sinh:………

Quốc gia tôn giáo:……

Quê hương:………

Chỗ ở hôm nay:………

Trình độ học vấn (2): …………. Chuyên môn (3):………….

Nghề nghiệp (4):…………

Hiện đang công tác tại (5):……

Ngày bắt đầu làm việc (6):……

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, em nhận thấy Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, tri thức và người lao động, tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, phấn đấu xây dựng Nhà nước độc lập, dân chủ và Việt Nam thịnh vượng theo con đường xã hội chủ nghĩa; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Vì vậy, tôi hoàn toàn tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tự nguyện gửi đơn này đến Ban Chấp hành Công đoàn (7)…………. cho phép tôi gia nhập Liên minh.

Nếu được chấp thuận, tôi hứa sẽ thực hiện 04 nhiệm vụ của người đoàn viên:

1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của Công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng đoàn phí, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

3. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; trau dồi phẩm chất của giai cấp công nhân.

4. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và làm việc có hiệu quả; cùng nhau chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và tổ chức Công đoàn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người xin việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Kính thưa: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện….

Tôi tên: …………..Sinh ngày:…………Tại:…………..

Quốc gia tôn giáo:……..

Hộ khẩu thường trú:……

Trình độ học thuật: ……….

Đơn vị công tác: ………

Nghề nghiệp: ………

– Phòng, Ban (phân xưởng):………….

– Công tác tại bộ phận: ………….

Sau khi tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi làm đơn này gửi Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh đề nghị được gia nhập Công đoàn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu thông tin người được xác định mức độ khuyết tật

Sau khi trở thành đoàn viên, tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức. Tôi sẽ nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đoàn viên công đoàn.

Xin chân thành cảm ơn.

………, ngày tháng năm ……

NGƯỜI NỘP ĐƠN

mẫu 3

LIÊN HIỆP ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI LIÊN ĐOÀN PHỤ NỮ

Kính thưa

– Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

– BCH Công đoàn Khoa/Ban…………..

Tôi tên là: ………… Nam/Nữ

Sinh ngày:……/……./………….. Dân tộc…….Tôn giáo……..

Trình độ đào tạo: ……….

Hiện đang công tác tại: ………

Tôi được nhận vào khoa/bộ môn theo Hợp đồng (Quyết định) số:……./…………., ngày……. Có thể …………..; sau đó ……..

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi nhận thấy Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, tri thức và người lao động trong các thành phần kinh tế, đơn vị, ngành. Chức vụ sự nghiệp, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa. chủ nghĩa; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Vì vậy, tôi hoàn toàn tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tự nguyện làm đơn này đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn Khoa cho tôi được gia nhập Công đoàn Việt Nam.

Tôi xin hứa sau khi được kết nạp sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên Công đoàn và đóng đoàn phí công đoàn đầy đủ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của BCH Công đoàn bộ phận

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên)

ngày tháng năm…

NỮ ĐƯƠNG ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Hướng dẫn viết đơn xin gia nhập đoàn:

(1) Ban Chấp hành Công đoàn doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc địa phương nơi họ sinh sống.

(2) Trình độ học vấn cao nhất: lớp 9, 12/12, cử nhân, thạc sĩ,…

(3) Các ngành đào tạo: kỹ thuật điện, cơ khí, báo chí, quảng cáo, v.v.

(4) Nghề nghiệp hiện tại: luật sư, nhà báo, giáo viên, lao động tự do, v.v.

(5) Ghi rõ bộ phận và tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đương sự đang công tác.

(6) Ghi chính xác số hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định tuyển dụng, v.v.

Người tự kinh doanh có thể bỏ qua các mục (3), (5) và (6)

(7) Ban Chấp hành Công đoàn doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc địa phương nơi họ sinh sống.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn và hướng dẫn mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận