Mẫu đơn xin đóng mã số thuế doanh nghiệp tư nhân và hướng dẫn thủ tục đóng mã số thuế

Các vấn đề pháp lý về đóng mã số thuế doanh nghiệp tư nhân và hướng dẫn thủ tục đóng mã số thuế? Đơn xin cấp mã số thuế doanh nghiệp tư nhân là gì? Mẫu đơn đề nghị đóng mã số thuế doanh nghiệp tư nhân? Hướng dẫn mẫu đơn đề nghị đóng mã số thuế doanh nghiệp?

Mã số thuế là cơ sở để cơ quan thuế quản lý người nộp thuế trong điều kiện áp dụng ứng dụng điện tử vào quản lý thuế. Trong một số trường hợp nhất định, điển hình là chấm dứt hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân có quyền yêu cầu cơ quan thuế chấm dứt hiệu lực của mã số thuế, từ đó chấm dứt nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước. Trong phạm vi bài viết dưới đây, tác giả hướng dẫn mẫu đơn đề nghị đóng mã số thuế của doanh nghiệp tư nhân và hướng dẫn thủ tục đóng mã số thuế.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài Trực tuyến 24/7:

1. Các vấn đề pháp lý về đóng mã số thuế doanh nghiệp tư nhân và hướng dẫn thủ tục đóng mã số thuế?

1.1. Tổng quan về doanh nghiệp tư nhân:

– Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành chứng khoán dưới mọi hình thức.

– Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không được góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

1.2. Đóng mã số thuế doanh nghiệp tư nhân:

Doanh nghiệp tư nhân phải nộp mã số thuế trong các trường hợp sau:

– Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản;

– Rút tiền giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Sáp nhập, hợp nhất.

xem thêm: Mẫu đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất năm 2022

– Bị cơ quan thuế thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Nguyên tắc đóng mã số thuế doanh nghiệp tư nhân:

– Mã số thuế không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết hiệu lực.

– Mã số thuế của tổ chức khi hết hạn không được sử dụng lại, trừ trường hợp khôi phục mã số thuế.

– Khi doanh nghiệp tư nhân chấm dứt hiệu lực của mã số thuế thì doanh nghiệp tư nhân cũng phải chấm dứt hiệu lực của mã số thuế đã nộp thay.

– Trường hợp người nộp thuế là đơn vị chủ quản nếu chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì các đơn vị trực thuộc phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế doanh nghiệp tư nhân.

– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

xem thêm: Mã số doanh nghiệp là gì? Mã số doanh nghiệp có giống mã số thuế không?

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin rút sổ đoàn và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

– Các giấy tờ khác như bản sao quyết định chia, bản sao hợp đồng hợp nhất, bản sao hợp đồng sáp nhập. Đơn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã là một trong các giấy tờ sau: Bản sao quyết định hoặc thông báo của doanh nghiệp, hợp tác xã về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quyết định, thông báo và các giấy tờ khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với từng trường hợp cụ thể như sau: Quyết định giải thể doanh nghiệp Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh; đơn đăng ký chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập; hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;

Thông báo giải thể doanh nghiệp; Thông báo chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập; Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc Cơ quan đăng ký kinh doanh quyết định và thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tài liệu tương đương của cơ quan cấp giấy phép; Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án; Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Nghĩa vụ doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện trước khi mã số thuế chấm dứt hiệu lực:

– Người nộp thuế nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn.

– Người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ (nếu có).

– Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì tất cả các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản.

Thủ tục đóng mã số thuế:

xem thêm: Hồ sơ và thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất

Doanh nghiệp tư nhân nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp hồ sơ xử lý như sau:

Ra thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục chấm dứt mã số thuế gửi cho người nộp thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ đề nghị chấm dứt mã số thuế. chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Ra Thông báo gửi đơn vị chủ quản và đơn vị trực thuộc theo mẫu số 35/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị. nhưng các đơn vị trực thuộc chưa làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Phối hợp với cơ quan thuế quản lý khoản thu nơi người nộp thuế có nghĩa vụ với NSNN giải quyết các nghĩa vụ của người nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý khoản thu (nộp đủ hồ sơ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, hóa đơn). xử lý số thuế nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng chưa thoái (nếu có), xử lý bù trừ nghĩa vụ thuế, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các thủ tục bù trừ, hoàn thuế kiêm bù trừ nghĩa vụ của người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Yêu cầu cơ quan hải quan xác nhận người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu.

Ra thông báo về việc người nộp thuế bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan quản lý thuế hoặc được cơ quan thuế hoàn trả. thực hiện chuyển toàn bộ nghĩa vụ nợ thuế và các khoản thu khác ngân sách nhà nước của đơn vị trực thuộc về đơn vị chủ quản, của đơn vị bị chia, sáp nhập, hợp nhất sang đơn vị mới theo đúng quy định. tại thời điểm này.

– Đối với quyết định giải thể doanh nghiệp, hợp tác xã của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã.

xem thêm: Sửa thông tin sai khi đăng ký mã số thuế cá nhân

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện các quy định trên ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế bằng Thông báo về việc chấm dứt mã số thuế. việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nộp cho cơ quan 01 bộ hồ sơ mẫu số 28/TB-ĐKT.

– Đối với hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.

Ban hành Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp người nộp thuế chưa nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động. Xác thực mã số thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp và gửi cho người nộp thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ của Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký thuế. ký hợp tác xã.

– Ra Thông báo yêu cầu người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 29/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này, gửi người nộp thuế để làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. ép mã số thuế với cơ quan thuế

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản xác minh đối tượng giám định mới nhất hiện nay

2. Hồ sơ cấp mã số thuế doanh nghiệp tư nhân là gì?

Đơn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế doanh nghiệp tư nhân là văn bản của doanh nghiệp tư nhân gửi cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong một số trường hợp. Phù hợp.

Đơn đề nghị cấp mã số thuế doanh nghiệp tư nhân dùng để thể hiện nguyện vọng của doanh nghiệp tư nhân ngừng nộp thuế, ngừng sự quản lý của cơ quan thuế. giữa chủ thể và nhà nước.

3. Mẫu đơn đề nghị đóng mã số thuế doanh nghiệp tư nhân:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

xem thêm: Đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động và chuyên gia nước ngoài

_________________________

…., ngày tháng năm …

THÔNG BÁO

Đề nghị chấm dứt hiệu lực của mã số thuế

1. Tên người nộp thuế (ghi tên người nộp thuế đã đăng ký thuế hoặc đăng ký kinh doanh):

2. Mã số thuế:……..

3. Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo địa chỉ trụ sở chính của tổ chức đăng ký thuế hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã): ……………..

4. Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế:………….

xem thêm: Pháp luật về mã số doanh nghiệp, mã số chi nhánh

5. Hồ sơ kèm theo: …………

Người nộp thuế cam kết tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này.

Người nhận:

– Cơ quan quản lý;

– Lưu: VT

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Hướng dẫn mẫu đơn đề nghị đóng mã số thuế doanh nghiệp:

– Tên người nộp thuế ghi theo tên người nộp thuế đã đăng ký thuế hoặc đăng ký kinh doanh, ví dụ: Công ty hợp danh Kim Sơn.

xem thêm: Đóng mã số thuế cá nhân? Chấm dứt mã số thuế cá nhân?

– Mã số thuế: ghi theo mã số thuế đã cấp, có cấu trúc “N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10-N11N12N13”

– Địa chỉ trụ sở công ty: ghi theo địa chỉ kinh doanh đã đăng ký, phải ghi rõ tên số nhà, tên đường, phường, quận, thành phố.

– Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế: Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản; Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bị sáp nhập, hợp nhất. Chấm dứt hoạt động kinh doanh, không còn phát sinh nghĩa vụ thuế đối với tổ chức sự nghiệp; Bị cơ quan thuế thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

– Các văn bản khác có liên quan kèm theo ghi rõ tên từng loại văn bản, tài liệu.

– Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và sử dụng con dấu của công ty để đóng dấu.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin đóng mã số thuế doanh nghiệp tư nhân và hướng dẫn thủ tục đóng mã số thuế của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận