Mẫu đơn xin đóng mã số thuế công ty hợp danh và hướng dẫn thủ tục đóng mã số thuế.

Các vấn đề pháp lý về đóng mã số thuế công ty hợp danh và hướng dẫn đóng mã số thuế? Đơn xin đóng mã số thuế công ty hợp danh là gì? Mẫu đơn đề nghị đóng mã số thuế công ty hợp danh? Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế công ty hợp danh ?

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước và đối tượng đóng góp chính là các doanh nghiệp. Một trong những công tác quản lý thuế là cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, qua đó nắm bắt được tình hình thu nộp thuế. Việc mở mã số thuế do luật quy định, việc đóng mã số thuế cũng được các nhà lập pháp quan tâm. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ hướng dẫn về mẫu đơn đề nghị cấp mã số thuế và hướng dẫn thủ tục đóng mã số thuế.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài Trực tuyến 24/7:

1. Vấn đề pháp lý về việc đóng mã số thuế công ty hợp danh?

Cấu trúc mã số thuế:

N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10-N11N12N13

Trong đó:

– Hai chữ số đầu tiên của N1N2 là phân số của mã số thuế.

– Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được quy định theo cấu trúc xác định, tăng dần trong khoảng từ 0000001 đến 9999999.

– Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.

– Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999.

– Dấu gạch ngang (-) là ký tự để phân tách 10 số đầu và 3 số cuối.

xem thêm: Mẫu đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất năm 2022

Công ty hợp danh chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong các trường hợp sau:

– Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản;

– Rút tiền giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Chia, sáp nhập, hợp nhất.

– Bị cơ quan thuế thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Nguyên tắc chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

– Mã số thuế không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết hiệu lực.

– Mã số thuế của tổ chức khi hết hạn không được sử dụng lại, trừ trường hợp khôi phục mã số thuế.

xem thêm: Mã số doanh nghiệp là gì? Mã số doanh nghiệp có giống mã số thuế không?

– Khi công ty hợp danh chấm dứt hiệu lực của mã số thuế thì phải đồng thời chấm dứt hiệu lực của mã số thuế nộp thay.

– Trường hợp người nộp thuế là đơn vị chủ quản nếu chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì các đơn vị trực thuộc phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với công ty hợp danh:

– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

– Các tài liệu khác có liên quan: Bản sao quyết định giải thể, bản sao quyết định chia, bản sao hợp đồng hợp nhất, bản sao hợp đồng sáp nhập, bản sao quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của đại lý. cấp có thẩm quyền, bản sao thông báo chấm dứt hoạt động, bản sao quyết định chuyển đổi;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ở lại trường công tác dành cho sinh viên ra trường mới nhất

Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc đã được cấp mã số thuế 13 số, đơn vị chủ quản phải có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động các đơn vị trực thuộc để đơn vị trực thuộc yêu cầu. làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản. Trường hợp đơn vị trực thuộc bị chấm dứt mã số thuế nhưng không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đơn vị chủ quản có văn bản cam kết chịu trách nhiệm kế thừa toàn bộ số thuế trách nhiệm của đơn vị trực thuộc gửi cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thuế của đơn vị trực thuộc với cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc. nghĩa vụ nộp thuế của đơn vị trực thuộc sau khi mã số thuế của đơn vị trực thuộc hết hiệu lực.

Nghĩa vụ công ty hợp danh phải thực hiện trước khi mã số thuế chấm dứt hiệu lực:

– Người nộp thuế nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn.

xem thêm: Hồ sơ và thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất

– Người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ (nếu có).

– Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì tất cả các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản.

Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp hồ sơ xử lý như sau:

Ra thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục chấm dứt mã số thuế gửi cho người nộp thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ đề nghị chấm dứt mã số thuế. chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Ra Thông báo gửi đơn vị chủ quản và đơn vị trực thuộc theo mẫu số 35/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị. nhưng các đơn vị trực thuộc chưa làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thanh tra, kiểm tra việc tổ chức đổi mới chương trình GDPT mới nhất

Phối hợp với cơ quan thuế quản lý khoản thu nơi người nộp thuế có nghĩa vụ với NSNN giải quyết các nghĩa vụ của người nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý khoản thu (nộp đủ hồ sơ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, hóa đơn). xử lý số thuế nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng chưa thoái (nếu có), xử lý bù trừ nghĩa vụ thuế, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

xem thêm: Sửa thông tin sai khi đăng ký mã số thuế cá nhân

Thực hiện các thủ tục bù trừ, hoàn thuế kiêm bù trừ nghĩa vụ của người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Yêu cầu cơ quan hải quan xác nhận người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu.

Ra thông báo về việc người nộp thuế bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan quản lý thuế hoặc được cơ quan thuế hoàn trả. thực hiện chuyển toàn bộ nghĩa vụ nợ thuế và các khoản thu khác ngân sách nhà nước của đơn vị trực thuộc về đơn vị chủ quản, của đơn vị bị chia, sáp nhập, hợp nhất sang đơn vị mới theo đúng quy định. tại thời điểm này.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp cập nhật thông tin và chuyển trạng thái mã số thuế của người nộp thuế sang trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là giờ đầu tiên của ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày về việc ban hành Thông báo về việc NNT ngừng hoạt động và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực của mã số thuế và trạng thái “NNT ngừng hoạt động, đã hoàn thành thủ tục”. tiếp tục chấm dứt hiệu lực của MST” trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo ngày ban hành Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực của mã số thuế của người nộp thuế.

2. Hồ sơ cấp mã số thuế công ty hợp danh là gì?

Đơn đề nghị đóng mã số thuế của công ty hợp danh hay còn gọi là đơn đề nghị chấm dứt mã số thuế là văn bản do công ty hợp danh gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đề nghị chấm dứt hiệu lực và sử dụng mã số thuế. sử dụng mã số thuế trong một số trường hợp nhất định.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn tố giác tội lừa đảo chiếm đoạt xe máy và cách nộp đơn

Đơn xin cấp mã số thuế là văn bản thể hiện nguyện vọng chấm dứt việc sử dụng mã số thuế, tức là rút khỏi sự quản lý của cơ quan thuế, rút ​​khỏi nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ thuế. Cơ quan thuế quản lý công tác thu nộp thuế, tình trạng giảm người nộp thuế.

3. Mẫu đơn đề nghị đóng mã số thuế công ty hợp danh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

xem thêm: Đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động và chuyên gia nước ngoài

_________________________

…., ngày tháng năm …

THÔNG BÁO

Đề nghị chấm dứt hiệu lực của mã số thuế

1. Tên người nộp thuế (ghi tên người nộp thuế đã đăng ký thuế hoặc đăng ký kinh doanh):

2. Mã số thuế:……………..

3. Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo địa chỉ trụ sở chính của tổ chức đăng ký thuế hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã): ……………..

4. Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế:………….

xem thêm: Pháp luật về mã số doanh nghiệp, mã số chi nhánh

5. Hồ sơ kèm theo: …

Người nộp thuế cam kết tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này.

Người nhận:

– Cơ quan quản lý;

– Lưu: VT

..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

xem thêm: Đóng mã số thuế cá nhân? Chấm dứt mã số thuế cá nhân?

4. Hướng dẫn mẫu hồ sơ đề nghị khóa mã số thuế của công ty hợp danh:

– Tên người nộp thuế ghi theo tên người nộp thuế đã đăng ký thuế hoặc đăng ký kinh doanh, ví dụ: Công ty hợp danh Kim Sơn.

– Mã số thuế: ghi theo mã số thuế đã cấp, có cấu trúc “N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10-N11N12N13”

– Địa chỉ trụ sở công ty: ghi theo địa chỉ kinh doanh đã đăng ký, phải ghi rõ tên số nhà, tên đường, phường, quận, thành phố.

– Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế: Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản; Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Chia, sáp nhập, hợp nhất. Chấm dứt hoạt động kinh doanh, không còn phát sinh nghĩa vụ thuế đối với tổ chức sự nghiệp; Bị cơ quan thuế thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

– Các văn bản khác có liên quan kèm theo ghi rõ tên từng loại văn bản, tài liệu.

Đại diện pháp lý Ký và ghi rõ họ tên, dùng con dấu của công ty để đóng dấu.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin đóng mã số thuế công ty hợp danh và hướng dẫn thủ tục đóng mã số thuế. của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận