Mẫu đơn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế mới nhất 2022

Đơn xin thông quan thuế là gì? Mẫu xác nhận nộp thuế 2022 mới nhất? Làm thế nào để sử dụng mẫu xác nhận nộp thuế?

Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế là nghĩa vụ của cơ quan quản lý thuế đối với người nộp thuế trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, nghĩa vụ này không tự phát sinh mà căn cứ vào thủ tục do người nộp thuế đề xuất, trước hết là đơn đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

1. Đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế là gì?

Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế là văn bản do người nộp thuế gửi đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp để yêu cầu cơ quan này xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế trong một số trường hợp nhất định.

Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế được sử dụng để thể hiện nguyện vọng của người nộp thuế với cơ quan có thẩm quyền, là cơ sở để cơ quan thuế xem xét, nắm bắt tình hình để quyết định xác nhận hoàn thành. có nghĩa vụ thuế hay không.

3. Mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

…………, ngày… tháng… 20 ……

Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

Kính gửi: Cục Thuế ……

Địa chỉ nhà: ……

– Tên công ty: ……

– Số Giấy chứng nhận đầu tư / Mã số thuế cá nhân / Giấy phép đăng ký kinh doanh số …… ngày cấp lần đầu…. có thể …. và thay đổi ngày… .tháng…. tháng …. năm ……

– Mã số thuế:……

– Địa chỉ trụ sở chính: …… (sau đây gọi là “Công ty”)

Để việc giải thể Công ty được thuận lợi, nay Công ty làm đơn này kính đề nghị cơ quan hải quan xác nhận số thuế Công ty đã nộp vào ngân sách Nhà nước như sau:

Loại thuế: ……

Phát sinh: ……

Đã nộp: ……

Do đó, Công ty đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế và không còn nợ thuế Nhà nước.

Để Công ty hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, kính mong Cục thuế thành phố …… xác nhận cho Công ty trong thời gian sớm nhất.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng nhất!

……., ngày …. tháng …. năm …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Người quản lý).

4. Hướng dẫn mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế:

– Người viết đơn ghi họ tên, ngày tháng năm vào đơn.

– Gửi qua đường bưu điện đến: Chi cục Thuế nơi người nộp thuế nộp thuế hoặc đăng ký mã số thuế. Địa chỉ của Cục Thuế cũng cần được ghi rõ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động cho người nước ngoài mới nhất

– Tên công ty: được ghi theo tên trong giấy phép kinh doanh (nếu là cá nhân thì ghi rõ họ tên).

– Địa chỉ: Nếu là công ty thì ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, nếu là cá nhân thì ghi nơi đăng ký thường trú.

– Ghi rõ mã số thuế, loại thuế, số thuế đã nộp và ngày nộp đơn.

– Người đại diện theo pháp luật cho công ty ký, ghi rõ họ tên và sử dụng con dấu, người viết đơn là cá nhân ký và ghi rõ họ tên.

5. Các vấn đề pháp lý về xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế:

Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế là việc nộp đủ số thuế phải nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm về thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

Các trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ thuế:

Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với trường hợp xuất cảnh: Người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế, người Việt Nam xuất cảnh định cư ở nước ngoài, Người việt nam sống ở nước ngoàiTrước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam, người nước ngoài phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; Nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh.

Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động

– Việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về các tổ chức tín dụng, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật. luật có liên quan.

– Việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Phá sản.

– Doanh nghiệp ngừng hoạt động, xóa bỏ địa chỉ Đăng ký Nếu doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, phần tiền bạc số thuế còn nợ do cquyền sở hữu duy nhất, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viêncổ đông góp vốn, thành viên góp vốn, tthành viên hợp danh chịu trách nhiệm thanh toán theo quy định đối với từng loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp.

– Hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì số thuế còn nợ do chủ hộ, cá nhân nộp.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn tố cáo bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm trên MXH mới nhất

– Người nộp thuế có chi nhánh, đơn vị trực thuộc chấm dứt hoạt động mà còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thì có trách nhiệm kế thừa số nợ của chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp

– Doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chia doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới thành lập từ doanh nghiệp bị chia phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

– Doanh nghiệp bị chia tách, hợp nhất, sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp bị hợp nhất, doanh nghiệp bị hợp nhất phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

– Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi; trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

– Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp được tổ chức lại. Trường hợp doanh nghiệp tổ chức lại, doanh nghiệp mới thành lập không nộp đủ thuế theo thời hạn nộp thuế theo quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế là người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự

– Việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với người chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết do người thừa kế đối với di sản của người chết hoặc người bị Tòa án tuyên bố là đã chết hoặc một phần tài sản được chia tại thời điểm chia thừa kế. . Trường hợp không có người thừa kế hoặc tất cả những người thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế thì việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được thực hiện theo quy định của pháp luật. luật dân sự.

– Việc người quản lý tài sản của người mất tích, người mất năng lực hành vi dân sự phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của người bị Tòa án tuyên bố là mất tích, mất năng lực hành vi dân sự. của người đàn ông đó.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên Công đoàn mới và chuẩn nhấtt

– Trường hợp Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt được thực hiện theo quy định tại Điều 85 của Luật này được khôi phục, nhưng không bị tính tiền chậm nộp đối với thời gian bị tuyên bố là đã chết, mất tích, mất khả năng lao động.

Trình tự thực hiện:

– Người nộp thuế có văn bản đề nghị xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với từng loại thuế hoặc đối với tất cả các loại thuế; hoặc xác nhận số thuế, tiền phạt còn phải nộp đến thời điểm đề nghị xác nhận cho Chi cục thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp cá nhân, nhà thầu nước ngoài nộp thuế thông qua tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế tại nguồn thì đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên khấu trừ tại nguồn xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế phải nêu rõ các nội dung sau:

– Tên người nộp thuế, mã số thuế;

– Số thuế phát sinh của từng loại thuế bao gồm số thuế người nộp thuế đã khai trong hồ sơ thuế đã nộp cho cơ quan thuế và số thuế khoán, số thuế xác định theo quyết định của cơ quan thuế;

– Số tiền xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

– Số tiền thuế, tiền phạt đã nộp;

– Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ (nếu có).

– Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, Chi cục Thuế có trách nhiệm cấp văn bản xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Thuế. Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu thông tin về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, Chi cục Thuế thông báo cho người nộp thuế biết lý do người nộp thuế chưa xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Thuế.

Như vậy, việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế là quyền của người nộp thuế khi họ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, cũng là trách nhiệm mà họ cần phải thực hiện trong một số trường hợp.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế mới nhất 2022 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận