Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ, tài sản cho vay mới nhất năm 2023

Trong hoạt động cho vay tiền, tài sản, khi bên vay không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình thì bên cho vay có quyền khởi kiện để đòi nợ, tài sản cho vay. Khi đó, bên cho vay cần viết đơn khởi kiện đòi nợ và tài sản cho mượn ra Tòa án.

1. Thế nào là đơn đòi nợ, cho mượn tài sản?

Đơn khởi kiện đòi nợ, cho mượn tài sản là văn bản mà cá nhân, tổ chức cho mượn tiền, tài sản gửi đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình không bị xâm phạm. khi bên vay không thực hiện nghĩa vụ của mình.

Mục đích của việc khởi kiện đòi nợ, đòi tài sản cho vay là đòi lại tiền, tài sản từ bên vay thông qua tố tụng dân sự, phán quyết của Tòa án.

2. Mẫu đơn đòi nợ, mượn tài sản:

Mẫu đơn khởi kiện dân sự tổng hợp được quy định tại Mẫu số 23-DS tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP Ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Cao. Từ mẫu đơn khởi kiện dân sự thông dụng này sẽ xây dựng đơn khởi kiện đòi nợ, cho vay tài sản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……(đầu tiên)ngày tháng năm…….

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Tòa án nhân dân (2)……

nguyên đơn: (3)………….

Địa chỉ nhà: (4) ……..

Số điện thoại: …………(nếu có); số fax:…….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:…… (nếu có)

Bị cáo: (5)…….

Địa chỉ nhà (6) ………….

Số điện thoại: …………(nếu có); số fax:……(nếu có)

Địa chỉ email: ……. (nếu có)

Người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)……..

Địa chỉ nhà: (số 8)…….

Số điện thoại: …(nếu có); số fax:……..(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………….(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)………….

Địa chỉ nhà: (mười) ……..

Số điện thoại: …………(nếu có); số fax: ….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ….. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết các vấn đề sau đây:(11)……..

Người làm chứng (nếu có) (thứ mười hai)………….

Địa chỉ nhà: (13) ……..

Số điện thoại: …………(nếu có); số fax:…….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:…… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện bao gồm: (14)………….

đầu tiên…….

2……

(Những thông tin khác mà người khởi kiện cho là cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

nguyên đơn (16)

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết đơn kiện đòi nợ, tài sản cho mượn:

Tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khởi kiện như sau:

(1) Ghi nơi gửi đơn (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng…..……).

(2) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền thụ lý vụ án; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh B), nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện. cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Tòa án đó.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng cho mượn quyền sử dụng đất mới nhất 2023

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ, tên; ghi họ và tên theo Giấy khai sinh, hoặc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;

Trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi thì ghi họ, tên, địa chỉ của người khởi kiện. của người đại diện theo pháp luật của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và họ, tên người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, ghi rõ số nhà, tên đường phố, khóm/thôn/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố. thành phố trực thuộc trung ương (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty X có trụ sở chính: Số 20 đường LTK, quận HK, thành phố H).

Để biết thông tin về tên và địa chỉ của người bị kiện; người có quyền và lợi ích được bảo vệ; người có quyền và lợi ích liên quan; người làm chứng còn phải ghi thông tin, địa chỉ của người khởi kiện.

(11) Ghi rõ từng vấn đề do Tòa án giải quyết. Tại phần này, người khởi kiện sẽ cung cấp các thông tin về hoạt động cho vay như ngày cho vay, số tiền, nội dung chính của hợp đồng vay, thỏa thuận của các bên về việc trả nợ, phương thức trả, thời gian và địa điểm trả… hoạt động trả nợ của bên vay, số tiền trả được là bao nhiêu… Sau đó yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu đòi số tiền chưa trả, tài sản nợ; lãi phát sinh; thiệt hại

(14) Ghi rõ tên tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm những tài liệu nào và phải được đánh số thứ tự (ví dụ tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm: bản sao hợp đồng mua bán nhà ở, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…) .

(15) Ghi những thông tin mà nguyên đơn cho là cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Nguyên đơn thông báo cho Tòa án khi xảy ra tranh chấp về việc một trong các đương sự đã ra nước ngoài chữa bệnh…).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu nội quy lớp học dành cho mọi cấp học kèm cách trang trí

(16)

– Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; Trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó chỉ phải ký tên; Trường hợp người khởi kiện hoặc người đại diện theo pháp luật không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện hoặc không tự mình ký tên, điểm chỉ thì người có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự làm chứng. , ký đơn xin chứng nhận.

– Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện thì người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

4. Khởi kiện đòi nợ, cho mượn tài sản ở đâu?

Kiện đòi nợ, cho mượn tài sản là tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân, theo đó Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp này. Về thẩm quyền lãnh thổ, thì:

– Tòa án nơi cư trú, làm việc của bị đơn, nếu bị đơn là cá nhân, nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự theo thủ tục sơ thẩm. sự kiện, sự kiện đòi nợ, cho vay tài sản

– Các bên có quyền thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết. tranh chấp dân sự, kiện đòi nợ, cho vay tài sản.

Đối với các vụ kiện đòi nợ, tài sản cho vay mà người khởi kiện, bị đơn… hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần ủy thác tư pháp cho Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở trong nước. Ngoài ra, đối với Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mà vụ việc không thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện thì thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh. (Điều 35, Điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự 2015)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản họp (Biên bản cuộc họp của công ty) mới nhất

Nguyên đơn gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức như: nộp trực tiếp tại Tòa án tại phòng tiếp dân của Tòa án; gửi đến Tòa án qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi bằng phương thức điện tử trực tuyến qua Cổng Thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Tại Điều 191 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về trình tự thụ lý đơn yêu cầu đòi nợ, cho vay tài sản như sau:

– Tòa án thông qua bộ phận nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải vào sổ nhận đơn; trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện được gửi bằng phương thức nộp trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ nhận đơn.

Khi nhận đơn khởi kiện do nộp trực tiếp, Tòa án phải cấp ngay văn bản xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Trong trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn khởi kiện qua mạng điện tử thì Tòa án phải thông báo ngay cho người khởi kiện về việc đã nhận được đơn khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có). Ngày khởi kiện là ngày đương sự nộp đơn khởi kiện tại Tòa án hoặc ngày ghi trên dấu của tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi. Trường hợp người khởi kiện nộp đơn khởi kiện theo phương thức nộp trực tuyến thì ngày khởi kiện là ngày nộp đơn.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán xét đơn khởi kiện.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn yêu cầu và ra một trong các quyết định sau đây:

+ Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;

+ Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án đủ điều kiện giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật tố tụng dân sự;

+ Chuyển đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;

+ Trả lại đơn khởi kiện cho nguyên đơn nếu vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ, tài sản cho vay mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận