Mẫu đơn đề xuất khen thưởng và hướng dẫn mới nhất 2023

Việc đề nghị khen thưởng của cá nhân là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền (ví dụ: Ban Giám đốc công ty) xem xét và có hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích, biểu hiện xuất sắc. sắc. Vậy đề xuất tiền thưởng là gì? Khi viết đề nghị khen thưởng, cá nhân cần lưu ý những vấn đề gì?

1. Thế nào là đề nghị khen thưởng?

Đề nghị khen thưởng do cá nhân lập và gửi đến cơ quan có thẩm quyền (ví dụ: Ban Giám đốc công ty) để đề nghị khen thưởng cho những nhân viên có thành tích, công tác xuất sắc. Đề nghị khen thưởng phải thể hiện các nội dung thông tin về người lao động, cá nhân có thành tích xuất sắc, kết quả công tác khen thưởng, lý do khen thưởng, hình thức khen thưởng…

Đơn đề nghị khen thưởng là văn bản chứa các thông tin về cán bộ, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, lý do khen thưởng, hình thức khen thưởng,… Ngoài ra là mẫu đơn đề nghị khen thưởng. Khen thưởng còn là căn cứ để các chủ thể có thẩm quyền (ví dụ: Ban Giám đốc công ty) xem xét và có hình thức khen thưởng đối với cán bộ công nhân viên, cá nhân có thành tích, công tác xuất sắc.

xem thêm: Mẫu quyết định khen thưởng cho cá nhân, tổ chức mới nhất 2022

2. Mẫu đề nghị khen thưởng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

Địa danh, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN KHEN THƯỞNG

– Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty;

– Theo chính sách khen thưởng của Công ty

Kính gửi: – BAN GIÁM ĐỐC…

người đề xuất: Giám đốc ….

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019;

Căn cứ Quy chế thưởng của Công ty ban hành ngày …/…/…;

Căn cứ vào thành tích/thành tích xuất sắc trong công tác của…….

– Đề nghị Hội đồng quản trị xét khen thưởng đối với:

1. Anh/chị:…… Chức vụ: . MSNV: …..

2. Anh/chị: ………… Chức vụ: .. MSNV:

3. Ông/Bà:…… Chức vụ:.. MSNV: .

4. Anh/chị:…… Chức vụ:….. MSNV: .

– Lý do nhận thưởng:

(VD: Các nhân viên trên…. có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của công ty, có thành tích theo quy chế khen thưởng của công ty. Báo cáo thành tích của cá nhân hoặc tập thể đề nghị khen thưởng do đơn vị trực tiếp quản lý lập , ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để khen thưởng).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

– Hình thức khen thưởng đề xuất:

(VD: Tặng giấy khen cho cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc,…)

– Ý kiến ​​của bộ phận hành chính – nhân sư:

– Ý kiến ​​của Tổng Giám đốc/Giám đốc:

người đề xuất

(Ký và ghi rõ họ tên)

nguồn nhân lực

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

xem thêm: Mẫu đơn và hướng dẫn mới nhất cho năm 2023

3. Hướng dẫn viết đề nghị khen thưởng:

Trong phần trân trọng đề nghị khen thưởng, người làm đơn cần ghi rõ tên người có thẩm quyền (lãnh đạo cơ quan) khen thưởng.

Phần nội dung đề nghị khen thưởng phải nêu rõ các thông tin về tập thể, cá nhân có thành tích, công tác xuất sắc khen thưởng, lý do khen thưởng, hình thức khen thưởng,… Ví dụ: Các cá nhân nêu trên…. có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển công ty, có thành tích phù hợp với quy chế khen thưởng của công ty. Kèm theo hồ sơ đề nghị khen thưởng là báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng do đơn vị trực tiếp quản lý lập, trong đó nêu rõ hành động, thành tích, công lao đã lập để đề nghị khen thưởng. .

Cuối bản đề nghị khen thưởng, người đề nghị khen thưởng ký, ghi rõ họ tên, đồng thời có xác nhận của lãnh đạo Ban giám đốc, phòng hành chính nhân sự.

xem thêm: Mẫu bản bình xét thi đua khen thưởng cuối năm mới nhất

4. Một số quy định về thi đua, khen thưởng:

Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự giác của các cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu lập thành tích tốt nhất trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khen thưởng là sự ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công lao và động viên bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy xác nhận công tác mới và chi tiết nhất năm 2023

4.1. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng:

Thể lệ cuộc thi bao gồm:

Tự nguyện, tự nguyện, công khai;

– Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

Nguyên tắc khen thưởng bao gồm:

– Chính xác, công khai, công bằng và kịp thời;

– Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;

– Đảm bảo sự thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;

– Kết hợp chặt chẽ giữa động viên tinh thần với lợi ích vật chất.

4.2. Các danh hiệu thi đấu bao gồm:

1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân;

2. Danh hiệu thi đua cho tập thể;

3. Danh hiệu thi đua hộ gia đình.

4.3. Các loại phần thưởng bao gồm:

1. Huân chương;

2. Huân chương;

3. Danh hiệu vinh dự Nhà nước;

4. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”;

5. Kỷ niệm chương, huy hiệu;

6. Giấy khen;

7. Giấy khen.

4.4. Xét quyết định khen thưởng bao gồm các chủ thể sau đây:

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, ban, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” và các giấy khen.”

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu thôn, làng, buôn, bản, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa.

“3. Chủ tịch UBND cấp xã quyết định tặng giấy khen và các danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Gia đình văn hóa”.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Tiên tiến”. Tập thể lao động” và bằng khen

4.5. Hồ sơ khen thưởng:

Hồ sơ xét danh hiệu thi đua gồm:

– Báo cáo thành tích cá nhân, tập thể;

– Tờ trình của Hội đồng thi đua khen thưởng;

– Biên bản bình xét thi đua.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Đồng Tháp [Ly hôn tại Đồng Tháp]

Hồ sơ đề nghị khen thưởng bao gồm:

– Bản thành tích cá nhân hoặc tập thể đề nghị khen thưởng;

– Văn bản đề nghị khen thưởng của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi cá nhân, tập thể được xét khen thưởng;

– Trường hợp đề nghị khen thưởng cho cá nhân, tập thể có phát minh, sáng kiến, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, sáng tác, sáng tạo trong lĩnh vực khác thì phải kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý. quan có thẩm quyền.

=> Trường hợp đề nghị tặng thưởng huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” phải có ý kiến ​​của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. ngành dọc ở trung ương hoặc chính quyền địa phương.

4.6. Thủ tục đề nghị khen thưởng:

– Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo cơ quan Trung ương các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu vinh dự nhà nước.

– Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Chính phủ quyết định tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”. ; đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

– Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác do cấp dưới trực tiếp của người có thẩm quyền quyết định danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đề nghị.

– Cơ quan có thẩm quyền về thi đua, khen thưởng tiếp nhận, xem xét hồ sơ và giúp người có thẩm quyền quyết định khen thưởng.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề xuất khen thưởng và hướng dẫn mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận