Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án dân sự mới nhất 2023

Xét xử vắng mặt là một trong những quy định dành cho cá nhân khi có yêu cầu xét xử vắng mặt vì lý do nào đó. Vậy mẫu đơn xin xét xử vụ án dân sự vắng mặt có những nội dung gì và khi soạn thảo cần lưu ý những vấn đề gì?

1. Mẫu đơn yêu cầu xét xử vắng mặt vụ án dân sự?

Đơn đề nghị xét xử vụ án dân sự là mẫu đơn do cá nhân có nhu cầu yêu cầu xét xử vắng mặt lập và gửi đến Tòa án nhân dân nơi đang thụ lý vụ án dân sự. Mẫu đơn yêu cầu xét xử vụ án dân sự nêu rõ thông tin của người làm đơn (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số điện thoại liên lạc,…) yêu cầu xét xử vắng mặt vụ án dân sự

Mẫu đơn xin xét xử vắng mặt vụ án dân sự là biểu mẫu dùng để yêu cầu xét xử vắng mặt vụ án dân sự vì một lý do nào đó. Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án dân sự là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền, cơ quan Tòa án nhân dân nơi đang giải quyết vụ án dân sự xem xét yêu cầu xét xử vắng mặt người khởi kiện.

2. Mẫu đơn xin xét xử vắng mặt:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……, ngày tháng năm ……

ĐƠN XIN THỬ MẮT

Kính thưa: TÒA ÁN NHÂN DÂN …(1)

người đề xuất: ………(2)

Năm sinh:……(3)

Số CMND: ………… Ngày cấp: …………. Nơi cấp:……(4)

Địa chỉ liên hệ: …………(5)

Số điện thoại:……(6)

Tôi là…… trong vụ án…….. mà nguyên đơn là…. bị đơn là…….. Vụ án đang được Tòa án nhân dân tỉnh ………… thụ lý, giải quyết.

Vừa qua, tôi nhận được Quyết định số ….. -… ngày … / … / … của Tòa án nhân dân …….. về việc ………….. Theo đó, tôi có trách nhiệm tham gia phiên tòa với tư cách cá nhân. cách là …..; Tuy nhiên, tôi không thể có mặt và tham gia xét xử vào hồi … giờ … ngày …/…/… tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện … (địa chỉ: …); (7)

LÝ DO CHO MẮT:

Thưa quý tòa, trong quá trình Tòa án giải quyết, tôi đã trình bày đầy đủ các nội dung liên quan đến vụ án và cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Nay tôi xin giữ nguyên nội dung đã trình bày tại Tòa án cho đến nay và không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ nào khác. Tôi tôn trọng quyết định của bạn và tuân thủ luật pháp. Tuy nhiên, hiện nay do……. (vd: sức khỏe yếu) nên không tham gia vụ án được.

Vì vậy, tôi làm đơn này xin vắng mặt tại phiên tòa……………………. Vì vậy, tôi kính đề nghị Quý Tòa xem xét giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn!

người đề xuất

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết đơn yêu cầu xét xử vắng mặt vụ án dân sự:

(1): Ghi tên Tòa án nhân dân đang giải quyết vụ án

(2): Ghi họ tên người làm đơn

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ

(3): Ghi ngày, tháng, năm sinh của người làm đơn

(4): Ghi số chứng minh nhân dân của thí sinh.

(5): Nhập địa chỉ liên hệ của người liên hệ

(6): Nhập số điện thoại của người liên hệ

(7): Điền vào phần trình bày

(8): Điền lý do vắng mặt

4. Quy định về xét xử vắng mặt vụ án dân sự:

– Cơ sở pháp lý: Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự (Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự 2015) quy định như sau:

– Khi Toà án triệu tập hợp lệ lần đầu, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên toà; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên toà, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Tòa án phải thông báo cho đương sự, người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ về việc hoãn phiên tòa.

Trường hợp Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai thì đương sự hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. đối mặt; nếu người đó vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Toà án có thể hoãn phiên toà; nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án giải quyết như sau:

Trường hợp nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp nguyên đơn là vắng mặt. có đơn xin xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại theo quy định của pháp luật;

+ Trường hợp bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên toà thì Toà án tiến hành xét xử vắng mặt họ;

+ Trường hợp người yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố và Tòa án quyết định đình chỉ việc giải quyết yêu cầu phản tố, trừ trường hợp yêu cầu phản tố bị bác. đơn xin xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại yêu cầu phản tố đó theo quy định của pháp luật;

+ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập và Tòa án quyết định đình chỉ việc giải quyết yêu cầu đó. độc lập của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại yêu cầu độc lập đó theo quy định của pháp luật;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy mới nhất

Trường hợp người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Toà án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ.

Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ có vai trò quan trọng trong phiên tòa, theo đó tòa án triệu tập họ trong trường hợp tòa án triệu tập họ. thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, nếu không thì phải có lý do chính đáng và phải chứng minh lý do đó thì Tòa án xét xử. có thể bị hoãn theo quy định của pháp luật.

Xét xử trong trường hợp đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích của họ vắng mặt tại phiên tòa (Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự 2015) như sau:

Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án trong các trường hợp sau đây:

– Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người đại diện của họ vắng mặt tại phiên tòa có đơn yêu cầu Tòa án xét xử vắng mặt;

– Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà nhưng có người đại diện tham gia phiên toà;

– Các trường hợp quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 227 của Bộ luật này.

Xét xử vắng mặt là một trong những thiết chế dành cho đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích của họ, theo đó đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích của họ có thể yêu cầu xét xử vắng mặt trong quá trình xét xử. trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc có lý do chính đáng như trở ngại khách quan, lý do bất khả kháng……và lý do đó phải được chứng minh.

Thủ tục xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng (Điều 238 Bộ luật tố tụng dân sự 2015) được quy định như sau:

– Tòa án căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để xét xử vắng mặt đương sự, người tham gia tố tụng khác theo quy định của pháp luật khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Nguyên đơn, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt;

+ Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người đại diện hợp pháp của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vẫn vắng mặt sau khi được triệu tập hợp lệ lần thứ hai;

+ Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt.

Chủ tọa phiên tòa công bố lý do đương sự vắng mặt hoặc đơn của đương sự đề nghị Hội đồng xét xử vắng mặt.

Chủ toạ phiên toà công bố tóm tắt nội dung vụ án và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thảo luận về những vấn đề cần giải quyết trong vụ án.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi đất kèm hướng dẫn chi tiết

– Kiểm sát viên phát biểu ý kiến ​​của Viện kiểm sát.

Hội đồng xét xử nghị án và tuyên án theo quy định của Bộ luật này.

Sự có mặt của người làm chứng (Điều 229 Bộ luật tố tụng dân sự 2015) quy định như sau:

Người làm chứng có nghĩa vụ tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án.

Trường hợp người làm chứng vắng mặt thì Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục xét xử hoặc hoãn phiên tòa.

– Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử trong trường hợp người làm chứng vắng mặt nhưng trước đó họ đã trực tiếp làm chứng trước Tòa án hoặc đã gửi lời khai cho Tòa án. Chủ tọa phiên tòa công bố lời khai đó.

Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà nếu việc vắng mặt người làm chứng tại phiên toà gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án một cách khách quan, toàn diện.

– Người làm chứng vắng mặt tại phiên toà mà không có lý do chính đáng, sự vắng mặt của họ gây trở ngại cho việc xét xử thì có thể được Hội đồng xét xử quyết định dẫn giải đến phiên toà, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên.

Người yêu cầu xét xử vụ án dân sự vắng mặt vẫn có quyền kháng cáo và thời hạn kháng cáo được quy định như sau:

– Thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đương sự, người đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc đến thời điểm tuyên án không có mặt nhưng có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án. . hoặc bản án được đăng.

– Đối với vụ án đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện đã tham gia phiên toà nhưng vắng mặt khi Toà án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày tuyên án. bản án.

– Thời hạn kháng cáo quyết định đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, kể từ ngày đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được tuyên. niêm yết theo Quy tắc này.

– Trường hợp đơn kháng cáo được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo được xác định căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính gửi đã dán tem trên phong bì. Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày có xác nhận của Giám thị trại giam.

Như vậy, sự có mặt của người làm chứng có vai trò quan trọng trong việc tham gia phiên tòa, người làm chứng có thể là người cung cấp thông tin mà mình chứng kiến ​​trong vụ án một cách khách quan. Ngoài việc cung cấp thông tin, người làm chứng có thể cung cấp đồ vật, tài liệu, v.v… mà họ nhìn thấy trong khi vụ án đang xảy ra. đi ra ngoài.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án dân sự mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận