Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam mới nhất

Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam như thế nào? Hồ sơ thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam? Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ xin thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam mới nhất? Trình tự thủ tục mới nhất và một số quy định liên quan đến việc xin thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam?

Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài là văn phòng đại diện của báo chí nước ngoài tại Việt Nam, sau đây gọi là văn phòng thường trú. Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam như thế nào? Thủ tục đề nghị thành lập văn phòng báo chí như thế nào?

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Mẫu đơn đề nghị thành lập Văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam như thế nào?

Mẫu đơn xin thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam là mẫu đơn xin phép thành lập văn phòng báo chí thường trú. Trong đơn nêu rõ nội dung yêu cầu, thông tin về cơ quan báo chí thường trú, v.v.

Đơn đề nghị thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam được gửi kèm theo hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam.

2. Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam mới nhất:

(Tên cơ quan báo chí nước ngoài)

(Tên cơ quan truyền thông nước ngoài)

HỒ SƠ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG BÁO CHÍ THƯỜNG CƯ TẠI VIỆT NAM

MẪU ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚC CƠ QUAN BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

.., ngày tháng năm ….

(ngày/tháng/năm)

Thân mến: Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam

Kính gửi: Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam

1. Cơ quan/tổ chức: …

2. Địa chỉ/Địa chỉ: …

3. Điện thoại: … Fax: … Email: …

4. Thông tin về cơ quan báo chí nước ngoài/Thông tin cơ bản về cơ quan truyền thông: …

5. Tổ chức truyền thông nước ngoài (tên tổ chức)… cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Đại diện có thẩm quyền của các cơ quan báo chí nước ngoài

Đại diện có thẩm quyền của tổ chức nộp hồ sơ

(Họ tên, ký tên và đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ xin thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam mới nhất:

– Ghi rõ tên cơ quan báo chí nước ngoài;

– Tên đơn (Chèn chữ in hoa);

– Mục gửi tới: Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam

Thông tin cơ bản về cơ quan:

+ Số điện thoại;

+ Fax:…;

+ Thư điện tử:…;

+ Địa chỉ: …;

+….

– Phần ký: đại diện cơ quan có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên.

4. Trình tự, thủ tục và một số quy định liên quan đến thủ tục xin thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam mới nhất:

Nghị định 88/2012/NĐ-CP quy định một số điều liên quan đến văn phòng thường trú và phóng viên thường xuyên như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản hủy hợp đồng và các quy định về hủy hợp đồng

Để thành lập văn phòng thường trú cần thực hiện các thủ tục quy định tại Điều 7: Thủ tục thành lập văn phòng thường trú:

Cơ quan báo chí nước ngoài muốn đặt Văn phòng thường trú tại Việt Nam gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng thường trú trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Ngoại giao hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. .

Hồ sơ xin đặt văn phòng thường trú tại Việt Nam bao gồm:

+ Văn bản đề nghị của người đứng đầu cơ quan báo chí nước ngoài hoặc của người được người đứng đầu cơ quan báo chí nước ngoài ủy quyền theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành

+ Bản chụp giấy chứng nhận tư cách pháp nhân đã được hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan báo chí nước ngoài, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước có liên quan là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

+ Thông tin cơ bản về cơ quan báo chí nước ngoài.

– Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Ngoại giao cấp Giấy phép thành lập Văn phòng thường trú tại Việt Nam cho cơ quan báo chí nước ngoài nếu được chấp thuận.

Điều 8. Thủ tục cử phóng viên thường trú

1. Cơ quan báo chí nước ngoài có đề nghị cử phóng viên thường trú gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Ngoại giao hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Hồ sơ đề cử phóng viên thường trú bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cử phóng viên thường trú của người đứng đầu cơ quan báo chí nước ngoài hoặc người được người đứng đầu cơ quan báo chí nước ngoài ủy quyền theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành.

b) Thông tin cá nhân của người được cử làm phóng viên thường trú.

c) Bản chụp hộ chiếu của người được cử làm phóng viên thường trú.

d) Trường hợp người được cử làm phóng viên thường trú là phu nhân, phu nhân của thành viên cơ quan đại diện nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự thì cơ quan đại diện nước ngoài phải có văn bản cam kết từ bỏ quyền ưu đãi, miễn trừ kể từ thời điểm được chấp thuận. với tư cách là phóng viên thường trú.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải có văn bản thông báo về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận phóng viên nước ngoài. được báo chí nước ngoài cử làm phóng viên thường trú.

3. Trường hợp phải có thị thực, phóng viên nước ngoài đến Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để làm thủ tục xin cấp thị thực nhập cảnh sau khi được Bộ Ngoại giao chấp thuận cho phép làm phóng viên thường trú tại Việt Nam. .

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản họp chi hội phụ nữ và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Điều 9. Hoạt động của Văn phòng thường trú

1. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Ngoại giao, phóng viên thường trú của Cơ quan thường trú phải đến Bộ Ngoại giao để trao Giấy mời của cơ quan báo chí nước ngoài và nhận nó. Giấy phép thành lập Văn phòng thường trú tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao cấp.

2. Trưởng Văn phòng thường trú là người đại diện theo pháp luật của Văn phòng thường trú.

3. Trụ sở thường trú được phép đặt tại Hà Nội hoặc tỉnh, thành phố trung tâm sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự kiến ​​đặt trụ sở thường trú.

Văn phòng thường trú được cử phóng viên thường trú tại địa phương khác với nơi đặt văn phòng thường trú sau khi được sự đồng ý của Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi phóng viên thường trú. văn phòng được đặt. cư dân đề nghị cử phóng viên thường trú. Văn phòng thường trú chịu trách nhiệm về hoạt động của phóng viên địa phương.

Khi có nhu cầu cử phóng viên thường trú tại các địa phương khác của Việt Nam, cơ quan báo chí nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Ngoại giao. Thành phần hồ sơ thực hiện tương tự như hồ sơ cử phóng viên thường trú làm việc tại Văn phòng thường trú quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này.

Sau khi nhận được đơn đề nghị cử phóng viên thường trú, Bộ Ngoại giao đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự kiến ​​cử phóng viên thường trú cho ý kiến. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Bộ Ngoại giao có văn bản trả lời cơ quan báo chí nước ngoài. Văn phòng thường trú phải thông báo cho Bộ Ngoại giao về địa điểm đặt trụ sở thường trú 30 ngày trước khi chính thức hoạt động tại trụ sở đó. Khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở thường trú, văn phòng thường trú phải thông báo với Bộ Ngoại giao trước ít nhất 30 ngày làm việc.

4. Văn phòng thường trú phải có con dấu; Nếu muốn xin cấp giấy chứng nhận tạm trú, đi lại và các yêu cầu khác để hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam, bạn cần có văn bản gửi Bộ Ngoại giao để giới thiệu với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

5. Giấy phép thành lập Văn phòng thường trú đương nhiên hết hiệu lực trong trường hợp Văn phòng thường trú không có phóng viên thường trú hoạt động tại Việt Nam trong thời hạn 180 ngày liên tục.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bảng kê chi tiền của doanh nghiệp theo thông tư 200 và 133

6. Văn phòng thường trực phải thông báo cho Bộ Ngoại giao về việc đóng Văn phòng thường trực trước ngày đóng Văn phòng thường trực ít nhất 30 ngày làm việc và gửi lại Giấy phép thành lập Văn phòng thường trực cho Bộ Ngoại giao ít nhất là 30 ngày làm việc trước ngày đóng Văn phòng thường trực. ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày đóng cửa Văn phòng thường trú.

7. Khi có yêu cầu thay thế, bổ sung phóng viên thường trú, Văn phòng thường trú phải làm đầy đủ các thủ tục cần thiết quy định tại Điều 8 Nghị định này.

8. Khi có nhu cầu cử thêm phóng viên đến Cơ quan thường trú, Trưởng Cơ quan thường trú phải có văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định này đối với phóng viên. không thường trú. Phóng viên tăng cường không được hưởng quy chế phóng viên thường trú.

9. Cha, mẹ, vợ, chồng, con và những người thân thích khác của phóng viên thường trú không được tư cách là phóng viên thường trú và phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Điều 10. Thị thực nhập cảnh đối với phóng viên thường trú

Việc cấp, từ chối, hủy bỏ thị thực đối với phóng viên thường trú được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Phóng viên thường trú sẽ được cấp thị thực mới trong trường hợp được Bộ Ngoại giao cho phép tiếp tục được hưởng tư cách phóng viên thường trú tại Việt Nam.

Điều 11. Phóng viên thường trú bán chuyên trách

1. Phóng viên thường trú được phép đồng thời làm phóng viên thường trú cho Văn phòng thường trú của một cơ quan báo chí nước ngoài khác tại Việt Nam. Báo chí nước ngoài được cử phóng viên thường trú của mình ở nước ngoài kiêm nhiệm phóng viên thường trú tại Việt Nam.

2. Chế độ đối với phóng viên thường trú kiêm nhiệm như đối với phóng viên thường trú. Trường hợp đề nghị phóng viên thường trú làm phóng viên thường trú cho Văn phòng thường trú của một cơ quan báo chí nước ngoài khác thì phải có giấy chấp thuận của cơ quan báo chí nơi phóng viên thường trú đó.

Trên đây là thông tin chi tiết về mẫu đơn và trình tự, thủ tục xin thành lập cơ quan báo chí thường trú tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo Nghị định 88/2012/NĐ-CP. Chúng tôi hy vọng rằng nội dung của chúng tôi sẽ giúp trả lời các vấn đề của bạn.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận