Mẫu đơn đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo chi tiết nhất hiện nay

Mẫu đơn đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo gồm những gì? Mẫu đơn thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo? Làm thế nào để viết một ứng dụng? Các vấn đề liên quan?

Tôn giáo hay tôn giáo có thể được định nghĩa là một hệ thống văn hóa của các hành vi và thực hành được chỉ định, thế giới quan, thánh thư, nơi linh thiêng, lời tiên tri, đạo đức, hoặc các tổ chức, liên hệ nhân loại với các yếu tố siêu nhiên, siêu việt, hoặc tâm linh. Việc duy trì và nghiên cứu kinh điển ghi lại những niềm tin cơ bản của tôn giáo.

Những người theo một tôn giáo thường gặp nhau để thờ phượng, đọc kinh, đọc kinh, cầu nguyện, lễ bái và hỗ trợ tinh thần cho nhau. Vậy thủ tục thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo cần phải làm những gì? Mẫu đơn như thế nào? Đây là những thông tin chi tiết.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Mẫu đơn xin thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo gồm những gì?

Đơn đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo là văn bản của cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét việc thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo. Cơ quan ra quyết định là Bộ Nội vụ, cơ quan chịu trách nhiệm thi hành là Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo là đơn đề nghị được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo.

2. Mẫu đơn đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày… tháng… năm 2019

HỒ SƠ XIN THÀNH LẬP CƠ SỞ TÔN GIÁO

xem thêm: Sự vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin để giải quyết vấn đề tôn giáo của Đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay

Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14

– Căn cứ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Kính gửi: Ban Tôn giáo…………………….

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): …………..Trụ sở chính: …….

Đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo với các nội dung sau:

Tên cơ sở đào tạo tôn giáo: ……………………..

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………….

Địa điểm của cơ sở đào tạo tôn giáo: ………….

xem thêm: Ảnh hưởng của tôn giáo đối với văn minh Ấn Độ trong tiến trình lịch sử

Tiêu biểu:

Họ và tên: ………….. Sinh năm:……

Tên trong tôn giáo (nếu có): …………………….

Chức vụ, chức danh (nếu có): …………………….

Số CMND/Số hộ gia đìnhkhông bán đượcu/Số định danh cá nhân: ………….

Ngày và nơi cấp:…………….

Nơi cư trú: …………………….

Sự cần thiết thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo: ……………………

xem thêm: Cơ sở tôn giáo là gì? Điều kiện, thủ tục thành lập, công nhận cơ sở tôn giáo mới

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản tự nhận xét đánh giá năng lực cá nhân và hướng dẫn

TMTC TÔN GIÁO

3. Hướng dẫn viết đơn:

– Điền các thông tin sau:

+ Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ..Trụ sở chính:

+ Đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo với các nội dung sau:

Tên cơ sở đào tạo tôn giáo: ……

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): …

Địa điểm của cơ sở đào tạo tôn giáo:

Tiêu biểu:

xem thêm: Có được chuyển nhượng đất cơ sở tôn giáo?

Họ và tên:….. Sinh năm:……

Tên trong tôn giáo (nếu có):

Chức vụ, chức danh (nếu có):

Số CMND/Số hộ gia đìnhkhông bán đượcu/Số định danh cá nhân:

Ngày và nơi cấp:…

Nơi cư trú:

Sự cần thiết thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo:

– Gửi đơn đến Ban Tôn giáo

xem thêm: Tôn giáo là gì? Luật tín ngưỡng tôn giáo có những nội dung cơ bản nào?

4. Các vấn đề liên quan:

Cơ sở tôn giáo là Cơ sở tôn giáo là cơ sở hoạt động vì mục đích tôn giáo, bao gồm: Chùa, nhà thờ, nhà nguyện, nhà thánh, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo và các cơ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo. giáo viên.

Theo Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 quy định như sau:

– Trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

+ Trước khi thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức tôn giáo riêng, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị cho người đề nghị.phân cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này.

+ Hồ sơ đề xuất bao gồm: Văn bản yêu cầu nêu rõ lý do; tên tổ chức đề nghị; tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến ​​thành lập; tên tổ chức, người đại diện của tổ chức trước và sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; địa bàn hoạt động, số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc tại thời điểm thành lập; địa bàn hoạt động, số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước và sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; cơ cấu tổ chức, dự kiến ​​địa điểm đặt trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến ​​lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc; Điều lệ của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có); Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; Giấy tờ chứng minh có địa điểm đặt trụ sở hợp pháp.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch mới nhất

Thẩm quyền chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 60 ngày. kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Phù hợp tỷ lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do;

+ cơ quan quản lý nhà nước Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn. 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

xem thêm: Phân tích mối quan hệ giữa chuẩn mực pháp luật và chuẩn mực tôn giáo thông qua các ví dụ cụ thể

+ Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc ra văn bản về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, nếu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc thì văn bản chấp thuận hết hiệu lực.

Quyền của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

+ Hoạt động tôn giáo theo hiến chương, điều lệ và các văn bản có nội dung tương tự (gọi tắt là hiến chương) của tổ chức tôn giáo.

+ Tổ chức sinh hoạt tôn giáo.

+ Xuất bản kinh sách và các ấn phẩm khác về tôn giáo.

+ Sản xuất, xuất nhập khẩu vàHở?n phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo.

+ Cải tạo, nâng cấp, xây mới cơ sở tôn giáo.

xem thêm: Tôn giáo ở Ấn Độ? Ấn Độ theo tôn giáo nào nhiều nhất?

+ Nhận tài sản hợp pháp do tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tự nguyện tặng cho.

+ Các quyền khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều kiện để tổ chức được công nhận là tổ chức tôn giáo

– Là tổ chức của những người có cùng tín ngưỡng, có giáo lý, giáo luật, lễ nghi không trái với thuần phong, mỹ tục và lợi ích của dân tộc;

– Có hiến chương, điều lệ thể hiện tôn chỉ, mục đích, phương hướng hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc và không trái với quy định của pháp luật;

– Có đăng ký sinh hoạt tôn giáo và sinh hoạt tôn giáo ổn định;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản họp kết luận dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật mới nhất

– Có trụ sở, tổ chức và người đại diện theo pháp luật;

– Có tên gọi không trùng với tên gọi của tổ chức tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận

xem thêm: Nhân phẩm là gì? Khái niệm, đặc điểm, vai trò của chức sắc tôn giáo?

Thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo:

– Thủ tướng Chính phủ công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh, thành thành phố trung tâm;

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hồ sơ thành lập tôn giáo gồm các giấy tờ sau:

– Về đăng ký sinh hoạt tôn giáo

+ Công dân có nhu cầu tụ tập sinh hoạt tín ngưỡng, cầu nguyện, bày tỏ niềm tin đối với tôn giáo mà mình tin theo thì người đại diện gửi hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. xã.

+ Hồ sơ đăng ký: Văn bản đăng ký sinh hoạt tôn giáo ghi rõ tên tôn giáo, tôn chỉ, mục đích, họ tên người đại diện, nơi sinh hoạt, nội dung và hình thức tổ chức sinh hoạt, địa điểm, thời gian, số người sinh hoạt tại cơ sở. thời gian đăng ký; Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản trả lời; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

+ Điều kiện để được chấp thuận hoạt động tôn giáo: Tôn chỉ, mục đích, nội dung hoạt động không vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điều 15 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo; Người đại diện phải là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc.

xem thêm: Luật sư tư vấn quy định của pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo trực tuyến

Về đăng ký hoạt động tôn giáo: Để được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo, tổ chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đã sinh hoạt tôn giáo ổn định từ hai mươi năm trở lên, kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận và không vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 8 và Điều 15 Luật tín ngưỡng, tôn giáo. cô giáo 2016;

Trên đây là bài viết cung cấp thông tin về mẫu đơn, hướng dẫn viết đơn xin thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo và các thông tin pháp lý có liên quan.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo chi tiết nhất hiện nay của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận