Mẫu đơn đề nghị chuyển ngạch dành cho công chức, viên chức

Đơn xin chuyển ngạch cán bộ, công chức là gì? Hình thức thuyên chuyển viên chức? Thủ tục chuyển ngạch công chức, viên chức ? Mẫu đơn xin chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức?

Trường hợp viên chức có nhu cầu chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng ngạch thì thực hiện theo hình thức xét tuyển vào chức danh nghề nghiệp, không phải thi tuyển. tiêu chuẩn xét tuyển theo quy định. Trường hợp viên chức muốn thăng hạng từ ngạch thấp hơn lên ngạch cao hơn liền kề và cùng ngành, lĩnh vực thì thực hiện dưới hình thức xét nâng ngạch và thông qua hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Tiêu đề. Công chức muốn chuyển ngạch thuộc một trong hai trường hợp này sẽ phải làm hồ sơ đề nghị chuyển ngạch. Hồ sơ phải có đầy đủ bản sao các văn bằng chứng chỉ, quyết định tuyển dụng, quyết định xếp lương kèm theo đơn xin chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức. Vậy hình thức này được quy định như thế nào, soạn thảo như thế nào?

1. Đơn xin chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức là gì?

Đơn xin chuyển ngạch công chức, viên chức là văn bản do công chức, viên chức có nhu cầu chuyển ngạch viết gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để đề nghị được thăng tiến trong công việc như đổi lương, chuyển ngạch. ngạch công chức.

Mục đích của việc xin chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức: khi cán bộ, công chức có nhu cầu chuyển ngạch sẽ làm đơn đề nghị chuyển ngạch gửi cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích đề nghị chuyển ngạch. hạn ngạch. Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận đơn và xem xét, quyết định chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức.

2. Mẫu đơn đề nghị chuyển ngạch công chức, viên chức:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

ĐƠN XIN CHUYỂN KHOẢN

Từ ngạch: …………. lên hạng:………….

Kính thưa:………

Tên tôi là: …………

xem thêm: Quy định về chuyển ngạch viên chức? Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng?

Ngày sinh: ………..

Trình độ đào tạo: ……………….

Đã xếp: ………… Lần xếp: …………

Hệ số lương hiện hưởng:…………..

Vị trí hiện tại:…………..

Sau khi nghiên cứu các điều kiện xét chuyển ngạch tại Văn bản số…………ngày…. tháng ……. năm ……. của …………..Tôi thấy có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét nâng ngạch và công việc tôi đang đảm nhận đã có các bộ phận theo quy định của …………..

Tôi làm đơn này kính đề nghị nhà trường xem xét cho tôi được chuyển trường.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này đơn đề nghị xét chuyển lớp, gồm có:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

xem thêm: Điều kiện chuyển ngạch viên chức sang ngạch giáo viên năm 2022

1. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch chuyển ngạch (có xác nhận của nhà nước).

2. Bản sao quyết định tuyển dụng (có xác nhận của nhà nước)

3. Bản sao quyết định lương hiện hưởng (có xác nhận của nhà nước).

NỮ ĐƯƠNG ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

Người viết đơn là công chức, viên chức muốn chuyển ngạch cần ghi đầy đủ thông tin cá nhân: họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đang xếp, thời gian chuyển ngạch, hệ số lương hiện hưởng, chức vụ hiện hưởng;

Nội dung đơn nêu lý do chuyển nhượng, đề nghị chuyển nhượng kèm theo tài liệu, hồ sơ chuyển nhượng.

xem thêm: Chuyển bảng lương từ viên chức sang chuyên viên

3. Hình thức chuyển công chức:

Việc điều động viên chức có thể được thực hiện theo hai cách sau:

+ Trường hợp viên chức muốn chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng ngạch thì thực hiện bằng hình thức thi tuyển chức danh nghề nghiệp, không phải qua thi tuyển. tiêu chuẩn tuyển sinh quy định.

+ Trường hợp viên chức muốn thăng hạng từ ngạch thấp hơn lên ngạch cao hơn liền kề và cùng ngành, lĩnh vực thì thực hiện bằng hình thức xét nâng ngạch và thông qua hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Tiêu đề. .

Cơ quan có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy định về nội dung, hình thức tổ chức thi hoặc xét nâng chức danh nghề nghiệp viên chức là Bộ quản lý chuyên môn nghiệp vụ của viên chức. Tiêu đề.

Ngoài đơn vị, cơ quan cử công chức dự thi hoặc tham gia thi tuyển, chuyển, nâng ngạch công chức phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn của viên chức đó. Ngoài ra, phải quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ tham gia kiểm tra, xét tuyển.

Thẩm quyền tổ chức thi, xét nâng ngạch viên chức

Căn cứ Điều 33 Nghị định số 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có quy định về thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét nâng ngạch viên chức cụ thể:

“1. Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ về nội dung đề án và tiêu chuẩn xét thăng hạng.

xem thêm: Quy định về xếp lương, cách tính hệ số lương khi chuyển ngạch

Xem thêm bài viết hay:  Hợp tác đầu tư là gì? Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư cá nhân?

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II sau khi có ý kiến ​​của Bộ Nội vụ về nội dung. của dự án và các tiêu chí khuyến mãi.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chỉ tiêu thăng hạng và tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền cho cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thi, xét thăng hạng lên hạng III, hạng IV chức danh nghề nghiệp.

4. Việc phân công, phân cấp tổ chức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. quyền lực của đảng.”

Ngoài 2 trường hợp trên, quy định tại Điều 41 – Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định, viên chức được xét chuyển thành viên chức mà không phải qua thi tuyển nếu:

+ Công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 32 Nghị định 115 thì được xét đặc cách nâng ngạch viên chức khi được công nhận hoặc bổ nhiệm giữ chức vụ có yêu cầu về ngạch. Chức danh nghề nghiệp cao hơn chức danh nghề nghiệp hiện hành.

+ Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có văn bản kèm theo bản sao tài liệu chứng minh tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng đặc cách của viên chức theo quy định tại Khoản 1 Điều 41, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức. người lao động xem xét, quyết định

Từ ngày 1/7/2020, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi có hiệu lực, các quy định về chuyển đổi từ viên chức sang công chức cũng có nhiều thay đổi. Trong đó, trường hợp viên chức được tuyển dụng vào công chức:

+ Chính thức đưa các quy định về viên chức được tuyển dụng vào công chức vào Luật.

xem thêm: Phân biệt nâng bậc lương và chuyển bậc lương trong quản lý viên chức

+ Bổ sung điều kiện mới: công chức phải không trong thời hạn bị xử lý kỷ luật, không trong thời gian thi hành các quy định liên quan đến xử lý kỷ luật.

Thủ tục chuyển viên chức thành công chức:

Đối với viên chức được chuyển sang công chức thực hiện như đối với trường hợp xét tuyển không qua thi tuyển công chức nêu tại Khoản 4 – Điều 10 – Thông tư số 13/2010/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Khoản 3 – Điều 1 – Thông tư số 03/2019/TT-BNV.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng gia công may mặc và hướng dẫn cách soạn thảo

Khi tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp quy định tại Điều 33 Nghị định này thực hiện các nhiệm vụ sau: :

1. Xây dựng đề án tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

2. Tổng hợp nhu cầu về tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và danh sách viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

3. Thành lập Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

4. Quyết định tổ chức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

xem thêm: Thời gian nâng bậc lương khi chuyển ngạch

5. Công nhận kết quả thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

6. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức kiểm tra, phúc khảo của Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

4. Thủ tục chuyển công chức, viên chức:

Thủ tục xét chuyển viên chức thành công chức được thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Lập hồ sơ chuyển ngạch viên chức

Hồ sơ được lập theo quy định về hồ sơ công chức.

Bước 2: Thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch

Căn cứ Khoản 11 – Điều 1 – Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

Hội đồng này gồm 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

xem thêm: Xử lý thế nào khi cùng ngạch nhưng lương thấp hơn?

Chủ tịch Hội đồng: người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan quản lý công chức.

Phó Chủ tịch Hội đồng: người đứng đầu bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan quản lý công chức.

Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng: công chức phòng tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan quản lý công chức.

Các thành viên khác: đại diện một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến vị trí tuyển dụng.

Trong đó, Hội đồng này có nhiệm vụ thẩm tra điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của công chức; Kiểm tra kiến ​​thức chung, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ…

Bước 3: Hình thức và nội dung kiểm tra

Căn cứ yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và do người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị chuyển ngạch dành cho công chức, viên chức của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận