Mẫu đơn đề nghị cấp mã tổ chức phát hành thẻ chi tiết nhất

Mẫu đơn xin cấp mã số thẻ là gì? Mẫu đơn xin cấp mã tổ chức phát hành thẻ? Làm thế nào để viết một ứng dụng? Thủ tục nộp đơn?

Mã tổ chức phát hành thẻ (Bank Identity Number – viết tắt là BIN) là một dãy số bao gồm: ngân hàng việt nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) tại Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng, mã BIN do tổ chức tài chính quốc tế cấp và mã BIN của các quốc gia khác.

Trường hợp thẻ có BIN do tổ chức quốc tế cấp hoặc thẻ có BIN của quốc gia khác, việc cấp, sử dụng và quản lý BIN thực hiện theo quy định của tổ chức tài chính quốc tế hoặc quốc gia cấp BIN đó. Tôi muốn cấp mã tổ chức phát hành thẻ thì làm đơn đăng ký như thế nào? Thủ tục như thế nào? Mời bạn đọc bài viết dưới đây.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài Trực tuyến 24/7:

1. Mẫu đơn xin cấp mã số tổ chức phát hành thẻ là gì?

Đơn đề nghị cấp mã tổ chức phát hành thẻ là mẫu đơn cung cấp các thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp mã tổ chức phát hành thẻ.

Đơn đề nghị cấp mã tổ chức phát hành thẻ là mẫu đơn được lập để đề nghị cấp mã tổ chức phát hành thẻ.

2. Mẫu đề nghị cấp mã tổ chức phát hành thẻ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

……., ngày tháng năm …

HỒ SƠ CẤP MÃ SỐ THẺ TỔ CHỨC CẤP

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán)

– Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng/Giấy phép hoạt động ngân hàng số….. ngày….. tháng…. năm….;

– Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã số tổ chức thẻ ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư…… .ngày…tháng…năm…của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét cấp mã số tổ chức phát hành thẻ (BIN) cho tổ chức phát hành thẻ:

1. Tên tổ chức phát hành thẻ:

2. Địa điểm Trụ sở chính:

3. Thời gian dự kiến ​​đưa mã BIN vào sử dụng:

4. Tóm tắt mục đích sử dụng BIN gắn với sản phẩm thẻ cụ thể:

Sau khi được cấp mã BIN, chúng tôi cam kết sẽ đưa mã BIN vào sử dụng trong thời hạn quy định, đúng mục đích sử dụng và chấp hành nghiêm chỉnh các Quy định về cấp, sử dụng và quản lý mã BIN của NHPH. hàng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các giấy tờ kèm theo đơn này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin cấp lại mã số thuế doanh nghiệp và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức phát hành thẻ

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

3. Hướng dẫn làm đơn:

Chỉ định các mục trong ứng dụng như:

1. Tên đơn vị phát hành thẻ: (tên là gì)

2. Địa chỉ Trụ sở: (ở dâu, ghi rõ địa chỉ)

3. Thời gian dự kiến ​​đưa mã BIN vào sử dụng: (ngày cụ thể)

4. Tóm tắt mục đích sử dụng mã BIN của sản phẩm thẻ cụ thể: (ghi rõ mục đích sử dụng mã BIN)

4. Thủ tục hồ sơ:

Căn cứ vào thông tư Con số: 26/2019/TTNHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007 của Hệ thống. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

– Tại Điều 4. Đối tượng được cấp mã BIN là:

BIN được cấp cho các tổ chức được phát hành thẻ theo quy định của pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng.

– Tại Điều 6. Thủ tục cấp BIN như sau:

+ Khi có nhu cầu được cấp mã BIN, TCPHT gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến NHNN Việt Nam (Vụ Thanh toán) hoặc qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của NHNN. Việt Nam, Đơn đề nghị cấp BIN theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quy chế này.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp BIN hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định cấp BIN cho TCPHT và thông báo bằng văn bản hoặc thông qua điện thoại. Dịch vụ công trực tuyến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dành cho các tổ chức phát hành thẻ.

+ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp một BIN duy nhất cho mỗi tổ chức phát hành thẻ đủ điều kiện cấp BIN.”

– Tại Điều 7. Quản lý BIN như sau:

+. Tổ chức phát hành thẻ được phép sử dụng các chữ số sau số BIN đã phát hành để phân biệt loại sản phẩm, dịch vụ, công nghệ thẻ hoặc vị trí địa lý. Tổ chức phát hành thẻ phải ban hành quy định nội bộ về quản lý và sử dụng mã BIN, bao gồm mã BIN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp và mã do tổ chức phát hành thẻ tự thiết lập.

+ Trong vòng 180 ngày kể từ ngày cấp BIN, TCPHT thẻ phải có trách nhiệm đưa BIN vào sử dụng. Trường hợp tổ chức phát hành thẻ không sử dụng BIN trong thời hạn quy định,tôi phải có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán) đề nghị gia hạn. Thời gian gia hạn tối đa là 90 ngày kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấp nhận việc gia hạn theo đơn đề nghị gia hạn của TCPHT.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng Bảo hiểm y tế và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

+ TCPHT phải sử dụng đúng mục đích mã BIN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp trong hồ sơ cấp mã BIN và không được chuyển nhượng BIN dưới mọi hình thức. trường hợ hơip thay đổi tên TCPHT, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi tên TCPHT phải thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán) về việc thay đổi. thay đổi tên tổ chức của bạn.

+ Trường họcợ hơip tổ chức phát hành thẻ (đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp BIN) bị sáp nhập hoặc hợp nhất, tổ chức phát hành thẻ được hình thành sau khi sáp nhập, hợ hơiMột mã BIN được chọn nhiều nhất trong số các mã BIN đang sử dụng của các tổ chức phát hành thẻ tham gia sáp nhập, hợ hơip nhất. Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày hợp nhất, hợ hơiTối đa, tổ chức phát hành thẻ hình thành sau khi sáp nhập, hợp nhất có trách nhiệm chuyển đổi thẻ của các tổ chức phát hành thẻ có BIN chưa chọn sang BIN đã chọn. hkhông bán đượcTrong thời hạn này, TCPHT có văn bản thông báo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán) về việc chấm dứt việc không chọn BIN.

+ Trường hợp TCPHT thay đổi hình thức pháp lý theo quy định về tổ chức lại các TCTD, TCPHT được tiếp tục sử dụng mã BIN hiện hành do NHNN Việt Nam cấp. . Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi hình thức pháp lý, TCPHT phải thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán) về việc sử dụng BIN đã được chấp thuận. cấp tại tổ chức của bạn; đồng thời chịu mọi trách nhiệm hoặc rủi ro phát sinh đối với mã BIN trong quá trình chuyển đổi hình thức pháp lý và cam kếtkhông bán đượct chấp hành đầy đủ các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động thẻ ngân hàng.

+. trường hợ hơip tổ chức phát hành thẻ (đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp BIN) là chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép chuyển đổi mô hình hoạt động sang ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Sau khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, ngân hàng 100% vốn nước ngoài được sử dụng lại mã BIN của chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà không phải làm thủ tục cấp BIN theo quy định tại Điều 6 Quy chế này. Trong quá trình bàn giao, nhận bàn giao BIN:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử mới nhất

Chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày chuyển BIN cho ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán) về việc chuyển này. Trong thời gian mã BIN đã được chuyển cho ngân hàng 100% vốn nước ngoài nhưng chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa làm thủ tục chấm dứt hoạt động thì chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ngừng ngay việc phát hành thẻ có mã BIN. được cấp;

Ngay sau khi nhận được chuyển mã BIN, ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thực hiện phát hành thẻ và cung ứng các dịch vụ liên quan đến thẻ có mã BIN được chuyển. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được BIN chuyển giao, ngân hàng 100% vốn nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán) về việc sử dụng BIN đã chuyển giao. giao; đồng thời cam kết chấp hành đầy đủ các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động thẻ ngân hàng.”

Việc rút BIN được quy định như sau:

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu hồi BIN đã cấp cho TCPHT khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

+ Khi phát hiện các thông tin, bằng chứng trong hồ sơ cấp BIN không chính xác, sai lệch;

+ TCPHT bị giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động;

+ Sau thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều 7, TCPHT không đưa BIN vào sử dụng;

+ Sau thời hạn quy định tại khoản 4 Điều 7 mà TCPHT không có văn bản thông báo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấm dứt sử dụng BIN thì không hợp lệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 5. Khoản 6 Điều 7 Quy định này;

+ Sử dụng mã BIN sai mục đích đã nêu trong Giấy đề nghị cấp BIN.

– Văn bản thu hồi BIN của NHNN gửi cho TCPHT, trừ trường hợp quy định tại điểm b, khoản 1, điều 8. Thu hồi mã pin Thông tư số: 26/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số mã PIN điều của Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng ban hành kèm theo quyết định số 38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007 của Thống đốc ngân hàng. nhà nước việt nam

Trên đây là những thông tin cơ bản và cần thiết nhất, hướng dẫn cách làm đơn đăng ký, thủ tục xin cấp mã số tổ chức phát hành thẻ chi tiết nhất.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị cấp mã tổ chức phát hành thẻ chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận