Mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN kinh doanh dịch vụ kế toán mới nhất

Vấn đề pháp lý về cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán ? Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán gồm những gì? Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ kế toán? Hướng dẫn mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán ?

Tổ chức muốn kinh doanh dịch vụ kế toán phải được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Như vậy, Giấy chứng nhận là tài liệu chứng minh tính hợp pháp của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này nên khi có những trường hợp đặc biệt như mất mát, hư hỏng hoặc các trường hợp khác thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện. cung cấp dịch vụ kế toán.

Cơ sở pháp lý:

– Luật kế toán 2015

– Thông tư 297/2016/TT-BTC cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Pháp lý cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán ?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam. Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Luật kế toán 2015

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán trong các trường hợp sau:

– Có sự thay đổi về tên, đại diện pháp lýgiám đốc, tổng giám đốc và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam;

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán bị mất hoặc bị hư hỏng.

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;

– Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đã được cấp, trừ trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán bị mất hoặc bị hư hỏng.

– Các tài liệu khác liên quan đến việc xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán (nếu có).

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải đề nghị Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi nội dung hoặc kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán bị phát hiện. Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán bị mất hoặc bị hư hỏng. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị chấp thuận làm trợ lý báo chí, cộng tác viên mới nhất

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Khi cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, Giấy chứng nhận phải đảm bảo các nội dung sau:

– Tên doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán; Tên doanh nghiệp làm dịch vụ kế toán bằng tiếng nước ngoài (nếu có); Tên viết tắt (nếu có); Địa chỉ trụ sở chính;

– Họ, tên người đại diện theo pháp luật, họ, tên Giám đốc (Tổng giám đốc) của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán;

– Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;

– Điều khoản và điều kiện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải tuân thủ khi sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Những thay đổi phải được thông báo cho Bộ Tài chính

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi một trong các nội dung sau đây, doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính:

+ Danh sách kế toán viên đang hành nghề tại doanh nghiệp;

+ Không đáp ứng một, một số hoặc tất cả các điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán quy định tại Điều 60 của Luật này;

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

+ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, tỷ lệ góp vốn của các thành viên;

+ Tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán;

+ Thành lập, chấm dứt hoạt động hoặc thay đổi tên, địa chỉ của chi nhánh kinh doanh dịch vụ kế toán;

+ Thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, giải thể.

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi một trong các nội dung sau, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính:

+ Danh sách kế toán viên hành nghề;

+ Tên, địa chỉ của hộ kinh doanh;

+ Tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.

2. Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán là gì?

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán là văn bản cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ kế toán, chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ kế toán. xí nghiệp. Kế toán viên nước ngoài tại Việt Nam nếu đáp ứng đủ điều kiện thì gửi Bộ Tài chính đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán trong một số trường hợp nhất định.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Yên Bái [Ly hôn nhanh tại Yên Bái]

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán dùng để thể hiện nguyện vọng của tổ chức được cấp lại Giấy chứng nhận, làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp lại, căn cứ để quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán xuyên suốt. Quốc gia.

3. Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ kế toán:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán trong trường hợp thay đổi tên, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, Tổng giám đốc, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. , chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam:

TÊN CÔNG TY
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

….., ngày……tháng…..năm 20…

ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Kính gửi: Bộ Tài chính

1. Tên doanh nghiệp:…….

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……..

Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………….

2. Địa chỉ trụ sở chính: ………… Số điện thoại:…………….. Số fax:…………………….

Địa chỉ giao dịch: ……..

3.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy tờ khác có giá trị tương đương) số … do … (tên cơ quan cấp)… cấp lần đầu ngày … tháng … ….., được thay đổi lần thứ … ngày … tháng … năm …

4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán số ………….. cấp lần đầu ngày …. tháng … năm…… (cấp lại ngày … tháng … năm…).

Đề nghị Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho (tên doanh nghiệp) thay thế Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán số …. ban cho …. ngày tháng năm ……. theo quy định của Luật kế toán.

5.Nội dung đề nghị thay đổi

(Tên doanh nghiệp) đề nghị đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo nội dung sau:

Nội dung thay đổi:

Lý do cấp lại:

6. Hồ sơ kèm theo bao gồm:

7. Doanh nghiệp xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đơn và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo đơn này./.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị bãi bỏ đường ngang và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán bị mất hoặc bị hư hỏng:

TÊN CÔNG TY
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

….., ngày….. tháng….. năm 20…

ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Kính gửi: Bộ Tài chính

1. Tên doanh nghiệp:……

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………….

Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…….

2. Địa chỉ trụ sở chính: ….. Số điện thoại: …………………… số fax: ………….

Địa chỉ giao dịch: ………….

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy tờ khác có giá trị tương đương) số… do … (tên cơ quan)… cấp lần đầu ngày … tháng … …., thay đổi lần thứ … ngày … tháng . .. năm …

4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán số ………….. cấp lần đầu ngày …. tháng … năm…… (cấp lại lần thứ…… ngày … tháng … năm … ).

Đề nghị Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho (tên doanh nghiệp) để thay thế Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán số …. ban cho …. ngày tháng năm …. theo quy định của Luật kế toán.

5. Lý do cấp lại: ..

6. Hồ sơ kèm theo gồm: ………….

7. Doanh nghiệp xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đơn và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo đơn này./.

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Hướng dẫn mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán:

Thông tin chung:

– Người làm đơn phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm viết đơn.

– Tên của doanh nghiệp được ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, số, cơ quan cấp và ngày cấp cũng được ghi trong tài liệu này.

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán ghi rõ số và ngày cấp lần trước.

– Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu riêng.

Thông tin cá nhân:

– Lý do cấp lại theo mẫu 4.1 là do thay đổi nội dung.

– Lý do cấp lại theo mẫu 4.2. là do mất mát, hư hỏng, mất mát.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN kinh doanh dịch vụ kế toán mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận