Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch mới nhất năm 2023

Đối với dự án xây dựng trong khu đô thị, chủ đầu tư còn phải đáp ứng các điều kiện về quản lý quy hoạch đô thị và làm thủ tục tại cơ quan nhà nước để được cấp phép dự án. Quy trình xin phép quy hoạch được thực hiện như thế nào?

1. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch là gì?

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật Quy hoạch 2017, Luật số 21/2017/QH14 định nghĩa về quy hoạch như sau: “Quy hoạch là sự sắp xếp, phân bổ trong không gian của các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng. An ninh gắn liền với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên một vùng lãnh thổ xác định nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ xác định. “.

Theo Khoản 2 Điều 3 Luật Đất đai: “Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ, khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho mục đích phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên cơ sở sử dụng đất. tiềm năng và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực cho từng vùng kinh tế – xã hội, đơn vị hành chính trong thời gian xác định. xác định”.

Như vậy, có thể hiểu: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch là đơn do nhà đầu tư lập và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xin cấp giấy phép quy hoạch. Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch được lập theo mẫu quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. ;

2. Soạn thảo hồ sơ xin phép quy hoạch khi nào?

Các trường hợp được cấp giấy phép quy hoạch như sau:

– Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết

– Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung trong đô thị đã có quy hoạch phân khu nhưng chưa đủ căn cứ lập quy hoạch chi tiết.

– Dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, trừ nhà ở.

– Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung, công trình riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt mà cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với khu đất.

3. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch mới nhất:

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_______________

HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Dùng cho dự án đầu tư xây dựng riêng lẻ)
_________

Kính thưa:…….

1. Chủ đầu tư:……..

– Người đại diện: Chức vụ:……..

– Địa chỉ nhà:…….

– Số nhà:………. Đường …………..Phường (xã)……

– Tỉnh, thành phố:……..

– Số điện thoại:……….

2. Vị trí, quy mô xây dựng:……..

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin rút khỏi ban chấp hành Công đoàn mới nhất 2022

– Phường (xã)…….Quận (quận)……

– Tỉnh, thành phố: …..

– Phạm vi ranh giới: ….

– Quy mô, diện tích: ….. (ha).

– Hiện trạng sử dụng đất: ….

3. Nội dung đầu tư:…..

– Chức năng công trình:……..

– Mật độ xây dựng: ………%

– Chiều cao công trình:……..m

– Số tầng: ……..

– Hệ số sử dụng đất:………

– Tổng diện tích sàn dự kiến:…….m2.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến:…….

5. Cam đoan: Tôi xin cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

…., ngày tháng năm.

Người xin việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
___________________

HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Dùng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)
_________

Kính thưa: ……..

1. Chủ đầu tư: ………….

– Người đại diện: …………Chức vụ: …………

– Địa chỉ nhà: ……

– Số nhà:………….. Đường…………..Phường (xã)….

– Tỉnh, thành phố: …..

– Số điện thoại: …….

2. Vị trí, quy mô diện tích dự kiến ​​đầu tư:……

– Phường (xã)……Quận (quận) …..

– Tỉnh, thành phố:……..

– Dự kiến ​​quy mô đầu tư: …..

– Quy mô, diện tích:………… (ha).

– Hiện trạng sử dụng đất……………….

3. Nội dung đầu tư: …

– Công năng dự kiến:…….

– Cơ cấu sử dụng đất quy hoạch:…….

4. Tổng mức đầu tư dự kiến:…….

5. Cam đoan: Tôi xin cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

…, ngày tháng năm..

Người xin việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch:

Để: Điền thông tin cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi nộp hồ sơ xin phép quy hoạch

Thông tin cá nhân của nhà đầu tư:

Họ và tên: Viết đầy đủ họ, chữ đệm, tên theo giấy khai sinh/CMND/CCCD bằng chữ in hoa

Mục: Ngày tháng năm sinh, hộ khẩu thường trú,.. khai đầy đủ, chính xác

Phần địa điểm, quy mô khu vực dự kiến ​​đầu tư: Nhập địa điểm thực hiện công trình đầu tư và quy mô dự án

– Phường (xã)……Quận (quận) …..

– Tỉnh, thành phố:……..

– Dự kiến ​​quy mô đầu tư: …..

– Quy mô, diện tích:………… (ha).

Nêu rõ địa điểm thực hiện đầu tư công trình và quy mô công trình

– Hiện trạng sử dụng đất:

Nội dung đầu tư: …

– Công năng dự kiến: Ví dụ: Công trình xây dựng, công trình nhà xưởng, nhà máy, v.v.

– Cơ cấu sử dụng đất quy hoạch:…….

Tổng mức đầu tư dự kiến:…

Phần cam kết: Chủ đầu tư viết bản cam kết, ký tên và ghi rõ họ tên.

5. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 thay thế Luật Đất đai số 13/2003/QH11, các nguyên tắc sau được lưu ý:

– Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe máy, xe ô tô mới nhất

– Soạn thảo từ tổng thể đến chi tiết; quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; phương án sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phải bảo đảm tính cụ thể, tính liên kết các vùng kinh tế – xã hội; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã.

– Sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả.

– Khai thác hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu.

– Bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

– Dân chủ, cởi mở.

– Bảo đảm ưu tiên dành quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.

– Quy hoạch, kế hoạch ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

4. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng.

5. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

Kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm.

Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm.

6. Thủ tục cho phép quy hoạch:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch bao gồm các tài liệu sau:

Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Sơ đồ vị trí địa điểm xin phép quy hoạch;

Dự kiến ​​phạm vi, ranh giới khu đất sử dụng đất quy hoạch đô thị;

Dự kiến ​​nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;

Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để thực hiện dự án.

Bước 2: Gửi đi

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nội dung và giấy tờ trong bộ hồ sơ nêu trên, chủ đầu tư gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch. Hiện nay, cơ quan có thẩm quyền cấp phép quy hoạch là Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện, thành phố. Việc xác định cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép phụ thuộc vào quy mô của dự án và ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, lịch sử của thành phố.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu lệnh bắt bị can để tạm giam (37/HS) mới nhất năm 2023

Bước 3: giải quyết hồ sơ

Căn cứ yêu cầu quản lý và kiểm soát phát triển đô thị, Quy chế quản lý theo quy hoạch đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến ​​trúc đô thị, đề xuất của chủ đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người lập quy hoạch các cấp có trách nhiệm xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến ​​các cơ quan có liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch về nội dung giấy phép quy hoạch. Thời gian thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến ​​không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép quy hoạch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định, cấp giấy phép quy hoạch của cơ quan quản lý quy hoạch các cấp.

Bước 4: Trả kết quả

Hết thời hạn giải quyết hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền trả kết quả cho chủ đầu tư đã đề nghị cấp phép. Sử dụng giấy phép quy hoạch bao gồm các nội dung sau: chủ đầu tư; phạm vi, ranh giới, diện tích đất khu quy hoạch đô thị; các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về tầng cao công trình, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng đối với khu đất…

Thứ hai, quy định về kinh doanh nhà ở sẽ hình thành trong tương lai

Nhà ở, công trình hình thành trong tương lai là nhà ở, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng, chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của tổ chức, cá nhân được đưa vào kinh doanh, nhưng phải đáp ứng một số điều kiện. Cụ thể, theo Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, điều kiện để bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh như sau:

Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng, giấy tờ nghiệm thu. việc hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ của dự án; đối với nhà chung cư, nhà hỗn hợp hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu phần móng hoàn thành của nhà đó;

– Có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua và nhận văn bản trả lời về việc đủ điều kiện đưa nhà ở vào giao dịch;

– Được bảo lãnh bởi ngân hàng thương mại đủ điều kiện theo công bố của Ngân hàng Nhà nước.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận