Mẫu đơn đăng ký gia đình văn hóa và hướng dẫn cách viết

Danh hiệu gia đình văn hóa? Đơn Gia Đình Văn Hóa là gì? Mẫu đăng ký gia đình văn hóa mới nhất? Hướng dẫn viết đơn đăng ký gia đình văn hóa?

Gia đình là tế bào của xã hội. Xã hội muốn phát triển thì gia đình phải tự hoàn thiện mình, phải luôn cố gắng tránh xa các tệ nạn xã hội. Khi xét thấy các hộ gia đình đủ điều kiện tham gia xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa thì làm đơn gửi cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa. Vậy đơn gia đình văn hóa là gì? Có quy định pháp luật nào về hồ sơ đăng ký gia đình văn hóa không?

Cơ sở pháp lý:

– Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Làng văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

1. Thế nào là danh hiệu Gia đình văn hóa?

Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Làng văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

“Điều 6. Tiêu chuẩn danh hiệu Gia đình văn hóa

1. Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú gồm các tiêu chí sau:

a) Các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật; không bị kỷ luật trong công tác và học tập;

b) Chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng nơi cư trú;

c) Treo Quốc kỳ trong các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy định;

đ) Tham gia một trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở nơi cư trú; thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao;

đ) Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định;

đ) Tham gia bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương;

g) Chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường, đổ rác thải, chất thải đúng giờ, đúng nơi quy định;

h) Tham gia đầy đủ các phong trào nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài; sinh hoạt cộng đồng tại nơi cư trú;

i) Không vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh;

k) Không vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy;

l) Không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông như: Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tham gia giao thông trái luật.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu công văn hỏi đáp gửi Chi cục thuế mới nhất năm 2023

2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; Tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng, bao gồm các tiêu chí sau:

a) Ông, cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng;

b) Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, bình đẳng, hòa thuận, chung thủy;

c) Thực hiện tốt chính sách dân số; thực hiện bình đẳng giới;

d) Thành viên gia đình tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe;

đ) Thành viên gia đình có nếp sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội;

e) Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả, bao gồm các tiêu chí sau đây:

a) Kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ các nguồn thu nhập chính đáng;

b) Tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội do địa phương tổ chức;

c) Người trong độ tuổi lao động đang tích cực lao động và có thu nhập chính đáng;

đ) Trẻ em trong độ tuổi được đến trường;

d) Sử dụng nước sạch;

e) Có công trình phụ hợp vệ sinh;

g) Có phương tiện nghe, nhìn và thường xuyên tiếp cận thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội.”

Trình tự xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” hàng năm được quy định cụ thể tại Điều 9 Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”:

“Thứ nhất. Trưởng khu dân cư căn cứ đơn đăng ký tham gia thi đua và bảng tự đánh giá của hộ gia đình để lập danh sách các gia đình đủ điều kiện bình xét.

2. Trưởng khu dân cư triệu tập cuộc họp bình xét, cho điểm theo thang điểm, thành phần gồm có:

a) Cấp uỷ, trưởng khu dân cư, trưởng ban công tác mặt trận, đại diện các ngành, đoàn thể;

b) Đại diện hộ gia đình trong danh sách được nhận xét.

3. Tổ chức họp bình xét:

a) Cuộc họp được tiến hành khi có 60% số người được triệu tập trở lên tham dự;

b) Hình thức lấy ý kiến: bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết;

c) Kết quả bình xét: Gia đình được đề nghị đạt danh hiệu Gia đình văn hóa khi có 60% thành viên dự họp đồng ý trở lên.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả họp bình xét, Trưởng khu dân cư lập hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Nghị định này trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt. phán quyết.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản mới nhất

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (Mẫu 11).

2. Đơn đăng ký gia đình văn hóa là gì?

Đơn đăng ký gia đình văn hóa là đơn do các hộ gia đình có nhu cầu đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa gửi đến cụm dân cư và chính quyền địa phương.

Đơn đăng ký gia đình văn hóa là văn bản ghi lại các thông tin liên quan đến hộ gia đình muốn được phong tặng danh hiệu gia đình văn hóa. Ngoài ra, đơn đăng ký gia đình văn hóa còn là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa cho hộ gia đình đăng ký.

3. Bản đăng ký gia đình văn hóa:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

.., ngày… tháng… năm 20. .

ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI XÂY DỰNG DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA

Năm…..

Kính thưa:…

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Thực hiện Nghị định số …/2018/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Gia đình:….

Địa chỉ nhà:…….

Đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm…

Đề nghị thôn (thôn, bản, làng, bản, tổ dân phố) theo dõi quá trình phấn đấu của hộ gia đình: ………… vào năm…/.

TM. KHU DÂN CƯ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ HỘ

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn viết đơn đăng ký gia đình văn hóa:

Người làm đơn cung cấp thông tin về gia đình mình, địa chỉ của gia đình gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét. Cuối đơn, chủ hộ thay mặt gia đình ký tên, viết kèm theo xác nhận của khu dân cư, cụm dân cư, chính quyền địa phương nơi hộ gia đình sinh sống.

Việc bình xét, công nhận “Gia đình văn hóa”; khu dân cư văn hóa phải thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và thời hạn. Thống nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với việc thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Gia đình văn hóa”; khu định cư văn hóa.

Xem thêm bài viết hay:  Bản nhận xét của đảng viên giúp đỡ quần chúng vào Đảng

Danh hiệu “Gia đình văn hóa” do Chủ tịch UBND xã công nhận mỗi năm một lần; được công nhận và kèm theo Giấy công nhận 3 năm một lần.

Khu dân cư văn hóa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận 3 năm một lần.

Theo Điều 5, Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Làng văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” quy định về Thang điểm, phương thức chấm điểm đối với danh hiệu Gia đình văn hóa, khu vực. dân cư văn hóa

“1. Thang điểm tối đa làm căn cứ xét công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa (Mẫu 04) và Khu dân cư văn hóa (Mẫu 06) là 100 điểm.

2. Tổng số điểm của từng tiêu chí quy định tại Điều 6 và Điều 12 Nghị định này không thấp hơn 50% số điểm tối đa.

3. Cách chấm điểm xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa được thực hiện như sau:

a) Hộ gia đình thuộc huyện thuộc thành phố trực thuộc trung ương: Đạt từ 90 điểm trở lên;

b) Hộ gia đình ở xã, phường, thị trấn miền núi, hải đảo, xã đặc biệt khó khăn hoặc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Chính phủ: Từ 60 điểm trở lên;

c) Hộ gia đình không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này: Điểm 85 điểm trở lên.

4. Cách chấm điểm để xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa như sau:

a) Khu dân cư thuộc các quận, khu vực nông thôn thuộc thành phố trực thuộc trung ương: Điểm từ 90 điểm trở lên;

b) Khu dân cư thuộc xã, phường, thị trấn miền núi, hải đảo, xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ: Điểm 60 điểm trở lên;

c) Khu dân cư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều này: Điểm từ 80 điểm trở lên.

5. Giấy khen Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa được tặng không quá 15% trong tổng số gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa đủ 03 năm liên tục, khu dân cư được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa. khu dân cư văn hóa 5 năm liền.”

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đăng ký gia đình văn hóa và hướng dẫn cách viết của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận