Mẫu đề xuất dự án đầu tư và hướng dẫn chi tiết nhất năm 2023

Dự án đầu tư được hiểu là tổng hợp các đề xuất đầu tư vốn trung lập và các đề xuất dài hạn nhằm mục đích tiến hành hoạt động đầu tư trên địa bàn trong những trường hợp cụ thể tại một thời điểm xác định. Việc triển khai dự án đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

1. Mẫu đề xuất dự án đầu tư là gì?

Dự án đầu tư theo quy định Quy định của Luật Đầu tư 2020 được hiểu là tập hợp các đề xuất đầu tư vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh trên một địa bàn cụ thể, trong một khoảng thời gian xác định. Dựa vào dự án đầu tư, chúng ta biết được thông tin về nhà đầu tư, ý định và dự án mà nhà đầu tư sẽ tiến hành.

Phiếu đề xuất dự án đầu tư là biểu mẫu gồm các thông tin và nội dung để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép đầu tư. Đồng thời, dự án đầu tư là cơ sở để nhà đầu tư triển khai các hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án theo quy định của pháp luật.

2. Mẫu đề xuất dự án đầu tư:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT

(Kèm theo văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.)

Ngày …. Có thể….)

TÔI. TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ghi tên từng nhà đầu tư)

Đề xuất thực hiện dự án đầu tư với các nội dung sau:

II. ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI CÁC NỘI DUNG SAU

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

1.1. Tên dự án:…………

1.2. Địa điểm dự án: ………….

(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCN, KKT: ghi số nhà, đường/thôn, phường/xã, huyện/tỉnh, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCN, KKT: ghi theo số, đường hoặc lô …, tên khu vực, huyện/thành phố, tỉnh/thành phố).

2. Mục tiêu dự án:

STT

mục tiêu hoạt động

Tên ngành

(Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành theo VSIC

(Mã phụ cấp 4)

Mã ngành CPC

(đối với ngành nghề có mã CPC,

nếu có) đầu tiên (ngành nghề kinh doanh chính) 2

………….

Ghi chú:

– Ngành nghề kinh doanh thứ nhất là ngành nghề kinh doanh chính của dự án.

Chỉ ghi mã ngành CPC đối với mục tiêu hoạt động trong ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Quy mô đầu tư:

Mô tả thang đo với các tiêu chí sau:

– Công suất thiết kế: ……– Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:…… – Diện tích đất, mặt nước, quy hoạch sử dụng (m .)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn kiến nghị (đề nghị) gửi công an kèm hướng dẫn

2

hay ha):……

– Quy mô kiến ​​trúc công trình (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công trình, …):Trong trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn được mô tả như trên4 . Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (ứng dụngngược lại vớiđối với dự án đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đấttheo

quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư

) 4.1. Vị trí đất:Giới thiệu chung về khu đất (Địa chỉ,ranh giới, vị trí địa lýý tưởng

);– Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng đất

(nếu có)

; 4.2. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất (lập bảng hiện trạng sử dụng đất, kèm theo bản đồ hiện trạng sử dụng đất) 4.3. Tham dự kiến nhu cầu sử dụng đất (ghi rõ diện tích đất sử dụng,khoảng thời gian,

tỷ lệ nhu cầu sử dụng đất của từng hạng mục công trình

).4.4. Giải trình việc thực hiện các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.4. 5. Thời gian dự kiến kế hoạch, tiến độ

giao đất, cho thuê đất,chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

4.6

. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có):

5. Vốn đầu tư:

5.1. Tổng vốn đầu tư:…….(bằng chữ) VNĐ và tương đương với…… (bằng chữ) Đô la Mỹ, trong đó:

a) Vốn cố định: … (bằng chữ) Đồng Việt Nam tương đương … (bằng chữ) Đô la Mỹ.

Bên trong;

– Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có):

– Chi phí thuê đất, thuê mặt nước…:

– Chi phi xây dựng:– Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ, thương hiệu;

– Chi phí hình thành TSCĐ khác

.

– Tiền thừa;

Thêm vào: ………………………..

b) Vốn lưu động: ….(bằng chữ) Đồng Việt Nam tương đương với…… (bằng chữ) Đô la Mỹ.

5.2. Quỹ đầu tư:

a) Vốn góp để thực hiện dự án đầu tư (chi tiết theo từng nhà đầu tư):

STT

tên chủ đầu tư

Số vốn góp

Tỉ lệ (%)

Phương thức góp vốn

tiến độ góp vốn

đồngUSD tương đương

Ghi chú:

: PPhương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ,……

b) Vốn huy động: nêu rõ số lượng vốn, phương án huy động (vay TCTD/công ty mẹ,…) và tiến độ dự kiến.

c) Vốn khác :……

6. Thời hạn thực hiện/hoạt động của dự án:

……7. Tiến độ thực hiện dự án

(ghi theo ngày tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ tháng 1 (hoặc quý 1) năm 2018):

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ở lại trường công tác dành cho sinh viên ra trường mới nhất

Dự kiến ​​tiến độ chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, thời gian thi công, vận hành sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ…

8. Cầu lao động (ghi rõ số lượng lao động trong nước, số lượng lao động nước ngoài cần thiết cho dự án trong từng giai đoạn cụ thể):….9. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án

– Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ,….).Đánh giá tác động môi trường

: Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

10. Giải trình về sử dụng công nghệ:

(áp dụng đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ –

quy định tại điểm e khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư)

– Tên công nghệ;

– Nguồn gốc công nghệ;

– Sơ đồ quy trình công nghệ;

– Thông số kỹ thuật chính;– Tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ;

– Bản giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện tiếp nhận, chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; – Dự kiến ​​tiến độ thực hiện trình tự, thủ tục tiếp nhận, chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

11. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

(nếu có): …………III. ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ ĐẦU TƯ(nêu rõ cơ sở pháp lý của hồ sơ đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư)

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Cơ sở pháp lý của chào hàng(ghi tên văn bản quy phạm pháp luật, điều khoản áp dụng):…

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:

Cơ sở pháp lý của chào hàng(ghi tên văn bản quy phạm pháp luật, điều khoản áp dụng):…

3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất. Cơ sở pháp lý của chào hàng(ghi tên văn bản quy phạm pháp luật, điều khoản áp dụng) : 4. Đề xuất hỗ trợ đầu tư

(nếu có)

:

……

……., ngày tháng năm……

nhà đầu tư

Mỗi nhà đầu tư phải ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu

(nếu có) Hướng dẫn lập tờ trình đề xuất dự án đầu tư:

– Điền đầy đủ các nội dung của mẫu đề xuất dự án đầu tư trên

– Các thông tin về dự án đầu tư cần chính xác và đầy đủ

– Chủ đầu tư Từng chủ đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản đối chiếu công nợ, đối trừ công nợ mới nhất 2022

(nếu có)

3. Một số quy định của pháp luật về dự án đầu tư:

3.1. Đặc điểm của dự án đầu tư:

Xuất phát từ khái niệm trên, ta có thể thấy dự án đầu tư có những đặc điểm cơ bản sau:

Thứ nhất, dự án đầu tư luôn có mục tiêu rõ ràng

Bất kể dự án đầu tư được xây dựng trong lĩnh vực nào, thời gian thực hiện như thế nào, kinh phí ước tính ra sao,… thì đều phải có mục đích rõ ràng, mục tiêu cụ thể dựa trên cơ sở thực tế.

Thứ hai, dự án đầu tư có thể chuyển nhượng

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư 2020. Bao gồm:

– Không thuộc một trong các trường hợp chấm dứt hoạt động;

– Đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

– Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

3.2. Thủ tục đăng ký đầu tư:

Trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Kể cả:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư 2020.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

– Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định chủ trương đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.- Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đề xuất dự án đầu tư và hướng dẫn chi tiết nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận