Mẫu công văn xin hỗ trợ kinh phí mới nhất năm 2023

Công văn đề nghị hỗ trợ kinh phí được lập bởi các cá nhân, tổ chức có nhu cầu nhận kinh phí để sử dụng. Mục đích của mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí được thể hiện rõ qua tiêu đề của bức thư. Nội dung phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiếp cận nguồn vốn với mục đích, ý nghĩa cụ thể.

1. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí là gì?

Hoạt động quản lý và sử dụng kinh doanh trong doanh nghiệp cần được thực hiện một cách hiệu quả. Trong đó, khi cần sử dụng kinh phí vào mục đích kinh doanh thì lập đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí. Về hình thức, các ứng dụng hỗ trợ này được triển khai với tên gọi công văn. Qua đó thể hiện cụ thể nhu cầu, mục đích sử dụng kinh phí và đề nghị cấp kinh phí sử dụng.

Hoạt động này giúp cơ quan có thẩm quyền thẩm định và quyết định cấp kinh phí theo nhu cầu. Cũng như giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí đó. Các cơ quan này sẽ cung cấp kinh phí nếu yêu cầu bằng văn bản đáp ứng yêu cầu.

Thư đề nghị hỗ trợ tài chính là loại văn bản được lập với mục đích đề nghị hỗ trợ tài chính. Nhu cầu sử dụng các nguồn kinh phí trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức là rất đa dạng. Miễn sao đáp ứng được nhu cầu chung, cốt yếu. Cũng như đảm bảo sử dụng có hiệu quả để phát huy và vì lợi ích chung của cơ quan, đơn vị. Như: mua thiết bị, xin hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, lập dự án.

Các đặc điểm của việc đăng ký hỗ trợ tài chính:

Đặc biệt, mẫu công văn cần đảm bảo các quy định về nội dung và hình thức thực hiện. Phải có những thông tin cơ bản như mục đích xin tài trợ, nội dung xin tài trợ cụ thể, ai là người xin tài trợ,… Qua đó giúp xác định được đối tượng, mục đích để làm căn cứ phê duyệt công văn.

Đơn xin hỗ trợ tài chính phải được lập dưới dạng văn bản cụ thể. Trong đó trình bày căn cứ, nhu cầu và trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn vốn này. Mẫu đơn là cách gọi chung nhất của văn bản hành chính được lập ra để trao đổi giữa các cơ quan có quyền hạn và nghĩa vụ liên quan. Thư yêu cầu hỗ trợ tài chính được sử dụng trong các trường hợp phản ánh nhu cầu này.

Ở đây, chủ thể đại diện cho tổ chức hoặc thuộc thẩm quyền của mình để làm đơn đề nghị hỗ trợ. Tài trợ cung cấp một nguồn tiền có thể được sử dụng trong các nhu cầu cụ thể đã được thống nhất của thực thể. Đảm bảo trang thiết bị, cơ sở vật chất hay nhu cầu chi tiêu,… trong tổ chức. Cũng như mang lại lợi ích cho sự vận hành và phát triển của tổ chức.

xem thêm: Mẫu công văn – Các loại công văn hành chính thông dụng 2022

Xem thêm bài viết hay:  Biên bản hợp tác làm ăn là gì? Mẫu biên bản hợp tác làm ăn?

2. Mẫu công văn đề nghị hỗ trợ kinh phí:

Mẫu công văn này được sử dụng trong hoạt động nội bộ của doanh nghiệp. Khi một bộ phận hoặc phòng ban đưa ra yêu cầu tài trợ cho các hoạt động của họ. Từ đó có cảm giác đảm bảo trong hoạt động của công ty nói chung, của bộ phận nói chung.

[TÊN CÔNG TY]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHIM TÀI LIỆU

Giấy đề nghị cấp kinh phí ………….

Kính gửi: Ban Giám đốc ………….

Căn cứ Quyết định…… của Công ty.

Căn cứ tình hình thực tế: ………….

Mục đích …………, [Tên phòng ban / đơn vị] Xin gửi tới ………. chủ trương sử dụng kinh phí về: …………

[Tên phòng ban/đơn vị] kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện hỗ trợ về tài chính……:

STT mục chi phí Số lượng Đơn giá (ước tính) thành tiền

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Ban lãnh đạo Công ty. Tổng ngân sách là: ………… (Chèn văn bản)

Ngày ……. tháng ……. năm ……..

NGƯỜI ĐỀ XUẤT

(Ký họ và tên)

xem thêm: Mẫu công văn đề nghị xác nhận không nợ thuế năm 2022

3. Mẫu công văn đề nghị hỗ trợ kinh phí:

Thực hiện trong hoạt động độc lập của đơn vị và cơ quan trong hoạt động liên tịch. Các quỹ phải được cung cấp cho các mục đích sử dụng cụ thể. Doanh nghiệp trực tiếp thực hiện công việc đề nghị các tổ chức khác có quyền và nghĩa vụ liên quan hỗ trợ kinh phí.

DOANH NGHIỆP…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

Con số……/…..

V/v: Đề nghị hỗ trợ kinh phí quý……

……….., ngày tháng năm…

Kính thưa: ………..

– Căn cứ Quyết định số…./…./…. ngày……của………….….;

– Căn cứ Thông báo số …/………… ;

– Căn cứ………;

………….

– Tổng kinh phí hỗ trợ theo kế hoạch quý:…….đồng.

(Chữ: ………..)

– Tổng kinh phí đề nghị tạm cấp: …………. đồng.

(Chữ: ……….)

Yêu cầu ………… chuyển tiền cho doanh nghiệp: …………..

Vào tài khoản: …………

Tại Ngân hàng: ………….

Xin chân thành cảm ơn!

Người nhận:

– Như trên;

– ………….

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

xem thêm: Mẫu công văn đề nghị gia hạn hợp đồng kinh tế mới nhất 2023

4. Hướng dẫn cách viết đơn xin hỗ trợ kinh phí:

Dưới đây là các mẫu đơn xin tài trợ mới nhất. Trong đó, trước tiên người soạn thảo cần đảm bảo hình thức của công văn được soạn thảo. Cùng với những nội dung cơ bản phải có văn bản bày tỏ đề nghị. Đơn xin hỗ trợ tài chính phải có các mục sau:

– Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị lập đơn: Khi cá nhân, tổ chức làm đơn phải thể hiện các thông tin của mình. Qua đó để người tiếp nhận có cơ sở phân loại thông tin. Nó có thể là tên của bộ phận, phòng ban trong hoạt động của doanh nghiệp. Hoặc công văn của doanh nghiệp gửi cho người nhận. Từ đó, cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan của bên xin hỗ trợ kinh phí.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo thực hiện công tác pháp chế trong trường học

– Quốc hiệu, tiêu ngữ: Đây là hình thức phải đảm bảo khi làm đơn, công văn hay văn bản hành chính nói chung. Phần tên nước và tiêu ngữ được đặt ở bên phải, phía trên cùng của công văn.

– Nơi nộp hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ: Phải thể hiện ngày, giờ nộp hồ sơ. Chỉ khi đó, chủ thể tiếp nhận mới xác định được thời gian viết đơn, điều chỉnh thời gian xử lý và trả lời kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt trong quy định của nhà nước có một số hoạt động phải quan tâm đến thời gian giải quyết yêu cầu. Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện nhu cầu của mình.

– Tiêu đề: Công văn đề nghị tài trợ cho…………… Trong đó, đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí được làm theo hình thức công văn. Và phải thể hiện được mục đích và nhu cầu của ứng dụng là gì. Trong phần này, phần tóm tắt các nhu cầu viết được trình bày dưới đây. Tùy theo nhu cầu thực tế mà đối tượng trình bày mục đích sử dụng kinh phí để làm gì?

– Đến: lãnh đạo, đến các cơ quan, đơn vị,… Trình bày các thông tin để xác định người nhận công văn. Đây cũng là cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết các nhu cầu được trình bày. Hoặc đối tượng có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tiếp nhận, xử lý yêu cầu cấp vốn. Các đối tượng biết rằng ứng dụng đã được gửi đến cho họ, và phải thực hiện việc xem xét các nhu cầu và trả lời.

– Căn cứ vào các căn cứ như nhu cầu, tình hình thực tế, quyết định số . . . Thể hiện các căn cứ theo pháp luật, theo quy chế hoạt động của doanh nghiệp hoặc các căn cứ khác. Đây là căn cứ để làm công văn, đồng thời ràng buộc người nhận trong việc xem xét, giải quyết các nhu cầu được đưa ra.

– Mục đích xin hỗ trợ tài chính? Cơ quan, đơn vị nhận được công văn này để làm công việc gì? Đây là một nhu cầu cơ bản, cũng như dành cho mục đích sử dụng chung. Đảm bảo về mặt ý nghĩa sử dụng vào nhu cầu cần thiết của tổ chức, đơn vị. Mục đích thuyết phục phải dựa trên nhu cầu thực tế của chủ thể. Hướng tới tiếp cận các quyền và lợi ích chung.

– Nội dung bức thư:

Nay cơ quan/đơn vị kính đề nghị lãnh đạo tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cụ thể như sau:

Trong phần này trình bày các nhu cầu sử dụng vốn cho các mục đích cụ thể. Thông qua việc cung cấp nhu cầu mua, sử dụng và giá trị.

Đánh số thứ tự, loại hỗ trợ, số lượng, đơn giá, thành tiền từng loại, tổng chi phí? Thực hiện nội dung này nếu có nhiều đề xuất hỗ trợ kinh phí. Phải tổng hợp đúng giá trị kinh phí đề nghị hỗ trợ. Để các cơ quan có thẩm quyền xem xét mức độ hợp lý, khả năng và tiến độ cấp vốn. Nội dung công văn càng đầy đủ thì nhu cầu càng được giải quyết nhanh chóng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế mới nhất năm 2023

Cần lưu ý mục đích xin hỗ trợ kinh phí được thực hiện trong hoạt động của đơn vị, bộ phận nào trong hoạt động chung của doanh nghiệp. nên dùng từ trong yêu cầu tài trợ, hỗ trợ. Rất mong được sự chấp thuận của ban quản trị.

Ngoài ra, phương thức nhận tiền có thể được cung cấp như ở dạng thứ hai. Còn về hình thức, phương thức nhận kinh phí được thỏa thuận như thế nào? Ngoài ra, có thể bổ sung một số nội dung và trình bày nhu cầu trong công văn. Nhưng phải đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ nội dung, tránh lan man, khó hiểu.

– Ngày soạn thảo đơn. Một lần nữa, cung cấp thông tin này để đảm bảo sự xuất hiện của bức thư.

– Ký, ghi rõ họ tên của người đề nghị và người đại diện. Xác định quyền và nghĩa vụ có liên quan mang tính chất đại diện của đơn vị. Như thể hiện trong thỏa thuận, dựa trên lợi ích chung trong hoạt động của đơn vị. Đây là chủ thể có quyền và trách nhiệm liên quan trong việc đề xuất, tiếp nhận và quản lý sử dụng hiệu quả các quỹ trong doanh nghiệp.

xem thêm: Công văn là gì? Cách xây dựng bố cục công văn chuẩn?

5. Mẫu thư đề nghị hỗ trợ tài chính viết sẵn:

Đại học Quốc gia Hà Nội KHOA LUẬT

CLB NỮ SINH VIÊN

Con số:…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

CHÍNH THỨC HỖ TRỢ QUỸ

(Rev/yêu cầu hỗ trợ tài chính)

Kính thưa: Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM – Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo kế hoạch hoạt động của CLB Sinh viên tình nguyện năm 2019, bắt đầu từ ngày 1/11/2019, CLB sẽ tổ chức chương trình Mùa đông ấm nhằm vận động, quyên góp giúp trẻ em vùng cao vượt qua mùa đông. .

Để chương trình diễn ra đúng kế hoạch và tiến độ cần có kinh phí để chạy chương trình, trong khi kinh phí nội bộ của CLB không đủ để thực hiện các hoạt động này. Qua cân nhắc, bàn bạc và thống nhất, CLB quyết định kêu gọi tài trợ. Trong khi đó, CLB hoạt động trong khuôn khổ Khoa Luật, dưới sự điều hành của BCH Đoàn Khoa.

Vì vậy, bằng công văn này, CLB kính đề nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, hỗ trợ cho Chương trình Mùa đông ấm của CLB.

Đề nghị Ban chủ nhiệm xem xét chấp nhận đề nghị của CLB.

Trân trọng!

Người nhận:

˗ Như trên;

˗ Cứu.

CHỦ TỊCH CLB

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu công văn xin hỗ trợ kinh phí mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận