Mẫu công văn đề nghị gia hạn hợp đồng kinh tế mới nhất 2023

Khi xác lập quan hệ công việc với nhau, hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng giao dịch để đảm bảo quyền và lợi ích của mình. Trường hợp hết hạn hợp đồng mà công ty chưa hoàn thành các hoạt động thì có thể gia hạn hợp đồng.

1. Mẫu công văn đề nghị gia hạn hợp đồng kinh tế là gì?

Theo Điều 385 Bộ luật dân sự quy định: Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Việc gia hạn hợp đồng nhằm mục đích kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng nên việc gia hạn hợp đồng chỉ được thực hiện khi hợp đồng còn hiệu lực hoặc sắp hết hạn.

Mẫu công văn đề nghị gia hạn hợp đồng kinh tế là công văn do chủ thể của hợp đồng soạn thảo và gửi cho các chủ thể còn lại của hợp đồng với mục đích hợp đồng đã ký kết sắp hết hạn và nhu cầu hoạt động của công ty ký kết hợp đồng là chưa xong nên muốn gia hạn hợp đồng để hai bên tiếp tục làm việc.

Mẫu công văn đề nghị gia hạn hợp đồng kinh tế là mẫu công văn do một trong các bên chủ thể trong hợp đồng lập nhằm mục đích gửi cho bên còn lại để trình bày các căn cứ xác lập nội dung. xin gia hạn hợp đồng để tiếp tục cộng tác hỗ trợ nhu cầu hoạt động của công ty

2. Mẫu công văn đề nghị gia hạn hợp đồng kinh tế chi tiết nhất:

CÔNG TY …

Số …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHIM TÀI LIỆU ĐỀ NGHỊ HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Kính gửi công ty …………………..

Căn cứ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;

Căn cứ Hợp đồng kinh tế số … ký ngày … tháng … năm …;

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của hai bên;

Công ty … xin thông báo hợp đồng kinh tế giữa hai bên sẽ hết hiệu lực kể từ ngày …/…/…

Lý do: Hợp đồng số…/HĐKT là hợp đồng xác định thời hạn và kết thúc vào ngày …/…/… Do nhu cầu hoạt động của Công ty…, sau khi hết thời hạn của HĐKT số ký ngày … tháng … … … , chúng tôi có nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ của công ty; Như sau:

  1. ….
  2. ….
  3. ….

Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ….

Nay kính đề nghị Quý Công ty … đồng ý tiếp tục thực hiện Hợp đồng số … sau khi hợp đồng hết hạn kể từ ngày …/…/…

…, ngày tháng năm …

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn làm công văn đề nghị gia hạn hợp đồng kinh tế:

Nội dung bức thư bao gồm:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ

– Tên công văn

– Căn cứ gia hạn hợp đồng

– Lý do xin gia hạn hợp đồng

– Ký xác nhận

4. Một số quy định pháp luật có liên quan:

4.1. Hợp đồng kinh tế:

Hợp đồng kinh tế chính được hiểu một cách đơn giản là văn bản, tài liệu giao dịch nhằm thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên liên quan trong việc ký kết thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu. , ứng dụng tiến bộ khoa học. Các thỏa thuận kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với việc xác định rõ quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong việc phát triển và thực hiện kế hoạch của mình.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân số 05/KK-TNCN

Các loại hợp đồng kinh tế được sử dụng phổ biến hiện nay bao gồm: hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng xây dựng, hợp đồng thương mại, hợp đồng sản xuất.

Theo quy định, hợp đồng kinh tế là hợp đồng được ký kết giữa hai chủ thể là pháp nhân hoặc ít nhất một bên được coi là pháp nhân và một bên có thể là cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. pháp luật.

Ngoài ra, hợp đồng kinh tế còn quy định những người làm công tác khoa học kỹ thuật, nghệ nhân, nông ngư dân cá thể, hộ kinh tế hộ gia đình, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam cũng có thể trở thành chủ thể của hợp đồng kinh tế khi đã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp. thực thể pháp lý.

Hợp đồng kinh tế mẫu bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

– Đối tượng của hợp đồng kinh tế

– Tên hợp đồng: có thể là nhiều loại tên khác nhau như hợp đồng dịch vụ, hợp đồng mua bán, hợp đồng ngoại thương, v.v.

– Điều khoản giải quyết tranh chấp: khi phát sinh tranh chấp (Tố tụng).

– Ngày: là thời gian và địa điểm ký kết hợp đồng.

– Người đại diện: là người đại diện theo pháp luật, thường là cá nhân có thẩm quyền ký kết hoặc cá nhân được ủy quyền.

– Thanh toán: phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán, đặt cọc (nếu có), các loại chiết khấu.

– Chủ thể của hợp đồng kinh tế: là cá nhân soạn thảo hợp đồng ghi rõ tên bên mua, bên bán,

– Khách hàng hoặc nhà cung cấp (tên doanh nghiệp, MST doanh nghiệp và địa chỉ rõ ràng của doanh nghiệp).

– Giao hàng: cá nhân soạn thảo hợp đồng phải ghi rõ thời gian, thời gian giao hàng, chi phí vận chuyển hàng hóa.

– Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng: khi không thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng, cá nhân soạn thảo hợp đồng có ghi rõ mức phạt vi phạm hợp đồng, mức độ bồi thường và trách nhiệm. do vi phạm.

– Địa điểm, thời hạn, thực hiện hợp đồng kinh tế: là việc thanh lý hợp đồng, bao gồm cả hiệu lực của hợp đồng (thời gian bắt đầu và kết thúc).

– Hàng hóa: cá nhân soạn thảo hợp đồng kinh tế ghi rõ ràng, chính xác: tên hàng hóa; chủng loại, mẫu mã; số lượng, trọng lượng; chất lượng, kích thước, màu sắc; giá trị (có hoặc không có thuế); chứng từ liên quan đến hàng hóa (Hợp đồng, bảo hành, hướng dẫn sử dụng); hàng khuyến mại, phụ kiện; dịch vụ lắp đặt, cài đặt,… (nếu có).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy đề nghị tăng lương dành cho nhân viên mới nhất

4.2. Gia hạn hợp đồng kinh tế:

Khi Hợp đồng kinh tế gần hết thời hạn đã thỏa thuận, nếu các bên vẫn có nhu cầu hợp tác thì việc gia hạn là cần thiết để đảm bảo các hoạt động tiếp theo vẫn hợp pháp và vẫn trong phạm vi thỏa thuận. trong phạm vi các điều khoản khác đã thỏa thuận trong Hợp đồng, tránh việc phải ký lại một hợp đồng tương tự khác.

Công văn được gửi cho bên kia trong Hợp đồng. Phương thức xác lập tương đối đơn giản, được xây dựng trên cơ sở Hợp đồng gốc như số, ngày ký, căn cứ hiệu lực đạt được, cơ sở mong muốn và đưa ra thời hạn cụ thể để yêu cầu gia hạn. thực hiện hợp đồng

Hiệu lực của thỏa thuận gia hạn hiệu lực của hợp đồng

Căn cứ Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015 thì hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn. theo đó:

– Căn cứ vào các điều khoản trong hợp đồng về “thời hạn hợp đồng, gia hạn hợp đồng” thì tại thời điểm hợp đồng hết hiệu lực, căn cứ vào các điều kiện đã thỏa thuận, căn cứ vào hành vi pháp lý của các bên khi thực hiện hợp đồng để xác định hợp đồng sẽ bị chấm dứt hoặc gia hạn theo thỏa thuận đã thỏa thuận. bảng hiệu.

– Trường hợp hợp đồng chỉ quy định thời hạn mà không quy định việc kéo dài thời hạn hợp đồng thì tại thời điểm hợp đồng hết hạn, nếu các bên thỏa thuận thống nhất việc kéo dài thời hạn hợp đồng thì phải xác lập văn bản thỏa thuận này. Thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng được coi là thỏa thuận sửa đổi hợp đồng theo quy định tại Điều 421 Bộ luật Dân sự 2015.

Điều kiện để thỏa thuận gia hạn thời hạn hợp đồng có hiệu lực

Khi giao kết thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng, các bên cần đảm bảo các điều kiện sau:

Thứ nhất, việc thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng phải tuân thủ các quy định về hình thức của thỏa thuận hợp đồng hoặc quy định của pháp luật có liên quan.

– Thứ hai, thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng khi được lập dưới hình thức phụ lục hợp đồng phải tuân theo quy định của Bộ luật dân sự (Nội dung phụ lục hợp đồng trái với hợp đồng chính sẽ không có hiệu lực). ).

– Thứ ba, việc thỏa thuận gia hạn thời hạn hợp đồng phải được giao kết một cách tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc và không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ đối với người thứ ba.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 quy định khi hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, người sử dụng lao động và người lao động phải giao kết hợp đồng lao động mới , nếu không giao kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động đã giao kết trước đó trở thành loại hợp đồng lao động khác để xác định mức độ quan trọng của hợp đồng. hệ thống lao động này

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nhận xét, đánh giá kết quả BDTX của giáo viên

Khi hợp đồng đã hết hạn, bất kể là hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động hay hợp đồng kinh tế, đều không thể gia hạn hợp đồng. Và trong các quy định chung tại Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Lao động 2019, Luật Thương mại 2005… không có quy định nào về việc kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã hết hạn. thuật ngữ

Mặc dù pháp luật về hợp đồng không bắt buộc các bên phải gia hạn hợp đồng (kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng) nhưng nếu các bên có cùng mong muốn và thống nhất với nhau về việc gia hạn hợp đồng thì các bên có thể gia hạn hợp đồng bằng cách ký kết phụ lục hợp đồng.

Phụ lục hợp đồng, theo quy định tại Điều 403 BLDS 2015, được hiểu là văn bản đính kèm với hợp đồng chính, dùng để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng sẽ có hiệu lực như hợp đồng chính đã được ký kết.

Phụ lục hợp đồng sẽ có nội dung thống nhất với nội dung của hợp đồng chính đã ký kết. Trường hợp nội dung của phụ lục hợp đồng trái với nội dung của hợp đồng chính đã được ký kết thì nội dung của điều khoản này sẽ không có hiệu lực pháp lý, trừ trường hợp các bên chấp nhận nội dung này thì điều khoản này được coi là trường hợp phụ lục hợp đồng. sửa đổi, bổ sung hợp đồng chính.

Hiện nay, đối với vấn đề về phụ lục gia hạn hợp đồng, trong quy định của BLDS 2015 mới chỉ quy định chung về phụ lục hợp đồng mà chưa có khái niệm hay quy định cụ thể về phụ lục gia hạn hợp đồng. , nhưng có thể hiểu, phụ lục gia hạn hợp đồng, là văn bản bổ sung có nội dung nhằm kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng thêm một khoảng thời gian mà các bên đã thỏa thuận.

Như vậy, với hợp đồng kinh tế, pháp luật không có quy định riêng về việc ký kết phụ lục hợp đồng để kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng. Hợp đồng chỉ được gia hạn khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Đồng thời, việc thực hiện ký kết phụ lục hợp đồng trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu công văn đề nghị gia hạn hợp đồng kinh tế mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn