Mẫu biên bản xác nhận công nợ bằng tiếng Anh, song ngữ

Hiện nay, hợp tác kinh doanh rất phổ biến ở nước ta. Hợp tác kinh doanh giúp các bên thu được lợi ích kinh tế, giúp doanh nghiệp phát triển và đạt được những thành tựu nhất định. Vậy xử lý nợ trong hợp tác kinh doanh như thế nào?

1. Mẫu biên bản xác nhận nợ bằng tiếng Anh và song ngữ:

1.1. Mẫu giấy xác nhận nợ song ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

BIÊN BẢN XÁC NHẬN NỢ

Căn cứ biên bản giao nhận hàng hóa;

Căn cứ thỏa thuận giữa hai bên; Căn cứ thỏa thuận giữa hai bên;

Hôm nay, ngày … tháng … 20.., tại……., chúng tôi gồm có:/ Hôm nay, ngày … tháng … 20.., tại …………, chúng tôi gồm có:

BÊN A: Công ty …………/ BÊN A: Công ty …………

Địa chỉ nhà: ………

Điện thoại liên hệ: …………/ Điện thoại liên hệ: ………….

Người đại diện: …………Chức vụ:……/ Người đại diện: …………. Chức vụ: ………….

Mã số thuế……/Mã số thuế…………

BÊN B: Công ty……/ BÊN B: Công ty …………

Địa chỉ nhà: ………

Điện thoại liên hệ: …………./ Điện thoại liên hệ: ………….

Người đại diện: ………… Chức vụ: …………/ Người đại diện: ……. Chức vụ: …………

Mã số thuế…………/Mã số thuế…………

Cùng xác nhận nợ từ…… đến…… như sau:/ Cùng xác nhận nợ từ…… đến…… như sau:

1. Công nợ chi tiết/ 1. Công nợ chi tiết:

– Hóa đơn số…….. lập ngày…….. với số tiền…… (Chưa thanh toán)/ Hóa đơn số……. lập ngày……. với số tiền…… (Chưa thanh toán)

– Hóa đơn số…….. lập ngày…….. với số tiền…… (Chưa thanh toán)/ Hóa đơn số……. lập ngày……. với số tiền…… (Chưa thanh toán).

2. Kết luận:/ 2. Kết luận:

– Đến hết ngày…….. Bên A còn phải thanh toán cho Bên B số tiền:………….(Bằng chữ:………….)/ Đến hết ngày ………….. Bên A còn thanh toán cho Bên B số tiền:……….(Bằng chữ:…….)

3. Thỏa thuận khác:/ 3. Thỏa thuận khác:

– Cam kết trả nợ trước ……/ Cam kết trả nợ trước ………….

– Lãi suất chậm trả……/ Lãi suất chậm trả……

– Phạt vi phạm hợp đồng nếu vi phạm…/ Phạt vi phạm hợp đồng nếu vi phạm …………

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thanh toán sau này giữa hai bên/ Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở thanh toán sau này giữa hai bên.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

ĐẠI DIỆN BỞI A ĐẠI DIỆN BỞI A

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

1.2. Mẫu thư xác nhận nợ bằng tiếng Anh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thỏa thuận của các tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh mới nhất

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

BIÊN BẢN XÁC NHẬN NỢ

– Căn cứ biên bản giao nhận hàng hóa;

– Căn cứ thỏa thuận giữa hai bên;

Hôm nay, ngày … tháng … 20.., tại …………, chúng tôi gồm có:

BÊN A: Công ty …………

Địa chỉ nhà: …………

Điện thoại liên hệ: ………….

Đại diện: …………. Chức vụ: ………….

Mã số thuế………….

BÊN B: Công ty …………

Địa chỉ nhà: …………

Điện thoại liên hệ: ………….

Đại diện: ……. Chức vụ: …………

Mã số thuế………….

Cùng xác nhận nợ từ…… đến…… như sau:

1. Chi tiết công nợ:

– Hóa đơn số…….lập ngày……. với số tiền…… (Chưa thanh toán)

– Hóa đơn số…….lập ngày……. với số tiền…… (Chưa thanh toán).

2. Kết luận:

– Đến hết ngày ………….. Bên A còn phải thanh toán cho Bên B số tiền:………….(Bằng chữ:…….)

3. Các thỏa thuận khác:

– Cam kết trả nợ trước hạn ………….

– Lãi suất chậm trả …………

– Phạt vi phạm hợp đồng nếu vi phạm …………

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở thanh toán sau này giữa hai bên

ĐẠI DIỆN BỞI A ĐẠI DIỆN BỞI A

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

2. Khái niệm giấy xác nhận nợ:

– Xã hội ngày càng phát triển, xu thế toàn cầu hóa làm cho các quốc gia trên thế giới nằm ở nước ngoài, hợp tác và trao đổi lẫn nhau. Vì vậy, trang thiết bị hiện đại và công nghệ thông tin ngày càng đạt được những thành công nhất định. Nền công nghiệp phát triển, các doanh nghiệp, công ty xuất hiện ngày càng nhiều. Để một doanh nghiệp phát triển cần có sự phối hợp, hợp tác với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khác. Khi các bên hợp tác với nhau sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Một trong những vấn đề nổi cộm nhất là nợ nần. Nợ là một phạm trù thương mại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các bên khi giao kết hợp đồng thương mại.

Công nợ được hiểu là các khoản chi phí phát sinh và hình thành trong quá trình hợp tác kinh doanh giữa các bên. Chi phí đó phát sinh từ việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của các bên mà các bên trong hợp đồng không lường trước ngay từ đầu, hoặc không thấy trước và ghi rõ trong hợp đồng. Nợ là trách nhiệm pháp lý mà các bên phải thực hiện để hoàn trả cho nhau.

– Để xác định trách nhiệm giữa các bên đối với khoản vay, hình thành quyền và nghĩa vụ của các bên đối với khoản nợ, người ta thường lập biên bản xác nhận khoản nợ. Về cơ bản, biên bản xác nhận nợ là văn bản tổng hợp các khoản nợ của các bên đối với nhau. Từ đó giúp các bên cùng nhau rà soát, kiểm tra lại các khoản nợ và thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin cấp đổi biển số vàng và hướng dẫn thủ tục chi tiết

– Hiện nay, trong hầu hết các giao dịch, hợp đồng thương mại, hợp tác kinh doanh bất kỳ, các bên luôn phải xác nhận công nợ. Đối chiếu công nợ, xác nhận nợ và cấn trừ nợ là hoạt động mà doanh nghiệp phải tiến hành để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tương tự như đối chiếu công nợ và cấn trừ công nợ, việc lập biên bản xác nhận công nợ là một trong những hình thức thực hiện nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Nó giúp cho hoạt động thương mại, hợp tác giữa các bên đạt kết quả cao, khi quyền lợi của các bên được đảm bảo.

3. Ý nghĩa của giấy xác nhận nợ:

Biên bản xác nhận nợ là văn bản hoặc hình thức tương đương khác, do các bên lập để làm căn cứ kiểm tra tình hình thanh toán nghĩa vụ tài chính của các bên. Hay có thể hiểu, biên bản xác nhận nợ là cơ sở pháp lý xác lập nghĩa vụ tài chính giữa các bên tham gia giao dịch thương mại với nhau. Nó có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty, doanh nghiệp đồng thời liên quan đến hoạt động kê khai thuế với cơ quan nhà nước. Như sau:

+ Biên bản xác nhận nợ là chi phí phát sinh. Nó được coi là khoản tiền bắt buộc phải trả, các bên trong hợp đồng, giao dịch có nghĩa vụ cùng nhau thực hiện.

+ Biên bản xác nhận công nợ được lập nhằm giúp công ty, doanh nghiệp nắm bắt được tình hình các khoản nợ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, đồng thời phân loại các nhóm nợ. Từ đó đưa ra các biện pháp xử lý nợ chuyển sang giai đoạn xử lý theo pháp luật điều chỉnh.

+ Biên bản xác nhận nợ được coi là một trong những căn cứ pháp lý, xác lập trách nhiệm, nghĩa vụ trả nợ cho nhau của các bên, buộc các bên phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay. Nó giúp người cho vay đảm bảo các khoản vay của họ. Ngược lại, nó giúp con nợ có trách nhiệm với khoản vay của mình. Bởi trên thực tế, khi các bên liên doanh thực hiện bất kỳ hoạt động thương mại nào đều dễ trốn tránh nghĩa vụ trả nợ hoặc một trong hai bên đẩy số nợ cao hơn thực tế nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng. vì lợi ích của chính nó. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của bên kia trong giao dịch, vi phạm quy định của pháp luật về giao kết hợp đồng thương mại. Khi có biên bản xác nhận nợ, các bên sẽ tự kiểm tra giá trị khoản nợ do bên kia chỉ định có đúng không, từ đó đưa ra hướng giải quyết phù hợp, bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp. sự nghiệp riêng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án trồng dược liệu mới nhất

Ví dụ: Công ty TNHH Minh Trí chuyên sản xuất cá giống. Công ty Minh Trí ký hợp đồng với Công ty cổ phần Minh An chuyên cung cấp thức ăn cho cá. Theo đó, hai bên thống nhất các điều khoản trong hợp đồng như sau: Phía Công ty Cổ phần Minh An chịu trách nhiệm cung cấp thức ăn nuôi cá cho Công ty TNHH Minh Trí. Nguồn thức ăn mà công ty Minh Tí cung cấp phải đảm bảo chất lượng. theo thỏa thuận (kể cả thành phần cấu tạo nên sản phẩm) phải đủ số lượng cung cấp hàng tháng. Đồng thời, hợp đồng quy định rõ khi giá trị nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cao thì giá nguồn thức ăn chăn nuôi cũng cao. Hàng năm công ty Minh Trí sẽ thanh toán cho công ty Minh An 2 lần. Giá trị hợp đồng là 3 năm, từ 2018 đến 2021. Cuối năm 2020, giá nguyên liệu làm thức ăn cho cá tăng nên số tiền Minh Trí phải trả cũng tăng theo. Cụ thể, giữa năm 2020, công ty Minh Trí đã trả Minh Trí lần 2 trong năm 2020 cho công ty Minh An. Tuy nhiên, sau 1 tháng, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Vì vậy, số tiền mà Minh Trí đưa ra là không đủ. Bên Minh An đã liên hệ, 2 bên có lập biên bản xác nhận nợ với nhau. Thông qua biên bản công nợ này, công ty Minh Trí biết được số nợ của mình đang ở đâu, đã kiểm tra và xác nhận. Điều này giúp bảo vệ lợi ích của cả hai công ty.

Do đó, có thể thấy biên bản xác nhận nợ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các bên tham gia hoạt động hợp tác kinh doanh. Nó được coi là cơ sở pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng. Hơn hết là tạo sự minh bạch, rõ ràng, tránh vi phạm, tranh chấp.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản xác nhận công nợ bằng tiếng Anh, song ngữ của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận