Mẫu biên bản xác minh đối tượng giám định mới nhất hiện nay

Biên bản xác minh đối tượng giám định là gì? Mẫu biên bản xác minh đối tượng giám định? Hướng dẫn soạn thảo biên bản xác minh đối tượng giám định ? Các quy định hiện hành về hoạt động thanh tra? Một số kiến ​​nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra?

Giám định là hình thức do Tòa án tiến hành để ra quyết định trưng cầu, giám định khi đương sự có yêu cầu hoặc khi xét thấy cần thiết. Đặc trưng cơ bản của giám định tư pháp là hoạt động nghề nghiệp do người giám định thực hiện. Mục đích của hoạt động Giám định được thực hiện nhằm cung cấp chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về mẫu biên bản kiểm tra và hướng dẫn chi tiết soạn thảo mẫu này.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Biên bản xác minh đối tượng giám định là gì?

Việc trưng cầu giám định và trưng cầu giám định đều hướng tới mục tiêu chung là bản kết luận giám định chứa đựng kết luận chuyên môn về những vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ việc dân sự theo quyết định trưng cầu giám định. của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người trưng cầu giám định phù hợp với quy định của pháp luật. Trước khi đưa ra kết luận, chúng ta không thể bỏ qua vai trò quan trọng của biên bản giám định. Đây là biểu mẫu quan trọng do cơ quan có thẩm quyền cấp cho các đối tượng tham gia vụ án.

Việc giám định có thể được tiến hành tại cơ quan giám định hoặc tại nơi tiến hành điều tra vụ án. Khi tiến hành giám định, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, người yêu cầu giám định có quyền tham dự nhưng phải báo trước cho người giám định.

Mẫu biên bản ghi nhận việc xác minh đối tượng thanh tra là mẫu biên bản được lập để ghi lại việc xác minh đối tượng thanh tra. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung giám định, đối tượng giám định, cam kết của người cung cấp thông tin, v.v.

2. Mẫu biên bản xác minh đối tượng giám định:

TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC

TÊN TỔ CHỨC KIỂM TRA

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

xem thêm: Quy trình thẩm tra, xác minh lý lịch của người vào Đảng

—————

………….., ngày …. có thể …….

BIÊN BẢN XÁC MINH MỤC TIÊU ĐỐI DIỆN

I. Thời gian, địa điểm:

1. Vào hồi …ngày …tháng …năm…….

2. Địa điểm: …………

Đã tiến hành xác minh một số vấn đề liên quan đến đối tượng: …………

II. Người tham dự:

xem thêm: Mẫu yêu cầu xác minh phổ biến mới nhất 2022

A. Đại diện điểm đến xác minh đối tượng:

1/…… Nghề nghiệp/ Chức vụ:……

Mối quan hệ với đối tượng:……

2/ ……Nghề nghiệp/Chức vụ: …

Mối quan hệ với đối tượng:……

B. Đại diện cơ quan pháp luật thụ lý vụ việc:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú Quy định 213-QĐ/TW

1/ Họ và tên…… Chức vụ: …………

Nơi làm việc:……

xem thêm: Xác minh điều kiện thi hành án dân sự

2/ Họ tên…… Chức vụ:……

Nơi làm việc:……

C. Đại diện tổ chức giám định.

1/……Chức vụ:……

2/……Chức vụ:……

D. Người cung cấp thông tin:

Họ và tên: ………

Nơi cư trú: ……

xem thêm: Quy định về xác minh diện tích bình quân nhập hộ khẩu

Mối quan hệ với đối tượng:……

III. Nội dung giám định: (Theo đề nghị của giám định viên tham gia giám định pháp y tâm thần)……

IV. Cam kết của người cung cấp thông tin:

Tôi xác nhận rằng những tuyên bố ở trên là đúng sự thật. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin mà tôi đã cung cấp.

Biên bản đã được thông qua, mọi người nhất trí với các nội dung trên và ký tên dưới đây:

Biên bản được lập vào hồi ………… giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm……

..Đại diện Cơ quan Pháp luật

(Ký và ghi rõ họ tên)

xem thêm: Có cần xác minh lý lịch Đảng viên không?

Đại diện đích xác minh đối tượng

(Ký và ghi rõ họ tên)

thanh tra xác minh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nhà cung cấp thông tin:

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận chữ ký và con dấu

3. Hướng dẫn soạn thảo biên bản xác minh đối tượng giám định:

– Phần mở đầu:

xem thêm: Thủ tục đăng ký tạm trú có cần xác minh tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú?

+ Tên cơ quan giám định, tên tổ chức giám định.

+ Điền đầy đủ các thông tin bao gồm Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên cụ thể của biên bản là biên bản tiếp công dân.

+ Các thông tin liên quan đến thời gian, địa điểm lập biên bản.

– Nội dung chính của biên bản:

+ Họ tên, quân hàm liên quan đến đối tượng của người đại diện nơi đến xác minh.

+ Họ, tên, chức vụ, nơi làm việc của người đại diện cơ quan pháp luật thụ lý vụ án.

Họ và tên, địa chỉ của người cung cấp thông tin.

xem thêm: Mẫu CT10: Mẫu đơn xác minh nơi cư trú chi tiết nhất

+ Cam kết của người cung cấp thông tin.

– Phần cuối của biên bản:

+ Ghi rõ thời gian kết thúc việc lập biên bản.

+ Ký, ghi rõ họ tên của người đại diện cơ quan pháp luật.

+ Ký, ghi rõ họ tên của giám định viên thẩm tra.

+ Ký, ghi rõ họ tên của người đại diện nơi đến xác minh đối tượng.

+ Ký, ghi rõ họ tên của người cung cấp thông tin.

+ Xác nhận chữ ký và đóng dấu.

xem thêm: Mẫu biên bản xác minh và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

4. Quy định chung về hoạt động giám định hiện hành:

– Quyết định trưng cầu giám định phải ghi rõ tên cơ quan trưng cầu giám định, họ tên, người có thẩm quyền trưng cầu giám định; tên tổ chức, họ và tên người được trưng cầu giám định, tên, đặc điểm của đối tượng được giám định, tên tài liệu liên quan hoặc mẫu so sánh kèm theo (nếu có), nội dung trưng cầu giám định, ngày, tháng, năm trưng cầu giám định thời hạn trả kết luận giám định.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

Sau khi nhận được quyết định trưng cầu giám định, cá nhân hoặc hội đồng giám định phải hoàn thành việc giám định trong thời hạn quy định của pháp luật. Việc giám định có thể được tiến hành tại cơ quan giám định hoặc tại nơi tiến hành điều tra vụ án. Khi tiến hành giám định, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, người yêu cầu giám định có quyền tham dự nhưng phải báo trước cho người giám định. Điều tra viên phải tạo mọi điều kiện cần thiết để người giám định tìm hiểu tài liệu của vụ án có liên quan đến đối tượng giám định. Trường hợp người giám định yêu cầu cung cấp tài liệu cần thiết để kết luận, yêu cầu tham gia hỏi cung, lấy lời khai, hỏi về những vấn đề có liên quan đến đối tượng giám định thì Điều tra viên phải đáp ứng yêu cầu đó.

– Trường hợp việc giám định không thể thực hiện được trong thời hạn mà cơ quan trưng cầu giám định yêu cầu thì cơ quan giám định, người giám định phải thông báo ngay bằng văn bản và nêu rõ lý do cho cơ quan trưng cầu. thanh tra biết.

– Sau khi tiến hành giám định, người giám định hoặc hội đồng giám định đưa ra kết luận về những vấn đề trưng cầu giám định. Kết luận bao gồm:

Lời mở đầu nêu rõ thời gian, địa điểm giám định; họ, tên, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của người giám định; thành phần tham gia khi thực hiện đánh giá; dấu vết, đồ vật, tài liệu do cơ quan trưng cầu cung cấp.

– Phần nội dung ghi rõ dấu vết, đồ vật, tài liệu và những gì đã khám nghiệm được; phương pháp áp dụng để giải các bài toán cụ thể đã đặt ra.

– Phần cuối nêu rõ kết luận về vấn đề được thẩm định. Kết luận giám định được gửi cho cơ quan trưng cầu đã trưng cầu giám định trong thời hạn 24 giờ, kể từ ngày kết luận.

Để làm rõ hoặc bổ sung nội dung kết luận giám định, cơ quan điều tra có thể hỏi thêm người giám định về những tình tiết cần thiết. Nếu xét thấy nội dung trong kết luận giám định chưa rõ, chưa đầy đủ hoặc khi phát hiện vấn đề mới liên quan đến các tình tiết của vụ việc đã được kết luận trước đó thì quyết định trưng cầu giám định bổ sung; nếu có nghi ngờ về kết quả giám định hoặc có mâu thuẫn trong kết luận giám định về cùng một vấn đề được giám định thì ra quyết định trưng cầu giám định hoặc Hội đồng giám định khác giám định. Bộ luật tố tụng hình sự quy định bị can, bị cáo, người bị hại, người tham gia tố tụng khác hoặc người đại diện của họ có quyền yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền trưng cầu giám định. Vì vậy, sau khi tiến hành giám định, nếu những người này có yêu cầu thì cơ quan trưng cầu giám định phải thông báo cho họ về nội dung kết luận giám định và họ được trình bày ý kiến ​​về kết luận giám định. giám định, yêu cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại. Những điều này được ghi vào biên bản. Trường hợp Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát không chấp nhận yêu cầu của họ thì phải nêu rõ lý do và thông báo cho họ biết.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn và thủ tục xin giấy xác nhận hạnh kiểm năm 2023

xem thêm: Quy định về thời hạn, chi phí xác minh điều kiện thi hành án

– Việc kiểm định bổ sung, kiểm định lại được thực hiện theo quy trình chung.

5. Một số kiến ​​nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra:

Để công tác giám định tư pháp trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, đề nghị:

– Nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về giám định; Đảng, Nhà nước cần khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp; quy định về quy trình, tiêu chuẩn kiểm định.

– Đơn giản hóa trình tự thủ tục giám định cho phù hợp, đảm bảo quá trình giám định diễn ra nhanh chóng, ngắn gọn, chính xác phục vụ cho hoạt động điều tra của cơ quan có thẩm quyền.

– Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về giám định tư pháp; nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan về vị trí, vai trò của giám định tư pháp.

– Bổ sung cán bộ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí cho công tác giám định; thường xuyên tập huấn cho đăng kiểm viên về kỹ thuật kiểm định và thuật ngữ để áp dụng thống nhất. Tăng cường sự tham gia của người giám định tư pháp tại phiên tòa trong trường hợp cần phải trưng cầu giám định hoặc đưa ra kết luận giám định làm căn cứ quyết định cho việc giải quyết vụ án.

– Mở lớp bồi dưỡng Kiểm sát viên, Điều tra viên về giám định tư pháp để nâng cao năng lực xác định vấn đề giám định.

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giám định tư pháp trên các lĩnh vực, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác giám định.

– Xác định rõ trách nhiệm của giám định viên cũng như chế tài xử lý khi giám định viên làm không đúng, không hết trách nhiệm, gây khó khăn cho cơ quan tiến hành tố tụng, quy định tài sản phải tống đạt. nhu cầu giải trí, tài sản có giá trị nghệ thuật; tài sản không thuộc danh mục Nhà nước quản lý, hàng có xuất xứ nước ngoài, hàng cấm nhập khẩu, v.v.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản xác minh đối tượng giám định mới nhất hiện nay của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận