Mẫu biên bản về việc cá nhân, tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt VPHC mới nhất

Biên bản cá nhân, tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định như thế nào? Mẫu biên bản cá nhân, tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính? Hướng dẫn lập biên bản về việc cá nhân, tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính? Quy định về việc giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn?

Khi có hành vi vi phạm hành chính, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền sẽ quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được giao cho người vi phạm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền sẽ lập biên bản cá nhân, tổ chức vi phạm không nhận quyết định. xử phạt vi phạm hành chính. Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ giới thiệu về biên bản cá nhân, tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Việc cá nhân, tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính được lập biên bản như thế nào?

Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. xử phạt hành chính. (Khoản 2 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Tại Điều 70 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 Quy định về việc gửi quyết định vi phạm hành chính để cưỡng chế như sau:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính được lập biên bản, người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt phải gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan hành chính. thu tiền phạt và các cơ quan liên quan khác (nếu có) để cưỡng chế thi hành.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được giao trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện bằng hình thức bảo đảm và thông báo cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt biết.

Đối với trường hợp đã giao quyết định trực tiếp mà cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận thì người có thẩm quyền lập biên bản về việc từ chối nhận quyết định có xác nhận của chính quyền địa phương và được coi như đã giao quyết định.

Đối với trường hợp gửi qua bưu điện bằng thư bảo đảm, nếu sau 10 ngày kể từ ngày quyết định xử phạt đã được gửi qua bưu điện đến lần thứ ba mà bị trả lại do cá nhân, tổ chức vi phạm. người phạm tội cố ý không nhận; quyết định xử phạt đã được niêm yết tại nơi cư trú của cá nhân bị xử phạt, trụ sở của tổ chức bị xử phạt hoặc có căn cứ cho rằng người vi phạm trốn tránh quyết định xử phạt thì được coi là đã giao quyết định xử phạt. .”

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công mới nhất

Như vậy có thể thấy, trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận quyết định thì người có thẩm quyền lập biên bản về việc từ chối nhận quyết định có xác nhận của chính quyền địa phương.

Biên bản về việc cá nhân, tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính là biên bản được cơ quan có thẩm quyền lập khi giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho cá nhân, tổ chức vi phạm. vi phạm hành chính nhưng cá nhân, tổ chức đó không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Biên bản cá nhân, tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính được dùng để ghi lại việc tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính. biên bản cung cấp thông tin liên quan đến cá nhân, tổ chức không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người giao quyết định hành chính, người chứng kiến…

2. Mẫu biên bản cá nhân, tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

Mẫu biên bản vi phạm về việc cá nhân, tổ chức không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành tại Phụ lục Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính. hóa đơn thuế. Mẫu biên bản cá nhân, tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Mẫu số: 04/BB

TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC[1]
TÊN CƠ QUAN[2]
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: /BB-KNQD

BÁO CÁO

Về vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính
(Áp dụng đối với trường hợp ra quyết định xử phạt trực tiếp)

Hôm nay, ngày…tháng…năm…tại….

Chúng tôi gồm có:

1. Người giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

Họ và tên:… Chức vụ:……

Đơn vị:……

2. Trước sự chứng kiến ​​của đại diện chính quyền:

Họ và tên:……. Chức vụ: ……

Đàn organ:[3]…….

Tiến hành lập biên bản vi phạm có tên sau về hành vi cố tình không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

: …….. Giới tính: ……

Sinh ngày: …/…./….. Quốc tịch:…….

Nghề nghiệp:….

Nơi ở hiện nay:….

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:……; Phạm vi Ngày:…./…./……;
cấp bởi:…..

Mã số thuế (nếu có):…

:….

Địa chỉ trụ sở chính:….

Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập/hoạt động:……

Phạm vi Ngày:…./…./……; cấp bởi:……

Mã số thuế: ……

Đại diện pháp lý:[4] …… Giới tính: ……

Tiêu đề: … là vi phạm có tên trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …../QĐ-…. ngày…tháng…năm…..làm [5]….. đã ký, nhưng điều này cố tình không nhận Quyết định.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô giữa công ty và cá nhân

Biên bản gồm…… trang, được lập thành …. các bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên nghe, công nhận là đúng và ký tên dưới đây; giao lại cho ông (bà)[6] …. là đại diện của [3] …… ở đâu 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

NGƯỜI TẠO KỶ LỤC

(Ký, họ tên, chức vụ, đơn vị)

3. Hướng dẫn lập biên bản về việc cá nhân, tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

[1] Tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý ở địa phương bao gồm tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc xã, phường. , thị trấn nơi cơ quan, tổ chức ban hành văn bản đặt trụ sở chính. Tên cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp được viết tắt bằng cụm từ thông dụng.

[2] Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản là họ và tên chính thức của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước của người có thẩm quyền ban hành văn bản. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản bao gồm tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính và có đại diện chính quyền chứng kiến.

Đối với cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính thì ghi họ tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh; Quốc tịch theo Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Phần địa chỉ ghi rõ địa chỉ của cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức vi phạm ghi rõ số nhà, thôn/khu phố/tổ dân phố, tên đường, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh. , tỉnh/thành phố.

[3] Ghi tên UBND xã, phường, thị trấn nơi người vi phạm cư trú/tổ chức vi phạm có trụ sở;

[4] Ghi họ, tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ tên chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ, tên người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp;

[5] Ghi chức danh, cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

[6] Ghi họ và tên người đại diện chính quyền nơi người vi phạm cư trú/tổ chức vi phạm có trụ sở chính.

4. Quy định của pháp luật về việc giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn quy định về giao, gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn Điều 39 Giao, gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu công văn trả con dấu cho cơ quan công an mới nhất 2023

“1. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt phải gửi hoặc giao quyết định xử phạt cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt và các cơ quan khác có liên quan. cơ quan (nếu có) để thi hành.

2. Quyết định xử phạt được gửi bằng phương thức điện tử đến địa chỉ người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, nếu chưa đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế quyết định xử phạt được giao trực tiếp hoặc gửi bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này.

3. Trường hợp giao quyết định xử phạt trực tiếp thì công chức giao quyết định xử phạt phải lập biên bản về việc giao quyết định xử phạt. Trường hợp quyết định được giao trực tiếp mà cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận quyết định thì người có thẩm quyền lập biên bản về việc từ chối nhận quyết định có xác nhận của chính quyền địa phương và được coi là quyết định. Được giao.

4. Trường hợp quyết định xử phạt được gửi qua đường bưu điện bằng thư bảo đảm, nếu sau 10 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt được gửi qua đường bưu điện đến lần thứ ba mà bị trả lại do cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận; quyết định xử phạt đã được niêm yết tại nơi cư trú của cá nhân bị xử phạt, trụ sở của tổ chức bị xử phạt hoặc có căn cứ cho rằng người vi phạm trốn tránh quyết định xử phạt thì coi như đã giao quyết định xử phạt. .

Trường hợp cơ quan thuế gửi quyết định xử phạt qua đường bưu điện thì thông báo chuyển phát của bên bưu điện (xác nhận đã chuyển quyết định xử phạt cho tổ chức, cá nhân bị xử phạt) được lưu vào hồ sơ xử phạt.”

Như vậy, quy định về việc lập biên bản không nhận quyết định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn đối với cơ quan, tổ chức cũng phù hợp với quy định cơ bản của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về việc gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính. vi phạm hành chính.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản về việc cá nhân, tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt VPHC mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận