Mẫu biên bản tiêu hủy xe ưu đãi, miễn trừ mới nhất năm 2023

Xe được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam sẽ bị tiêu hủy trong một số trường hợp theo quy định. Khi tiến hành tiêu hủy người cơ quan có thẩm quyền phải lập biên bản ghi nhận việc tiêu hủy.

1. Hồ sơ tiêu hủy xe ưu đãi, miễn trừ gồm những gì?

Biên bản tiêu hủy xe ưu đãi, miễn trừ là văn bản ghi lại sự kiện, tình hình thực tế và kết quả tiêu hủy xe của đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Biên bản tiêu hủy xe ưu đãi, miễn giảm là căn cứ chứng minh sự việc thực tế đã xảy ra, cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét tính hợp lệ, hợp pháp của hoạt động tiêu hủy xe.

2. Mẫu biên bản tiêu hủy xe ưu đãi, miễn trừ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

(Địa điểm), ngày…. tHáng…. năm…….

BÀI BÁO CÁO

Tiêu hủy xe ưu đãi, miễn giảm

I. TÊN PHƯƠNG TIỆN PHÁ HỦY SỰ HỦY BỎ: (ghi rõ tên chủ xe; Số, ngày cấp, ngày hết hạn của CMT ngoại giao (đối với cá nhân); Biển số đăng ký lưu hành; Nhãn hiệu; Số máy; Số khung; Năm sản xuất của từng xe được tiêu thụ; hủy bỏ)

II. YẾU TỐ

– Chủ phương tiện bị phá hủy: Ông/Bà:…….Chức vụ:……

– Cơ sở xử lý chất thải nguy hại: Ông/Bà:……Chức vụ:……

– Ông (Bà):……Chức vụ:……

– Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường: Ông/Bà……, chức vụ……

– Đại diện Hải quan: Ông/Bà……., chức vụ……

III. THỜI GIAN XỬ LÝ: Từ..giờ……ngày…kết thúc: hồi……ngày……..giờ….

IV. KẾT QUẢ HỦY BỎ XE TƯ NHÂN, XE ĐỘC QUYỀN ĐÃ THỰC HIỆN

1. Phương thức tiêu hủy thực tế áp dụng:……

2. Về kết quả tiêu hủy (so với hồ sơ đăng ký tiêu hủy và mức độ tiêu hủy thực tế): Về khung xe (ghi rõ mức độ tiêu hủy); Về máy móc, thiết bị (ghi rõ mức độ hư hỏng); Về chất thải, phế liệu phát sinh (nêu cụ thể mức độ tiêu hủy nếu có); Khác (ghi rõ mức độ thiệt hại nếu có):……

3. Ý kiến ​​của các đại biểu:……

V. KẾT LUẬN

1. Xác nhận xe được ưu đãi, miễn trừ (ghi rõ nhãn hiệu, loại xe, số hiệu, số khung, số máy của từng xe) đã bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

2. Cơ sở xử lý chất thải phải quản lý, xử lý chất thải phát sinh từ quá trình tiêu hủy trên theo quy định của pháp luật.

Biên bản làm việc được đọc cho các thành viên tham gia nghe và thống nhất ký tên. Biên bản làm việc kết thúc vào hồi… giờ, ngày… tháng… năm… và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành 01/QTDA

TRƯỞNG CƠ SỞ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

(CZK)ý tưởng tên, viết đầy đủ họ tên vàdấu ng)

ĐẠI DIỆN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA NHÀ XE

(CZK)ý tưởng tên, viết đầy đủ họ tên)

ĐẠI DIỆN TỔNG QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn chi tiết nhất mẫu biên bản tiêu hủy xe ưu đãi, miễn giảm:

Người lập biên bản ghi địa danh, ngày tháng năm lập biên bản.

Ở phần đứng tên phương tiện bị tiêu hủy: ghi rõ tên chủ phương tiện; Số, ngày cấp, ngày hết hạn CMT ngoại giao (đối với cá nhân); Đăng ký biển số lưu hành; Nhãn hiệu; Số điện thoại; Số khung; Năm sản xuất của từng phương tiện bị tiêu hủy.

Nêu rõ thành phần tham gia gồm chủ phương tiện tiêu hủy, cơ sở xử lý chất thải, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện cơ quan Hải quan.

Các nội dung khác được ghi theo hình thức biên bản theo trình tự từ trên xuống dưới theo thời gian và diễn biến của sự việc.

Cuối biên bản, các cá nhân có liên quan ký, ghi rõ họ tên.

5. Vấn đề pháp lý về ưu đãi, miễn giảm tiêu hủy xe:

Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam:

– Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. .

– Viên chức cơ quan đại diện ngoại giao, viên chức lãnh sự cơ quan lãnh sự, viên chức cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế đóng tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo quy định của pháp luật. các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

– Nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo nguyên tắc có đi có lại giữa nhà nước Việt Nam và nước cử; nhân viên của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

Các trường hợp tiêu hủy xe ưu đãi, miễn trừ:

Trường hợp 1: Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ tại Việt Nam không có nhu cầu sử dụng ô tô, xe máy đã qua sử dụng và có nhu cầu tiêu hủy.

Trường hợp 2: Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật khi hết thời hạn công tác tại Việt Nam phải làm thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe, làm thủ tục tái xuất hoặc tiêu hủy xe ô tô xe máy, thực hiện các thủ tục liên quan đến bán, cho, tặng, biếu (sau đây gọi là chuyển nhượng) ô tô tạm nhập khẩu miễn thuế. theo quy định của Pháp luật.

Trường hợp 3: Cán bộ ngoại giao, lãnh sự, nhân viên hành chính, kỹ thuật sau khi làm thủ tục tái xuất hoặc tiêu hủy ô tô, xe mô tô, xe máy mà bị tai nạn, thiên tai hoặc các nguyên nhân khách quan về kỹ thuật không thể tiếp tục sử dụng mà vẫn còn thời hạn công tác tại Việt Nam ít nhất 09 tháng trở lên kể từ ngày hoàn thành thủ tục tái xuất hoặc tiêu hủy phương tiện (thời gian công tác tại Việt Nam). trên CMND do Bộ Ngoại giao cấp).

Trường hợp không tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy ô tô, tái xuất hoặc tiêu hủy xe máy kịp thời thì đối tượng : Viên chức ngoại giao, lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật phải ủy quyền cho cơ quan nơi công tác làm thủ tục tái xuất hoặc tiêu hủy ô tô, xe máy hoặc các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng ô tô, xe máy. chuyển xe. Giấy ủy quyền có nội dung xe được bảo quản nguyên trạng tại trụ sở của cơ quan được ủy quyền, cơ quan được ủy quyền có trách nhiệm làm thủ tục tái xuất hoặc tiêu hủy ô tô, xe máy hoặc thực hiện các thủ tục sau: các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng xe ô tô.

Quy định về tiêu hủy xe ô tô, mô tô, xe gắn máy tạm nhập khẩu của chủ phương tiện hoặc đơn vị được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam (sau đây gọi là tiêu hủy xe ưu đãi, miễn trừ):

Chủ phương tiện hoặc đơn vị tiêu hủy phương tiện được ưu đãi, miễn trừ có hợp đồng với cơ sở xử lý chất thải nguy hại có giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

– Chủ phương tiện hoặc đơn vị tiêu hủy phương tiện được hưởng ưu đãi, miễn trừ có văn bản đề nghị giám sát việc tiêu hủy phương tiện theo Mẫu số 01 Phụ lục VII Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và gửi cho cơ quan hải quan. chính quyền và Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở xử lý chất thải nguy hại trước mười (10) ngày làm việc để tổ chức giám sát việc tiêu hủy phương tiện được ưu đãi, miễn trừ.

– Cơ quan giám sát việc tiêu hủy xe ưu đãi, miễn trừ gồm: đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở xử lý chất thải nguy hại tiến hành tiêu hủy xe và cơ quan hải quan đã cấp giấy tạm nhập. ưu đãi, miễn trừ nhập khẩu ô tô.

– Quy trình tiêu hủy xe ưu đãi, miễn trừ bao gồm tiêu hủy số khung, số máy, tháo xe thành các bộ phận phế thải để sử dụng cho các mục đích xử lý khác nhau (bao gồm tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải). Cơ quan giám sát có trách nhiệm chứng kiến ​​toàn bộ quá trình cắt máy (kể cả số máy) và phá dỡ khung (kể cả số khung) cho đến khi động cơ và khung xe bảo đảm không thể tiếp tục sử dụng được. theo mục đích ban đầu của nó.

– Sau khi kết thúc quy trình tiêu hủy phương tiện quy định tại Khoản 4 Điều này, cơ quan giám sát, chủ phương tiện và đơn vị xử lý chất thải lập Biên bản tiêu hủy xe ưu đãi, miễn giảm theo Mẫu số 02 Phụ lục VII. Mục III của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Biên bản tiêu hủy xe ưu đãi, miễn trừ là căn cứ để cơ quan hải quan thanh khoản giấy tạm nhập khẩu ô tô, xe gắn máy theo quy định về tạm nhập, tái xuất, tiêu hủy, chuyển khẩu. ô tô, xe mô tô hai bánh, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

– Cơ sở xử lý CTNH tiếp tục tiêu hủy xe ưu đãi, miễn trừ và báo cáo kết quả tiêu hủy xe ưu đãi, miễn trừ trong báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng tháng. năm quy định.”

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản tiêu hủy xe ưu đãi, miễn trừ mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận