Mẫu biên bản thỏa thuận của các tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh mới nhất

Thỏa thuận của các tổ chức bảo lãnh trong nhóm bảo lãnh và mục đích thỏa thuận của các tổ chức bảo lãnh trong nhóm bảo lãnh? Mẫu biên bản thỏa thuận của những người bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh? Hướng dẫn ghi biên bản thỏa thuận của các tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh? Quy định pháp luật về nhóm bảo lãnh?

Trong hoạt động phát hành chứng khoán không thể vắng mặt của các tổ chức bảo lãnh phát hành, các tổ chức bảo lãnh liên kết với nhau tạo thành một tổ hợp bảo lãnh. Khi các bên của bên bảo lãnh trong nhóm bên bảo lãnh có thỏa thuận về một vấn đề thì phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của các tổ chức bảo lãnh trong nhóm bên bảo lãnh. Trong bài viết dưới đây, Luật Dương Gia sẽ giới thiệu biên bản thỏa thuận của các tổ chức bảo lãnh trong nhóm bảo lãnh.

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Biên bản thỏa thuận của các tổ chức bảo lãnh trong nhóm bảo lãnh và mục đích của biên bản thỏa thuận các tổ chức bảo lãnh trong nhóm bảo lãnh là gì?

Biên bản thỏa thuận của các tổ chức bảo lãnh trong nhóm bảo lãnh là biên bản được lập để ghi lại sự thống nhất của các bên bảo lãnh trong nhóm bảo lãnh.

Mục đích của biên bản thỏa thuận của các tổ chức bảo lãnh trong nhóm bảo lãnh là ghi nhận sự thống nhất của các tổ chức bảo lãnh trong nhóm bảo lãnh.

2. Mẫu biên bản thỏa thuận của người bảo lãnh trong nhóm bảo lãnh:

Mẫu biên bản thỏa thuận của các bên bảo lãnh trong nhóm bảo lãnh được quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư 111/2018/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

[Tên của tổ chức bảo lãnh chính]

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

xem thêm: Mẫu biên bản, văn bản thỏa thuận, thỏa thuận hợp đồng mới nhất 2022

…., ngày…. có thể….

– Căn cứ Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.

– Căn cứ Thông tư số 111/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước.

Hôm nay, ngày… tháng… năm…, lúc…

Chúng tôi gồm có:

1. Tổ chức bảo lãnh chính

– Tên tổ chức:

– Địa chỉ nhà:

xem thêm: Giao dịch là gì? So sánh giữa hợp đồng và biên bản thỏa thuận?

– Số tài khoản ngân hàng:… Tại:…

Người đại diện theo pháp luật: (Họ tên, chức danh, địa chỉ)

2. Tổ chức bảo lãnh trong nhóm bảo lãnh

– Tên tổ chức bảo lãnh 1:

+ Địa chỉ:

+ Số tài khoản ngân hàng:… Tại:…

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp và hướng dẫn chi tiết

Người đại diện theo pháp luật: (Họ tên, chức danh, địa chỉ)

– Tên người bảo lãnh 2:

xem thêm: Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất

+ Địa chỉ:

+ Số tài khoản ngân hàng:… Tại:…

Người đại diện theo pháp luật: (Họ tên, chức danh, địa chỉ)

– …

Sau khi thống nhất, các bên cùng ký kết thỏa thuận liên danh bảo lãnh phát hành trái phiếu với các nội dung sau:

Điều 1. chúng tôi đồng ý [Tên của Tổ chức bảo lãnh chính] phân bổ khối lượng trái phiếu trong nhóm bảo lãnh và thỏa thuận với Kho bạc Nhà nước về lãi suất trái phiếu, khối lượng trái phiếu cam kết mua cho đợt bảo lãnh theo thông báo số…….. ngày……..

Điều 2. Chậm nhất đến 11 giờ 30 phút ngày nộp tiền mua trái phiếu theo thông báo của Kho bạc Nhà nước, tổ chức bảo lãnh cam kết nộp toàn bộ số tiền mua trái phiếu của tổ hợp bảo lãnh vào tài khoản chỉ định của Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước (hoặc thanh toán qua tổ chức bảo lãnh chính tùy theo thỏa thuận giữa tổ chức bảo lãnh chính và các tổ chức bảo lãnh, đảm bảo toàn bộ số tiền mua trái phiếu được nộp vào tài khoản chỉ định của Kho bạc Nhà nước).

Điều 3. Trường hợp bên bảo lãnh chậm thanh toán tiền mua trái phiếu theo thông báo của bên bảo lãnh chính thì bên bảo lãnh chính có quyền yêu cầu bên bảo lãnh trả lãi chậm thanh toán. Tiền lãi chậm trả được xác định bằng… (cụ thể do các bên thoả thuận).

xem thêm: Hướng dẫn lập một bản mẫu văn bản thỏa thuận phân chia tài sản

Điều 4. Tổ chức bảo lãnh chính có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết theo yêu cầu của bên bảo lãnh. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về tổ chức/thuê bao mua trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước vào ngày thanh toán tiền mua trái phiếu.

Điều 5. Các cam kết khác…

Điều 6. Khiếu nại, tranh chấp

Mọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm hợp đồng của các bên sẽ được xử lý theo quy định hiện hành.

Quy tắc thứ 7. hiệu quả

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày…/…/…

– Hợp đồng này kết thúc khi:

a) Kho bạc Nhà nước thông báo đợt bảo lãnh phát hành không thành công;

xem thêm: Mẫu thỏa thuận góp vốn kinh doanh chi tiết nhất hiện nay

b) Người bảo lãnh chính và các tổ chức bảo lãnh trong liên danh đã hoàn thành các nghĩa vụ liên quan, trái phiếu đã được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vào tài khoản tương ứng của các bên liên quan. liên quan đến.

TÊN TỔ CHỨC BẢO HIỂM CHÍNH

Đại diện tổ chức bảo lãnh chính

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BẢO LÃNH 1

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BẢO LÃNH 2

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

xem thêm: Mẫu thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất hiện nay

3. Hướng dẫn ghi biên bản thỏa thuận của các tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh:

Biên bản thỏa thuận của những người bảo lãnh trong nhóm bảo lãnh ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản.

Nhập chính xác tên người bảo lãnh chính, người bảo lãnh trong phần Người bảo lãnh.

– Phần địa chỉ gồm các thông tin chi tiết từ số nhà, tên đường, xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố.

Nhập số tài khoản ngân hàng và ngân hàng chủ.

Ghi đầy đủ họ tên, chức danh, địa chỉ của người đại diện theo pháp luật.

4. Quy định pháp luật về nhóm bảo lãnh:

Nhóm bảo lãnh phát hành là một nhóm những người bảo lãnh phát hành cùng cam kết bảo lãnh phát hành một đợt phát hành của một tổ chức phát hành theo một hợp đồng bảo lãnh phát hành, trong đó xác định người bảo lãnh phát hành. chịu trách nhiệm hành chính về hoạt động bảo lãnh phát hành và quyền, trách nhiệm của từng tổ chức bảo lãnh phát hành. (Khoản 20 Điều 3 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)

Thông tư số 111/2018/TT-BTC quy định về hợp nhất bảo lãnh như sau:

Khi có nhu cầu phát hành trái phiếu theo phương thức bảo lãnh phát hành, Kho bạc Nhà nước công bố phương án tổ chức bảo lãnh phát hành trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán. cho các tổ chức đăng ký tham gia với tư cách là tổ chức bảo lãnh chính. Nội dung thông báo bao gồm:

xem thêm: Mẫu thỏa thuận góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất

Thông tin dự kiến ​​về việc bảo lãnh phát hành:

– Điều kiện sơ bộ của trái phiếu bao gồm: đồng tiền phát hành, kỳ hạn, mệnh giá, phương thức thanh toán gốc và lãi;

– Khối lượng trái phiếu dự kiến ​​phát hành;

– Dự kiến ​​thời gian đàm phán và ký kết hợp đồng bảo lãnh.

Thông tin lựa chọn người bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh:

– Điều kiện, tiêu chuẩn của người bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 95/2018/NĐ-CP. Điều kiện bao gồm:

+ Tổ chức tài chính có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán theo quy định của pháp luật được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

+ Có kinh nghiệm bảo lãnh phát hành chứng khoán;

xem thêm: Mẫu biên bản thỏa thuận giữa hai bên chuẩn và mới nhất

+ Có phương án bảo lãnh phát hành khả thi đáp ứng yêu cầu của tổ chức phát hành đối với từng đợt phát hành.

– Thời hạn và hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký trở thành Người bảo lãnh chính/Đồng bảo lãnh.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu công trình dự án và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Tổ chức đáp ứng đủ điều kiện và có nhu cầu trở thành bên bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính nộp hồ sơ đăng ký niêm phong theo thông báo của Kho bạc Nhà nước. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Đơn đề nghị trở thành người bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Đề xuất phương án bảo lãnh phát hành trái phiếu với các nội dung cơ bản sau:

– Dự báo tình hình thị trường trái phiếu và khả năng phát hành trái phiếu theo phương thức bảo lãnh;

– Kế hoạch triển khai đợt bảo lãnh phát hành, bao gồm: dự kiến ​​thành viên của tổ hợp bảo lãnh phát hành, phương thức và thời gian thực hiện, dự kiến ​​khối lượng, lãi suất phát hành và dự kiến ​​chi phí bảo hiểm trái phiếu bảo lãnh phát hành;

– Cam kết của người bảo lãnh chính.

xem thêm: Mẫu biên bản thỏa thuận đảm bảo an toàn hộ liền kề khi thi công xây dựng mới nhất

c) Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở thành người bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính bao gồm:

– Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động (Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có công chứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao không có chứng thực, xuất trình bản chính để đối chiếu);

Các tài liệu chứng minh kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo lãnh phát hành chứng khoán và tình hình tài chính của tổ chức (kèm theo báo cáo tài chính 02 năm liên tiếp gần nhất đã được kiểm toán).

Sau thời hạn tiếp nhận hồ sơ, Kho bạc Nhà nước thành lập Tổ mở hồ sơ niêm phong để đánh giá, lựa chọn tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính trên cơ sở điều kiện và phương án bảo lãnh phát hành. trái phiếu.

Kho bạc Nhà nước thông báo bằng văn bản và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán kết quả lựa chọn Bên bảo lãnh chính/Đồng bảo lãnh chính.

Kho bạc Nhà nước và người bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính thống nhất nội dung và ký hợp đồng nguyên tắc để thực hiện việc phát hành trái phiếu theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này. Hợp đồng nguyên tắc là cơ sở để Bên bảo lãnh chính/Đồng bảo lãnh lựa chọn Bên bảo lãnh/Đồng bảo lãnh.

Tổ bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh lựa chọn các thành viên trong tổ bảo lãnh/đồng bảo lãnh báo cáo Kho bạc Nhà nước theo mẫu quy định tại Mục 1 Phụ lục 8 Thông tư này để Kho bạc Nhà nước chấp nhận. thuận lợi.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản thỏa thuận của các tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận