Mẫu biên bản thanh tra, kiểm tra việc tổ chức đổi mới chương trình GDPT mới nhất

Biên bản thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là gì? Biên bản thanh tra, kiểm tra việc tổ chức đổi mới chương trình giáo dục phổ thông? Hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản thanh tra, kiểm tra về tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông? Chủ trương, chỉ đạo và định hướng đổi mới chương trình giáo dục trong thời đại ngày nay?

Thời đại công nghệ 4.0 với sự phát triển mạnh mẽ đặt nền giáo dục nước ta trước những thách thức mới đòi hỏi phải có những giải pháp, đổi mới nhanh chóng, phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục. chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng thống nhất nhưng mềm dẻo, linh hoạt, giúp giáo viên phát huy tính sáng tạo và học sinh dễ dàng tiếp thu kiến ​​thức. Bài viết dưới đây sẽ giúp mọi người tìm hiểu về mẫu biên bản kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Dịch vụ luật sư tư vấn luật qua điện thoại:

1. Biên bản thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là gì?

Mẫu biên bản thanh tra, kiểm tra về tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là biểu mẫu quan trọng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và được áp dụng khi tham gia hoạt động thanh tra đối với các đối tượng là: trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. , từ đó tránh những sai lầm và có biện pháp khắc phục hạn chế về tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Mẫu biên bản thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là mẫu biên bản được lập khi có cuộc thanh tra, kiểm tra của đoàn thanh tra về việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình. giáo dục phổ thông. Mẫu nêu rõ thời gian, địa điểm, nội dung quá trình kiểm tra và kết quả kiểm tra toàn bộ quá trình kiểm tra.

2. Mẫu biên bản thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông:

Sở Giáo dục và Đào tạo TP…………………….

ĐỘI KIỂM TRA…………………….

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…, ngày ...năm ….

BÁO CÁO

Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục

Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông
__________________________

Đoàn thanh tra (thanh tra) được thành lập theo Quyết định số……..ngày….tháng….năm….. của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh….

Tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tại nhà trường:…

Thời gian thanh tra, kiểm tra: từ ngày ../… đến ngày ../…./….

I. Kết quả kiểm tra:

1- Việc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý giáo dục các cấp:….

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ dùng với mọi trường hợp

2- Việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo:

– Số cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn là %:….

– Biện pháp tổ chức cho giáo viên nghiên cứu sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu:…..

– Tổ chức sinh hoạt tổ, khối chuyên môn:…

– Tổ chức các buổi đào tạo:…

– Biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế: …

– Số lượng đủ, thiếu (lý do):….

– Số môn dạy trên mỗi lớp đủ hay thiếu (lý do):….

– Số giáo viên chưa đạt chuẩn, tỷ lệ:….

4- Cơ sở vật chất phục vụ đổi mới chương trình giáo dục:

– Số lớp học theo chương trình mới nhưng vẫn phải học ca 3 (tỷ lệ % trên tổng số lớp 1,2,3,6,7,8):…..

– Số phòng học kiên cố (tỷ lệ % trên tổng số phòng đang sử dụng):….

– Trường đạt chuẩn quốc gia:……

– Việc xây dựng bối cảnh sư phạm nhà trường:…….

– Chất lượng tổ chức bán trú (nếu có):……..

– Công tác chuẩn bị sách giáo khoa (SGK), sách giáo viên (SGV), tài liệu bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên:

+ Tổng số sách giáo khoa/tổng ​​số giáo viên khối 3, lớp 8, tỷ lệ đạt:…….

+ Tổng số bộ SGV, tài liệu chuyên môn khác/tổng ​​số giáo viên khối 3 và khối 8, %:……

+ Tổng số sách giáo khoa/tổng ​​số học sinh khối 3 và khối 8, đạt tỷ lệ:…….

– Tỷ lệ ngân sách giáo dục trong năm chi mua sắm thiết bị: …………

– Thiết bị dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo:…….

– Xây dựng kho thiết bị, phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, thư viện:……

– Tiền bồi dưỡng giáo viên:….

5- Công tác tự kiểm tra của Hiệu trưởng:……..

II. Nhận xét của Đoàn:

1- Ưu điểm:……

2- Những tồn tại, hạn chế:……

3. Kết luận: ……

4- Xếp loại việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục của nhà trường:

Xếp loại theo 3 tiêu chí (chia thành 4 loại: tốt, tốt, đạt yêu cầu, cần cải thiện):

+ Chất lượng quản lý:….

+ Chất lượng giáo viên dạy lớp 3, lớp 8: ….

+ Chất lượng công vụ đổi mới chương trình giáo dục quốc dân:…

Đánh giá chung toàn trường:…….

III. Kiến nghị (đối với đơn vị được kiểm tra, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan):…….

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên

TM. ĐỘI KIỂM TRA

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn mẫu biên bản thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông:

Phần mở đầu:

+ Điền đầy đủ các thông tin bao gồm Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên Sở Giáo dục và Đào tạo, tên đoàn kiểm tra.

+ Nơi, ngày, tháng, năm lập biên bản.

+ Tên biên bản cụ thể là biên bản thanh tra, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn và cách viết chuẩn nhất năm 2022

Nội dung chính của biên bản:

+ Cơ sở pháp lý thành lập đoàn thanh tra.

+ Địa điểm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

+ Thời gian thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

+ Kết quả kiểm tra.

+ Đánh giá của đoàn thanh tra sau cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

+ Một số kiến ​​nghị với đơn vị được kiểm tra, với Ủy ban nhân dân cấp trên và các cơ quan có liên quan.

Phần cuối của biên bản:

+ Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên của đại diện lãnh đạo nhà trường.

+ Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên của đại diện đoàn kiểm tra.

4. Chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới chương trình giáo dục trong thời đại ngày nay:

Giáo dục và đào tạo con người luôn được coi là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước ta.

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hội nhập quốc tế được Hội nghị Trung ương 8 (khóa VI) thông qua đã nêu rõ mục tiêu: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng và khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu đất nước, yêu đồng bào; Sống tốt và làm việc hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

– Đổi mới nội dung chương trình

Nội dung cần đảm bảo kiến ​​thức cơ bản, thiết thực, hiện đại, đồng thời phù hợp với thực tế, lứa tuổi, trình độ văn hóa, quan trọng nhất là khung chương trình giáo dục. Có nhu cầu học và có sự tương đồng theo khung chuẩn giáo dục quốc tế và việc cần làm trước mắt là xây dựng sách giáo khoa dựa trên khung chuẩn này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế 2023

Định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông về nội dung cần phải liên tục từ lớp đầu đến lớp cuối, trong đó tích hợp mạnh ở lớp dưới và phân hóa dần ở lớp trên, nhất là cấp trung học phổ thông. cây thông.

Nội dung thay vì học nhiều từ sách, học theo khuôn mẫu có sẵn, ưu tiên phát triển tư duy, nhận thức và các năng lực khác như năng lực ngoại ngữ, tin học, năng lực tiếp cận nghề nghiệp… Trong thời đại internet bùng nổ như hiện nay, học sinh là đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi những văn hóa xấu nên công tác đổi mới trước hết cần rèn luyện năng lực đạo đức và kỹ năng mềm cho học sinh.

– Đổi mới từ đội ngũ cán bộ, giáo viên

Giáo viên cần giúp học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập, tiếp thu kiến ​​thức sách vở. Tăng cường vận dụng kiến ​​thức thực tế để giải quyết vấn đề, áp dụng các phương pháp phù hợp trong dạy học.

Trong kiểm tra, đánh giá, khuyến khích giáo viên ra đề kiểm tra theo hướng mở, tăng cường câu hỏi vận dụng thực tiễn.

Giáo viên cần coi trọng việc kiểm tra đánh giá học sinh một cách khách quan, từ đó phát hiện chính xác và bồi dưỡng những học sinh có năng lực thực sự. Từ đó giúp định hướng cho việc giảng dạy và phát triển nghề nghiệp tương lai của các em học sinh.

– Đổi mới từ cách tiếp cận của học sinh

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhà trường cần nắm bắt và khai thác thế mạnh này và vận dụng vào quá trình giáo dục học sinh. Thay vì mô hình giáo dục truyền thống học sinh tiếp cận kiến ​​thức chủ yếu qua sách vở, có thể thay thế bằng tranh, ảnh, video hay các hình thức khác để học sinh dễ dàng tiếp cận kiến ​​thức hơn.

Ngoài ra, nhà trường cũng cần tăng cường tổ chức các buổi ngoại khóa, học nhóm, thảo luận theo chủ đề phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng nhà trường.

– Đổi mới thi, kiểm tra

Trong những năm gần đây, vấn đề thi cử của học sinh luôn được quan tâm hàng đầu, tuy nhiên, hình thức học và thi trong hệ thống giáo dục nước ta đã dẫn đến nhiều bất lợi. Việc nhồi nhét, yêu cầu học sinh thuộc lòng quá nhiều dẫn đến tình trạng học vẹt, học đối kháng diễn ra khá phổ biến ở hầu hết các đối tượng học sinh. Đặc biệt, gian lận trong thi cử vẫn có dấu hiệu gia tăng. Vì vậy, việc đổi mới phương thức thi phù hợp trong chương trình định hướng đổi mới giáo dục là khá khó khăn và cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản thanh tra, kiểm tra việc tổ chức đổi mới chương trình GDPT mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn