Mẫu biên bản thanh tra của Bộ Công an chi tiết nhất hiện nay

Mẫu biên bản thanh tra của Bộ Công an là gì? Mẫu biên bản thanh tra của Bộ Công an? Hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản thanh tra của Bộ Công an? Một số vấn đề liên quan và quy định về hoạt động thanh tra?

Thanh tra là hoạt động xem xét, đánh giá cũng như thực hiện các biện pháp kỉ luật của tổ chức, cá nhân thuộc tổ chức và quy trình thanh tra sẽ được thực hiện theo trình tự pháp luật nhất định. Hoạt động thanh tra đang ngay càng đóng một vai trò hết sức quan trọng để phục vụ cho hoạt động quản lý của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhấn khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ giúp mọi người tìm hiểu về mẫu biên bản thanh tra của Bộ Công an chi tiết nhất hiện nay.

Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại:

1. Mẫu biên bản thanh tra của Bộ Công an là gì?

Hiện nay, mẫu biên bản thanh tra của Bộ Công an là biểu mẫu được sử dụng phổ biến trong quá trình tiến hành hoạt động thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền. Mẫu biên bản thanh tra được Bộ công an ban hành và sử dụng theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng thanh tra.

Mẫu biên bản thanh tra của Bộ Công an là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thanh tra của Bộ Công an. Mẫu nêu rõ nội dung của biên bản, đại diện Đoàn thanh tra, thông tin thanh tra,… Mẫu được ban hành theo Thông tư 60/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu biên bản thanh tra của Bộ Công an:

…….(1)

ĐOÀN THANH TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

BIÊN BẢN

…………..(2)

Căn cứ Quyết định……..(2) số……ngày…../…../…..của…………………..(3)

Hồi…..giờ…..ngày…..tháng…..năm…..

Tại: ……

Chúng tôi gồm:

– Đại diện Đoàn thanh tra:

1.…….;(4)

2.……..;

3……..

– Đại diện cơ quan, đơn vị/cá nhân (5)……có:

1. Đ/c……chức vụ……;(6)

2. Đ/c……chức vụ……;

3. Đ/c……chức vụ……

– Với sự chứng kiến của: (nếu có)

1. …..;(7)

2. ……

Đã tiến hành lập biên bản……(2) với nội dung sau: (8)…………

Việc………(2) kết thúc vào hồi…..giờ…..cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận đúng và ký tên sau đây.

ĐẠI DIỆN ĐỐI TƯỢNG THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản thanh tra của Bộ Công an:

– (1): Tên Đoàn thanh tra.

– (2): Tên biên bản thanh tra.

– (3): Tên Quyết định đã ban hành để làm cơ sở kiểm tra hoạt động thanh tra của đối tượng thanh tra Bộ Công an.

– (4): Họ và tên đầy đủ của đại diện Đoàn thanh tra.

– (5): Họ và tên đầy đủ của đại diện cơ quan, đơn vị, cá nhân.

– (6): Địa chỉ và chức vụ của đại diện cơ quan, đơn vị, cá nhân.

– (7): Họ và tên đầy đủ của người chứng kiến ( nếu có).

– (8): Nội dung biên bản thanh tra.

4. Một số vấn đề liên quan và quy định về hoạt động thanh tra:

Hẳn bất cứ ai cũng biết đến khái niệm “thanh tra” tuy nhiên để hiểu rõ và sâu ý nghĩ của nó thì lại chưa. Công việc của thanh tra là xem xét, đánh giá và cùng lúc xử lý về việc thực hiện pháp luật của tổ chức hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ cho hoạt động quản lý Nhà nước cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân khác.

– Căn cứ theo Điều 4 Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra công an nhân dân số 41/2014/NĐ-CP đối tượng thanh tra gồm:

“1. Cơ quan, đơn vị và cá nhân thuộc Bộ Công an quản lý.

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an.

3. Cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có hoạt động liên quan đến pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an.”

– Vai trò của công tác thanh tra:

Thanh tra là nội dung không thể thiếu trong quá trình quản lý Nhà nước. Từ hoạt động thanh tra, sẽ đưa ra các kiến nghị nhằm khắc phực những sơ hở, yếu kém từ đó xây dựng nên các biện pháp đổi mới giúp Nhà nước hoàn thiện cơ chế và thay đổi, sửa chữa, bổ sung pháp luật cho phù hợp với xã hội Việt Nam. Quản lý Nhà nước và hoạt động thanh tra là hai yếu tố gắn liền với nhau, không thể tách rời.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất cho vợ con, người thân thiết

Thanh tra giúp bảo đảm trật tự, kỷ cương, nâng cao chất lượng cuộc sống. Khi hoạt động thanh tra diễn ra là đang xem xét, đánh giá, kiểm chứng việc thực hiện các chủ trương, chính sách của đối tượng bị quản lý, đến việc đề xuất các biện pháp hoàn thiện chủ trương, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý của chủ thể.

Chức năng giám sát của hoạt động thanh tra là một chức năng vô cùng quan trọng. Chức năng này giúp cơ quan Nhà nước kịp thời phát hiện những sai phạm và có biện pháp xử lý.

Việc thanh tra còn giúp bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân, giúp người dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

Vai trò của Thanh tra trong hoạt động quản lý còn nhằm mục đích thực hiện tham mưu cho các cấp chính quyền trong các hoạt động như: giải quyết khiếu nại hành chính, nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành trong quá trình tiếp dân, giải quyết các vụ việc.

Qua đó, ta  nhận thấy hoạt động thanh tra có vai trò vô cùng lớn trong đời sống xã hội. Muốn nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra thì cần một đội ngũ cán bộ thanh tra phải công tâm và có năng lực, có cách làm phù hợp, cái nhìn khách quan, luôn trung thực, không vì muốn đánh giá cao thành tích, mà xem nhẹ những thiếu sót, khuyết điểm và ngược lại. Gắn liền với việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, còn cần thanh tra bất thường, không cần thiết phải thông báo cho cơ sở biết trước để bảo đảm tính khách quan của toàn bộ hoạt động thanh tra.

– Chức năng, nhiệm vụ của thanh tra Chính phủ:

+ Chức năng: cơ quan ngang Bộ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; thực hiện hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

“1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Thanh tra Chính phủ đã được phê duyệt và các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra hàng năm, các dự thảo quyết định, chỉ thị, các văn bản khác về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai thực hiện.

3. Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, định hướng chương trình đã được phê duyệt về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

5. Về thanh tra:

a) Lập kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ; hướng dẫn Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi tắt là Thanh tra Bộ), Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Thanh tra tỉnh) xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra;

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS mới nhất 2023

c) Thanh tra vụ việc khác do Thủ tướng Chính phủ giao;

d) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của các kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và của Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chánh Thanh tra cấp tỉnh khi cần thiết;

đ) Quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Bộ trưởng kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Thủ tướng Chính phủ giao; quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

e) Đề nghị Bộ trưởng, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành thanh tra trong phạm vi quản lý của Bộ, của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không đồng ý thì có quyền ra quyết định thanh tra, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định của mình;

g) Chủ trì xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa cơ quan Thanh tra các Bộ; giữa Thanh tra bộ với Thanh tra tỉnh;

h) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ;

i) Xem xét xử lý vấn đề mà Chánh Thanh tra bộ không nhất trí với Bộ trưởng, Chánh Thanh tra tỉnh không nhất trí với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác thanh tra. Trường hợp Bộ trưởng không đồng ý với kết quả xử lý của Tổng Thanh tra Chính phủ thì Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

k) Kiến nghị Bộ trưởng đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ quy định do bộ đó ban hành trái với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên, của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra; trường hợp Bộ trưởng không đình chỉ hoặc không hủy bỏ văn bản đó thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

l) Đình chỉ việc thi hành và đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trái với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên, của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra;

m) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

n) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

6. Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Tổ chức việc tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

c) Xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ khi được giao;

d) Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp kết luận việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết lại;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đề xuất tiếp nhận nhân sự? Mẫu tờ trình tiếp nhận nhân sự?

đ) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

7. Về phòng, chống tham nhũng:

a) Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tham nhũng trong công tác thanh tra;

b) Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện hành vi tham nhũng; thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; đôn đốc việc xử lý người có hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ của Đảng và Chính phủ;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng hệ thống dữ liệu chung về phòng, chống tham nhũng;

d) Phối hợp với Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Ban Nội chính Trung ương trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu, kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham nhũng; tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng và kiến nghị chính sách, giải pháp phòng, chống tham nhũng.

8. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được áp dụng các quyền hạn của Thanh tra Chính phủ theo quy định của pháp luật; được yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đoàn thanh tra.

9. Yêu cầu Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

10. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ; tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

11. Thực hiện chức năng cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

12. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

13. Quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

14. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra; bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra; thực hiện việc quản lý, bổ nhiệm các ngạch công chức thanh tra theo quy định của pháp luật; cấp thẻ thanh tra viên cho công chức, sỹ quan được bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra viên trong toàn ngành Thanh tra; ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Bộ và Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh.​

Thống nhất với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ và Chánh Thanh tra tỉnh.

15. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ theo quy định của pháp luật.

16. Quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật.

17. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.”

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản thanh tra của Bộ Công an chi tiết nhất hiện nay của website thcstienhoa.edu.vn