Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ mới nhất

Biên bản thanh lý hợp đồng dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ là gì? Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ? Hướng dẫn viết biên bản thanh lý hợp đồng dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ ? Quy định của pháp luật về hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ?

Đối với mỗi dự án sản xuất mới, việc triển khai dự án sản xuất thử nghiệm là hoạt động không thể thiếu. Tuy nhiên, không phải cơ quan, tổ chức nào cũng có thể thực hiện hoạt động thử nghiệm dự án sản xuất đó, khi đó, các bên có hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ. Khi hợp đồng được hoàn thành hoặc do các điều kiện khác, các bên thực hiện thanh lý hợp đồng. Khi thực hiện thanh lý hợp đồng, các bên cần có biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ.

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ gồm những gì?

Dự án sản xuất thử nghiệm là nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm để kiểm nghiệm các giải pháp, phương pháp, mô hình quản lý, sản xuất kinh tế – xã hội. thử nghiệm quy mô nhỏ để hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống.

Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ là văn bản được lập khi các bên tham gia hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ tiến hành thanh lý hợp đồng.

Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ được dùng để ghi lại hoạt động thanh lý hợp đồng của chủ thể hợp đồng.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ được ban hành tại Quy chế Quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

Hà Nội ngày tháng năm…

xem thêm: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng mới nhất năm 2022

HỢP ĐỒNG THANH LÝ THÁNG 5 ĐỎChúa ơi THỰC HIỆN DỰ ÁN

CẤP BỘ SẢN XUẤT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Con số: …..

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. ;

Căn cứ….. (điền văn bản đánh giá, nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin thôi học chương trình thứ 2 và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Căn cứ Hợp đồng số… ngày…

xem thêm: Thanh lý hợp đồng là gì? Quy trình thanh lý hợp đồng kinh tế?

CHÚNG TÔI GỒM CÓ:

1. Bên giao (Bên A) là: Tổ chức chủ trì đề tài

Của Ông (Bà): …..

Chức vụ: …..là người đại diện

Địa chỉ: ….. Điện thoại: ….. FAX:…

Số tài khoản: …..

Tại Ngân hàng: ….

2. Bên nhận (bên B) là: Chủ nhiệm dự án

xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất

Ông bà: …..

Địa chỉ nhà: …. ; ĐT: …. Số fax:….

Cùng thống nhất và thống nhất thanh lý Hợp đồng thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm cấp … ngày … với các điều khoản sau:

Điều 1. Xác nhận kết quả thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trong trường hợp này dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ hoàn thành

1. Bên B đã hoàn thành việc triển khai dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ (gọi tắt là dự án) “(tên dự án)”, theo nội dung trong thuyết minh dự án đã được phê duyệt và … (bổ sung các văn bản điều chỉnh khác – nếu có ).

Thời gian thực hiện dự án là…tháng, từ tháng…năm…đến tháng…năm…

2. Bên A đã đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài ngày… tháng… năm… (Kèm theo bản sao Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ và Biên bản họp nghiệm thu cấp Bộ). Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ).

xem thêm: Những điều cần lưu ý khi thanh lý hợp đồng thuê nhà

3. Bên B đã chuyển cho Bên A các tài liệu, báo cáo nêu trong Thuyết minh dự án và các Phụ lục kèm theo Hợp đồng số… (Kèm theo Danh mục).

4. Bên A giao cho bên B giữ các kết quả khác của đề tài (như số liệu điều tra, khảo sát, mẫu sản phẩm,…) (Kèm theo bảng kê chi tiết).

Trường hợp dự án chưa hoàn thành:

1. Bên B đã tổ chức thực hiện dự án “(tên dự án)” theo các nội dung trong thuyết minh dự án đã được phê duyệt và…. (điền các chứng từ điều chỉnh khác – nếu có). Thời gian thực hiện dự án là…tháng, từ tháng…năm…đến tháng…năm…

2. Dự án “(tên dự án)” được xác nhận là không hoàn thành (Kèm theo Quyết định đình chỉ (hoặc dừng) thực hiện dự án hoặc Biên bản đánh giá nghiệm thu dự án ở mức không đạt và Biên bản xác nhận khối lượng nội dung Bên đó B đã làm).

3. Bên B đã chuyển giao cho Bên A các tài liệu và các kết quả khác của dự án (như số liệu điều tra, khảo sát, mẫu sản phẩm,…) phù hợp với khối lượng công việc đã thẩm tra. đến – nếu có (Đính kèm danh sách chi tiết).

Điều 2. Xử lý tài chính của dự án

Đối với dự án đã hoàn thành:

xem thêm: Quyết toán hợp đồng là gì? Trình tự thanh toán và quyết toán hợp đồng?

1. Kinh phí Bên A đã cấp:

a) Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện đề tài (nếu có) là: … triệu đồng;

b) Từ nguồn khác: … triệu đồng.

3. Kinh phí Bên B đề xuất và được Bên A chấp nhận quyết toán là: … triệu đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin chuyển từ trường học từ nước ngoài về học tại Việt Nam mới nhất

Trường hợp chưa hoàn thành đề tài:

1. Kinh phí Bên A đã cấp:

a) Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện đề tài (nếu có) là: … triệu đồng;

b) Từ nguồn khác: … triệu đồng.

xem thêm: Thanh lý hợp đồng thuê nhà có phải công chứng?

2. Kinh phí Bên B sử dụng trong yêu cầu quyết toán là: … triệu đồng;

3. Kinh phí bên A nghiệm thu quyết toán là: … triệu đồng;

(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng thanh lý Đề án cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Điều 3. Xử lý tài sản của dự án (áp dụng cho dự án hoàn thành và dự án dở dang)

Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm bàn giao tài sản được mua bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của đề tài cho tổ chức chủ trì đề tài để quản lý, sử dụng.

(Kèm theo văn bản xác nhận của tổ chức chủ trì dự án).

Biên bản thanh lý Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký; được lập thành 5 bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 04 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

(ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BỞI A

TỔ CHỨC CHESTER

(đóng dấu, chữ ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết biên bản thanh lý hợp đồng dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ:

Biên bản thanh lý hợp đồng ghi rõ nơi lập biên bản, ngày tháng năm lập biên bản.

xem thêm: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng bằng tiếng anh và song ngữ

Ghi thông tin về hợp đồng thực hiện đề tài sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, số, ngày ký hợp đồng

Nhập thông tin về các bên tham gia hợp đồng: ghi người đại diện, chức danh và địa chỉ.

Ghi nhận và xác nhận kết quả thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong trường hợp dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ đã hoàn thành, trường hợp dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ chưa hoàn thành

Ghi nhận các khoản chi phí liên quan đến việc thực hiện hợp đồng và xử lý tài chính của đề tài;

Ghi nội dung xử lý tài sản của đối tượng

Cuối đơn các bên ký vào biên bản

4. Quy định pháp luật về hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ:

DỄDự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là dự án) có các mục tiêu sau: Ứng dụng các kết quả nghiên cứu và kỹ thuật tiên tiến để hoàn thiện và đổi mới công nghệ; hoàn thiện, đổi mới dây chuyền sản xuất hoặc sản phẩm mới có chất lượng và sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu của ngành Giáo dục và hiệu quả kinh tế – xã hội; Góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của các cá nhân, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian thực hiện dự án không quá 24 tháng kể từ ngày được phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nhưng thời gian tối đa không quá 36 tháng. (Điều 3 Quy chế quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu Biên bản kiểm tra, xác minh số 04/BB-TT và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Hợp đồng dự án: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ nhiệm đề tài ký hợp đồng thực hiện đề tài (Mẫu I-9 Phụ lục) với chủ nhiệm đề tài. Tổ chức chủ trì gửi 01 bản hợp đồng (bản chính) về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, quản lý; tTrong trường hợp dự án có Bản sửa đổi, văn bản về Bản sửa đổi dự án là một phần của hợp đồng thực hiện dự án.

xem thêm: Nhà thầu rút khỏi liên danh sau khi ký hợp đồng

Thanh lý hợp đồng thực hiện dự án

Việc thanh lý dự án được thực hiện khi có một trong các trường hợp sau đây:o văn bản đề nghị thanh lý của tổ chức chủ trì dự án; co Kết luận thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thanh lý; Vâng kết quả đánh giá của hội đồng đánh giá cấp cơ sở “không đạt”; tThời gian thực hiện đã quá 6 tháng mà không rõ lý do.

Hội đồng thanh lý đề án do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập gồm 07 hoặc 09 thành viên, trong đó có Chủ tịch, thư ký và các ủy viên. Các thành viên Hội đồng là đại diện của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, kế hoạch – tài chính, đại diện tổ chức chủ trì đề tài, cá nhân, đơn vị hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài, các nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài (Mẫu II-4 và II-5 Phụ lục) .

Căn cứ vào kết quả cuộc họp Hội đồng thanh lý dự án, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ nhiệm đề tài ký Biên bản thanh lý hợp đồng đề tài với chủ nhiệm đề tài (Mẫu III-8 Phụ lục). Đối với các dự án sử dụng nguồn bên ngoài ngduyên dáng sự nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Thủ trưởng tổ chức chủ trì đề án hoặc tổ chức cấp kinh phí thành lập và tổ chức họp Hội đồng thanh lý đề án. (Điều 24. Quy chế quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận