Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh mới nhất

Biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh là phương thức phân tách quan trọng để đảm bảo cho nhà đầu tư tránh những tai nạn trong quá trình góp vốn. Trong bài viết sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kỷ lục này

Đầu tiên. Biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh là văn bản pháp lý ghi lại quá trình thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh giữa hai hoặc nhiều bên. Văn bản này được lập sau khi các bên đã thống nhất thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh, trong đó có các điều khoản cụ thể về việc nhận lại phần vốn góp kinh doanh và các quyền, trách nhiệm. các bên sau khi hợp đồng được thanh lý.

Biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh là văn bản rất quan trọng trong thủ tục thanh lý hợp đồng này, nó đóng vai trò chứng minh các bên đã thực hiện việc thanh lý hợp đồng và đồng ý với các điều khoản. và các điều khoản quy định ở đây. Nó cũng phục vụ để bảo vệ các bên trong trường hợp tranh chấp hoặc kiện tụng phát sinh trong tương lai.

2. Những nội dung phải có trong biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh:

Các nội dung phải có trong biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh bao gồm:

– Thông tin về các bên tham gia thanh lý hợp đồng bao gồm tên, địa chỉ của các bên.

– Nội dung thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh bao gồm các điều khoản và điều kiện thanh lý đã thỏa thuận.

– Quyền và trách nhiệm của các bên sau khi thanh lý hợp đồng, bao gồm việc nhận lại phần vốn góp, phân chia lãi lỗ và các trách nhiệm pháp lý khác.

– Thời gian và địa điểm thanh lý hợp đồng.

– Xác nhận của các bên trong việc thanh lý hợp đồng về việc đã thực hiện đầy đủ các điều kiện và điều khoản trong biên bản thanh lý hợp đồng.

– Chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật của các bên trong việc thanh lý hợp đồng.

– Ngày lập biên bản thanh lý hợp đồng.

Tất cả những thông tin trên cần được ghi rõ ràng, chính xác để biên bản có giá trị pháp lý và có tác dụng bảo vệ quyền lợi của các bên sau khi hợp đồng được thanh lý.

Ngoài những nội dung chính cần có trong biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh như đã nêu trên, còn có thể bổ sung thêm một số thông tin sau:

– Lý do thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh, trong đó có lý do thanh lý hợp đồng.

– Quy trình thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh bao gồm các bước, thủ tục cụ thể được thực hiện trong quá trình thanh lý.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài

– Các cam kết, thỏa thuận khác giữa các bên sau khi thanh lý hợp đồng như bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của nhau…

– Mọi yêu cầu pháp lý hoặc yêu cầu khác liên quan đến quá trình thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh.

– Các điều kiện pháp lý khác liên quan đến việc thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh như thuế, quy chế tài chính…

Những thông tin này sẽ giúp biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh cụ thể hơn, đồng thời giúp các bên hiểu rõ hơn về quy trình thanh lý và các điều kiện, điều khoản liên quan.

3. Mẫu biên bản thanh lý chung:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

(Thanh lý Hợp đồng…… Số…….)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 2015.

– Căn cứ Hợp đồng (1)……………………………………………………….

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các Bên;

Hôm nay, ngày…. tháng … năm …………., tại …………, chúng tôi gồm:

BÊN…….: (gọi tắt là Bên A)

Ông:…….. Sinh năm: ………….

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………do …………. ngày……..

Hộ khẩu thường trú tại:…….

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ………… cấp ngày …………

Hộ khẩu thường trú tại:…….

BÊN…….: (gọi tắt là Bên B)

Ông:….. Sinh năm:……..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ………… do ………….. cấp ngày…….

Hộ khẩu thường trú tại: …………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………. do ………… cấp ngày……..

Hộ khẩu thường trú tại: …………

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau soạn thảo và ký vào Văn bản này để tiến hành thanh lý Hợp đồng ……………… theo các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Ngày….., Hai bên đã đi đến thống nhất và thống nhất ký kết Hợp đồng……

Do……, các bên quyết định lập Văn bản thanh lý Hợp đồng nêu trên..….

2. Bằng việc lập và ký vào Văn bản Thanh lý Hợp đồng này, chúng tôi chính thức tuyên bố: Hợp đồng………… sẽ chấm dứt ngay sau khi chúng tôi ký vào Văn bản Thanh lý Hợp đồng này.

ĐIỀU 2

ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC BÊN

Việc thanh lý Hợp đồng trên là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát, không ép buộc và không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào.

Các bên không còn quyền và nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng và cam kết không khiếu nại sau khi ký vào Biên bản thanh lý Hợp đồng này;

Chúng tôi đã đọc và đồng ý với nội dung của Văn bản thanh lý hợp đồng này, đồng thời đã ký và chỉ vào Văn bản này để làm bằng chứng.

Văn bản này được lập thành …..(….) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản.

Xem thêm bài viết hay:  C/O Form D là gì? Tìm hiểu C/O Form D trong xuất nhập khẩu?

Bên A Bên B

(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

4. Người mẫu biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

– Căn cứ Hợp đồng góp vốn số……/HĐGV ký ngày …/…./….. giữa bên ………… và bên …………;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày……. tháng ……. Vào năm 2023, chúng tôi bao gồm:

NGƯỜI ĐÓNG GÓP: Công ty …………

Địa chỉ: ………

Mã số thuế: ……….

Người đại diện:…….. Chức vụ………….

(sau đây gọi là Bên A)

PHẦN VỐN ĐÓNG GÓP: ………

Địa chỉ: ………

Mã số thuế: ………

Người đại diện: …………Chức vụ:…….

(sau đây gọi là Bên B)

Sau khi bàn bạc và thống nhất, hai bên cùng ký vào biên bản thanh lý với các nội dung cơ bản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG MINH HỌA HỢP ĐỒNG

1.1. Hai bên thống nhất góp tài sản gồm……., tương đương giá trị của …………., nhằm mục đích mua bán xe. Đến nay, mục đích hợp tác kinh doanh đã đạt được nên hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng góp vốn số: …/….. ký ngày…….. giữa…………. Và …….

1.2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, mỗi Bên đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm và quyền hạn của mình theo quy định của Hợp đồng.

1.3. Hai bên chấm dứt các quyền và nghĩa vụ được ghi trong hợp đồng góp vốn số: …/………… ký ngày ………….. giữa ………… và …………..

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1. Biên bản thanh lý hợp đồng này là cơ sở để hai bên giải quyết, chấm dứt nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng góp vốn số: … /…………. ký ngày……. giữa …………. Và ………….

2.2. Biên bản thanh lý hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BỞI A ĐẠI DIỆN BÊN

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

5. Những lưu ý khi lập biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh:

Khi lập biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh cần lưu ý một số điểm sau:

– Đảm bảo tính chính xác: Biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh cần phải được lập theo đúng quy trình, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ các thông tin về quá trình thanh lý và các điều khoản liên quan. . Mọi thông tin phải được kiểm tra cẩn thận để đảm bảo tính hợp pháp và có giá trị pháp lý.

– Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu: Biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh cần được lập bằng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu để các bên có thể hiểu rõ nội dung cũng như các điều kiện, điều khoản của hợp đồng. . Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng các thuật ngữ pháp lý nhưng phải giải thích rõ ràng để các bên không phải là chuyên gia pháp lý cũng có thể hiểu được.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn yêu cầu sửa chữa đường phố và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

– Cập nhật các quy định pháp luật: Biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh cần tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm các quy định về thuế, tài chính, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. việc kinh doanh. Nếu cần thiết, cần tìm hiểu thêm các quy định pháp luật mới nhất để đảm bảo tính pháp lý và tránh rủi ro pháp lý.

– Đảm bảo tính minh bạch: Biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh cần đảm bảo tính minh bạch, trung thực và công bằng, không ảnh hưởng đến quyền lợi của bất kỳ bên nào trong quá trình thanh lý. Nếu cần thiết, các bên có thể nhờ đến sự trợ giúp của các chuyên gia pháp lý để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thanh lý.

– Chữ ký của các bên: Biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh cần có chữ ký của đại diện có trách nhiệm của các bên tham gia, đảm bảo tính pháp lý và xác nhận sự đồng ý với các nội dung ghi trong biên bản. Các bên cần kiểm tra kỹ nội dung và đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện được viết chính xác và đầy đủ. Sau khi ký, biên bản sẽ trở thành văn bản chính thức xác nhận việc thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh.

– Lưu bản chính và bản sao: Sau khi hoàn tất và ký kết biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh, các bên cần lưu giữ bản chính và bản sao để lưu trữ và giải quyết các tranh chấp pháp lý sau này. tương lai. Bản gốc nên được xử lý cẩn thận và giữ ở điều kiện tốt nhất để tránh mất mát hoặc hư hỏng.

– Tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan: Sau khi lập biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh, các bên cần tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thanh lý hợp đồng bao gồm các thủ tục liên quan. khai thuế, tài chính và làm thủ tục đăng ký thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Các bên nên thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các thủ tục này để tránh rủi ro pháp lý và tránh thất thoát tài sản.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận