Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng Bảo hiểm y tế và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Biên bản thanh lý hợp đồng bảo hiểm y tế là gì? Mẫu công văn thanh lý hợp đồng bảo hiểm y tế? Cách viết biên bản thanh lý hợp đồng bảo hiểm y tế như thế nào? Quy định về đóng bảo hiểm y tế?

Theo quy định của Luật BHYT, BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc áp dụng cho các đối tượng quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không nhằm mục đích lợi nhuận. nước thực hiện. Hiện nay, việc hợp đồng BHYT giữa các cơ sở là rất phổ biến trong thực tế. Khi các điều kiện nhất định được đáp ứng, các bên sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng Bảo hiểm xã hội. Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ giới thiệu về biên bản thanh lý hợp đồng bảo hiểm y tế.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Biên bản thanh lý hợp đồng bảo hiểm y tế là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh là văn bản được lập giữa cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền và bên thu, bên đóng bảo hiểm y tế khi các bên thanh lý hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Biên bản thanh lý hợp đồng bảo hiểm y tế được dùng để ghi lại việc thanh lý hợp đồng bảo hiểm y tế. Biên bản thể hiện thông tin của hai bên thanh lý, thời gian và địa điểm thanh lý, nội dung thanh lý hợp đồng, v.v.

BẢO HIỂM XÃ HỘI…..

Bảo hiểm xã hội tỉnh (HUYỆN)…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

Không………….TLHD-BHXH

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ

Hôm nay, ngày……tháng……năm…. Trong …..

Chúng tôi gồm có:

Bên A: Bảo hiểm xã hội…..

Địa chỉ nhà ….

xem thêm: Mức đóng và mức đóng BHXH năm 2022: BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Fax Điện thoại ….

Số tài khoản…. Trong ……

Người đại diện: Ông (Bà)…..Chức vụ…..

Giấy ủy quyền số ….. ngày tháng năm…..

bên B: …..

Địa chỉ nhà ….

Fax Điện thoại ….

Số tài khoản….. Tại….

xem thêm: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng mới nhất năm 2022

Người đại diện: Ông (Bà)….. Chức vụ……

Giấy ủy quyền số……ngày……tháng……năm……

Phối hợp rà soát, đánh giá việc thực hiện hợp đồng đóng, cấp thẻ BHYT và thống nhất thanh lý hợp đồng đóng BHYT số……. với các nội dung cụ thể sau:

A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ CẤP THẺ Y TẾ:

Căn cứ hợp đồng đóng BHYT và danh sách điều chỉnh tăng, giảm đối tượng đóng BHYT trong năm giữa đơn vị và cơ quan BHXH, hai bên thống nhất số liệu đóng BHYT. mức đóng BHYT… theo hợp đồng đóng BHYT đã ký kết. , Như sau:

1. Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT: Từ ngày: …../…../….. Đến: …../…../….

2. Số đối tượng đóng BHYT theo Hợp đồng: ….. người.

3. Số đối tượng đóng BHYT tăng, giảm trong kỳ:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin thay đổi số tài khoản thuế của công ty, doanh nghiệp mới nhất

xem thêm: Thanh lý hợp đồng là gì? Quy trình thanh lý hợp đồng kinh tế?

3.1. Được tăng lương:…. Mọi người.

3.2. Giảm:…. Mọi người.

4. Số tiền đóng BHYT theo hợp đồng: … đồng.

5. Số tăng, giảm trong kỳ:

5.1. Tăng: ….. đồng.

5.2. Giảm giá: … đồng.

6. Tổng số tiền phải đóng BHYT [4+5.1-5.2]:….. đồng.

7. Số tiền đóng BHYT trong kỳ:…. đồng.

xem thêm: Mẫu xác nhận tham gia đóng bảo hiểm xã hội mới nhất 2022

8. Đóng BHYT cho kỳ sau:

8.1. Nộp thừa: … đồng.

8.2. Đóng thiếu: …..đồng.

9. Số tiền thừa là … . đồng sẽ được chuyển sang đóng BHYT cho hợp đồng tiếp theo. Số tiền BHYT còn thiếu là:……đ, chậm nhất là….. tháng…..…… Bên B phải chuyển cho Bên A vào Tài khoản số … tại Ngân hàng; Kho bạc… Nếu chậm nộp ảnh hưởng đến việc cấp thẻ BHYT kỳ sau bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm.

B. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐÓNG BHYT:

C. KIẾN NGHỊ:

I. Kiến nghị của Bên A:

II. Kiến nghị của Bên B:

xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất

Để thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước, bảo đảm quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế, hai bên thống nhất xem xét kiến ​​nghị của mỗi bên và trả lời cho nhau bằng văn bản chậm nhất trong thời hạn 15 ngày. ngày ký và được đính kèm với Biên bản thanh lý này.

Biên bản đã được hai bên nhất trí thông qua, cùng ký xác nhận và được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản để cùng thực hiện.

ĐẠI DIỆN BỞI A ĐẠI DIỆN BÊN

3. Hướng dẫn viết biên bản thanh lý hợp đồng bảo hiểm y tế:

Ghi số biên bản thanh lý hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Ghi tên cơ quan BHXH tham gia hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội.

Ghi điện thoại, fax của cơ quan BHXH

Nhập số tài khoản, ngân hàng của cơ quan BHXH

Ghi họ tên, chức vụ của người đại diện cơ quan BHXH.

xem thêm: Thời gian ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm là bao lâu?

Nhập tên của bên kia vào hợp đồng

Nhập địa chỉ của bên kia, ghi rõ địa chỉ, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

Ghi số tài khoản, ngân hàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT và chức vụ, người đại diện.

Ghi nhận quản lý và cấp thẻ BHYT như số đối tượng đóng BHYT theo hợp đồng; số tăng, giảm, số đóng BHYT theo hợp đồng; số tiền điều chỉnh tăng, giảm trong kỳ; tổng số tiền phải đóng, số tiền đã đóng BHYT trong kỳ, số tiền đã đóng BHYT trong kỳ, số tiền trích nộp,……

4. Quy định của pháp luật về đóng BHYT:

Phí bảo hiểm sức khỏe được quy định tại Điều 13 Luật BHYT, cụ thể như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo giao nhiệm vụ, quyết định nhiệm vụ kiêm nhiệm

Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3, người lao động đóng 1/3. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% mức tiền lương tháng trước khi nghỉ sinh con của người lao động và do người sử dụng lao động đóng. đóng bảo hiểm xã hội;

– Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3, người lao động đóng 1/3; Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 của Luật này không quá 6% mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;

– Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 12 của Luật này không quá 6% mức lương cơ sở và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12 của Luật này không quá 6% mức trợ cấp thất nghiệp và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;

xem thêm: Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm và chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

– Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức tiền lương tháng đối với người hưởng lương và tối đa bằng 6% mức lương cơ sở đối với người đang hưởng trợ cấp sinh hoạt phí. phụ cấp. do ngân sách nhà nước chi trả; Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l và m khoản 3 Điều 12 của Luật này không quá 6% mức lương cơ sở và do ngân sách nhà nước chi trả;

– Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm n khoản 3 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng đóng; Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 của Luật này không quá 6% mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần; Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này không quá 6% mức lương cơ sở và do đối tượng đóng theo hộ gia đình.

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên được xác định theo thứ tự đối tượng. quy định tại Điều 12 của Luật này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ công chức (2a-BNV/2007) và cách ghi

Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này có một hoặc một số hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng BHYT theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất. Trường hợp đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này đồng thời tham gia nhiều đối tượng bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự sau đây: của tổ chức bảo hiểm xã hội, ngân sách nhà nước, đối tượng và Ủy ban nhân dân cấp xã.

Tất cả thành viên hộ gia đình theo quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này đều phải tham gia bảo hiểm y tế. Mức đóng giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi, cụ thể như sau: Thành viên thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Cách thanh toán bảo hiểm y tế

Hàng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế vào tiền lương của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế. Đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp không trả lương tháng thì định kỳ 03 tháng hoặc 06 tháng, người sử dụng lao động đóng BHYT cho người lao động và trích tiền đóng BHYT của người lao động vào tiền lương của người lao động. đồng thời vào quỹ BHYT.

Hằng tháng, tổ chức bảo hiểm xã hội đóng tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 13 của Luật này vào quỹ bảo hiểm y tế. Hàng quý, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 13 của Luật này vào quỹ bảo hiểm y tế. Hằng quý, ngân sách nhà nước chuyển số tiền đóng, hỗ trợ đóng BHYT quy định tại các điểm e, g và i khoản 1 Điều 13 của Luật này vào quỹ BHYT. Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, đại diện hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đóng đủ số tiền phải đóng vào quỹ bảo hiểm y tế. (Điều 15 Luật BHYT)

xem thêm: Tạm hoãn hợp đồng lao động là gì? Đóng bảo hiểm khi tạm hoãn HĐLĐ?

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng Bảo hiểm y tế và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận